• ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Animator projektów społecznych w procesie rewitalizacji
   Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, nabycie przez nich kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania w środowisku lokalnym działań organizowanych na podłożu animacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem procesów i działań rewitalizacyjnych w społeczności lokalnej.
   Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku animatora kultury w instytucjach oświatowych, kulturalnych, samorządu terytorialnego (w tym między innymi w środowiskowych centrach animatorów), organizacjach pozarządowych o charakterze społecznym i kulturowym, agencjach do spraw usług kulturalnych, jak i umożliwiają samodzielne tworzenie stanowisk pracy (samozatrudnienie).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Animator projektów społecznych w procesie rewitalizacji wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Logopedia z emisją głosu
   Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do diagnozowania i prowadzenia ogólnej terapii zaburzeń mowy,ćwiczeń z zakresu emisji i higieny głosu oraz wspomagania dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Tak przygotowani absolwenci będą mogli pracować w Poradniach Logopedycznych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Szkołach Specjalnych, Szkołach Ogólnodostępnych jak również w żłobkach i przedszkolach.
   Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu, pracownicy Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Filmowej w Łodzi, a także specjaliści z innych ośrodków akademickich w Polsce (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz doświadczeni logopedzi z różnych placówek oświatowych i służby zdrowia.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Logopedia z emisją głosu wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • NOWE MEDIA W ANIMACJI KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Nowe media w animacji kultury
   Celem studiów jest zarówno zaopatrzenie uczestników w praktyczne umiejętności, jak i skłonienie ich do intelektualnej refleksji, która te umiejętności pozwoli we właściwy sposób zaprząc do realizacji własnych celów. W centrum naszego zainteresowania plasuje się nie technologia jako taka, lecz człowiek – sprawca działań edukacyjnych, potrzebujący pomocy w tworzeniu własnego bycia w kulturze. Podczas studiów słuchacze:
   • zdobędą wiedzę w zakresie specyfiki działania nowych mediów
   • poznają zastosowanie poszczególnych dziedzin sztuki w animacji kultury
   • poznają możliwości wykorzystania nowych mediów w projektach kulturalnych
   • dowiedzą się, jak łączyć działania animacyjne offline i online
   • nauczą się dobierać właściwe formy pracy animacyjnej w zależności od właściwości grupy docelowej: wieku jej członków, zainteresowań, środowiska, z jakiego się wywodzą
   • dowiedzą się, jak zaplanować i przeprowadzić promocję zaplanowanych działań animacyjnych
   • zdobędą umiejętności pracy z grupą, integrowania jej, rozpoznawania i rozwiązywania wewnętrznych konfliktów, wyzwalania potencjału grupy
   • nauczą się skutecznie zachęcać do udziału potencjalnych uczestników działań animacyjnych, wykorzystując możliwości mediów
   • zdobędą umiejętności właściwego doboru i selekcji informacji z mediów
   • zdobędą umiejętności przeprowadzenia działań animacyjnych z wykorzystaniem fotografii, filmu, radia, muzyki, dramy, sztuk wizualnych
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Nowe media w animacji kultury wymagane są ukończone studia wyższe na kierunkach humanistycznych, społecznych. 

  • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
   Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo. Program obejmuje wiedzę z zakresu: diagnostyki pedagogicznej i logopedycznej, metodyki rewalidacji upośledzonych umysłowo, oligofrenopedagogiki i edukacji upośledzonych umysłowo, biomedycznych podstaw rozwoju oraz usprawnienia i terapii.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną wymagane są ukończone studia wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne. 

  • ORGANIZATOR PROCESÓW REWITALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Organizator procesów rewitalizacji
   Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, nabycie przez nich kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, realizacji oraz oceny procesów rewitalizacji obszarów kryzysowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności budowania właściwości relacji i procesu komunikowania pomiędzy instytucjami i organami władzy publicznej a społecznością lokalną.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Organizator procesów rewitalizacji wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   Studia kwalifikacyjne – przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy nauczyciela w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej.
   Podstawowy cel studiów: przygotowanie merytoryczne absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia do prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu kształcenia ogólnego z uwzględnieniem posiadanego przez uczestników studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wymagane są ukończone studia wyższe oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

  • PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery
   Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania w roli doradcy kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi lub w roli szkolnego doradcy zawodowego. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie. Program stanowi także odpowiedź na oczekiwania organizacji dotyczące realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw.
   Umiejętności nabyte w trakcie zajęć mogą być pomocne osobom, które zarządzają personelem w firmach, planują ścieżki karier pracowników, optymalizują zatrudnienie, zajmują się rozwojem pracowników lub oceną ich pracy oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić. Tematyka zajęć obejmuje teoretyczne podstawy edukacyjnego poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery dla osób dorosłych, metodykę pracy doradczej, zawodoznawstwo, elementy zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy.
   Realizacja programu studiów podyplomowych wyposaża absolwenta w umiejętności udzielania wsparcia indywidualnego i grupowego przydatnego w kształtowaniu wiedzy odnośnie wykorzystania własnego potencjału, niwelowania deficytów, świadomego planowania rozwoju kariery zawodowej, wspomagania organizacji w projektowaniu skutecznych programów rozwijających kapitał ludzki.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery wymagane są ukończone studia wyższe magisterskie. 

  • PSYCHOLOGIA W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Psychologia w oświacie
   Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności psychologicznych niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela. Realizacja programu studiów podyplomowych wyposaży absolwenta w umiejętności pracy indywidualnej i grupowej w szkole oraz uwrażliwi nauczyciela na indywidualny potencjał rozwojowy ucznia. Usprawni pedagogów w rozwiązywaniu trudności występujących w procesie edukacji i wychowania.
   Studia przyczynią się do wzrostu samowiedzy nauczycieli w odniesieniu do własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zawodu. Będą inspiracją do świadomego planowania własnej kariery zawodowej. Absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i konfliktów w relacji z uczniami i rodzicami.
   Tematyka zajęć obejmuje teoretyczne podstawy problemów psychologicznych o charakterze wychowawczym i klinicznym na różnych etapach rozwoju, przyczyny występowania i radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy i agresji. Ponadto absolwent uzyska wiedzę z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, radzenia sobie ze stresem oraz jego konsekwencjami: wypaleniem zawodowym i pracoholizmem. Natomiast szeroki zakres warsztatów pozwoli na rozwój miękkich kompetencji, czyli sprawnego zarządzania sobą (kompetencje osobiste) i wysokiej skuteczności interpersonalnej (kompetencje społeczne). Kompetencje interpersonalne gwarantują wysoką skuteczność realizowania własnych zamierzeń i zleconych zadań w kontaktach z innymi ludźmi, ułatwią budowanie i efektywne korzystanie z sieci kontaktów, umożliwiają dynamiczny rozwój własnej kariery.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Psychologia w oświacie wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Psychologia w zarządzaniu
   Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Psychologia w zarządzaniu wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PSYCHOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Psychologia
   Absolwent Psychologii posiada zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym,teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Studia umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy metodologicznej na temat podstaw diagnostyki psychologicznej.Absolwent jest przygotowany teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafi korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Zna teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranej specjalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia
    

  • PEDAGOGIKA REKRUTACJA

   Po ukończeniu studiów pedagogicznych i stopnia zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, absolwent posiada ogólną wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, która jest niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.  Ponadto absolwent potrafi posługiwać się warsztatem diagnostycznym, ma umiejętności komunikacji społecznej, dysponuje gruntowną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zorientowanymi na konkretną specjalność.

   Po ukończeniu studiów pedagogicznych II stopnia zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, absolwent dysponuje  rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywaniaproblemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej,  samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktorskich).

   Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz objęcia stanowiska kierowniczego w placówkach oświatowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia
    
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
    

opinie (2)

 • Tomek
  ocena

  Oligofrenopedagogika do polecenia zwłaszcza praktyki. Jedyne co może drażnić to, że kilka zajęć się powtarza z tym co jest na licencjatach .

 • kk
  ocena

  Miła atmosfera, wykładowcy zaangażowani i otwarci. Niestety na psychologii brakuje wyboru specjalności i zajęć praktycznych.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA;
Specjalności:
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna
 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 
Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika Resocjalizacyjna 
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem 
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej 
 • Edukacja przez sztukę
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
 • Edukacja przez sztukę
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna
 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 
Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika Resocjalizacyjna 
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem 
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej 
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

Podyplomowe

ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI
LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU
NOWE MEDIA W ANIMACJI KULTURY
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ORGANIZATOR PROCESÓW REWITALIZACJI
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO KARIERY
PSYCHOLOGA W OŚWIACIE
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU