• TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Transport
  Studia na Wydziale Transportu są prowadzone na jednym kierunku – transport.
  W ramach tego kierunku studenci mają do wyboru następujące specjalności:
  • eksploatacja pojazdów samochodowych
  • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
  • transport przemysłowy
  • logistyka transportu
  • sterowanie ruchem kolejowym
  • eksploatacja pojazdów szynowych
  • inżynieria ruchu
  • nawigacja powietrzna (na studiach stacjonarnych)
  • mechanika i eksploatacja lotnicza (na studiach stacjonarnych)
  • systemy informatyczne transportu (na studiach II stopnia).
  Do otwarcia studiów na danej specjalności jest konieczne skompletowanie grupy o wielkości zarządzonej przez rektora. Na studiach I stopnia podział na specjalności następuje po 4. semestrze. Decyzję o przyjęciu na specjalność podejmuje dziekan.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Studia I stopnia mogą podjąć absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera i mają prawo do podjęcia studiów II stopnia.

   
  Czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
  Uzyskiwany tytuł: inżynier
  Strona informacyjna wydziału:
  Kryteria przyjęć:
  1. Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego, otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata z katalogu W (dodatkowy). Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot: 
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) w roku 2015 i 2016, oraz absolwentów techników w roku 2016 - zdawany na poziomie rozszerzonym, 
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) w roku 2014 i w latach wcześniejszych, oraz absolwentów techników w roku 2015 i latach wcześniejszych - zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - za wyjątkiem matematyki i języka polskiego.
  P = 0,6 x W (główny) + 0,4 x k x W (dodatkowy)
  gdzie:
  • P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
  • W (główny) - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
  • W (dodatkowy) - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka - poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka)
  • k = 0,5 dla poziomu podstawowego
  • k = 1 dla poziomu rozszerzonego
  2. dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową oraz dla kandydatów na studia z tzw. starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:
  • Ocena: celujący --> liczba punktów: 100
  • Ocena: bardzo dobry --> liczba punktów: 90
  • Ocena: dobry --> liczba punktów: 85
  • Ocena: dostateczny --> liczba punktów: 50
  • Ocena: dopuszczający --> liczba punktów: 30.
  • Ocena: excellent (7) --> liczba punktów: 100 (poziom SL), 100 (poziom HL)
  • Ocena: very good (6) --> liczba punktów: 90 (poziom SL), 100 (poziom HL)
  • Ocena: good  (5) --> liczba punktów: 85 (poziom SL), 100 (poziom HL)
  • Ocena: satisfactory (4) --> liczba punktów: 50 (poziom SL), 85 (poziom HL)
  • Ocena: mediocre (3) --> liczba punktów: 30 (poziom SL), 50 (poziom HL)
  • Ocena: poor (2) --> liczba punktów: 20 (poziom SL), 30 (poziom HL)
  • Ocena: very poor (1) --> liczba punktów: 15 (poziom SL),
  gdzie:
  • poziom SL - poziom podstawowy
  • poziom HL - poziom rozszerzony.
  Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich), dają tytuł magistra i uprawniają do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).
  Studia są prowadzone w dwóch trybach nauczania:
  • Na studiach stacjonarnych (dziennych) zajęcia programowe są prowadzone w dni robocze. Za studia stacjonarne nie pobiera się czesnego. W semestrze jest 15 tygodni zajęć programowych.
  • Zajęcia dla studiów niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w weekendy. Studia niestacjonarne są płatne. Zajęcia są zgrupowane w 9 zjazdów w semestrze. 
  Studia są prowadzone wg systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System). 
  Czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
  Początek zajęć: semestr letni
  Uzyskiwany tytuł: magister
  Strona informacyjna wydziału:
  Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata:
  • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Transport musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje:
  • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod i analiz matematycznych do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych i ekonomiki transportu,
  • zna i stosuje metody i techniki pomiaru wielkości fizycznych,
  • zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu i analizie systemów transportowych oraz zagadnień inżynierii ruchu, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w transporcie również z wykorzystaniem technik komputerowych,
  • ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie, najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu i jego oddziaływania na środowisko oraz na temat cyklu życia środków transportu oraz obiektów i systemów technicznych,
  • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozumienia i tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością,
  • potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne w oparciu o poznane prawa i metody fizyki oraz prze-prowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,
  • potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
  • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami i stanowiskami umożliwiającymi pomiary podsta-wowych wielkości określających stan techniczny elementów środków transportu oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów transportowych,
  • potrafi projektować proste obiekty i systemy zaplecza technicznego, elementy infrastruktury i suprastruktury transportu oraz logistyki oraz potrafi zaprojektować elementy i urządzenia środków transportu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
  • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z transportem, 
  • potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów transportowych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,
  • potrafi przeprowadzać analizę i dokonać oceny systemów i procesów transportowych, zaproponować ich modyfikację i udoskonalenie oraz stosować proste metody i narzędzia w sterowaniu transportem,
  • ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,
  • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Mierniki efektów:
  1. Absolwenci studiów I stopnia kierunku Transport z tytułem inżyniera będą przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
  2.  Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na kierunkach pokrewnych będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z wiedzy o systemach i środkach transportowych. 
  3. Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na kierunkach niepokrewnych oraz kandydaci, którzy posiadają kompetencje odpowiadające kwalifikacją I stopnia uzyskane w sposób nieformalny będą przyjmowani na podstawie egzaminu z zakresu oczekiwanych efektów kształcenia. 
  W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych kandydat może podjąć studia II stopnia na kierunku Transport, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS poprzez realizację zindywidualizowanego programu studiów II stopnia. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez kandydatów. 
   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn

  Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

  Wymagania rekrutacyjne

  W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

  • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
  • rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów

 • TRANSPORT - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Transport

  Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

  Wymagania rekrutacyjne

  W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

  • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
  • rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry