• ARCHEOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Archeologia
   Archeologia to dyscyplina naukowa, której obszarem badań są dzieje kultury ludzkiej w pradziejach i w okresie wczesnohistorycznym. Za pomocą źródeł archeologicznych dąży do rekonstrukcji kultury ludzkiej we wszystkich jej aspektach: materialnym, gospodarczym, społecznym, duchowym, a także bada interakcje człowiek - środowisko naturalne - w perspektywie chronologicznej, według schematów periodyzacyjnych. Archeologia jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniająca różne konteksty badawcze, m.in.: środowiskowy (geomorfologiczny, geologiczny, petrograficzny, gleboznawczy), fizykochemiczny (metody ustalania precyzyjnej chronologii i specjalistyczne analizy źródeł), biologiczny (antropologia fizyczna i historyczna), socjologiczny (rekonstrukcja procesów społecznych) i historyczny w odniesieniu do młodszych okresów zainteresowania archeologii (historyczny kontekst źródeł archeologicznych, historia sztuki i historia architektury). Studia I stopnia mają za zadanie umożliwić studentowi zdobycie podstawowej wiedzy o pradziejach i okresie wczesnohistorycznym Polski na tle Starego Świata. Opanowanie periodyzacji i chronologii oraz metod stosowanych w zakresie datowania względnego i absolutnego oraz właściwej tej dyscyplinie naukowej terminologii. Opanowanie metodyki pozyskiwania źródeł archeologicznych w trakcie badań terenowych. Nabycie podstawowej wiedzy o specyfice źródeł archeologicznych, ich identyfikacji, dokumentacji, metodach opracowania i interpretacji. Zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru archeologii i możliwości wynikających ze współpracy z innymi naukami. Przyswojenie podstawowej wiedzy o konserwatorstwie i muzealnictwie archeologicznym.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku archeologia uzyskuje zawodowe wykształcenie w zakresie umiejętności „technika wykopaliskowego” i laboranta muzealnego. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej archeologii, którą jest w stanie stosować w praktyce. Ma wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dyscyplinami humanistycznymi, przyrodniczymi i naukami ścisłymi, posiada umiejętność jej integrowania i zastosowania. Zaznajomił się z warsztatem metodycznym i metodologicznym studiowanej dyscypliny. Jest przygotowany do pracy w terenie i opracowywania wyników pod nadzorem kierownika badań. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą podjąć pracę w: placówkach muzealnych i kulturalnych, urzędach konserwatorskich oraz firmach archeologicznych. Dyplom licencjata upoważnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
    

    

  • ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
   Absolwent zyskuje przygotowanie historyczno-humanistyczne, archiwistyczne oraz w zakresie records management. Oznacza to, że uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dokumentacją we wszelkich organizacjach (instytucje, urzędy, przedsiębiorstwa, firmy, itp.) – na etapach jej powstawania i obiegu, następnie archiwizowaną czasowo, wreszcie przechowywaną wieczyście w archiwach historycznych. Chodzi zatem o pełen cykl życia wszelkich zapisów posiadających wartość informacyjno-dokumentacyjną, które są ­ niezbędnym zasobem i ważną podstawą działalności dla każdej publicznej czy prywatnej organizacji, a także cenną częścią narodowego dziedzictwa kulturowego. Program studiów obejmuje przedmioty: archiwistyczne, dotyczące współczesnych modeli zarządzania dokumentacją (records management) oraz historyczne. Zapoznanie z kontekstem narastania i funkcjonowania wszelkich typów dokumentacji (także elektronicznej) umożliwiają zajęcia z podstaw nauk o informacji, organizacji, administracji, a także poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym (ICT) oraz podstawom prawnym postępowania z dokumentacją. Po pierwszym roku studiów należy wybrać jedną z dwóch specjalności: archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją współczesną (records management) Absolwent zdobędzie wszechstronną wiedzę o roli dokumentacji w przeszłości i we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz w gospodarce opartej na wiedzy. Zostanie przygotowany do profesjonalnej pracy z wszelkimi dokumentami (od średniowiecznych pergaminów po cyfrowe z XXI w.) oraz innymi zapisami, które były, są i będą niezbędnym narzędziem władzy, administracji oraz wszelkiego zarządzania i kierowania. Powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu archiwistyki i records management.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, matematyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    

  • BAŁKANISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Bałkanistyka
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Bałkanistyka mają profil filologiczno-kulturowy i historyczny. Program studiów obejmuje przedmioty prezentujące kulturę, literaturę, historię i realia społeczno-polityczne współczesnych Bałkanów, lektoraty słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich: język bułgarski (na poziomie C1) i do wyboru: chorwacki, grecki, serbski lub rumuński (na poziomie B1) oraz języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2). Absolwenci kierunku Bałkanistyka uzyskują możliwości zatrudnienia m.in. w biurach tłumaczeniowych, redakcjach gazet i czasopism, filiach bałkańskich firm w Polsce i polskich firmach na Bałkanach, w agencjach turystycznych, firmach z branży outsourcingu, w ośrodkach etnograficznych, instytucjach przemysłu kreatywnego, w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach i in.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bałkanistyka brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


   Dowiedz się więcej

    

    

  • E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek E-edytorstwo i techniki redakcyjne
   Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia (na kierunku filologia polska oraz na innych kierunkach czy specjalnościach związanych z edytorstwem). Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu edytorstwa, technik redakcyjnych oraz z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. Ma podstawową wiedzę informatyczną, ekonomiczną i prawną potrzebną do pracy w instytucjach edytorskich. Posiada umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się (samokształcenia). Może starać się o zatrudnienie w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą. Jest również przygotowany do pracy w różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np. w bibliotekach, domach kultury, księgarniach).
   Dostępne specjalności:
   • E-edytorstwo w nowych mediach: absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: kulturowych kontekstów funkcjonowania nowych mediów; procesów konwergencji w mediach cyfrowych; tworzenia e-podręczników i e-booków; redagowania i projektowania witryn internetowych oraz komunikatów audiowizualnych; przygotowania tekstów użytkowych przeznaczonych do rozpowszechnienia w cyberprzestrzeni; tworzenia edukacyjnych materiałów multimedialnych; zasad e-learningu.
   • Wydawnictwo: absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: funkcjonowania wydawnictwa i firm pokrewnych; zarządzania dokumentami oraz informacją; projektowania i przygotowywania do druku publikacji zwartych i ciągłych; copywritingu; komunikacji interpersonalnej; PR i marketingu wydawniczego. Wymienione umiejętności pozwalają na samodzielne redagowanie: książek, czasopism, pism użytkowych. W szczególności służą: redagowaniu tekstów naukowych (w tym: sporządzania bibliografii i przypisów) i popularnonaukowych; przygotowaniu do rozpowszechnienia (i do różnych innych form rozpowszechniania) tekstów użytkowych; zgodnemu z zasadami edytorstwu tekstów literackich (od staropolskich do współczesnych).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski

   Dowiedz się więcej

    

    

  • FILOLOGIA POLSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Filologia polska
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólnohumanistyczną, a także podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanym z tematem pracy licencjackiej.
   Specjalności:
   • redaktorsko-medialna: absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska lub na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych,
   • edytorska: absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska. Może starać się o zatrudnienie w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą. Jest również przygotowany do pracy w różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np. w bibliotekach, domach kultury, księgarniach),
   • teatrologiczna: absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają mu podjęcie pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim,
   • logopedyczna: absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska. Potrafi współpracować z nauczycielami, psychologami i pedagogami. Jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego. Ukończenie specjalności nauczycielskiej przygotuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela – logopedy,
   • nauczycielska: absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska. Ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (klasy 4-6) i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na II etapie kształcenia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
    

    

  • HISTORIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Historia
   Program studiów obejmuje wykłady i konwersatoria z poszczególnych epok, przedmioty związane z warsztatem naukowym historyka, przedmioty fakultatywne oraz składające się na daną specjalność. Absolwent posiada wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu danej specjalności, które pozwolą mu znaleźć się na rynku pracy, a tym samym umożliwią jej podjęcie np. w szkołach, w placówkach kulturalnych, firmach produkujących gry historyczne, wydawnictwach, redakcjach, czy w instytucjach zajmujących się nowoczesnym przekazywaniem wiedzy historycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Specjalność nauczycielską będą mogli wybrać tylko absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności nauczycielskiej.
    
    

  • INFORMACJA W E-SPOŁECZEŃSTWIE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Informacja w e-społeczeństwie
   Studia trwają 3 lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie informacji w e-społeczeństwie. Absolwent posiada zarówno ogólną wiedzę stanowiącą podstawę dla refleksji teoretycznej odnoszącej się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, jak również wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące możliwości wykorzystania specjalistycznych technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi społecznościowych. Legitymuje się znajomością technik organizacji i tworzenia zasobów informacyjnych, wiedzy z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju systemu usług, a także z zakresu obsługi technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W szczególności uzyskuje wiedzę dotyczącą wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji, wdrażania narzędzi cyfrowych, znajomość metod pracy z użytkownikiem informacji i odbiorcą usług sektora publicznego i prywatnego, ich organizacji i promowania, znajomość rozwiązań prawnych dotyczących tych stref. Absolwent uzyskuje profesjonalną wiedzę i kompetencje w zakresie jednego z trzech bloków przedmiotów specjalistycznych:
   • Informacja w administracji i gospodarce.
   • Informacja w kulturze i mediach.
   • Informacja w nauce i edukacji.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej i państwowej, biznesie, organizacjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach, mediach, instytucjach kulturalnych, placówkach naukowych i oświatowych oraz innych, zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja w e-społeczeństwie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATOLOGIA STOSOWANA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Informatologia stosowana
   Informatologia (nauka o informacji) jest dyscypliną, która łączy w sobie badanie zasobów informacji, procesów informacyjnych oraz kompetencji informacyjnych. Studiowanie tej dyscypliny zapewni absolwentowi poznanie całokształtu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z polityką i działalnością informacyjną, a w szczególności z gromadzeniem, dokumentowaniem, selekcją, przetwarzaniem, archiwizowaniem informacji i jej dystrybucją. Pozwoli poznać modele kompetencji i zachowań informacyjnych, charakterystykę i typy źródeł informacji, nauczy formułowania strategii wyszukiwawczych oraz praktycznego wyszukiwania informacji, a także  poznać ekonomikę i ekologię informacji oraz architekturę, wizualizację i użyteczność źródeł informacji. Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę stanowiącą podstawę dla refleksji teoretycznej odnoszącej się do procesów informacyjnych oraz wiedzę z zakresu informatologii. Będzie legitymywoał się znajomością metod i technik stosowanych w zarządzaniu zasobami informacyjnymi, procesach informacyjnych, a w szczególności znajomością wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętnością sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł informacji. Ponadto absolwent pozna metody pracy z użytkownikiem informacji, metodologię badań potrzeb i kompetencji użytkowników informacji, formy promocji i reklamy placówek informacyjnych oraz aspekty prawne i etyczne dotyczące organizowania i prowadzenia działalności informacyjnej. Absolwent uzyska profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie jednego z trzech bloków przedmiotów specjalistycznych:
   • Zarządzanie na rynku wydawniczo-księgarskim.
   • Zarządzanie zasobami prasowymi.
   • Zarządzanie w placówkach informacyjnych.
   Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach działających na rynku książki, prasy i innych mediów (wydawnictwa, księgarnie, drukarnie, redakcje i agencje prasowe), w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zasobów i systemów informacyjnych (w szczególności we wszelkiego typu ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, bibliotekach i mediatekach oraz innych pokrewnych instytucjach).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dowolnie wybrany przedmiot przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatologia stosowana jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
    

  • KULTUROZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Kulturoznawstwo
   Absolwent studiów na kierunku kulturoznawstwo będzie posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające konkurować na rynku pracy zwłaszcza w następujących dziedzinach współczesnej aktywności zawodowej: upowszechnianie kultury, kierowanie instytucjami kulturalnymi, organizowanie działalności artystycznej, edukacja kulturalna pozaszkolna i szkolna, public relations, marketing w zakresie kultury, działalność medialna i reklamowa, krajowa i międzynarodowa (zwłaszcza UE) polityka kulturalna. Stosownie do wybranej specjalności, będzie on kompetentny w ocenie dorobku najważniejszych dyscyplin twórczości, takich jak literatura, film, teatr, muzyka, plastyka czy sztuka użytkowa, ale także przygotowany do samodzielnego uczestnictwa w rozmaitych formach działalności kulturalnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na krytykę zwłaszcza literacką, teatralną i filmową, komunikację międzykulturową i wymianę kulturalną, współpracę międzynarodową na polu kultury, dziennikarstwo, pracę w instytucjach administracji publicznej i organizacjach społecznych w tym zakresie.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot spośród: język polski, filozofia, geografia, historia, historia muzyki lub wiedza o tańcu, historia sztuki, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
    
    

  • LINGWISTYKA STOSOWANA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Lingwistyka stosowana
   Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).
   Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zdana matura na poziomie rozszerzonym z pierwszego języka oraz (przynajmniej) na poziomie podstawowym - z drugiego języka. Języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański nauczane są na poziomie kontynuacyjnym, język portugalski nauczany będzie od podstaw. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: tłumaczenia konsekutywne, analiza i przekład tekstu specjalistycznego, przekład tekstów użytkowych, przekład tekstów artystycznych, warsztat zawodowy nauczyciela, nowe media w dydaktyce, dydaktyka kompensacyjna. Szczegółowy program studiów.
   Wykaz specjalności w ramach kierunku:
   • Studia licencjackie, specjalność translatoryczna – W ramach specjalności studenci nabywają podstawy teoretyczne i praktyczne wykonywania zawodu tłumacza. Akcent położony jest na kształcenie praktyczne w zakresie tłumaczeń symultanicznych, specjalistycznych czy artystycznych. Nabycie kompetencji praktycznych w zakresie tłumaczeń umożliwiają także praktyki zawodowe odbywane m. in. w instytucjach publicznych . Podstawą kształcenia jest doskonalenie kompetencji językowo-kulturowej w zakresie dwóch języków obcych. Kształcenie oferowane jest w zakresie następujących opcji językowych: angielski z francuskim, angielski z hiszpańskim, angielski z niemieckim, angielski z rosyjskim, niemiecki z angielskim. W przygotowaniu jest opcja angielski z portugalskim.
   • Studia licencjackie, specjalność nauczycielska – Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych w zakresie wybranego języka obcego: angielskiego lub niemieckiego.
   • Studia magisterskie, specjalność translatoryczna – W ramach specjalności studenci pogłębiają kompetencję językowo-kulturową w zakresie wybranej opcji językowej oraz kompetencje w zakresie różnych rodzajów translacji. Kształcenie oferowane jest w zakresie następujących opcji: angielski z francuskim, angielski z niemieckim, angielski z rosyjskim oraz niemiecki z angielskim.
   • Studia magisterskie, specjalność nauczycielska – Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie dwóch języków obcych: angielskiego z francuskim, angielskiego z niemieckim, oraz angielskiego z rosyjskim.
   Po ukończeniu studiów absolwent:
   • opanował biegle dwa języki obce na poziomie C1/C1+;
   • posiada wiedzę zawodową na temat sektora usług tłumaczeniowych;
   • posiada podstawy teoretyczne w zakresie uwarunkowań prawnych zawodu tłumacza oraz technik translacji;
   • potrafi przygotować się do zadania translatorskiego i wykorzystywać w tym celu różne źródła informacji;
   • potrafi wykonywać zawód tłumacza w zakresie różnych typów tłumaczeń pisemnych i ustnych;
   • ma umiejętności w zakresie posługiwania się zapleczem technicznym, jakim dysponuje tłumacz ustny.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana jest tytuł absolwenta studiów w zakresie lingwistyki stosowanej, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na jedną z oferowanych par językowych o następującym stałym układzie:
   • język angielski z niemieckim,
   • język angielski z rosyjskim,
   • język angielski z francuskim,
   • język niemiecki z angielskim.
   Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs wartości wyliczonych z sumy a + b: 
   • średnich ocen ze studiów wyższych na kierunku lingwistyka stosowana
   • ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych lingwistyki stosowanej
   W przypadku kandydatów-absolwentów innych uczelni wymagana jest:
   • napisana i obroniona praca dyplomowa (licencjacka);
   • praktyczne opanowanie dwóch języków z przewidzianych programem par na poziomie kompetencji opisanych w ramach sylwetki absolwenta lingwistyki stosowanej UMCS
   konkurs wartości wyliczonych z sumy 1 + 2:
   • średnich ocen ze studiów wyższych,
   • ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
    
