Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2,

20-031 Lublin

tel. 81 537 57 16,

fax: 81 533 33 48,

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2,

20-031 Lublin

tel. 81 537 57 16,

fax: 81 533 33 48,

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Chemia
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii;uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Będzie umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce oraz będzie przestrzegał zasad etyki i przepisów prawa - w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent zdobędzie umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, a także pracy zespołowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS.
  Perspektywy zawodowe:
  Studia na Wydziale Chemii dają kwalifikacje umożliwiające ubieganie się o zatrudnienie w wielu dziedzinach życia publicznego o różnorodnej specyfice działalności:
  • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
  • w jednostkach badawczych,
  • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
  • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
  • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego.
  Atrakcyjność kierunku:
  Na specjalności Analityka chemiczna i Chemia podstawowa i stosowana studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z większością metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach chemicznych i pokrewnych. Dodatkowo studenci Analityki chemicznej zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych. Na specjalności Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków studenci zdobywają wiedzę również z farmakologii, biotechnologii i dermatologii, oraz znajomość i umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym. Na specjalności Chemia kryminalistyczna studenci uzyskują dodatkowo wiedzę w zakresie technik śledczych jak i metod analitycznych stosowanych współcześnie w kryminalistyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  W procesie rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

   

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Chemia jest średnia ocen z ukończonych studiów.
  Dowiedz się więcej
   

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: