• CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Chemia
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii;uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Będzie umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce oraz będzie przestrzegał zasad etyki i przepisów prawa - w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent zdobędzie umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, a także pracy zespołowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS.
   Perspektywy zawodowe:
   Studia na Wydziale Chemii dają kwalifikacje umożliwiające ubieganie się o zatrudnienie w wielu dziedzinach życia publicznego o różnorodnej specyfice działalności:
   • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
   • w jednostkach badawczych,
   • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
   • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
   • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
   • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego.
   Atrakcyjność kierunku:
   Na specjalności Analityka chemiczna i Chemia podstawowa i stosowana studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z większością metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach chemicznych i pokrewnych. Dodatkowo studenci Analityki chemicznej zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych. Na specjalności Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków studenci zdobywają wiedzę również z farmakologii, biotechnologii i dermatologii, oraz znajomość i umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym. Na specjalności Chemia kryminalistyczna studenci uzyskują dodatkowo wiedzę w zakresie technik śledczych jak i metod analitycznych stosowanych współcześnie w kryminalistyce.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Chemia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   W procesie rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Chemia
   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

    

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Chemia jest średnia ocen z ukończonych studiów.
   Dowiedz się więcej
    

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Ochrona środowiska
   Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: chemii, nauk biologicznych, nauk o Ziemi oraz prawa i dziedzin humanistycznych. Studenci poznają podstawowe procesy fizyczno-chemiczne, geologiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze, sposoby wczesnego wykrywania, przeciwdziałania i odwracania procesów degradacyjnych, związanych z chemizacją współczesnego życia i działalnością człowieka. Przedmioty społeczno-ekonomiczno-prawne przygotowują do konkretnych działań w dziedzinie sozologii. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na UMCS.
   Perspektywy zawodowe:
   Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie kadr na potrzeby służb szeroko rozumianej ochrony środowiska: laboratoriów i stacji monitoringu środowiska, biur planowania i przedsiębiorstw pracujących na rzecz ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, administracji państwowej i samorządowej. Ukończenie studiów na tym kierunku daje kwalifikacje umożliwiające ubieganie się o zatrudnienie w wielu dziedzinach życia publicznego o różnorodnej specyfice działalności, m.in.:
   • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
   • w służbach ochrony środowiska spółek prawa handlowego,
   • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
   • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego (po ukończeniu w trakcie studiów fakultatywnego kursu pedagogicznego),
   • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, inspektoraty ochrony środowiska
   Studenci Ochrony Środowiska pracują m.in. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, Miejskim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie, Starostwach i Urzędach Gminnych, SANEPID, szkołach wyższych (UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy), spółkach realizujących zadania komunalne (MPWiK S.A. w Lublinie, PGK S.A. Biłgoraju), firmach produkcyjnych (L’Oreal) i in.
   Atrakcyjność kierunku:
   Interdyscyplinarny program kierunku Ochrona Środowiska, umożliwi zdobycie:
   • podstawowych wiadomości z zakresu biologii, chemii, nauk o Ziemi, informatyki, i in.
   • ogólnej wiedzy przyrodniczej z obszaru biochemii, mikrobiologii, ekologii, gleboznawstwa, hydrologii, i in.;
   • specjalistycznej wiedzy z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania zasobami środowiska, problematyki prawnej i ekonomicznej w ochronie środowiska.
   Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, ćwiczeniami terenowymi, wycieczkami technicznymi, praktykami itp.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia ocen z ukończonych studiów.

    

  • MONITORING I ANALITYKA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Monitoring i analityka środowiska
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie jakości badań w analityce środowiskowej, podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących pomiarów analitycznych w laboratorium analitycznym oraz organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium akredytowanym. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk dotyczących monitoringu środowiska. W szczególności powinien znać szereg nowoczesnych metod analitycznych stosowanych zarówno przy ocenie stanu środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleby), jak i stosowanych przy kontroli żywności, lekarstw, zabawek i innych produktów wytwarzanych przez człowieka. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS. Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:
   • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
   • w jednostkach badawczych,
   • w służbach ochrony środowiska,
   • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
   • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
   • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
   • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Monitoring i analityka środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Analityka chemiczna
 • Chemia kryminalistyczna
 • Chemia podstawowa i stosowana
 • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
OCHRONA ŚRODOWISKA
MONITORING I ANALITYKA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Analityka chemiczna
 • Chemia kryminalistyczna
 • Chemia podstawowa i stosowana
 • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
CHEMIA  w języku angielskim
Specjalności:
 • Chemia podstawowa i stosowana
 • Specjalizacja: chemia materiałowa
OCHRONA ŚRODOWISKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Studia II stopnia:
CHEMIA
Specjalność:
 • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków