• TRANSPORT REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Transport
   Studia na Wydziale Transportu są prowadzone na jednym kierunku – transport.
   W ramach tego kierunku studenci mają do wyboru następujące specjalności:
   • eksploatacja pojazdów samochodowych
   • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
   • transport przemysłowy
   • logistyka transportu
   • sterowanie ruchem kolejowym
   • eksploatacja pojazdów szynowych
   • inżynieria ruchu
   • nawigacja powietrzna (na studiach stacjonarnych)
   • mechanika i eksploatacja lotnicza (na studiach stacjonarnych)
   • systemy informatyczne transportu (na studiach II stopnia).
   Do otwarcia studiów na danej specjalności jest konieczne skompletowanie grupy o wielkości zarządzonej przez rektora. Na studiach I stopnia podział na specjalności następuje po 4. semestrze. Decyzję o przyjęciu na specjalność podejmuje dziekan.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Studia I stopnia mogą podjąć absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera i mają prawo do podjęcia studiów II stopnia.

    
   Czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
   Uzyskiwany tytuł: inżynier
   Strona informacyjna wydziału:
   Kryteria przyjęć:
   1. Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego, otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata z katalogu W (dodatkowy). Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot: 
   • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) w roku 2015 i 2016, oraz absolwentów techników w roku 2016 - zdawany na poziomie rozszerzonym, 
   • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) w roku 2014 i w latach wcześniejszych, oraz absolwentów techników w roku 2015 i latach wcześniejszych - zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - za wyjątkiem matematyki i języka polskiego.
   P = 0,6 x W (główny) + 0,4 x k x W (dodatkowy)
   gdzie:
   • P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
   • W (główny) - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
   • W (dodatkowy) - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka - poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka)
   • k = 0,5 dla poziomu podstawowego
   • k = 1 dla poziomu rozszerzonego
   2. dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową oraz dla kandydatów na studia z tzw. starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:
   • Ocena: celujący --> liczba punktów: 100
   • Ocena: bardzo dobry --> liczba punktów: 90
   • Ocena: dobry --> liczba punktów: 85
   • Ocena: dostateczny --> liczba punktów: 50
   • Ocena: dopuszczający --> liczba punktów: 30.
   • Ocena: excellent (7) --> liczba punktów: 100 (poziom SL), 100 (poziom HL)
   • Ocena: very good (6) --> liczba punktów: 90 (poziom SL), 100 (poziom HL)
   • Ocena: good  (5) --> liczba punktów: 85 (poziom SL), 100 (poziom HL)
   • Ocena: satisfactory (4) --> liczba punktów: 50 (poziom SL), 85 (poziom HL)
   • Ocena: mediocre (3) --> liczba punktów: 30 (poziom SL), 50 (poziom HL)
   • Ocena: poor (2) --> liczba punktów: 20 (poziom SL), 30 (poziom HL)
   • Ocena: very poor (1) --> liczba punktów: 15 (poziom SL),
   gdzie:
   • poziom SL - poziom podstawowy
   • poziom HL - poziom rozszerzony.
   Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich), dają tytuł magistra i uprawniają do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).
   Studia są prowadzone w dwóch trybach nauczania:
   • Na studiach stacjonarnych (dziennych) zajęcia programowe są prowadzone w dni robocze. Za studia stacjonarne nie pobiera się czesnego. W semestrze jest 15 tygodni zajęć programowych.
   • Zajęcia dla studiów niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w weekendy. Studia niestacjonarne są płatne. Zajęcia są zgrupowane w 9 zjazdów w semestrze. 
   Studia są prowadzone wg systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System). 
   Czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
   Początek zajęć: semestr letni
   Uzyskiwany tytuł: magister
   Strona informacyjna wydziału:
   Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata:
   • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Transport musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje:
   • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod i analiz matematycznych do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych i ekonomiki transportu,
   • zna i stosuje metody i techniki pomiaru wielkości fizycznych,
   • zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu i analizie systemów transportowych oraz zagadnień inżynierii ruchu, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w transporcie również z wykorzystaniem technik komputerowych,
   • ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie, najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu i jego oddziaływania na środowisko oraz na temat cyklu życia środków transportu oraz obiektów i systemów technicznych,
   • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozumienia i tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością,
   • potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne w oparciu o poznane prawa i metody fizyki oraz prze-prowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,
   • potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
   • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami i stanowiskami umożliwiającymi pomiary podsta-wowych wielkości określających stan techniczny elementów środków transportu oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów transportowych,
   • potrafi projektować proste obiekty i systemy zaplecza technicznego, elementy infrastruktury i suprastruktury transportu oraz logistyki oraz potrafi zaprojektować elementy i urządzenia środków transportu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
   • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z transportem, 
   • potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów transportowych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,
   • potrafi przeprowadzać analizę i dokonać oceny systemów i procesów transportowych, zaproponować ich modyfikację i udoskonalenie oraz stosować proste metody i narzędzia w sterowaniu transportem,
   • ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,
   • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
   Mierniki efektów:
   1. Absolwenci studiów I stopnia kierunku Transport z tytułem inżyniera będą przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
   2.  Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na kierunkach pokrewnych będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z wiedzy o systemach i środkach transportowych. 
   3. Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na kierunkach niepokrewnych oraz kandydaci, którzy posiadają kompetencje odpowiadające kwalifikacją I stopnia uzyskane w sposób nieformalny będą przyjmowani na podstawie egzaminu z zakresu oczekiwanych efektów kształcenia. 
   W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych kandydat może podjąć studia II stopnia na kierunku Transport, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS poprzez realizację zindywidualizowanego programu studiów II stopnia. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez kandydatów. 
    

