• CLIMATOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Climatology
  Kierunek ten jest przeznaczony dla wszystkich studentów zainteresowanych problemami współczesnych zmian klimatycznych. Climatology zapozna studentów z wpływem tych zmian na środowisko i gospodarkę, umożliwi poznanie działania światowego systemu klimatycznego, metod badań współczesnej klimatologii, kierunków jej rozwoju oraz praktycznego wykorzystania wiedzy o atmosferze. Zajęcia prowadzone w języku angielskim, będącym obecnie międzynarodowym językiem nauki, umożliwiają podjęcie nauki studentom z różnych krajów i kręgów kulturowych. 
  Wspólne wykonywanie ćwiczeń, projektów, prac etapowych przez studentów pochodzących z różnych kręgów kulturowych uczy poszanowania odmienności i wzajemnej tolerancji. Ideą studiów na kierunku Climatology w języku angielskim jest przekazywanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych gałęzi współczesnej klimatologii i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu uwarunkowanych czynnikami klimatycznymi problemów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim w obszarze nauk przyrodniczych w zakresie klimatologii, kładąc silny nacisk na zrozumienie podstawowych procesów atmosferycznych w różnych skalach czasowo-przestrzennych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Climatology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, matematyka, chemia, biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, matematyka, chemia, informatyka, język polski, język obcy, biologia, historia, WOS
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

 • GEOGRAFIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geografia
  Geografia jest jednym z najdłużej istniejących kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Na kierunku tym studenci są kształceni z zakresu zarówno szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno-ekonomicznej. Oprócz zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów itp., ważnym elementem studiów geograficznych są zajęcia terenowe, dzięki którym student ma możliwość wykorzystania i poszerzenia swojej wiedzy w praktyce. Poza przedmiotami obowiązkowymi, na wydziale oferowana jest duża pula zajęć do wyboru, co pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanie go do indywidualnych zainteresowań studenta. Studia geograficzne są studiami dwustopniowymi realizowanymi w systemie stacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich, dających rzetelną i bardzo wszechstronną wiedzę geograficzną, absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, wybierając jedną z wielu specjalizacji oferowanych przez Wydział Nauk Geograficznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem.
   

 • GEOINFORMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja
  Kierunek studiów Geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również z opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem.

 • GEOMONITORING Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geomonitoring
  Założenia oraz program kierunku oparto na ponad półwiecznych doświadczeniach naukowych katedr, zakładów i pracowni stowarzyszonych w Instytucie Nauk o Ziemi WNG UŁ. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu. Poznają dogłębnie właściwości i procesy zachodzące w tych sferach oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery. Zakres programowy studiów kładzie duży nacisk na przyrodniczo-techniczny charakter prowadzonych zajęć. Często bowiem zdarzało się, że przyrodnicy oraz inżynierowie środowiska opisywali te same procesy i zjawiska w odmienny sposób. 
  Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala obecnie przekazywać studentom spójną wiedzę, powierzając zajęcia teoretykom i praktykom. Konkurencyjność kierunku wiąże się również z faktem, iż tworzy on pierwszą w kraju szkołę przygotowującą kompleksowo do pracy w służbach związanych z monitoringiem i kontrolą środowiska, bazującą na szerokiej podstawie zajęć instrumentalnych oraz kontaktów z praktykami zawodu.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

 • GOSPODRAKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Międzywydziałowy kierunek prowadzony jest przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych oraz prawnych, niezbędną do racjonalnego i efektywnego gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni. Wyróżnia się kompleksowym podejściem do problemu gospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
  Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych odnoszących się do zbierania i analizy materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie organizacji przestrzeni, oceny istniejącego zagospodarowania, rozpoznania sytuacji problemowych, rozwiązywania konfliktów przestrzennych i przygotowania interwencji planistycznych. Ważnym modułem kształcenia jest projektowanie urbanistyczne oraz planowanie przestrzenne w skali lokalnej i regionalnej. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego, uczą się programów z rodziny GIS oraz CAD. 
  Integralnym elementem programu studiów są zajęcia praktyczne realizowane w terenie. Znacząca jest liczba przedmiotów fakultatywnych (do wyboru przez studentów) oraz zajęć prowadzonych przez specjalistów z instytucji publicznych i firm prywatnych związanych z projektowaniem urbanistycznym i planowaniem przestrzennym. Studenci odbywają także obowiązkowe praktyki zawodowe w instytucjach związanych z gospodarką przestrzenną, co umożliwia poznanie oczekiwań pracodawców i ułatwia zdobycie pracy. Kształtowana jest zdolność pracy w zespole i odpowiedzialność za powierzone zadanie, czyli kompetencje tak często oczekiwane przez pracodawców. 
  Student kierunku w zależności od preferencji może wybrać (deklarację należy złożyć w momencie składania dokumentów w czasie rekrutacji) jedną z dwóch ścieżek kształcenia:
  • Studia licencjackie (3 lata). Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zarządzania w zakresie gospodarki przestrzennej i prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.
  • Studia inżynierskie (3,5 roku). Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i szerszych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi wspomagających proces projektowania i planowania przestrzennego. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, język obcy, język polski, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem.
   

 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne
  Studia na Miedzyobszarowych indywidualnych studiach humanistyczno - społecznych UŁ obejmują wybrane kierunku studiów należące do obszaru nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Absolwent MISH-S reprezentuje szczególną sylwetkę, złożoną z charakterystycznego przygotowania edukacyjnego, uzyskanego na podstawowym kierunku, na którym podejmuje studia w ramach MISH-S, należącego do pierwszego obszaru nauk oraz dodatkowego, specjalistycznego przygotowania, uzyskanego dzięki zróżnicowanym modułom programowym obejmującym przedmioty z drugiego obszaru nauk. Każdy student, pod okiem opiekuna naukowego (tutora) indywidualnie nakreśla niepowtarzalny program swoich studiów, co daje studentom możliwość rozwijania własnych zainteresowań. W ten sposób kształtowana jest samodzielność myślenia i podejmowania decyzji przez studiujących. 
  Specjalistyczne przygotowanie i szersza edukacja humanistyczno-społeczna dają w efekcie absolwentowi MISH-S możliwość podejmowania pracy, wymagającej tuż po studiach jak najlepszego uprofilowania w różnorodnych dziedzinach kultury (w tym przekazu multimedialnego, prac redakcyjnych i translatorskich). Ze względu na interdyscyplinarne wykształcenie, absolwent MISH-S może także podejmować pracę programową i dydaktyczną, związaną z aktualnie obowiązującymi w szkolnictwie ponadpodstawowym standardami edukacyjnymi, polegającymi na organizacji toku nauczania w ramach tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych (np. tematyczne i problemowe łączenie zagadnień historii literatury, filozofii, historii sztuki czy nauk ścisłych i filozofii w obrębie szeroko pojmowanego przyrodoznawstwa).
  Warunki rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
  Nabór na Miedzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISH-S. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISH-S. Wybrany przez studenta kierunek staje się dla niego tzw. „kierunkiem wiodącym”. Na studia w ramach MISH-S będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISH-S, w liczbie podanej przy kierunku/specjalności. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISH-S, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczo - przyrodnicze 
  Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze (MISM-P) są studiami dwustopniowymi. Zajęcia są prowadzone na pięciu wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki oraz Nauk Geograficznych. Studenci MISM-P od początku trwania studiów kształcą się w trybie indywidualnym: każdy student ma własny program nauczania, w którego opracowaniu uczestniczy. Student MISM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego spośród następujących: Biologia, Biomonitoring, Biotechnologia, Mikrobiologia, Ochrona Środowiska, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Analiza Danych, Informatyka, Geografia, Geomonitoring.
  Warunki rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Nabór na Miedzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

   


  Studia II stopnia

   

  Nabór na Miedzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.
   

 • REGIONALISTYKA KULTUROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Regionalistyka kulturowa
  Studia na kierunku Regionalistyka kulturowa mają charakter interdyscyplinarny, łączący zagadnienia z zakresu wielu dyscyplin naukowych (historii, etnologii, antropologii kulturowej, geografii, kulturoznawstwa, neofilologii, ekonomii), co pozwoli studentowi poznać kompleksowo nie tylko przeszłość i teraźniejszość kulturową danego regionu, ale też nauczyć się jego związków z przeszłością i kulturą ogólnokrajową i europejską. Kształcenie modułowe (moduł językowy, historyczny, etnologiczny, geograficzny) zagwarantuje studentowi szeroką i gruntowną wiedzę o konkretnym regionie, w tym wypadku łódzkim – stanowiącym jedyny i niepowtarzalny fenomen, nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Pozwoli też usytuować go w szerszej przestrzeni historyczno-geograficznej. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwi jego absolwentom zdobycie rozległej wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych, które będzie mógł wykorzystać w różnych zawodach i rolach społecznych. Po ukończeniu I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: wykwalifikowany pracownik w regionalnych instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz mediach; pracownik urzędu miasta i gminy, instytucji europejskich. Ukończenie specjalności nauczycielskiej umożliwi podjęcie pracy w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  Warunki rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Regionalistyka kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia, historia, wos, język polski, język angielski, matematyka
  • Geografia, historia, wos, język polski, język angielski, matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata: Geografia, historia, wos, język polski, język angielski, matematyka, biologia, drugi język obcy

