• ADMINISTRACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Administracja
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień prawnych organizacji i funkcjonowania administracji, obejmujących poszczególne szczeble i rodzaje administracji publicznej, w tym samorządowej. Potrafią wykorzystywać najnowsze metody wspomagające procesy decyzyjne, w tym metody i techniki informatyczne, analizować zjawiska społeczne, a także prowadzić badania nad zagadnieniami interdyscyplinarnymi, dotyczącymi najważniejszych problemów życia społecznego, takich jak rynek pracy czy środowisko społeczne. Znają psychologiczne zasady rządzące relacjami międzyludzkimi oraz sposoby komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy. 
   Absolwenci kierunku administracja znajdą zatrudnienie jako pracownicy administracji publicznej i ogólnej oraz w działach administracyjnych różnego rodzaju przedsiębiorstw. Mogą pracować również na stanowisku specjalisty w jednostkach organizacyjnych samorządów lokalnych i regionalnych, a także jako doradcy w zakresie dotyczącym projektowania rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych. Sprawdzą się jako specjaliści do spraw promocji i marketingu na szczeblu lokalnym i regionalnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

  • LOGISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Logistyka
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
   Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji. Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową  i finansową. Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

  • SOCJOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Socjologia
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii i psychologii pracy, psychologii społecznej, jak również stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz życia społecznego. Znają najnowsze metody i technologie informatyczne, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych. Potrafią analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych. Potrafią prowadzić badania zmian rynku pracy oraz działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej.
   Absolwenci kierunku socjologia znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, w ośrodkach przekazu społecznego i organizacjach pozarządowych jako doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych lub jako specjaliści do spraw badania opinii społecznych. Mogą pracować również w instytucjach pomocy społecznej. Sprawdzą się także w public relations oraz jako doradcy zawodowi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:
    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

    

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych. Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu. 
   Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menadżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonym majątkiem produkcyjnym bądź też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Znają specyfikę rynku kapitałowego i towarowego. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych. Sprawdzą się również jako doradcy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:
    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie. Potrafią posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu. Znają również metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Potrafią przygotować i zorganizować proces produkcyjny wraz z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.
   Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości. Mogą kierować systemami produkcyjnymi, organizować procesy produkcyjne i pomocnicze w przedsiębiorstwie. Potrafią gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności zaś dla potrzeb procesu produkcyjnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    


    


   Studia II stopnia

    

   Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie:

    

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

   Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań oraz zajmowania stanowisk w służbach BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym dotychczasowe brzmienie rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468). W związku z powyższym absolwent powinien nabyć wiedzę z zakresu:
   • zarządzania BHP,
   • zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
   • roli czynnika ludzkiego i sposobów poprawy kultury BHP,
   • metod eliminacji zagrożeń i minimalizacji ryzyka zawodowego,
   • oraz umiejętności:
   • kontrolowania warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
   • informowania pracowników i przełożonych o zagrożeniach zawodowych,
   • sporządzania raportów i dokumentacji wymaganej przepisami BHP,
   • przygotowywania i realizacji rozwiązań techniczno-organizacyjnych zmierzających do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych,
   • oceny istniejących i inicjowania zmian w przepisach BHP,
   • monitorowania zagrożeń, wypadków i chorób zawodowych.
   Realizowany program kształcenia w ramach studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy pozwala absolwentowi na podejmowanie pracy jako pracownik służb BHP w różnych branżach zakładów przemysłowych i organizacjach. Szeroki obszar zagadnień bezpieczeństwa prezentowanych w trakcie procesu dydaktycznego pozwala ponadto podejmować pracę w organizacjach samorządowych, w centrach zarządzania kryzysowego, towarzystwach ubezpieczeniowych, transporcie materiałów niebezpiecznych, urzędach nadzoru i kontroli (PIP, Sanepid, Dozór Techniczny itp.), biurach projektowych, firmach wdrażających systemy zarządzania BHP itp. Zdobyta wiedza i umiejętności zwłaszcza z zakresu ratownictwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych stwarzają możliwość zatrudnienia w Policji, firmach ochrony oraz w organizacjach zajmujących się poprawą bezpieczeństwa obywateli.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • CONTROLLING I INŻYNIERIA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Controlling i Inżynieria finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

   Absolwent studiów ma podstawową wiedzę o zasadach zarządzania podmiotami gospodarczymi, instrumentach i narzędziach zarządzania, zasadach funkcjonowania rynków finansowych, wycenie instrumentów finansowych i kapitałowych. Zna i rozumie mechanizmy rynku finansowego, procesy zarządzania w przedsiębiorstwie, potrafi kreować system informacyjny umożliwiający wycenę i ocenę przedsiębiorstwa przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a także potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do aktywnego kreowania systemu informacyjnego odpowiadającego na wyzwania współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto, absolwent prawidłowo posługuje się Ustawą o Rachunkowości oraz ustawami regulującymi system prawa podatkowego, co pozwala mu budować optymalne strategie podatkowe, posiada umiejętność modelowania rachunku kosztów odpowiednio do celów, zadań czy obiektu kalkulacji i specyfiki przedsiębiorstwa.

   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • NOWOCZESNA PRODUKCJA I LOGISTKA - STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Nowoczesna Produkcja i Logistyka - Studia Menedżerskie

   Kończąc studia słuchacz zna podstawy analizy i oceny ryzyka, podstawy analizy i oceny efektywności systemów, rozumie związek logistyki z marketingiem i jakością w przedsiębiorstwie oraz zasady kalkulacji kosztów i zarządzania finansami firmy. Dodatkowo potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań związanych z zarządzaniem produkcją i logistyką, potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy związane z konfiguracją i koordynacją łańcucha dostaw, a także posiada zdolność do usprawniania zarządzania produkcją i logistyką w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.
    

  • ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Organizacja Ruchu Turystycznego

   Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu organizowania ruchu turystycznego. Odpowiednią jakość kształcenia zapewnia profesjonalnie przygotowana kadra oraz wyjazdy studyjne do najbardziej uznanych przedsiębiorstw turystycznych województwa śląskiego.
   Słuchacze studiów przyswoją wiedzę obejmującą zagadnienia dotyczące turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej oraz wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji ruchu turystycznego, w tym zarządzania obiektem, budowania jego strategii, zarządzania personelem oraz obsługa ruchu turystycznego. Sposoby i metody prowadzenia zajęć oparte na praktycznych przykładach pozwolą słuchaczom na skuteczniejsze przyswajanie wiedzy.
   Umiejętności praktyczne będą obejmować zastosowanie wiedzy w sytuacjach związanych z organizacją ruchu turystycznego. Gwarantują to wyjazdy studyjne, warsztaty oraz wiedza praktyczna przekazywana przez kadrę prowadzącą. Nabyte umiejętności koncentrują się na aspektach związanych z kierowaniem zespołem, przygotowaniem dokumentacji niezbędnej w prowadzeniu działalności turystycznej oraz świadomości roli jaką pełni przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki.
   Poprzez zajęcia praktyczne obejmujące wizytację w obiektach turystycznych i warsztaty absolwenci uzyskają odpowiednie kompetencje społeczne do podjęcia pracy na każdym szczeblu przedsiębiorstw turystycznych. Słuchacze poznają na czym polega obsługa ruchu turystycznego, to w jaki sposób komunikować się z potencjalnym klientem oraz w jaki sposób prowadzić zespól zadaniowy.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Postępowanie administracyjne

   Absolwent uzyska pogłębioną wiedzę na temat procedur administracyjnych i materialnego prawa administracyjnego. Ponadto nabędzie umiejętności praktyczne w zakresie analizy i opracowania problemów prawnych, sporządzania projektów dokumentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Istotną częścią studiów są także kompetencje miękkie, tzn. zasady obsługi klientów administracji publicznej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w drodze negocjacji i mediacji. Nabyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przyczynią się do podniesienia kwalifikacji funkcjonariuszy publicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Contolling Finansowych
   Absolwent studiów podyplomowych posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w systemie rachunkowości uproszczonej i ksiąg rachunkowych, jak również prowadzenia, naliczania i rozliczania obciążeń publicznoprawnych i sporządzania sprawozdań finansowych. Dodatkowo dysponując wiedzą w zakresie metod i instrumentów zarządzania, w tym w zakresie kreowania i wykorzystania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa może świadomie zarządzać strumieniami finansowymi w przedsiębiorstwie, jak również inicjować innowacje, których celem jest szybsze pozyskiwanie informacji ekonomicznych o wysokich walorach jakościowych.
   Słuchacze studiów zdobywają wiedzę o zasadach i regułach kreowania systemu ewidencyjnego rachunkowości dla celów podatkowych, bilansowych oraz zarządczych. Ponadto, wiedza w zakresie współczesnych metod instrumentów i zarządzania, szczególnie w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, pozwala mu na wykorzystanie systemu informacyjnego rachunkowości w procesie controllingowego zarządzania przedsiębiorstwem.
   Umiejętności praktyczne absolwenta studiów podyplomowych pozwalają na: samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych, prognozowanie i planowanie przepływów finansowych, wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, modelowanie systemu informacyjnego dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich, planowanie i budżetowanie przepływów finansowych.
   Absolwent przygotowany jest do aktywnego uczestnictwa w procesie kreowania i wykorzystania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa zaspakajającego na najwyższym poziomie potrzeby zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa, ma świadomość konieczności budowania i rozwijania relacji (wewnętrznych i zewnętrznych) opartych na partnerstwie, współpracy i zaufaniu, potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • STUDIA COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Studia coachingu
   Program dwusemestralnych studiów podyplomowych zakłada, że w wyniku ich ukończenia absolwent uzyskuje coś więcej niż tylko dyplom określający poziom i kierunek wykształcenia. Oznacza, iż absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i coachingowe, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru kompetencji coacha.
   Słuchacze podyplomowych studiów "Studia coachingu" dowiedzą się między innymi, jakie są psychologiczne i społeczne podstawy funkcjonowania człowieka, poznają przyczyny ludzkich zachowań w określonych sytuacjach życiowych, mają wiedzę w zakresie kodeksu etycznego coacha i kompetencji wymaganych od osoby będącej w roli coacha. Wiedza ta obejmuje również zagadnienia związane praktyką - zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie coachingu oraz prawa i obowiązki coacha i klienta.
   Umiejętności praktyczne będą obejmować zastosowanie poznanych modeli i narzędzi coachingowych w pracy z klientem, przedstawienie celów coachingu, programu spotkań i celów wykorzystywanych narzędzi. Nabyte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne pomogą stosować efektywną komunikację podczas sesji coachingowych, zadawań pytania świadczące o aktywnym słuchaniu i rozumieniu klienta oraz budować atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania w relacji z klientem.
   Absolwent posiada rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów, ma świadomość konieczności współpracy z innymi ludźmi, dla osiągnięcia celów coachingowych w pracy z klientem oraz potrafi posługiwać się zdobytą wiedza w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etycznych.
   Programy, według których prowadzone będą zajęcia, to programy akredytowane przez International Coaching Federation, po których uczestnicy otrzymują zaświadczenia ACSTH wymagane do akredytacji na poziomie ACC w Stanach Zjednoczonych.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczlenie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

   Absolwent studiów zdobędzie wiedzę i kompetencje, jakie konieczne są do profesjonalnego zajmowania się bezpieczeństwem informacji. Będzie potrafił zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje na rynku pracy, korzystając z wiedzy i doświadczenia praktyków biznesu.
   Absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie polityki bezpieczeństwa i jej aspektów prawnych, informatycznych, fizycznych i ludzkich, zarządzania polityką bezpieczeństwa, w tym podstaw zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu zarządczego, tworzenia i zabezpieczania sieci komputerowej oraz konfiguracji i zabezpieczenia poszczególnych urządzeń znajdujących się w sieci wewnętrznej i zewnętrznej, a także narzędzi i metod zabezpieczenia informacji, w tym podpisu elektronicznego i kancelarii tajnej oraz GIODO.
   Ponadto, słuchacz w trakcie studiów nabędzie praktyczne zdolności przygotowywania polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzania bezpieczeństwem informacji, monitorowania i kontrolowania wprowadzenia polityki informacji, wypowiadania się oraz oceny przydatności poszczególnych narzędzi i metod zabezpieczania informacji, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz doradzania różnego typu organizacjom w zakresie bezpieczeństwa informacji. 
   Absolwent zdobędzie również kompetencje personalne i społeczne w zakresie: umiejętności pracy w grupie, komunikowania się z otoczeniem oraz umiejętności prezentacyjnych i szkoleniowych.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym w organizacjach publicznych

   Absolwent bez względu na ukończony kierunek studiów uzyska pogłębioną wiedzę nt. rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym w organizacjach publicznych oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, a także odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Ponadto nabędzie umiejętności interpretacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, obronności państwa oraz obronności cywilnej, a także sporządzania projektów dotyczących zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Nabyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności oraz doświadczenie przyczynią się do podniesienia kompetencji pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także funkcjonariuszy i pracowników cywilnych różnych służb mundurowych.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KATOWICACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

   Absolwent posiada praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania jakością, przydatną do diagnozowania stanu organizacji, planowania i projektowania jakości, nadzorowania jakości oraz jej oceny i doskonalenia. Zna wymagania międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania jakością zawartych w normach ISO serii 9000. Jest zaznajomiony z najważniejszymi metodami, technikami i narzędziami służącymi kształtowaniu jakości i umie je praktycznie zastosować. Umie zaprojektować system zarządzania jakością, opracować potrzebną dokumentację, wdrożyć go w praktyce organizacji, dokonać oceny jego funkcjonowania oraz umiejętnie diagnozować problemy i podejmować działania służące ich eliminacji. Potrafi zbierać różnego rodzaju informacje o systemie i wyrobie oraz wykorzystać je do rozwoju i doskonalenia. 
   Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów umożliwiają absolwentowi pełnienie funkcji menedżera jakości, pełnomocnika ds. jakości i audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Potwierdzeniem kompetencji są międzynarodowe certyfikaty: "Menadżera Jakości TÜV" "Pełnomocnika Jakości TÜV" wydawane przez TÜV Rheinland Akademie GmbH, które absolwenci uzyskują po zdaniu niezależnych egzaminów. W roku akademickim 2014/2015 będzie uruchomiona 21 edycja studiów, warto zapytać o opinie absolwentów z poprzednich lat. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie placówką oświatową

   Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu placówkach oświatowych, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. Słuchacze dowiedzą się między innymi jak identyfikować i optymalizować stan komunikacji społecznej w szkole, jak kreować wizerunek placówki oświatowej, jak współpracować ze środowiskiem lokalnym oraz jak komunikować się z otoczeniem. Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą w zakresie:
   • nowoczesnych technik zarządzania i kierowania
   • psychologii i socjologii zarządzania
   • komunikacji interpersonalnej
   • metod prawa gospodarczego
   • prawnych uwarunkowań funkcjonowania placówki oświatowej
   • planowania, organizacji i kontroli pracy placówki oświatowej
   • bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki
   • programów komputerowych wspomagających zarządzanie placówką oświatową
    
   Absolwent będzie potrafił prowadzić i kontrolować gospodarkę finansową placówki oświatowej, budować plan pracy szkoły, znać zasady BHP; będzie specjalistą w zakresie programów komputerowych wspomagających pracę placówki oświatowej. Dodatkowo będzie umiał stosować odpowiednie strategie i poziomy komunikowania się, zwracać uwagę na psychologiczne uwarunkowania skutecznej komunikacji, zasady i bariery komunikacji, techniki asertywności, strategie i metody twórczego myślenia, rozwiązywanie konfliktów jak również będzie umiał rozpoznać typy kryzysów, poprawnie zareagować na zmiany rynkowe i tworzyć procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

   Absolwent ma rozszerzoną wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego o raz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, zna istotę i rolę procesów logistycznych organizacji. Dodatkowo posiada umiejętność wykorzystywania w procesie tworzenia projektów programów komputerowych, rozumie i stosuje koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej, jak również rozumie istotę, zasady i prawidłowości zarządzania strategicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami inwestycyjno - budowlanymi

   Absolwent po zakończeniu studiów posiada wiedzę na temat planowania przedsięwzięć oraz zasobów i warunków wdrożenia przedsiębiorczego planu, zna funkcje i zadania pełnione przez biuro projektów oraz jego pozycje w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, zna prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego w poszczególnych etapach trwania inwestycji, posiada wiedzę z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem programu komputerowego, a także potrafi zarządzać i motywować zespół do działania. Absolwent umie zastosować narzędzia służące do monitorowania projektów, prowadzić dokumentację zamówienia publicznego, jak również rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przede wszystkim w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz rozumie etyczne oraz psychologiczne zasady zarządzania przedsięwzięciami.
   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

  • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Zabrze - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej

   Absolwenci studiów zdobędą umiejętność stosowania narzędzi kształtujących aktywnego pracownika i menedżera w administracji. Studia pozwolą absolwentom na uzyskanie umiejętności rozpoznawania i określania poszczególnych rodzajów organizacji w administracji publicznej, zarówno w zakresie instytucji ogólnokrajowych jak i terytorialnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Absolwenci uzyskają stosowną wiedzę i umiejętności jej zastosowania w zakresie zarządzania strategicznego w administracji publicznej, poznają wagę marketingu w sferze publicznej i zdolność do zastosowania technik marketingowych. Efektem studiów będzie umiejętność posługiwania się technikami negocjacji i mediacji, niezbędnymi w obecnie funkcjonujących strukturach administracji. Absolwent powinien uzyskać umiejętność twórczego myślenia, w szczególności w zakresie zarządzania projektami w administracji publicznej, zawierania umów i korzystania z funduszy Unii Europejskiej.

   Wymagania rekrutacyjne

   Zapisy na studia podyplomowe odbywają drogą elektroniczną w systemie SOREK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx.

opinie (1)

 • olek
  ocena

  najplepszy wydział na PŚ. polecam

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Admnistracja publiczna
 • Samorząd terytorialny
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
SOCJOLOGIA
 • Socjologia regionów przemysłowych
 • Badania rynku i reklamy
 • Socjologia biznesu i mediów
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie hotelem
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - audytor biznesowy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - analityk rynków przemysłowych i usług
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji
 
Studia II stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Menedżer logistyki
 • Usługi logistyczne
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikowanie społeczne i PR
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • E-biznes i administracja cyfrowa
 • Zarzadzanie obiektami hotelarskimi
 • Zarządzanie projektami i innowacjami
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej
 • Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
 • Systemy produkcyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie przemysłowym

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Admnistracja publiczna
 • Samorząd terytorialny
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
SOCJOLOGIA
 • Socjologia regionów przemysłowych
 • Badania rynku i reklamy
 • Socjologia biznesu i mediów
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - audytor biznesowy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - analityk rynków przemysłowych i usług
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji
 
Studia II stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Menedżer logistyki
 • Usługi logistyczne
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikowanie społeczne i PR
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • E-biznes i administracja cyfrowa
 • Zarządzanie projektami i innowacjami
 • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

CONTROLLING I INŻYNIERIA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

NOWOCZESNA PRODUKCJA I LOGISTYKA - STUDIA MENEDŻERSKIE

ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEEGO

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING FINANSOWY

STUDIA COACHINGU

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNO - BUDOWLANYMI

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Doktoranckie

INŻYNIERIA PRODUKCJI

NAUKI O ZARZĄDZANIU