• GÓRNICTWO I GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Górnictwo i geologia
   Absolwenci posiadają wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko. Mają przygotowanie do rozwiązywania problemów inżynierskich, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania zespołem pracowników. Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego górnictwa oraz w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii. Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, ekologicznej, psychologicznej, socjologicznej i ergonomicznej. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna dla skutecznego zrealizowania misji społecznej i humanitarnej, jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy oraz otoczeniu społecznym. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw, służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe. Zostali również zapoznani z prawem pracy, górniczym, geologicznym i wodnym. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w dwóch głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników, realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze ochrony cywilnej. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem i organami administracji publicznej. Posiadają kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo-wytwórczym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Specjalności:
 • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie
 • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
 • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
 • Geodezja górnicza
 • Geologia górnicza i poszukiwawcza
 • Geologia inżynierska i geotechnika
 • Maszyny górnicze, budowlane i drogowe
 • Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze 
 • Przeróbka kopalin stałych i marketing
 • Informatyka i zarządzanie w górnictwie
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe
 • Gospodarka wodna i zagrożenia powodziowe
 
Studia II stopnia:
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Specjalności:
 • Elektrotechnika i automatyka w gónictwie
 • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
 • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
 • Geodezja górnicza
 • Geologia górnicza i poszukiwawcza
 • Maszyny górnicze, budowlane i drogowe
 • Przeróbka kopalin stałych i marketing
 • Zarządzanie menedżerskie w górnictwie
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe
 • Gospodarka wodna i zagrożenia powodziowe

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Specjalności:
 • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie
 • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
 • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
 • Geodezja górnicza
 • Geologia górnicza i poszukiwawcza
 • Geologia inżynierska i geotechnika
 • Maszyny górnicze, budowlane i drogowe
 • Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze 
 • Przeróbka kopalin stałych i marketing
 • Informatyka i zarządzanie w górnictwie
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe
 • Gospodarka wodna i zagrożenia powodziowe
 
Studia II stopnia:
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Specjalności:
 • Elektrotechnika i automatyka w gónictwie
 • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
 • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
 • Geodezja górnicza
 • Geologia górnicza i poszukiwawcza
 • Maszyny górnicze, budowlane i drogowe
 • Przeróbka kopalin stałych i marketing
 • Zarządzanie menedżerskie w górnictwie
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe
 • Gospodarka wodna i zagrożenia powodziowe