    

  • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Logopedia z audiologią
   Logopedia z audiologią na UMCS to pierwszy taki kierunek w Polsce, który wyznaczył nowe standardy kształcenia logopedów. Prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (najstarszą w kraju placówkę naukową zajmująca się zaburzeniami mowy) i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, cieszący się światową renomą w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, a także do kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji. Absolwent posługuje się technologią informacyjną w zakresie ogólnym, a także potrafi wykorzystać ją w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Zna też język obcy na poziomie zaawansowanym (biegłość językowa B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Dodatkowo, kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów, przygotowuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela – logopedy i audiologa ogólnego. Absolwent jest zdolny do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego. Jest również przygotowany do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami). Osoba kończąca studia licencjackie jest przygotowana do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe spełniające europejskie standardy kształcenia logopedów określone przez CPLOL (Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de L’Union Europeenne – Komitet Stałych Związków Ortofonistów-Logopedów Unii Europejskiej). Kwalifikacje zdobyte na studiach umożliwią zatrudnienie w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), placówkach pomocy społecznej, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych placówkach zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, fizyka  i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia z audiologią jest tytuł absolwenta, który ukończył logopedię z audiologią pierwszego stopnia. Kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Obowiązuje konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia, a w przypadku identycznych ocen – średnia arytmetyczna ocen.
    
    

  • STUDIA HISTORYCZNO-DYPLOMATYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Studia historyczno-dyplomatyczne
   Studia historyczno-dyplomatyczne to nowy kierunek studiów na UMCS. Specyfika kierunku polega na jego nowoczesnym charakterze i atrakcyjnym doborze przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Główną przesłanką proponowanego kierunku jest przygotowanie absolwenta do podejmowania ścieżki kształcenia zorientowanej na działania w szeroko rozumianej sferze dyplomacji. Program studiów obejmuje przedmioty z dziedziny historii, prawa międzynarodowego oraz  stosunków społecznych i międzynarodowych. Bloki modułów podstawowych to: dzieje dyplomacji polskiej, podstawy współczesnej dyplomacji, dyplomacja i historia polityczna świata, Polska i świat współczesny. W programie studiów znajdą się również dwa lektoraty języków nowożytnych (język angielski i język zachodnioeuropejski do wyboru). Studia są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych funkcjonowaniem współczesnej dyplomacji polskiej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych. Program kształcenia umożliwi studentom zdobycie umiejętności zawodowych przydatnych do pracy w różnych sferach życia publicznego związanych z dyplomacją.  Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje dające mu możliwości zatrudnienia w polskiej służbie dyplomatycznej, w administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Uzupełniające studia magisterskie w zakresie dyplomacji planowane są na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia historyczno-dyplomatyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

   Dowiedz się więcej

    

    

  • TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury 
   Technologie cyfrowe w animacji kultury to w Polsce nowatorski kierunek studiów. Pozwala na zdobycie szerokich kompetencji w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) z pogłębioną wiedzą w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących. Studia mają charakter praktyczny, kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie Technologii cyfrowych w animacji kultury. Istnieje możliwość kontynuacji nauki na dwuletnich studiach magisterskich. Kadra składa się z wybitnych praktyków: pracowników telewizji polskiej, Fundacji Nowoczesna Polska, Academia Electronica, UCZNiKO,Teatru NN, reżyserów, informatyków, specjalistów od gier komputerowych, a także teoretyków specjalizujących się w tematyce nowomedialnej i cyberkulturowej. Kończąc Technologie cyfrowe w animacji kultury, absolwent będzie posiadał:
   • podstawy tworzenia multimediów,
   • podstawy tworzenia stron internetowych i administrowania nimi,
   • podstawy tworzenia cyfrowych, multimedialnych opowieści i tekstów dla portali internetowych,
   • podstawy zdobywania i przetwarzania informacji za pomocą cyfrowych narzędzi,
   • wizualizować treści i diagnozować trendy kulturowe,
   • promować wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów
   • wiedzę w zakresie funkcjonowania kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkulturydjąć pracę:
   • na portalach specjalizujących się w problematyce kulturalnej,
   • social mediach
   • agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
   • nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury,
   • firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym,
   • wydawnictwach i mass mediach
   Więcej: na stronie internetowej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

  • TURYSTYKA HISTORYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Tursytyka historyczna
   Dokonujące się w ostatnich dekadach przemiany charakteru turystyki, polegające na odchodzeniu od jej wizji ograniczonej do rekreacji i wypoczynku (na ogół ich biernych form), promują nowy obraz konsumenta tej gałęzi gospodarki. Jawi się on jako homo viator (wędrownik, podróżnik) złakniony wiedzy, pragnący poszerzać swe horyzonty myślowe i poznawać otaczający go świat nie tylko z perspektywy słonecznej plaży. Za tymi zmianami musi postępować reforma systemu kształcenia kadr biznesu turystycznego, w którym istotną rolę powinni odgrywać historycy bezsprzecznie dysponujący szeroką, interdyscyplinarną i wieloaspektową wiedzą. Jej humanistyczna warstwa w połączeniu z praktyczną wiedzą dotyczącą mechanizmów, reguł i trendów obecnych w funkcjonowaniu nowoczesnej turystyki wykreuje równie nowoczesne kadry gotowe do pracy w złożonym biznesie turystycznym. Turystyka historyczna w kształceniu akademickim stanowi naturalne uzupełnienie szerokiej oferty edukacyjnej szkół wyższych w zakresie turystyki. Warto jednak podkreślić wyjątkowość tego kierunku. Cechą charakterystyczną lubelskiego programu studiów w zakresie turystyki historycznej jest wprzęgnięcie doń przedmiotów wymaganych na państwowych egzaminach na pilotów i przewodników (najlepiej, jeśli o historii rzetelnie opowiadać będą historycy…) oraz przydatnych w praktyce funkcjonowania tzw. touroperatorów. W efekcie na rynku pracy pojawią się osoby o niemal uniwersalnym przygotowaniu właściwym charakterowi pracy w branży turystycznej. Absolwent studiów I stopnia w zakresie turystyki historycznej uzyskuje wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej, zwłaszcza kultury, sztuki, dziejów oraz współczesnych trendów rozwoju turystyki. W trakcie zajęć składa też egzamin na wychowawcę, opiekuna zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży (lub kierownika zorganizowanych form turystyki). Poza tytułem licencjata absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pilota wycieczek (za darmo!), które uprawnia do złożenia egzaminu zawodowego w Urzędzie Marszałkowskim.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka historyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język polski, filozofia, geografia, język obcy nowożytny

   Dowiedz się więcej

    

  • ANGLISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Anglistyka
   Anglistyka specjalność nauczycielska przygotowuje do podjęcia pracy nauczyciela języka angielskiego w pierwszym rzędzie w instytucjach MEN, szkołach języka angielskiego, podmiotach oferujących szkolenia i doszkalania językowe. Kierunek oferuje wysoce specjalistyczne kształcenie dyplomowe (w postaci seminarium i towarzyszącego mu otoczenia kształceniowego) z zakresu filologii, historii, kulturoznawstwa, politologii, socjologii i medioznawstwa oraz umiejętności praktyczne w zakresie analizowania, interpretowania i kreowania zróżnicowanych relacji polsko-angielskich, czy polsko-amerykańskich. Proces dydaktyczny obliczony jest na kształtowanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z krajami angielskiego obszaru językowego w związku przyczynowo-skutkowym w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: językoznawstwo (m.in. fonetyka, morfo-składnia, semantyka), literaturoznawstwo (m.in. literatura brytyjska, literatura amerykańska), kulturoznawstwo i historia (m.in. historia i kultura Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych), oraz dydaktyka nauczania języka angielskiego jako obcego.
   Sylwetka absolwenta
   Po ukończeniu studiów absolwent kierunku anglistyka specjalność nauczycielska posiada usystematyzowaną rozległą wiedzy z zakresu historii, języka, literatury i kultury angielskiej, pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach krajów angielskiego obszaru językowego, gruntowne przygotowanie nauczycielskie (psychologiczne, pedagogiczne, dydaktyczne) do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacji szkolnej (w przypadku studiów pierwszego stopnia) lub na wszystkich etapach edukacji szkolnej (w przypadku studiów drugiego stopnia), oraz potrafi swobodnie posługiwać się językiem angielskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w przypadku studiów pierwszego stopnia i C2 w przypadku studiów drugiego stopnia) i wybranym językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2 i B2+ po zakończeniu studiów odpowiednio pierwszego i drugiego stopnia).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Anglistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Język polski

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Anglistyka jest tytuł absolwenta kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim obejmującej wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów. Maksymalnie można uzyskać 45 punktów.
    

    

  • IBERYSTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Iberystyka
   Iberystyka jest kierunkiem studiów, którego celem jest uzyskanie przez absolwenta znajomości języka hiszpańskiego lub/i portugalskiego na poziomie C1 lub B2 w zależności od wybranej specjalizacji, a także wiedzy o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego. Oferta dydaktyczna jest skierowana dla kandydatów rozpoczynających naukę języka. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego lub/i portugalskiego; Literatura hiszpańska i hispanoamerykańska; Cywilizacja Hiszpanii, krajów hispanojęzycznych; Tłumaczenie tekstów użytkowych; Warianty językowe Hispanoameryki; Podstawy marketingu i język handlowy; Język w organizacji turystyki; Geografia i turystyka krajów hispanoamerykańskich; Systemy polityczne krajów hispanoamerykańskich; Literatura portugalska i portugalskojęzyczna; Cywilizacja Portugalii, krajów portugalskojęzycznych; Tłumaczenie tekstów ekonomicznych; Warianty języka portugalskiego; Regiony turystyczne i język turystyki; Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne i kulturowe krajów portugalskojęzycznych. Szczegółowy program studiów znajduje się pod tutaj.
   Sylwetka absolwenta
   • Ma usystematyzowaną, rozległą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury hiszpańskiej i/bądź portugalskiej oraz pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach nie tylko Hiszpanii i Portugalii, ale także krajów hispanojęzycznych lub portugalskojęzycznych poza kontynentem europejskim.
   • Swobodnie włada językiem hiszpańskim/portugalskim w mowie i piśmie.
   • Wykazuje się znajomością drugiego języka, hiszpańskiego lub portugalskiego.
   • Posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, przekładu,
   • literaturoznawstwa, cywilizacji i kultury Hiszpanii i Portugalii oraz krajów hispanojęzycznych/portugalskojęzycznych.
   • Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi.
   • Sprawnie posługuje się językami specjalistycznymi.
   • Otrzymuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Iberystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język nowożytny
   • Język polski

   Dowiedz się więcej

    

  • ROMANISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Romanistyka
   Na specjalności Romanistyka student, który chce studiować dwa języki romańskie może wybrać specjalizację 1 lub 2. Student, który chce studiować jeden język romański z dodatkową specjalizacją może wybrać specjalizacje numer 3 lub 4.
   • Filologia, specjalność: Romanistyka, specjalizacja: język francuski z językiem włoskim (nienauczycielskie).Student podejmuje naukę j. francuskiego jako podstawowego oraz j. włoskiego aby osiagnąć poziom C1 (j. francuski) oraz poziom B2 (j. włoski). Zdobywa wiedzę o języku, literaturze i kulturze Francji i Włoch. Studia przygotowują do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury Francji i Włoch.
   • Filologia, specjalność: Romanistyka, specjalizacja: język włoski z językiem francuskim (nienauczycielskie).Student podejmuje naukę j. włoskiego jako podstawowego oraz j. francuskiego aby osiagnąć poziom C1 (j. włoski) oraz poziom B2 (j. francuski). Zdobywa wiedzę o języku, literaturze i kulturze Włoch i Francji. Studia przygotowują do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury Włoch i Francji.
   • Filologia, specjalność: Romanistyka, specjalizacja: lingwistyczno-traduktologiczna, język francuski (nienauczycielskie) Student podejmuje naukę języka francuskiego jako podstawowego, osiągając poziom C1 oraz języka włoskiego w formie lektoratu.W trakcie studiów poznaje teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu. Studia przygotowują do pracy tłumacza, m.in. w przedsiębiorstwach zagranicznych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.
   • Filologia, specjalność: Romanistyka, specjalizacja: język francuski z dziennikarstwem lub turystyką lub stosunkami europejskimiStudent podejmuje naukę j. francuskiego od poziomu podstawowego aby osiągnąć poziom C1 oraz drugiego języka romańskiego w formie lektoratu. W zależności od wybranej opcji (dziennikarstwo, turystyka, stosunki międzynarodowe), uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na podjęcie pracy w sektorze usług turystycznych, mediach, administracji, firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi.
   • Filologia, specjalność: Romanistyka, specjalizacja: nauczycielska, język  francuski.Student podejmuje naukę języka francuskiego od poziomu wymagań stawianych na maturze. Zdobywa wiedzę o języku, literaturze i kulturze Francji, a także merytoryczne (dydaktyczne) przygotowanie do nauczania języka francuskiego na II etapie edukacyjnym, czyli w klasach IV-VI szkoły podstawowej. W trakcie studiów student powinien osiągnąć znajomość języka francuskiego na poziomie C1 (wg  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Romanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język francuski lub inny język obcy nowożytny

   Dowiedz się więcej

    

  • RUSYCYSTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Rusycystyka
   Absolwenci Rusycystyki są doskonałymi znawcami języka rosyjskiego (poziom C1), posługują się językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2+), posiadają solidne przygotowanie filologiczne, dysponują wiedzą z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa rosyjskiego.
   • Specjalizacja „Język rosyjski w biznesie”, znajomość drugiego języka słowiańskiego (białoruski, bułgarski lub czeski - poziom B2) pozwala absolwentowi Rusycystyki na zdobycie kwalifikacji, które umożliwią wykonywanie takich zawodów jak tłumacz, pilot wycieczek, wydawca, edytor itp.
   • Specjalizacja „rosjoznawstwo” pozwala absolwentowi Rusycystyki na zdobycie kwalifikacji, które umożliwią wykonywanie takich zawodów jak analityk i komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego Rosji, doradca w firmach, dziennikarz i ekspert w środkach masowego przekazu.
   • Specjalizacja „białorutenistyka”, wyposażająca absolwenta w wiedzę o kulturze i realiach społeczno-politycznych współczesnej Białorusi, doskonała znajomość języka białoruskiego, umozliwia wykonywanie takich zawodów jak analityk, komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego Białorusi, doradca w firmach, dziennikarze, ekspert w środkach masowego przekazu.
   Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na Rusycystyce lub kierunkach pokrewnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rusycystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

    

  • UKRAINISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Ukrainistyka
   Program kształcenia na kierunku „Ukrainistyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi zakresie języka ukraińskiego (poziom C1 ESOKJ), drugiego języka słowiańskiego (poziom A2 ESOKJ) i języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ), uporządkowaną wiedzą filologiczną, znajomością realiów kulturowych Ukrainy oraz umiejętnościami i kompetencjami społecznymi pozwalającymi podjąć pracę w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Ukrainą. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty z zakresu wiedzy o języku i literaturze ukraińskiej, wiedzy o dziejach i kulturze ukraińskiej, ogólnej wiedzy o dyscyplinach filologicznych.
   Po ukończeniu studiów absolwent:
   • potrafi swobodnie posługiwać się językiem ukraińskim (poziom C1 ESOKJ), drugim językiem słowiańskim (poziom A2 ESOKJ) oraz językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2 ESOKJ);
   • posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze Ukrainy, komunikacji interkulturowej oraz umiejętności jej wykorzystania w pracy zawodowej;
   • posiada pogłębioną i usystematyzowana wiedzę teoretyczną z zakresu realioznawstwa ukraińskiego, prawa i przepisów prawno-celnych obowiązujących na Ukrainie i w UE;
   • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwych dla tradycji, teorii i szkół badawczych w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego zorientowane na zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowe;
   • przeprowadza krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej;
   • zna i rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Ukrainy w zróżnicowanym kontekście.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ukrainistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

  • APPLIED LINGUISTICS (ENGLISH-RUSSIAN) REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Applied Linguistics
   The studies in Applied Linguistic train highly qualified specialists in the field of translation, linguistics, learning/teaching of foreign languages, and intercultural mediation. In addition to practical knowledge of two foreign languages, students acquire the knowledge of general linguistics and the theory of communication, the knowledge of structures and cultures of the Polish, English and Russian languages. The block of the theoretical subjects includes: glottodidactics (language education), translation studies, linguistics, language communication and others. The scope of study also includes sociolinguistics, media langugage, and pragmatics of cross - cultural communication issues. The character of applied linguistics studies meets the needs of the European labor market in the new EU area where bilingual specialists in the field of comparative linguistic, intercultural communication, interpreting and translations of movies for film festivals, simultaneous transaltion of scientific conferences or guiding foreign groups in Lublin museums.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Applied Linguistics:

   • Applicants must prove their language proficiency in English (B1 level) and Russian (A2). It can be a diploma or certificate.
   • In addition each Applicant is obliged to pass an interview to prove their language skills in English and Russian.

   Dowiedz się więcej

    

  • ENGLISH STUDIES REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek English Studies
   The programme of English Studies equips students with:
   • solid and organized knowledge within linguistics, literary studies, and culutural studies,
   • specialized knowledge of selected diploma modules (300 hours each)
   • good command of English (the competence level equal to C1 according to Common European Framework of Reference for Languages, and of a Western European language (B2 level according to Commom European Framework of Reference for Languages),
   • preparing students for work in professions that require high humanistic qualifications.
   A graduate in English Studies, on the basis of respect for history, traditions, multiculturalism, ethnic and religious diversity, is ready to work as a literary critic; a linguist expert; an analyst and a commentator of political, cultural, and social life in English - speaking countries; a journalist and editor in journals, newspapers, and mass media; an advisor in international organizations, offices, and companies related to English - speaking countries; on the service market that requires a good command of the English language, culture, and reality, such as translation offices, international organizations, customs or tourist offices.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku English studies:

   • Qualification is based on the English proficiency score in highschool certificate.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Glottodydaktyka polonistyczna
   Glottodydaktyka polonistyczna to kierunek o unikatowym profilu kształcenia, przygotowujący nauczycieli języka polskiego jako obcego. Glottodydaktyka polonistyczna jest odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem współczesnego społeczeństwa o wymiarze globalnym i koniecznością kształcenia wysokiej klasy specjalistów o wszechstronnych kwalifikacjach merytorycznych, pedagogicznych i dydaktycznych, uczących języka polskiego jako obcego lub drugiego. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wprowadzenie do glottodydaktyki, Kultura języka polskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Normy zachowań grzecznościowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warianty języka, Różne kultury - różne obrazy świata, Literatura polska w perspektywie historyczno-kulturowej, Kontekst socjokulturowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Dziedzictwo językowo-kulturowe, Gramatyka funkcjonalna współczesnego języka polskiego, Literatura polska w perspektywie historyczno-kulturowej E, Podstawy poetyki.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia (na kierunku filologia polska oraz na innych kierunkach humanistycznych i społecznych). Jest profesjonalnie przygotowany do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. Ma ogólne wykształcenie humanistyczne, ma przygotowanie glottodydaktyczne, kulturowo-społeczne, językoznawcze, literaturoznawcze, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne. Zna dwa języki obce – zachodnioeuropejski na poziomie biegłości B2 ESOKJRE i rosyjski/ukraiński na poziomie biegłej znajomości komunikacyjnej. Dzięki wiedzy teoretycznej i nabytym umiejętnościom jest atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy, dobrze przygotowanym do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego/drugiego w szkołach polskich za granicą, ośrodkach dla uchodźców i polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju, a także pełnienia funkcji ambasadora polskości w polonijnych placówkach kultury, np. bibliotekach, domach kultury, księgarniach, centrach informacyjnych. Może też prowadzić zajęcia w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych, podjąć pracę w firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą czy komunikacją społeczną oraz zakładać własną działalność edukacyjną za granicą w skupiskach Polaków i w kraju w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


   Dowiedz się więcej

    

