• CLIMATOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Climatology
  Kierunek ten jest przeznaczony dla wszystkich studentów zainteresowanych problemami współczesnych zmian klimatycznych. Climatology zapozna studentów z wpływem tych zmian na środowisko i gospodarkę, umożliwi poznanie działania światowego systemu klimatycznego, metod badań współczesnej klimatologii, kierunków jej rozwoju oraz praktycznego wykorzystania wiedzy o atmosferze. Zajęcia prowadzone w języku angielskim, będącym obecnie międzynarodowym językiem nauki, umożliwiają podjęcie nauki studentom z różnych krajów i kręgów kulturowych. 
  Wspólne wykonywanie ćwiczeń, projektów, prac etapowych przez studentów pochodzących z różnych kręgów kulturowych uczy poszanowania odmienności i wzajemnej tolerancji. Ideą studiów na kierunku Climatology w języku angielskim jest przekazywanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych gałęzi współczesnej klimatologii i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu uwarunkowanych czynnikami klimatycznymi problemów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim w obszarze nauk przyrodniczych w zakresie klimatologii, kładąc silny nacisk na zrozumienie podstawowych procesów atmosferycznych w różnych skalach czasowo-przestrzennych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Climatology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, matematyka, chemia, biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, matematyka, chemia, informatyka, język polski, język obcy, biologia, historia, WOS
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

 • GEOGRAFIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geografia
  Geografia jest jednym z najdłużej istniejących kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Na kierunku tym studenci są kształceni z zakresu zarówno szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno-ekonomicznej. Oprócz zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów itp., ważnym elementem studiów geograficznych są zajęcia terenowe, dzięki którym student ma możliwość wykorzystania i poszerzenia swojej wiedzy w praktyce. Poza przedmiotami obowiązkowymi, na wydziale oferowana jest duża pula zajęć do wyboru, co pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanie go do indywidualnych zainteresowań studenta. Studia geograficzne są studiami dwustopniowymi realizowanymi w systemie stacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich, dających rzetelną i bardzo wszechstronną wiedzę geograficzną, absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, wybierając jedną z wielu specjalizacji oferowanych przez Wydział Nauk Geograficznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem.
   

 • GEOINFORMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja
  Kierunek studiów Geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również z opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem.

 • GEOMONITORING Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geomonitoring
  Założenia oraz program kierunku oparto na ponad półwiecznych doświadczeniach naukowych katedr, zakładów i pracowni stowarzyszonych w Instytucie Nauk o Ziemi WNG UŁ. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu. Poznają dogłębnie właściwości i procesy zachodzące w tych sferach oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery. Zakres programowy studiów kładzie duży nacisk na przyrodniczo-techniczny charakter prowadzonych zajęć. Często bowiem zdarzało się, że przyrodnicy oraz inżynierowie środowiska opisywali te same procesy i zjawiska w odmienny sposób. 
  Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala obecnie przekazywać studentom spójną wiedzę, powierzając zajęcia teoretykom i praktykom. Konkurencyjność kierunku wiąże się również z faktem, iż tworzy on pierwszą w kraju szkołę przygotowującą kompleksowo do pracy w służbach związanych z monitoringiem i kontrolą środowiska, bazującą na szerokiej podstawie zajęć instrumentalnych oraz kontaktów z praktykami zawodu.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

 • GOSPODRAKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Międzywydziałowy kierunek prowadzony jest przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych oraz prawnych, niezbędną do racjonalnego i efektywnego gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni. Wyróżnia się kompleksowym podejściem do problemu gospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
  Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych odnoszących się do zbierania i analizy materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie organizacji przestrzeni, oceny istniejącego zagospodarowania, rozpoznania sytuacji problemowych, rozwiązywania konfliktów przestrzennych i przygotowania interwencji planistycznych. Ważnym modułem kształcenia jest projektowanie urbanistyczne oraz planowanie przestrzenne w skali lokalnej i regionalnej. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego, uczą się programów z rodziny GIS oraz CAD. 
  Integralnym elementem programu studiów są zajęcia praktyczne realizowane w terenie. Znacząca jest liczba przedmiotów fakultatywnych (do wyboru przez studentów) oraz zajęć prowadzonych przez specjalistów z instytucji publicznych i firm prywatnych związanych z projektowaniem urbanistycznym i planowaniem przestrzennym. Studenci odbywają także obowiązkowe praktyki zawodowe w instytucjach związanych z gospodarką przestrzenną, co umożliwia poznanie oczekiwań pracodawców i ułatwia zdobycie pracy. Kształtowana jest zdolność pracy w zespole i odpowiedzialność za powierzone zadanie, czyli kompetencje tak często oczekiwane przez pracodawców. 
  Student kierunku w zależności od preferencji może wybrać (deklarację należy złożyć w momencie składania dokumentów w czasie rekrutacji) jedną z dwóch ścieżek kształcenia:
  • Studia licencjackie (3 lata). Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zarządzania w zakresie gospodarki przestrzennej i prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.
  • Studia inżynierskie (3,5 roku). Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i szerszych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi wspomagających proces projektowania i planowania przestrzennego. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, język obcy, język polski, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem.
   

 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne
  Studia na Miedzyobszarowych indywidualnych studiach humanistyczno - społecznych UŁ obejmują wybrane kierunku studiów należące do obszaru nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Absolwent MISH-S reprezentuje szczególną sylwetkę, złożoną z charakterystycznego przygotowania edukacyjnego, uzyskanego na podstawowym kierunku, na którym podejmuje studia w ramach MISH-S, należącego do pierwszego obszaru nauk oraz dodatkowego, specjalistycznego przygotowania, uzyskanego dzięki zróżnicowanym modułom programowym obejmującym przedmioty z drugiego obszaru nauk. Każdy student, pod okiem opiekuna naukowego (tutora) indywidualnie nakreśla niepowtarzalny program swoich studiów, co daje studentom możliwość rozwijania własnych zainteresowań. W ten sposób kształtowana jest samodzielność myślenia i podejmowania decyzji przez studiujących. 
  Specjalistyczne przygotowanie i szersza edukacja humanistyczno-społeczna dają w efekcie absolwentowi MISH-S możliwość podejmowania pracy, wymagającej tuż po studiach jak najlepszego uprofilowania w różnorodnych dziedzinach kultury (w tym przekazu multimedialnego, prac redakcyjnych i translatorskich). Ze względu na interdyscyplinarne wykształcenie, absolwent MISH-S może także podejmować pracę programową i dydaktyczną, związaną z aktualnie obowiązującymi w szkolnictwie ponadpodstawowym standardami edukacyjnymi, polegającymi na organizacji toku nauczania w ramach tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych (np. tematyczne i problemowe łączenie zagadnień historii literatury, filozofii, historii sztuki czy nauk ścisłych i filozofii w obrębie szeroko pojmowanego przyrodoznawstwa).
  Warunki rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
  Nabór na Miedzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISH-S. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISH-S. Wybrany przez studenta kierunek staje się dla niego tzw. „kierunkiem wiodącym”. Na studia w ramach MISH-S będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISH-S, w liczbie podanej przy kierunku/specjalności. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISH-S, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczo - przyrodnicze 
  Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze (MISM-P) są studiami dwustopniowymi. Zajęcia są prowadzone na pięciu wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki oraz Nauk Geograficznych. Studenci MISM-P od początku trwania studiów kształcą się w trybie indywidualnym: każdy student ma własny program nauczania, w którego opracowaniu uczestniczy. Student MISM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego spośród następujących: Biologia, Biomonitoring, Biotechnologia, Mikrobiologia, Ochrona Środowiska, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Analiza Danych, Informatyka, Geografia, Geomonitoring.
  Warunki rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Nabór na Miedzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

   


  Studia II stopnia

   

  Nabór na Miedzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.
   

 • REGIONALISTYKA KULTUROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Regionalistyka kulturowa
  Studia na kierunku Regionalistyka kulturowa mają charakter interdyscyplinarny, łączący zagadnienia z zakresu wielu dyscyplin naukowych (historii, etnologii, antropologii kulturowej, geografii, kulturoznawstwa, neofilologii, ekonomii), co pozwoli studentowi poznać kompleksowo nie tylko przeszłość i teraźniejszość kulturową danego regionu, ale też nauczyć się jego związków z przeszłością i kulturą ogólnokrajową i europejską. Kształcenie modułowe (moduł językowy, historyczny, etnologiczny, geograficzny) zagwarantuje studentowi szeroką i gruntowną wiedzę o konkretnym regionie, w tym wypadku łódzkim – stanowiącym jedyny i niepowtarzalny fenomen, nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Pozwoli też usytuować go w szerszej przestrzeni historyczno-geograficznej. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwi jego absolwentom zdobycie rozległej wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych, które będzie mógł wykorzystać w różnych zawodach i rolach społecznych. Po ukończeniu I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: wykwalifikowany pracownik w regionalnych instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz mediach; pracownik urzędu miasta i gminy, instytucji europejskich. Ukończenie specjalności nauczycielskiej umożliwi podjęcie pracy w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  Warunki rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Regionalistyka kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia, historia, wos, język polski, język angielski, matematyka
  • Geografia, historia, wos, język polski, język angielski, matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata: Geografia, historia, wos, język polski, język angielski, matematyka, biologia, drugi język obcy

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   

 • STUDIA REGIONALNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Studia regionalne
  Student po ukończeniu kierunku Studia regionalne (po złożeniu pracy dyplomowej i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu licencjackiego) uzyskuje tytuł licencjata w zakresie Studiów regionalnych. Uzyskane kompetencje uprawniają go do ubiegania się o pracę w instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego, takich jak:
  • jednostki administracji samorządowej (np. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski) i rządowej (urząd wojewódzki);
  • agencje rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • biura planowania przestrzennego;
  • służby urbanistyczne;
  • służby ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
  • organizacje pozarządowe;
  • instytucje analiz gospodarczych;
  • instytucje marketingu terytorialnego i promocji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia regionalne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, biologia, język polski, język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Turystyka i rekreacja
  Kierunek Turystyka i rekreacja ma charakter interdyscyplinarny. Program kierunku odwołuje się w znaczącej części do organizacji turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji w odniesieniu do przestrzeni geograficznej. Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie. Zgodność z krajowymi ramami kwalifikacji ustalona jest dla obszaru kształcenia nauk przyrodniczych (obszar dominujący) i obszaru nauk społecznych (obszar uzupełniający).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest wynik egzaminu wstępnego z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa.
   

Opinie (12)

Olga Ocena

Gdyby nie podejście prof. XXX do studentów to byłoby idealnie.

uczony Ocena

polecam

Geogeo Ocena

Świetny wydział! Polecam serdecznie, profesorowie są bardzo kompetentni, zawsze chętni do pomocy.

studentka Ocena

Wydział jak najbardziej godny polecenia! Profesjonalna kadra, przyjazna atmosfera, która sprzyja pracy i współpracy. Duże możliwości rozwoju indywidualnego jak i pracy w zespole. Przychodząc na ten Wydział nie wiedziałam czy to jest właśnie to co chcę robić ale dzięki zapałowi wykładowców utwierdziłam się w tym przekonaniu. Dużym walorem są wyjazdy terenowe, które nie tylko uczą ale i wspaniale integrują oraz zapewniają wspomnienia na całe życie ! Naprawdę warto !

Anonimowo Ocena

Wydział jest prowadzony przez doświadczoną kadrę profesorską. Wykłady jak i zajęcia praktyczne są organizowane w dosyć ciekawy sposób. Na Wydziale jest wiele ambitnych osób, dzięki których działaniom można spełniać się nie tylko naukowo ale również w wolontariacie. Polecam Wszystkim, którzy są zainteresowaniami geografią.

student Ocena

Naukę na Wydziale Geograficznym polecam szczególnie tym, którzy chcą połączyć zajęcia teoretyczne z praktyką. Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę na pewno zdobędą umiejętności i doświadczenie. Ogromnym plusem są ,,terenówki", kilkudniowe wyjazdy w góry bądź nad morze, jak i jednodniowe po regionie łódzkim.

Obiektywnie Ocena

Uczelnia super, brak hałasu i przepychu. Dużo zajęć praktycznych, wyjazdów.

Artystka89 Ocena

Jestem zadowolona z nauki na tym wydziale. Jak się chce, to jest duża możliwości pogłębiania zainteresowań. Wykładowcy dobrze przekazują wiedze. Polecam licencjat ze ,,studiów regionalnych", bardzo ciekawy kierunek. Ukierunkowany na poszerzenie wiedzy z zagadnień związanych z regionem, strategiami rozwoju i GiSem. Skończyłam ten kierunek i nie żałuje. Były to miło spędzone trzy lata.

paula Ocena

Turystyka i rekreacja - świetne studia licencjackie, dość drogie i dość wymagające. Masa pozytywnych wspomnień i sporo zdobytych kontaktów i umiejętności (przy odrobinie chęci). Niestety nie można już tego powiedzieć o studiach magisterskich. Licencjat z turystyki? Jak najbardziej polecam. :)

Magda Ocena

Turystyka i rekreacja - kierunek dla aktywnych, lubiących wyjazdy, dla osób, które chcą nauczyć czegoś nowego, ale od strony teoretyczno-praktycznej, a nie tylko w teorii. Wykładowcy jak wszędzie są lepsi i gorsi, ale nie ma co narzekać. Generalnie na plus.

Patryk Ocena

Polecam dla osób lubiących aktywnie poszerzać swoją wiedzę (wyjazdy terenowe, badania, usługi sieciowe/informacyjne). Pozdrawiam sympatycznego i pomocnego Pana Informatyka!

aksr Ocena

Przyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, jednakże dużo wiedzy z liceum, dużo rzeczy powtarza sie w kółko, ale też są plusy - dużo praktycznych zajęć, tzw. terenówki, wyjazdy, itd.