• TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Transport
   Studia na Wydziale Transportu są prowadzone na jednym kierunku – transport.
   W ramach tego kierunku studenci mają do wyboru następujące specjalności:
   • eksploatacja pojazdów samochodowych
   • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
   • transport przemysłowy
   • logistyka transportu
   • sterowanie ruchem kolejowym
   • eksploatacja pojazdów szynowych
   • inżynieria ruchu
   • nawigacja powietrzna (na studiach stacjonarnych)
   • mechanika i eksploatacja lotnicza (na studiach stacjonarnych)
   • systemy informatyczne transportu (na studiach II stopnia).
   Do otwarcia studiów na danej specjalności jest konieczne skompletowanie grupy o wielkości zarządzonej przez rektora. Na studiach I stopnia podział na specjalności następuje po 4. semestrze. Decyzję o przyjęciu na specjalność podejmuje dziekan.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Studia I stopnia mogą podjąć absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera i mają prawo do podjęcia studiów II stopnia.

    
   Czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
   Uzyskiwany tytuł: inżynier
   Strona informacyjna wydziału:
   Kryteria przyjęć:
   1. Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego, otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata z katalogu W (dodatkowy). Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot: 
   • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) w roku 2015 i 2016, oraz absolwentów techników w roku 2016 - zdawany na poziomie rozszerzonym, 
   • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) w roku 2014 i w latach wcześniejszych, oraz absolwentów techników w roku 2015 i latach wcześniejszych - zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - za wyjątkiem matematyki i języka polskiego.
   P = 0,6 x W (główny) + 0,4 x k x W (dodatkowy)
   gdzie:
   • P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
   • W (główny) - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
   • W (dodatkowy) - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka - poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka)
   • k = 0,5 dla poziomu podstawowego
   • k = 1 dla poziomu rozszerzonego
   2. dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową oraz dla kandydatów na studia z tzw. starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:
   • Ocena: celujący --> liczba punktów: 100
   • Ocena: bardzo dobry --> liczba punktów: 90
   • Ocena: dobry --> liczba punktów: 85
   • Ocena: dostateczny --> liczba punktów: 50
   • Ocena: dopuszczający --> liczba punktów: 30.
   • Ocena: excellent (7) --> liczba punktów: 100 (poziom SL), 100 (poziom HL)
   • Ocena: very good (6) --> liczba punktów: 90 (poziom SL), 100 (poziom HL)
   • Ocena: good  (5) --> liczba punktów: 85 (poziom SL), 100 (poziom HL)
   • Ocena: satisfactory (4) --> liczba punktów: 50 (poziom SL), 85 (poziom HL)
   • Ocena: mediocre (3) --> liczba punktów: 30 (poziom SL), 50 (poziom HL)
   • Ocena: poor (2) --> liczba punktów: 20 (poziom SL), 30 (poziom HL)
   • Ocena: very poor (1) --> liczba punktów: 15 (poziom SL),
   gdzie:
   • poziom SL - poziom podstawowy
   • poziom HL - poziom rozszerzony.
   Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich), dają tytuł magistra i uprawniają do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).
   Studia są prowadzone w dwóch trybach nauczania:
   • Na studiach stacjonarnych (dziennych) zajęcia programowe są prowadzone w dni robocze. Za studia stacjonarne nie pobiera się czesnego. W semestrze jest 15 tygodni zajęć programowych.
   • Zajęcia dla studiów niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w weekendy. Studia niestacjonarne są płatne. Zajęcia są zgrupowane w 9 zjazdów w semestrze. 
   Studia są prowadzone wg systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System). 
   Czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
   Początek zajęć: semestr letni
   Uzyskiwany tytuł: magister
   Strona informacyjna wydziału:
   Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata:
   • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Transport musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje:
   • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod i analiz matematycznych do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych i ekonomiki transportu,
   • zna i stosuje metody i techniki pomiaru wielkości fizycznych,
   • zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu i analizie systemów transportowych oraz zagadnień inżynierii ruchu, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w transporcie również z wykorzystaniem technik komputerowych,
   • ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie, najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu i jego oddziaływania na środowisko oraz na temat cyklu życia środków transportu oraz obiektów i systemów technicznych,
   • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozumienia i tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością,
   • potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne w oparciu o poznane prawa i metody fizyki oraz prze-prowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,
   • potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
   • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami i stanowiskami umożliwiającymi pomiary podsta-wowych wielkości określających stan techniczny elementów środków transportu oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów transportowych,
   • potrafi projektować proste obiekty i systemy zaplecza technicznego, elementy infrastruktury i suprastruktury transportu oraz logistyki oraz potrafi zaprojektować elementy i urządzenia środków transportu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
   • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z transportem, 
   • potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów transportowych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,
   • potrafi przeprowadzać analizę i dokonać oceny systemów i procesów transportowych, zaproponować ich modyfikację i udoskonalenie oraz stosować proste metody i narzędzia w sterowaniu transportem,
   • ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,
   • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
   Mierniki efektów:
   1. Absolwenci studiów I stopnia kierunku Transport z tytułem inżyniera będą przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
   2.  Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na kierunkach pokrewnych będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z wiedzy o systemach i środkach transportowych. 
   3. Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na kierunkach niepokrewnych oraz kandydaci, którzy posiadają kompetencje odpowiadające kwalifikacją I stopnia uzyskane w sposób nieformalny będą przyjmowani na podstawie egzaminu z zakresu oczekiwanych efektów kształcenia. 
   W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych kandydat może podjąć studia II stopnia na kierunku Transport, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS poprzez realizację zindywidualizowanego programu studiów II stopnia. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez kandydatów. 
    

   Dowiedz się więcej

  • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn

   Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

   Wymagania rekrutacyjne

   W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

   • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
   • rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów

  • TRANSPORT - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Transport

   Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

   Wymagania rekrutacyjne

   W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

   • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
   • rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • Transport przemysłowy
 • Logistyka transportu
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Eksploatacja pojazdów szynowych
 • Inżynieria ruchu
 • Nawigacja powietrzna 
 • Mechanika i eksploatacja lotnicza 
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • Transport przemysłowy
 • Logistyka transportu
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Eksploatacja pojazdów szynowych
 • Inżynieria ruchu
 • Nawigacja powietrzna 
 • Mechanika i eksploatacja lotnicza 
 • Systemy informatyczne transportu 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • Transport przemysłowy
 • Logistyka transportu
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Eksploatacja pojazdów szynowych
 • Inżynieria ruchu
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • Transport przemysłowy
 • Logistyka transportu
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Eksploatacja pojazdów szynowych
 • Inżynieria ruchu
 • Systemy informatyczne transportu 

Podyplomowe

ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

PRZEWOŹNIK DROGOWY - LOGISTYKA PRZEWOZÓW DROGOWYCH RZECZY I OSÓB

LOGISTYKA TRANSPORTU

Doktoranckie

BUDOWA I EKSPLATACJA MASZYN

TRANSPORT