  • TRANSLACJA KONFERENCYJNA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Translacja konferencyjna
   Studia II stopnia prowadzone wspólnie przez Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Instytut Anglistyki UMCS. Kierunek jest oparty na efektach specjalizacji „Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultanicznego” realizowanej w latach 2011-2015 na Wydziale Humanistycznym UMCS w ramach projektu EFS „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Dzięki studiom na kierunku Translacja konferencyjna student otrzymuje niezbędne wykształcenie umożliwiające wykonywanie zawodu tłumacza ustnego, konferencyjnego, symultanicznego w zakresie wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Nowoczesny program studiów utworzony został w oparciu o efekty współpracy z pracodawcami i stowarzyszeniami tłumaczy (TEPIS, LST) obejmuje:
   • Moduł translacji specjalistycznej: tłumaczenia dla biznesu i turystyki, sądowe, środowiskowe, symultaniczne,
   • Moduł komunikacji specjalistycznej: praktyczne przygotowanie językowe, warsztaty komunikacji specjalistycznej,
   • Moduł kompetencji jęz. ojczystego: stylistyka i retoryka j. polskiego, emisja głosu i dykcja,
   • Moduł technologii pracy tłumacza: narzędzia informatyczne w pracy tłumacza, warsztat techniczno-medialny,
   • Moduł kompetencji społecznych: wystąpienia publiczne i autoprezentacja, funkcjonowanie tłumacza w otoczeniu społeczno-ekonomicznym,
   • Moduł kształcenia dyplomowego: translatoryka, językoznawstwo, kulturoznawstwo, medioznawstwo
   Sylwetka absolwenta:
   • Posiada wiedzę zawodową z zakresu (i) kształtowania działań translacyjnych w odniesieniu do kryteriów poprawności językowo-komunikacyjnych; (ii) przestrzegania standardów i wymogów jakościowych określonych przez instytucje rynku pracy; (iii) tłumaczenia symultanicznego; (iv) tłumaczenia tekstów użytkowych,
   • Posiada podstawy teoretyczne z zakresu technik tłumaczeniowych, teorii tłumaczenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego,
   • Posiada umiejętności: (i) operowania adekwatną terminologią specjalistyczną; (ii) konstruowania adekwatnych tekstów specjalistycznych; (iii) pozyskiwania wiedzy specjalistycznej; (iv) posługiwania się sprzętem technicznym i oprogramowaniem umożliwiającym lub wspomagającym proces tłumaczenia ustnego; (v) konstruowania własnej oferty rynkowej; (vi) tłumaczenia list dialogowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Translacja konferencyjna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i konkurs ocen na dyplomie.
    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHEOLOGIA
Specjalność:
 • Archeologia Polski i powszechna
ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
Specjalności:
 • Archiwistyka zarządzanie
 • Dokumentacją współczesną
BAŁKANISTYKA
E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
Specjalności:
 • E-edytorstwo w nowych mediach
 • Wydawnictwo
ETNOLOGIA
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Logopedyczna
 • Nauczycielska
 • Redaktorsko - medialna
 • Teatrologiczna (specjalność prowadzona z Centrum Spotkania Kultur)
HISTORIA
Specjalności:
 • Edytorsko - redaktorska
 • Nauczycielska
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
INFORMACJA W E-SPOŁECZEŃSTWIE
Specjalności:
 • Informacja w administracji i gospodarce
 • Informacja w kulturze i mediach
 • Informacja w nauce i edukacji
INFORMATOLOGIA STOSOWANA
Specjaliności:
 • Zarządzanie na rynku wydawniczo-księgarskim
 • Zarządzanie zasobami prasowymi
 • Zarządzanie w placówkach informacyjnych
KULTUROZNASTWO
Specjalności:
 • Antropologia i socjologia kultury
 • Judaistyka
 • Krytyka i animacja sztuki
 • Medialna
 • Teatrologia i filmoznawstwo
LINGWISTYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Translatoryczna
 • Nauczycielska
LINGWISTYKA STOSOWANA w języku angielskim i rosyjskim
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
STUDIA HISTORYCZNO-DYPLOMATYCZNE
TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY 
TURYSTYKA HISTORYCZNA
FILOLOGIA ANGIELSKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI
GERMANISTYKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Język niemiecki w Biznesie
IBERYSTYKA
Specjalności:
 • hispanistyka, specjalność tłumaczeniowa
 • hispanistyka, specjalność język hiszpański z językiem portugalskim
 • hispanistyka, specjalizacja języki specjalistyczne
 • hispanistyka, specjalizacja hispanoamerykańska
 • portugalistyka, specjalizacja język portugalski z językiem hiszpańskim
 • portugalistyka, specjalizacja tłumaczeniowa
 • portugalistyka, specjalizacja języki specjalistyczne
 • portugalistyka, specjalizacja luzao - brazylijska
ROMANISTYKA
Specjalności:
 • Język francuski, specjalizacja język włoski
 • Język francuski, specjalizacja tłumaczeniowa
 • Język francuski, specjalizacja języki specjalistyczne
 • Język włoski, specjalizacja język francuski
RUSYCYSTYKA
Specjalności:
 • język rosyjski w biznesie
 • białorutenistyka
 • rosjoznawstwo
UKRAINISTYKA
Specjalność:
 • Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej
ENGLISH STUDIES – studia w języku angielskim
GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA
Specjalność:
 • Specjalność Nauczycielska
TRANSLACJA KONFERENCYJNA
Specjalności:
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 
Studia II stopnia:
ARCHEOLOGIA
Specjalności:
 • Archeologia pradziejowa
 • Archeologia historyczna
ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
Specjalności:
 • Archiwistyka historyczna
 • Informatyka biurowa
 • Zarządzanie dokumentacją współczesną
 • Archiwistyka
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Logopedyczna
 • Medioznawcza
 • Nauczycielska
 • Teatrologiczno-filmoznawcza
 • Wydawnicza
HISTORIA
Specjalności:
 • Dziedzictwo historyczne regionu
 • Nauczycielska
INFORMATOLOGIA STOSOWANA
Specjalności:
 • Bibliologiczne dziedzictwo kulturowe
 • Cyfrowe zasoby informacji
 • Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej
KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Antropologia i etnologia
 • Krytyka i promocja sztuk plastycznych
 • Media i kultura popularna
 • Zarządzanie w kulturze
 • Wielokulturowość w Polsce - tradycja i współczesność
LINGWISTYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Translatoryczna
 • Nauczycielska
TURYSTYKA HISTORYCZNA
Specjalności:
 • Historia stosowana
 • Lublinistyka
FILOLOGIA ANGIELSKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI
GERMANISTYKA
Specjalności:
 • Profil praktyczny – studia nauczycielskie
 • Profil ogólnoakademicki – z dodatkową specjalizacją: języki specjalistyczne
RUSYCYSTYKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Tłumaczeniowa
SLAWISTYKA
Specjalności:
 • Tłumaczeniowa
ROMANISTYKA
Specjalności:
 • język francuski, specjalizacja tłumaczeniowa
 • język francuski, specjalizacja nauczycielska
 • język hiszpański, specjalizacja tłumaczeniowa
 • język hiszpański, specjalizacja nauczycielska,
 • język portugalski, specjalizacja tłumaczeniowa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Logopedyczna 
 • Medioznawcza
 • Nauczycielska
 • Teatrologiczno-filmoznawcza 
 • Wydawnicza
FILOLOGIA ANGIELSKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Profil praktyczny – studia nauczycielskie 
 • Profil ogólnoakademicki – z dodatkową specjalizacją: języki specjalistyczne