• ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Administracja
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień prawnych organizacji i funkcjonowania administracji, obejmujących poszczególne szczeble i rodzaje administracji publicznej, w tym samorządowej. Potrafią wykorzystywać najnowsze metody wspomagające procesy decyzyjne, w tym metody i techniki informatyczne, analizować zjawiska społeczne, a także prowadzić badania nad zagadnieniami interdyscyplinarnymi, dotyczącymi najważniejszych problemów życia społecznego, takich jak rynek pracy czy środowisko społeczne. Znają psychologiczne zasady rządzące relacjami międzyludzkimi oraz sposoby komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy. 
   Absolwenci kierunku administracja znajdą zatrudnienie jako pracownicy administracji publicznej i ogólnej oraz w działach administracyjnych różnego rodzaju przedsiębiorstw. Mogą pracować również na stanowisku specjalisty w jednostkach organizacyjnych samorządów lokalnych i regionalnych, a także jako doradcy w zakresie dotyczącym projektowania rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych. Sprawdzą się jako specjaliści do spraw promocji i marketingu na szczeblu lokalnym i regionalnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

  • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Logistyka
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
   Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji. Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową  i finansową. Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

  • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Socjologia
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii i psychologii pracy, psychologii społecznej, jak również stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz życia społecznego. Znają najnowsze metody i technologie informatyczne, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych. Potrafią analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych. Potrafią prowadzić badania zmian rynku pracy oraz działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej.
   Absolwenci kierunku socjologia znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, w ośrodkach przekazu społecznego i organizacjach pozarządowych jako doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych lub jako specjaliści do spraw badania opinii społecznych. Mogą pracować również w instytucjach pomocy społecznej. Sprawdzą się także w public relations oraz jako doradcy zawodowi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:
    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

    

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych. Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu. 
   Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menadżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonym majątkiem produkcyjnym bądź też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Znają specyfikę rynku kapitałowego i towarowego. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych. Sprawdzą się również jako doradcy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:
    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie. Potrafią posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu. Znają również metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Potrafią przygotować i zorganizować proces produkcyjny wraz z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.
   Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości. Mogą kierować systemami produkcyjnymi, organizować procesy produkcyjne i pomocnicze w przedsiębiorstwie. Potrafią gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności zaś dla potrzeb procesu produkcyjnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

