ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10

fax. (042) 665 57 11

www.wnow.uni.lodz.pl

rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10

fax. (042) 665 57 11

www.wnow.uni.lodz.pl

rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Pedagogika
  Pedagogika to kierunek studiów należący do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności, cele), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną - dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz podemuje krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.
  Na studiach I stopnia (3-letnich studiach licencjackich), realizowanych w formie stacjonarnej, proponujemy następujące specjalności:
  • Edukacja przez sztukę
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  Na studiach I stopnia (3-letnich studiach licencjackich), realizowanych w formie niestacjonarnej, proponujemy następujące specjalności:
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  Studia I stopnia trwają 6 semestrów.
  Kolejny etap edukacji, realizowanej na poziomie szkoły wyższej, to studia II stopnia, w ramach których, w trybie stacjonarnym, proponujemy następujące specjalności:
  • Edukacja przez sztukę
  • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika wieku dziecięcego
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  • Natomiast, w formie niestacjonarnej (zaocznej) studiów II stopnia, można studiować na następujących specjalnościach:
  • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika wieku dziecięcego
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  Studia II stopnia trwają cztery semestry.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Psychologia
  Kształcenie akademickie na kierunku Psychologia, realizowane jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Trwa ono 5 lat - są to jednolite studia magisterskie. Zasadnicze cele kształcenia na tym kierunku to:
  • przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii obejmującej: osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, rozwój i funkcjonowanie społeczne człowieka oraz z zakresu zastosowań psychologii w obszarach: wychowania i rodziny, zdrowia i jego zaburzeń. doradztwa zawodowego, marketingu i reklamy, organizacji i zarządzania, resocjalizacji;
  • wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju w zakresie diagnozowania i pomocy psychologicznej;
  • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej;
  • wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania narzędzi psychologicznych, analizowania wyników badań;
  • kształtowanie postawy etycznej niezbędnej w profesjonalnej działalności psychologa.
  Absolwenci tego kierunku posiadają zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Wykazują gruntowną znajomość metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej. Są przygotowani teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafią korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, a także rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Znają teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto dysponują gruntowną wiedzą z zakresu wybranej specjalności, co stanowi podstawę do odnalezienia się w przestrzeni życia społecznego i realizacji własnej aktywności zawodowej.
  Na kierunku Psychologia proponujemy następujące specjalności:
  • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
  • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
  • Psychologia zdrowia i kliniczna
  • Specjalności na kierunku psychologia, wybierane są przez studentów po III roku studiów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski, biologia, matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia                                             

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Tomek Ocena

Oligofrenopedagogika do polecenia zwłaszcza praktyki. Jedyne co może drażnić to, że kilka zajęć się powtarza z tym co jest na licencjatach .

kk Ocena

Miła atmosfera, wykładowcy zaangażowani i otwarci. Niestety na psychologii brakuje wyboru specjalności i zajęć praktycznych.