   Dowiedz się więcej

  • ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - studia podyplomowe na kierunku Zasady Prowadzenia Ruchu Kolejowego i Systemy Sterowania Ruchem

   Czas trwania studiów: 
   2 semestry
   Początek zajęć: 
   semestr zimowy
   Wysokość opłaty: 
   3 100zł (1 550 zł/semestr) 
   Organizacja zajęć: 
   W soboty 8.30-19.00 z przerwą obiadową ok. 13.00, niedziele 8.30-15.00 
   Sylwetka absolwenta: 
   Absolwenci studiów mają poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu oraz obszarów z nim powiązanych, trendów rozwojowych w zakresie transportu, a także jego bezpieczeństwa. Słuchacze zapoznawani są z tematyką telekomunikacyjną sieci PKP, poznają podstawy inżynierii ruchu kolejowego oraz sposoby dokonywania pomiarów diagnostyki i eksploatacji urządzeń, uczą się projektować urządzenia ruchu kolejowego, a także poznają budowę i działanie pojazdów szynowych.
   Przedmioty: 
   Inżynieria ruchu kolejowego; Drogi kolejowe; Trakcja elektryczna; Systemy sterowania ruchem kolejowym; Pojazdy szynowe; Pomiary, diagnostyka i eksploatacja urządzeń; Projektowanie urządzeń SRK; ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R; Dopuszczenia do eksploatacji w transporcie kolejowym; Telematyka w systemach transportowych; Sterowniki programowalne; Telekomunikacja na sieci PKP. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata, najlepiej po kierunku transport, elektronika, automatyka lub posiadanie odpowiedniej praktyki w zawodach związanych z przedmiotem studiów. 
   Kierownik studiów podyplomowych: 
   dr inż. Jakub Młyńczak 
   tel. 32-6034136, jakub.mlynczak@polsl.pl

  • PRZEWOŹNIK DROGOWY - LOGISTYKA PRZEWOZÓW DROGOWYCH RZECZY I OSÓB - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - studia podyplomowe na kierunku Przewoźnik Drogowy - Logistyka Przewozów Drogowych Rzeczy i Osób
   Czas trwania studiów: 
   2 semestry
   Początek zajęć: 
   semestr zimowy
   Wysokość opłaty: 
   3 500 zł (1 750 zł/semestr) 
   Organizacja zajęć: 
   Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela).
   W każdym semestrze nauki planowanych jest maksymalnie 8 weekendowych zjazdów.
   Zajęcia w soboty planowane są w godzinach 8:30 - 19:00 (z przerwą obiadową ok. godziny 13:00), natomiast w niedziele — 8:30 - 16:00. 
   Sylwetka absolwenta: 
   Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie przygotowany do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej i zarządzającej w sferze prowadzenia działalności przewoźnika drogowego osób i rzeczy. Studia obejmują swoim zakresem wszystkie zagadnienia wymagane do uzyskania Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. Zakres tematyczny jest w 100% zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, umożliwiając absolwentom ubieganie się o zwolnienie z państwowego egzaminu i uzyskanie certyfikatów (przewóz rzeczy i przewóz osób). 
   Certyfikaty, zgodnie z Europejskimi i krajowymi przepisami prawa, są wymagane do prowadzenia działalności w transporcie drogowym. 
   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowi podstawę uzyskania dwóch certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy i osób, zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265, z późn. zm.): „Osoby legitymujące się ,…, świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z egzaminu pisemnego”
   WSZYSCY dotychczasowi Absolwenci studiów podyplomowych, otrzymali oba certyfikaty BEZ KONIECZNOŚCI zdawania państwowych egzaminów.
    
   Studia podyplomowe są prowadzone pod honorowym (instytucjonalnym) patronatem Inspekcji Transportu Drogowego. 
    
   W 2016 roku studia zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością”. 
   Stanowi on dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. Certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Certyfikat jest nadawany jako wyróżnienie w Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Program, współorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odbywał się pod patronatem medialnym TVP Info, a patronat honorowy sprawowały nad nim m.in. Konfederacja Lewiatan oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane zostały kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Akredytacja wzorowana jest na najbardziej prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców.
   Przedmioty: 
   Prawo cywilne; Prawo handlowe; Prawo socjalne; Prawo podatkowe; Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Dostęp do rynku; Normy techniczne i techniczne aspekty działalności; Bezpieczeństwo drogowe.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wymagany jest tytuł magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata. 
   Kierownik studiów podyplomowych: 
   dr hab. inż. Piotr Czech, prof. nzw w Pol. Śl., piotr.czech@polsl.pl 
   Sekretarz studiów:
   mgr Renata Rajkiewicz, renata.rajkiewicz@polsl.pl
   Tel: 32-6034118 

  • LOGISTYKA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - studia podyplomowe na kierunku Logistyka Transportu

   Czas trwania studiów: 
   2 semestry
   Początek zajęć: 
   semestr zimowy
   Wysokość opłaty: 
   3 800 zł (1 900 zł/semestr) 
   Organizacja zajęć: 
   Zajęcia odbywają w piątki od godz. 16 i soboty 9-17 (z przerwą obiadową około 13.30) 
   Sylwetka absolwenta: 
   Osoba kończąca niniejsze studia posiada rozległą wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu, niezawodności i bezpieczeństwa w transporcie, zna aktualne trendy rozwojowe w zakresie transportu oraz jego oddziaływania na środowisko, a także rozumie zarządzanie zasobami i ochronę własności intelektualnej. Dodatkowo potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich, potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji własnych badań i przygotowywać tekst o charakterze naukowym zawierający omówienie wyników oraz zaprojektować złożone urządzenie, system lub proces związany z transportem i zrealizować ten projekt. 
   Przedmioty: 
   Logistyka globalna; Logistyka obszarów miejskich; Technologie magazynowania; Systemy informatyczne w logistyce; Spedycja ładunków; Strategie logistyczne; Logistyka terminali i punktów przeładunkowych; Zarządzanie Personelem Transportowym; Współczesne technologie transportowe.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wymagany jest tytuł magistra, magistra inżyniera, lub licencjata najlepiej po kierunku studiów transport lub posiadanie odpowiedniej praktyki w zawodach związanych z przedmiotem studiów. 
   Kierownik studiów podyplomowych: 
   Prof. dr hab. Aleksander Sładkowski, aleksander.sladkowski@polsl.pl 
   Sekretarz studiów:
   Elżbieta Gorgoń,
   Tel: 32 603 41 57 

  • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - STUDIA DOKTORANCKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn

   Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

   Wymagania rekrutacyjne

   W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

   • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
   • rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów

  • TRANSPORT - STUDIA DOKTORANCKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Transport

   Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

   Wymagania rekrutacyjne

   W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

   • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
   • rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • Transport przemysłowy
 • Logistyka transportu
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Eksploatacja pojazdów szynowych
 • Inżynieria ruchu
 • Nawigacja powietrzna 
 • Mechanika i eksploatacja lotnicza 
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • Transport przemysłowy
 • Logistyka transportu
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Eksploatacja pojazdów szynowych
 • Inżynieria ruchu
 • Nawigacja powietrzna 
 • Mechanika i eksploatacja lotnicza 
 • Systemy informatyczne transportu 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • Transport przemysłowy
 • Logistyka transportu
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Eksploatacja pojazdów szynowych
 • Inżynieria ruchu
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • Transport przemysłowy
 • Logistyka transportu
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Eksploatacja pojazdów szynowych
 • Inżynieria ruchu
 • Systemy informatyczne transportu 

Podyplomowe

ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

PRZEWOŹNIK DROGOWY - LOGISTYKA PRZEWOZÓW DROGOWYCH RZECZY I OSÓB

LOGISTYKA TRANSPORTU

Doktoranckie

BUDOWA I EKSPLATACJA MASZYN

TRANSPORT