  • ANALITYKA BIZNESOWA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Administracja
   Na kierunku studiów Analityka biznesowa kształceni są specjaliści przygotowani do wszechstronnej analizy danych biznesowych, a w szczególności do ich przetwarzania w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego. Absolwent w czasie studiów nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analityczne oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi.
   Absolwent kierunku Analityka biznesowa jest wykwalifikowanym specjalistą zatrudnianym w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych o dowolnym profilu działalności, w szczególności w:
   • działach analiz biznesowych,
   • działach informatycznych,
   • działach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją,
   • korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze,
   • instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, giełda),
   • instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.
   Jest również przygotowany do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej w sektorze usług biznesowych dla przedsiębiorstw lub innych instytucji gospodarczych.
   Może kontynuować kształcenie na dowolnym kierunku kształcenia drugiego stopnia z zakresu nauk ekonomicznych.
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie projektami
   Studia I stopnia
   Na kierunku Zarządzanie projektami I stopnia kształci się specjalistów w zakresie zarządzania projektami przygotowanych do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika takich zespołów. Absolwent kierunku w trakcie studiów uzyskuje wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym. W szczególności: 
   • zna podstawowe narzędzia, metody i techniki zarządzania projektami,
   • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zarządzanie projektem na każdym jego etapie, 
   • potrafi organizować wykonawstwo projektów i nimi sterować oraz zarządzać zmianami w projekcie,
   • umie wykorzystywać narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów,
   • posiada umiejętność tworzenia kierowania oraz współpracy w zespole projektowym, 
   • jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu i potrafi odpowiedzialnie podejmować decyzje,
   • posiada wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Fundation.
   Pozyskana wiedza, nabyte umiejętności i  nabyte kompetencje pozwalają absolwentowi tego kierunku na kontynuację kształcenia na drugim stopniu studiów.
   Studia II stopnia
   Studia Zarządzanie projektami II stopnia mają na celu wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w sprawnym i efektywnym zarządzaniu projektami. Kształcąc kompetencje w tym zakresie studia uczą podejścia projektowego opartego na przekonaniu, iż rozwój i sukces organizacji uzależniony jest od wdrażania różnorodnych, zamkniętych w czasie projektów realizujących określone cele, w sposób unikatowy organizujących zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe. Absolwent kierunku zdobywa umiejętności w zakresie sprawnej organizacji przebiegu procesów w projekcie w standardach umożliwiających przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Foundation. W szczególności: 
   • posiada wiedzę jak pracować i zarządzać projektem na każdym jego etapie,
   • potrafi posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami w zależności od specyfiki  konkretnego projektu,
   • potrafi wykonywać, koordynować i nadzorować działania związane z realizacją projektu,
   • zna standardy kaskadowe (waterfall) oraz zwinne (agile) zarządzania projektami i potrafi zastosować je w kontekście konkretnego typu projektu,
   • potrafi prowadzić dokumentację projektową, wykorzystując do tego narzędzia informatyczne,
   • potrafi organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem,
   • potrafi radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektu,
   • potrafi identyfikować i szacować zasoby niezbędne do realizacji projektu, ustalać zespoły oraz jego odpowiedzialność, delegować przypisywać decyzyjność w projekcie,
   • potrafi umiejętnie kierować zespołem, komunikacją w projekcie i rozwiązywać konflikty,
   • jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu,
   • posiada wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminów certyfikujących na menadżerów projektów przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.
   Absolwenci otrzymują tytuł magistra i są przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie studiów III stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:
    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:
    

    

opinie (1)

 • olek
  ocena

  najplepszy wydział na PŚ. polecam

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Admnistracja publiczna
 • Samorząd terytorialny
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
SOCJOLOGIA
 • Socjologia regionów przemysłowych
 • Badania rynku i reklamy
 • Socjologia biznesu i mediów
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie hotelem
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - audytor biznesowy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - analityk rynków przemysłowych i usług
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji
ANALITYKA BIZNESOWA
Specjalności:
 • Analiza danych i procesów gospodarczych 
 • Analiza danych finansowych 
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Specjalności:
 • Moduł ZP adaptacyjnego "Freelancer"
 • Moduł ZP w przedsiębiorstwie
 
Studia II stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Menedżer logistyki
 • Usługi logistyczne
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikowanie społeczne i PR
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • E-biznes i administracja cyfrowa
 • Zarzadzanie obiektami hotelarskimi
 • Zarządzanie projektami i innowacjami
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej
 • Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
 • Systemy produkcyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie przemysłowym

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Specjalności:

 • Moduł ZP adaptacyjnego "Freelancer"
 • Moduł ZP w przedsiębiorstwie

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Admnistracja publiczna
 • Samorząd terytorialny
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
SOCJOLOGIA
 • Socjologia regionów przemysłowych
 • Badania rynku i reklamy
 • Socjologia biznesu i mediów
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - audytor biznesowy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - analityk rynków przemysłowych i usług
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Specjalności:
 • Moduł ZP adaptacyjnego "Freelancer"
 • Moduł ZP w przedsiębiorstwie
Studia II stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Menedżer logistyki
 • Usługi logistyczne
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikowanie społeczne i PR
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • E-biznes i administracja cyfrowa
 • Zarządzanie projektami i innowacjami
 • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Specjalności:

 • Moduł ZP adaptacyjnego "Freelancer"
 • Moduł ZP w przedsiębiorstwie

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

CONTROLLING I INŻYNIERIA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

NOWOCZESNA PRODUKCJA I LOGISTYKA - STUDIA MENEDŻERSKIE

ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEEGO

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING FINANSOWY

STUDIA COACHINGU

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNO - BUDOWLANYMI

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Doktoranckie

INŻYNIERIA PRODUKCJI

NAUKI O ZARZĄDZANIU