• GEOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Geografia
   Absolwent kierunku posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda-człowiek. Zna podstawowe procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i świata. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych oraz antropogenicznych zjawiskach, dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Potrafi ocenić w sposób kompleksowy środowisko życia człowieka. Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym jego kształtowaniem oraz ochroną, a także instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej. Absolwent realizujący dodatkowy blok nauczycielski (przygotowujący do pracy w szkołach) po trzech latach studiów otrzymuje uprawnienia nauczyciela przyrody.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem.
    

  • TURYSTYKA I REKREACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Turystyka i rekreacja
   Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów na kierunku turystyka i rekreacja umożliwiają absolwentowi zarówno prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak i podejmowanie pracy zawodowej jako:
   • organizator turystyki ("touroperator") na wszystkich szczeblach i poziomach (pilot i przewodnik wycieczek, informator turystyczny, organizator wyjazdów, kongresów, konferencji itp.);
   • odpowiedzialny pracownik wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji turystycznych, biur podróży, hoteli i innych obiektów noclegowych, ośrodków wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, gospodarstw agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń;
   • promotor i popularyzator turystyki (praca w agencjach informacyjno-reklamowych zajmujących się promocją turystyki (targi, salony turystyczne], wydawnictwach i redakcjach przygotowujących przewodniki turystyczne, informatory, foldery, mapy, plany i filmy turystyczne itp.).
   Studia licencjackie przygotowują również do podjęcia dalszej nauki na poziomie dwuletnich, uzupełniających studiów magisterskich z zakresu turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest wynik egzaminu wstępnego z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa.
    

  • GOSPODRAKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Absolwent uzyskujący po trzech latach studiów tytuł licencjata posiada wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym (ekonomicznym, społecznym oraz przyrodniczym) pozwalającą na pracę w instytucjach i firmach zajmujących się m.in. przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego, formułowaniem polityki przestrzennej i środowiskowej, planowaniem przestrzennym, programowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego oraz procesami zarządzania w jednostkach administracji terytorialnej. Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w firmach publicznych i prywatnych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni, biurach planistycznych i pracowniach urbanistycznych, administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego (np.  agencjach nieruchomości), jednostkach badawczych i agendach instytucji międzynarodowych zajmujących się gospodarką przestrzenną. Studia licencjackie przygotowują również do podjęcia dalszej nauki na poziomie dwuletnich, uzupełniających studiów magisterskich, zwłaszcza na kierunku gospodarka przestrzenna oraz innych kierunkach realizowanych na Wydziale Zarządzania i Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, język obcy, język polski, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem.
    

  • GEOMONITORING REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Geomonitoring
   Absolwent jest przygotowany do pracy w służbach i instytucjach powołanych do monitorowania oraz kontroli środowiska, planowania zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz konsultingu i oceny oddziaływania na środowisko. Zatrudnienie jest możliwe między innymi w:  jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią itp.), państwowych instytutach badawczych, inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli oraz w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w laboratoriach i stacjach terenowych, firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (oceny oddziaływania na środowisko, szacowanie kosztów środowiskowych, ekspertyzy, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu), w prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska, w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geomonitoring jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z dyplomu.
    

  • GEOINFORMACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja
   Absolwent jest przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację  wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów. Powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią, ochronie środowiska, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, wojsku, geodezji, biurach planowania przestrzennego i innych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem.
    

  • STUDIA REGIONALNE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Studia regionalne
   Uzyskane kompetencje uprawniają do ubiegania się o pracę w instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego, tzn. w  jednostkach administracji samorządowej i rządowej,  agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego,  biurach planowania przestrzennego,  służbach urbanistycznych, służbach ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,  organizacjach pozarządowych,  instytucjach analiz gospodarczych, instytucjach marketingu terytorialnego i promocji.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia regionalne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, biologia, język polski, język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

  • CLIMATOLOGY REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Climatology
   Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach państwowych służb związanych z gromadzeniem i analizą danych atmosferycznych, państwowych instytutach badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem naturalnych źródeł energii (np. słonecznej, wiatrowej), instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym konsultingiem środowiskowym, ocenami oddziaływania na klimat w skali lokalnej i globalnej, metodami ich zapobiegania i adaptacji oraz konsekwencjami potencjalnych zmian klimatycznych. Dobre przygotowanie językowe i merytoryczne umożliwi również podjęcie pracy w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i ogólnoświatowych (np. Światowa Organizacja Meteorologiczna).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Climatology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, matematyka, chemia, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, matematyka, chemia, informatyka, język polski, język obcy, biologia, historia, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

opinie (13)

 • XyZ
  ocena

  Witam, nie polecam. Studiuję geografię i czuję się oszukana, gdyż w "ofercie" jest możliwość realizowania bloku dydaktycznego. Wszystko fajnie, jednak w praktyce wyglądało to inaczej. Z początku połączyli Nas z wydziałem Biologii, gdzie osób było może z 5, natomiast z naszego wydziału osób 7. My musieliśmy płacić około 1tys zł za tok nauki, a z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, ze studenci z biologii nie musieli płacić nic !!! Najlepsze jest to, że dziekan zamknął dla Nas blok, natomiast biolodzy kontynuowali co jest śmieszne. Chcieliśmy normalnie zapłacić te pieniądze, aby mieć dyplom z ukończenia tego, jednak głównym powodem zamknięcia była "zbyt mała ilość studentów z naszego wydziału" Generalnie chodziliśmy na te zajęcia przez 2 miesiące, bo jak zwykle nikt nic nie wiedział i guzik z tego mamy, tylko zmarnowanie czasu. Jeżeli chodzi o materiał, faktycznie dużo rzeczy powtarza się z liceum. Jednak można wiedzę poszerzyć o dość przydatne informacje o ile sami tego nie zrobimy. Profesorzy niektórzy faktycznie na ćwiczeniach próbują przekazać wiedzę, ale niektórzy robią sobie żarty. Ich sposobem na zajęcia jest siedzenie i "kwitnięcie" na krześle w czasie, kiedy studenci przygotowują żmudne prezentacje. Najlepiej podać tematy i mieć wszystko gdzieś, a Ty człowieku szukaj informacji o których jest może jedno zdanie, a Ty masz stworzyć prezentacje 40 minutowe co jest kpiną, bo nawet nie podają źródeł z których możemy skorzystać. Można wymieniać i wymieniać. Jedynie zadowolona jestem z języka angielskiego i z tego miejsca pozdrawiam prowadzącą ćwiczenia:) Materiał konkretny, dużo słówek, wszystko powtarzane i to najlepsze co do tej pory spotkało mnie na tym wydziale. Przez 2 semestry angielskiego zostaliśmy nauczeni więcej niż przez 3 lata liceum! Aaaa no i oczywiście Pani z dziekanatu również konkretna kobitka, zawsze uśmiechnięta i nastawiona do studentów mile.

 • Orsaliusz_gis.shp
  ocena

  Wydział ogólnie spoko, zajęcia można zaliczyć bez problemu ale jeśli ktoś chce się nauczyć czegoś więcej to polecam zapisać się do koła naukowego, które daje większe możliwości rozwoju i zdobycia nowych umiejętności.

 • SzaraczekGP
  ocena

  Serdecznie nie polecam, tego najgorszego wydziału na całym Uniwersytecie. Studiowałem tutaj gospodarkę przestrzenną w trybie zaocznym i z całą pewnością mogę powiedzieć, że niczego przydatnego zawodowo się nie nauczyłem, mimo iż zdawałem wszystko z bez problemu. Kadra która tutaj występuje, to w zasadzie grupa wzajemnego towarzystwa, które jest przekonane o swojej wyższości nad innymi ludźmi. Przykładem tego była sytuacja gdy Pani profesor poruszając aspekt komunikacji miejskiej, stwierdziła że własny środek transportu powinien być dla nielicznych a większość biedoty powinna korzystać z transportu publicznego(!). W domyśle tylko ludzie jej pokroju zasługiwali na poruszanie się własnymi autami. Podobnie rzecz się miała z spóźnieniami wykładowców. Nie przysyłali oni wiadomości na maila a ludzie którzy tak jak ja przyjeżdżali około 50 km mogli pocałować klamkę i tyle. Odpowiedzią na złożoną skargę było pismo, że Pani profesor przeprosiła za spóźnienie i sprawę uważa się za załatwioną. Oczywiście Pani profesor dalej nie przyjeżdżała na zajęcia, mając wszystko gdzieś. Inną sprawą były wykłady i ćwiczenia które sprowadzały się do czytania przez Pana/Panią tekstu ze slajdów co niczego nie uczyło. Praktyczne zajęcia z GISu i CADu o których dużo się mówi, sprowadzają się do pokazania podstawowych funkcji i narzędzi, a reszta jest do nauki na własną rękę. Taką ilość wiedzy to można w podstawowym tutorialu znaleźć w internecie. Warto także wspomnieć o praktykach terenowych, które są przymusowe i w zasadzie przypominają wycieczkę, z tą różnicą że jedziesz nie tam gdzie chcesz, ale tam gdzie zadecydują. Mnie przypadła wycieczka na Ukrainę podczas konfliktu z Rosją. Na pytanie o bezpieczeństwo Pan profesor oznajmił żeby nie prowokować miejscowych i wszystko będzie dobrze (sic!). Na koniec ze szczerego serca radzę każdemu kto chce po studiach robić coś w kierunku, w którym się kształcił, nie idźcie na ten wydział. Niczego się tutaj przydatnego nie nauczycie, a pieniądze wydacie na marne. Perspektywy pracy też są marne, ze względu na kształcenie pod kątem jednego miasta (Łodzi), gdy tutejsze pracownie i urzędy są obstawione kolesiami. Z dyplomem GP nie znajdziecie też innej podobnej pracy bo to kierunek bardzo ogólny i w zasadzie sprowadzający się do pracy w urzędach, gminach i miejskich pracowniach, a wiadomo jak jest w tych miejscach z pracą. Zapewne po przeczytaniu tego komentarza uznacie, że jestem bardzo stronniczy, i pewnie macie racje, bo przecież były i pozytywne momenty, ale liczy się w ogólnym rozrachunku efekt. Efekt jest taki, że te studia nie przygotują Cię do żadnej pracy, a co najwyżej podrzucą garść ciekawostek z zakresu geografii. To by było na tyle, pozdrawiam i życzę trafnego wyboru każdemu maturzyście.

 • Studenka
  ocena

  Turystyka i rekreacja jest bardzo słaba. Organizacji właściwie nie ma. Przepływ informacji jest utrudniony. Ogólnie nie polecam!

 • Obiektywnie
  ocena

  Uczelnia super, brak hałasu i przepychu. Dużo zajęć praktycznych, wyjazdów.

 • Artystka89
  ocena

  Jestem zadowolona z nauki na tym wydziale. Jak się chce, to jest duża możliwości pogłębiania zainteresowań. Wykładowcy dobrze przekazują wiedze. Polecam licencjat ze ,,studiów regionalnych", bardzo ciekawy kierunek. Ukierunkowany na poszerzenie wiedzy z zagadnień związanych z regionem, strategiami rozwoju i GiSem. Skończyłam ten kierunek i nie żałuje. Były to miło spędzone trzy lata.

 • paula
  ocena

  Turystyka i rekreacja - świetne studia licencjackie, dość drogie i dość wymagające. Masa pozytywnych wspomnień i sporo zdobytych kontaktów i umiejętności (przy odrobinie chęci). Niestety nie można już tego powiedzieć o studiach magisterskich. Licencjat z turystyki? Jak najbardziej polecam. :)

 • dobra_rada
  ocena

  jeśli jesteś osobą, która stawia sobie wysokie cele, nie idź na WNG. Co prawda wszystko zależy od indywidualnego podejścia, ale jeśli uczelnia nie stawia wysokich wymagań, to ciężko jest liczyć na wysokie wyniki w rankingach.

 • qsewdtf
  ocena

  Ze znajomymi z innych uczelni się śmiejemy, że WNG UŁ, to przedszkole geograficzne. Jeśli nie lubisz się uczyć, stresować, chodzić na wykłady i ćwiczenia, a chcesz łatwo uzyskać tytuł - to polecam z całym sercem. Jednak jeśli jesteś bardziej ambitną osobą, to szukaj szczęścia na innej uczelni. Atmosfera jest przyjemna, pani Madzia, to kompletne zaprzeczenie stereotypu o paniach z dziekanatu - pomocna, zawsze uśmiechnięta i miła, ale jednocześnie bardzo konkretna. Pamięta chyba o wszystkich ważnych datach studentów, bo już ze dwa razy obudziła mnie telefonem o świcie, że czegoś nie dopilnowałem. Wykładowcy, wiadomo, różnie. Bywają odjazdowi pasjonaci, którzy będą zarażać miłością do geografii, ale znajdą się też jednostki, które będą utrudniać studiowanie. Normalne zjawisko na każdym wydziale ;)

 • Magda
  ocena

  Turystyka i rekreacja - kierunek dla aktywnych, lubiących wyjazdy, dla osób, które chcą nauczyć czegoś nowego, ale od strony teoretyczno-praktycznej, a nie tylko w teorii. Wykładowcy jak wszędzie są lepsi i gorsi, ale nie ma co narzekać. Generalnie na plus.

 • Patryk
  ocena

  Polecam dla osób lubiących aktywnie poszerzać swoją wiedzę (wyjazdy terenowe, badania, usługi sieciowe/informacyjne). Pozdrawiam sympatycznego i pomocnego Pana Informatyka!

 • aksr
  ocena

  Przyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, jednakże po części musze zgodzić się z komentarzem niżej. Dużo wiedzy z liceum, dużo rzeczy powtarza sie w kółko, ale też są plusy - dużo praktycznych zajęć, tzw. terenówki, wyjazdy, itd.

 • Spring_party
  ocena

  Maturzysto, nie sprzedawaj vademecum, bo na wiedzy z niego mozesz przejechać całe studia na luzie. Generalnie to fuszerka, jeżeli chcesz pochodzić dla rozrywki to nie ma sprawy, ale jeżeli chcesz poznać duzo nowych ludzi lub mieć perspektywę na przyszłość to wybierz sobie cos innego.

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEOGRAFIA
GOEGRAFIA specjalność w języku angielskim
GEOMONITORING
TURYSTYKA I REKREACJA
STUDIA REGIONALNE
CLIMATOLOGY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
REGIONALISTYKA KULTUROWA
GEOINFORMACJA
 
Studia II stopnia:
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA w języku angielskim
TURYSTYKA I REKREACJA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TURYSTYKA I REKREACJA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia:
TURYSTYKA I REKREACJA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA w języku angielskim

Podyplomowe

GEOINFORMACJA - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PRAKTYCE
NOWOCZESNE USŁUGI TURYSTYCZNE

Doktoranckie

GEOGRAFIA