• ADMINISTRACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Administracja
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień prawnych organizacji i funkcjonowania administracji, obejmujących poszczególne szczeble i rodzaje administracji publicznej, w tym samorządowej. Potrafią wykorzystywać najnowsze metody wspomagające procesy decyzyjne, w tym metody i techniki informatyczne, analizować zjawiska społeczne, a także prowadzić badania nad zagadnieniami interdyscyplinarnymi, dotyczącymi najważniejszych problemów życia społecznego, takich jak rynek pracy czy środowisko społeczne. Znają psychologiczne zasady rządzące relacjami międzyludzkimi oraz sposoby komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy. 
   Absolwenci kierunku administracja znajdą zatrudnienie jako pracownicy administracji publicznej i ogólnej oraz w działach administracyjnych różnego rodzaju przedsiębiorstw. Mogą pracować również na stanowisku specjalisty w jednostkach organizacyjnych samorządów lokalnych i regionalnych, a także jako doradcy w zakresie dotyczącym projektowania rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych. Sprawdzą się jako specjaliści do spraw promocji i marketingu na szczeblu lokalnym i regionalnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

  • LOGISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Logistyka
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
   Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji. Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową  i finansową. Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

  • SOCJOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Socjologia
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii i psychologii pracy, psychologii społecznej, jak również stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz życia społecznego. Znają najnowsze metody i technologie informatyczne, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych. Potrafią analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych. Potrafią prowadzić badania zmian rynku pracy oraz działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej.
   Absolwenci kierunku socjologia znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, w ośrodkach przekazu społecznego i organizacjach pozarządowych jako doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych lub jako specjaliści do spraw badania opinii społecznych. Mogą pracować również w instytucjach pomocy społecznej. Sprawdzą się także w public relations oraz jako doradcy zawodowi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:
    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

    

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych. Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu. 
   Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menadżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonym majątkiem produkcyjnym bądź też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Znają specyfikę rynku kapitałowego i towarowego. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych. Sprawdzą się również jako doradcy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:
    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie. Potrafią posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu. Znają również metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Potrafią przygotować i zorganizować proces produkcyjny wraz z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.
   Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości. Mogą kierować systemami produkcyjnymi, organizować procesy produkcyjne i pomocnicze w przedsiębiorstwie. Potrafią gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności zaś dla potrzeb procesu produkcyjnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

opinie (1)

 • olek
  ocena

  najplepszy wydział na PŚ. polecam

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Admnistracja publiczna
 • Samorząd terytorialny
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
SOCJOLOGIA
 • Socjologia regionów przemysłowych
 • Badania rynku i reklamy
 • Socjologia biznesu i mediów
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie hotelem
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - audytor biznesowy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - analityk rynków przemysłowych i usług
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji
 
Studia II stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Menedżer logistyki
 • Usługi logistyczne
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikowanie społeczne i PR
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • E-biznes i administracja cyfrowa
 • Zarzadzanie obiektami hotelarskimi
 • Zarządzanie projektami i innowacjami
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej
 • Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
 • Systemy produkcyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie przemysłowym

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Admnistracja publiczna
 • Samorząd terytorialny
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
SOCJOLOGIA
 • Socjologia regionów przemysłowych
 • Badania rynku i reklamy
 • Socjologia biznesu i mediów
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - audytor biznesowy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - analityk rynków przemysłowych i usług
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji
 
Studia II stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Menedżer logistyki
 • Usługi logistyczne
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikowanie społeczne i PR
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • E-biznes i administracja cyfrowa
 • Zarządzanie projektami i innowacjami
 • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

CONTROLLING I INŻYNIERIA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

NOWOCZESNA PRODUKCJA I LOGISTYKA - STUDIA MENEDŻERSKIE

ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEEGO

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING FINANSOWY

STUDIA COACHINGU

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNO - BUDOWLANYMI

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Doktoranckie

INŻYNIERIA PRODUKCJI

NAUKI O ZARZĄDZANIU