Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

tel.  (0-81) 537-54-62

e-mail: ekonomia@umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/ekonomiczny,43.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

tel.  (0-81) 537-54-62

e-mail: ekonomia@umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/ekonomiczny,43.htm

 • ANALITYKA GOSPODARCZA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Analityka Gospodarcza

  Analityka gospodarcza jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiających rosnące wymagania w zakresie przetwarzania i analizy informacji. Działalność gospodarcza w coraz większym stopniu zależna jest od efektywnego wykorzystania informacji, zarówno wewnętrznych, dotyczących procesów biznesowych, jak i zewnętrznych, płynących z rynku. Powoduje to wzrost zapotrzebowania ze strony podmiotów funkcjonujących w gospodarce na specjalistów od przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych. Studia z zakresu analityki gospodarczej mają charakter interdyscyplinarny, łączący dorobek różnych dziedzin nauki. W ramach studiów realizowane są zagadnienia ekonomiczne, matematyczne, informatyczne, prawne, odwołujące się do bieżącej analizy otoczenia gospodarczego, gromadzenia dużych zbiorów danych i wyciągania rekomendacji biznesowych. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Mikroekonomia, Makroekonomia, Matematyka dla ekonomistów, Statystyka opisowa i ekonomiczna, Podstawy informatyki ekonomicznej, Statystyka matematyczna, Informatyczna analiza danych, Business Intelligence i Data Mining, Gry symulacyjne/Statystyczna analiza danych, Modelowanie procesów biznesowych, Zintegrowane systemy informatyczne w organizacji, Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski). Szczegółowy program studiów
  Sylwetka absolwenta:
  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę zawodową z zakresu nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, zarządzanie) oraz praktyczne umiejętności wykorzystania nowoczesnych ilościowych metod analitycznych w biznesie, w szczególności opierających się na oprogramowaniu i narzędziach informatycznych; posiada umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz gospodarczych, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej różnych podmiotów gospodarczych oraz umiejętność wszechstronnej interpretacji ich wyników; wykształci wrażliwość społeczną, otwartość na relacje z innymi podmiotami, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nią; posiada możliwość podejmowania własnej działalności gospodarczej bezpośrednio po zakończeniu studiów; profil studiów i nastawienie praktyczne na kształcenie postaw i kompetencji przedsiębiorczych będzie dla studentów kierunku motywatorem do podejmowania tego rodzaju wyzwań w zakresie świadczenia wyspecjalizowanych usług doradczych; posiada możliwość awansu zawodowego – zarówno pionowego, jak i poziomego; absolwenci kierunku rozpoczynający karierę zawodową jako analitycy, wraz z nabywaniem doświadczenia i rozwijaniem kompetencji w zakresie zarządzania zespołem i organizacją pracy obejmować mogą stanowiska menedżerskie, zarządzać zespołami analityków, pionami planowania i zarządzania finansowego, pełnić funkcje dyrektora finansowego czy dyrektora zarządzającego przedsiębiorstw; posiada możliwość rozwijania umiejętności i technik analitycznych pozwalających także na awansowanie poprzez zajmowanie wyższych stanowisk w innych sektorach; analitycy posiadający wiedzę na temat specyfiki konkretnej branży są pracownikami poszukiwanymi przez instytucje rynku finansowego (banki, ubezpieczycieli, sektor doradztwa i pośrednictwa inwestycyjnego), zapewniając wyższe prawdopodobieństwo trafności prognoz i analiz; posiada możliwość zatrudnienia nie tylko na krajowym rynku pracy, ale wraz odpowiednimi kompetencjami językowymi, także na globalnym rynku pracy; wykorzystywane narzędzia pracy wpisują się w standardy światowe, a globalizacja powoduje, że procesy gospodarcze przebiegają w podobny sposób w większości rynków, co po uzupełnieniu o specyfikę branży lub lokalnej gospodarki pozwala na zatrudnienie i rozwój kariery także w najważniejszych centrach biznesowych świata i pracę według standardów globalnych; posiada możliwość uzyskiwania certyfikowanych standardów kompetencji rozpoznawalnych globalnie, zwłaszcza takich jak PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association), czy CFA (Chartered Financial Analyst), które zwiększają szanse na awans zwłaszcza w branży finansowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • BUSINESS MANAGEMENT Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Business management
  During new undergraduate studies of Business Management at Maria Curie-Skłodowska University students will be provided with high quality teaching, close contact with thorough social-sciences knowledge and its practical applications. Teaching staff of this new branch of studies is composed of the internationally recognized best scientists of the Maria Curie-Skłodowska University and invited visiting professors - known experts and scientists from other institutes in Europe, Asia and the USA. The three-year Bachelor of Arts in Business Management study programme is designed for secondary school graduates interested in social sciences (including e.g.: economics, geography, history, law, political science, sociology, international studies, communication, etc.). It gives students an opportunity to gain knowledge of business management related to international markets and cultural changes. Much emphasis is placed on intercultural management skills, as well as on e-business operating rules. Students will acquire skills in three most important areas of modern international business: management styles (Asia, Europe, the USA), international finance and Management Information System applications. Other useful and more practical skills necessary in future managers activities will be developed by group projects, interpersonal trainings, international guests lectures, companies visits, etc. Most of work in form of group project is done during the first year of study. In the second and third year most of the courses will have individual character (e.g. diploma seminar and diploma project as well as the elective programmes – 570 school-hours each – titled: E-Business, and Human Resources Management). In sum the programme of all courses consists of over 1 800 school-hours, including more than 1000 school-hours of laboratories, and seminars. Training is given through: lectures, exercises, laboratory classes and projects on the social sciences branches in both classical and quantum domains. Detailed programme description is attached here: preliminary timetable 
  Possibilities of further studies and employment:
  A bachelor’s degree in business management provides valuable skills for a variety of careers. Our graduates would enter business, e-business and human resources management related career in social science-based industries and administration. Others would make use of the advanced mathematical and problem solving skills developed during their preparation of the degree to find employment in finance and management. Our graduates may choose to continue studying at the Maria Curie-Skłodowska University, elsewhere in Poland or in the European Union countries.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bussines Management brana jest pod uwagę kolejność złożonego kompletu dokumentów; dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju  anglojęzycznego.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Ekonomia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), głównie na stanowiskach operacyjnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Jest przygotowany do swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Może podjąć kształcenie na studiach drugiego stopnia.
  Absolwent:
  • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących,
  • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
  • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • potrafi przeprowadzić analizę konkretnych problemów gospodarczych i zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia na poziomie operacyjnym,
  • potrafi przygotować prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych z wykorzystaniem różnych źródeł,
  • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest oceny na dyplomie  z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci ekonomii UMCS.
   
   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Finanse i rachunkowość
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomicznofinansowych jednostek gospodarczych. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiada umiejętność analizowania i znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  Absolwent:
  • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,
  • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
  • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy, korzystając z różnych źródeł,
  • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest ocena na dyplomie  z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci finansów i rachunkowości UMCS.
   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Logistyka
  Logistyka jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych, mających zastosowanie w biznesie, w szczególności w branży TSL oraz opierających się na wykorzystaniu oprogramowania i narzędzi informatycznych, a także wykształcenie praktycznych umiejętności ich zastosowania w podejmowaniu decyzji gospodarczych Ponadto wykształcenie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz w procesach gospodarczych (w szczególności z wykorzystaniem narzędzi i systemów informatycznych), oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, umiejętności interpretacji wyników analiz oraz wdrażania efektów tych analiz w praktyce zarządzania procesami logistycznymi realizowanymi w sieciach kooperujących ze sobą przedsiębiorstw i instytucji (także na poziomie międzynarodowym) Nadto kształtowanie wrażliwości społecznej, otwartości na relacje z innymi podmiotami, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego. Szczegółowy program studiów.
  Absolwent:
  • posiada umiejętność rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów odnoszących się m.in. do: logistyki, ekonomiki transportu, spedycji, analizy, projektowania systemów logistycznych i wykorzystywania technologii informacyjnych,
  • posiada wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i technologii informacyjnych, pozwalającą na zidentyfikowanie i zrozumienie mechanizmów biznesowych oraz systemowych w warunkach globalnej gospodarki,
  • jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się różnorodną działalnością wytwórczą i usługową, w których występują konieczność planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku, w szczególności z wykorzystaniem systemów i narzędzi informacyjnych,
  • obok umiejętności teoretycznych posiada umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych,
  • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+,
  • jest przygotowany do pojęcia studiów III stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku logistyki na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych i technicznych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.
   

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie
  Absolwent kierunku zarządzanie po studiach pierwszego stopnia posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Może podjąć pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Ponadto posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Posiada również znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz znajomość języka specjalistycznego z zakresu zarządzania. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  Absolwent:
  • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów organizacji,
  • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych,
  • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych,
  • potrafi przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym,
  • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o zarządzaniu, korzystając z różnych źródeł,
  • identyfikuje zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów organizacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie  z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci zarządzania UMCS.
   
   

Opinie (0)