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   

 • STUDIA REGIONALNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Studia regionalne
  Student po ukończeniu kierunku Studia regionalne (po złożeniu pracy dyplomowej i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu licencjackiego) uzyskuje tytuł licencjata w zakresie Studiów regionalnych. Uzyskane kompetencje uprawniają go do ubiegania się o pracę w instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego, takich jak:
  • jednostki administracji samorządowej (np. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski) i rządowej (urząd wojewódzki);
  • agencje rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • biura planowania przestrzennego;
  • służby urbanistyczne;
  • służby ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
  • organizacje pozarządowe;
  • instytucje analiz gospodarczych;
  • instytucje marketingu terytorialnego i promocji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia regionalne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, biologia, język polski, język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Turystyka i rekreacja
  Kierunek Turystyka i rekreacja ma charakter interdyscyplinarny. Program kierunku odwołuje się w znaczącej części do organizacji turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji w odniesieniu do przestrzeni geograficznej. Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie. Zgodność z krajowymi ramami kwalifikacji ustalona jest dla obszaru kształcenia nauk przyrodniczych (obszar dominujący) i obszaru nauk społecznych (obszar uzupełniający).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest wynik egzaminu wstępnego z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa.
   

opinie (10)

 • Geogeo
  ocena

  Świetny wydział! Polecam serdecznie, profesorowie są bardzo kompetentni, zawsze chętni do pomocy.

 • studentka
  ocena

  Wydział jak najbardziej godny polecenia! Profesjonalna kadra, przyjazna atmosfera, która sprzyja pracy i współpracy. Duże możliwości rozwoju indywidualnego jak i pracy w zespole. Przychodząc na ten Wydział nie wiedziałam czy to jest właśnie to co chcę robić ale dzięki zapałowi wykładowców utwierdziłam się w tym przekonaniu. Dużym walorem są wyjazdy terenowe, które nie tylko uczą ale i wspaniale integrują oraz zapewniają wspomnienia na całe życie ! Naprawdę warto !

 • Anonimowo
  ocena

  Wydział jest prowadzony przez doświadczoną kadrę profesorską. Wykłady jak i zajęcia praktyczne są organizowane w dosyć ciekawy sposób. Na Wydziale jest wiele ambitnych osób, dzięki których działaniom można spełniać się nie tylko naukowo ale również w wolontariacie. Polecam Wszystkim, którzy są zainteresowaniami geografią.

 • student
  ocena

  Naukę na Wydziale Geograficznym polecam szczególnie tym, którzy chcą połączyć zajęcia teoretyczne z praktyką. Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę na pewno zdobędą umiejętności i doświadczenie. Ogromnym plusem są ,,terenówki", kilkudniowe wyjazdy w góry bądź nad morze, jak i jednodniowe po regionie łódzkim.

 • Obiektywnie
  ocena

  Uczelnia super, brak hałasu i przepychu. Dużo zajęć praktycznych, wyjazdów.

 • Artystka89
  ocena

  Jestem zadowolona z nauki na tym wydziale. Jak się chce, to jest duża możliwości pogłębiania zainteresowań. Wykładowcy dobrze przekazują wiedze. Polecam licencjat ze ,,studiów regionalnych", bardzo ciekawy kierunek. Ukierunkowany na poszerzenie wiedzy z zagadnień związanych z regionem, strategiami rozwoju i GiSem. Skończyłam ten kierunek i nie żałuje. Były to miło spędzone trzy lata.

 • paula
  ocena

  Turystyka i rekreacja - świetne studia licencjackie, dość drogie i dość wymagające. Masa pozytywnych wspomnień i sporo zdobytych kontaktów i umiejętności (przy odrobinie chęci). Niestety nie można już tego powiedzieć o studiach magisterskich. Licencjat z turystyki? Jak najbardziej polecam. :)

 • Magda
  ocena

  Turystyka i rekreacja - kierunek dla aktywnych, lubiących wyjazdy, dla osób, które chcą nauczyć czegoś nowego, ale od strony teoretyczno-praktycznej, a nie tylko w teorii. Wykładowcy jak wszędzie są lepsi i gorsi, ale nie ma co narzekać. Generalnie na plus.

 • Patryk
  ocena

  Polecam dla osób lubiących aktywnie poszerzać swoją wiedzę (wyjazdy terenowe, badania, usługi sieciowe/informacyjne). Pozdrawiam sympatycznego i pomocnego Pana Informatyka!

 • aksr
  ocena

  Przyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, jednakże dużo wiedzy z liceum, dużo rzeczy powtarza sie w kółko, ale też są plusy - dużo praktycznych zajęć, tzw. terenówki, wyjazdy, itd.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry