pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (81) 537-5212

Faks: (81) 537-5471

e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

http://umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (81) 537-5212

Faks: (81) 537-5471

e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

http://umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Fizyka
  Po pierwszym roku studiów według jednolitego planu studenci dokonują wyboru specjalności, którą uzyskują wraz z tytułem licencjata po trzech latach studiów. Liczba miejsc na poszczególnych specjalnościach jest ograniczona. Pierwszeństwo wyboru specjalności mają studenci o najwyższej średniej z przedmiotów kończących się egzaminami. Wraz z dyplomem licencjata lub magistra można uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki. Otrzymuje się je po zaliczeniu dodatkowo odpowiednich przedmiotów pedagogicznych, metodyki nauczania i praktyk pedagogicznych. Pełne wykształcenie pedagogiczne odpowiadające studiom licencjackim daje uprawnienia pedagogiczne do nauczania fizyki w gimnazjum. Dodatkowe wykształcenie pedagogiczne na studiach II stopnia daje uprawnienia do nauczania fizyki w liceum. Wraz z ukończeniem studiów można uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (liceum). Uprawnienia pedagogiczne można uzyskać na dwa sposoby: 
  • odbywając studia o specjalności nauczycielskiej (zazwyczaj dwukierunkowe, np. matematyka z informatyką); studia I stopnia (licencjackie) o specjalności nauczycielskiej umożliwiają uzyskanie uprawnień do nauczania w szkole podstawowej i w gimnazjum, zaś studia II stopnia - do nauczania w szkole średniej (liceum); przedmioty pedagogiczne stanowią część planu studiów i uczestnictwo w nich jest bezpłatne,
  • odbywając studia bez specjalności nauczycielskiej (jak większość kierunków studiów) i uzupełniając je dodatkowo zaliczanymi przedmiotami (pedagogika, psychologia, metodyka nauczania, praktyki pedagogiczne); zajęcia z tych przedmiotów są wówczas odpłatne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki i fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).
   

   

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Fizyka techniczna
  Studia na kierunku "Fizyka techniczna" trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera fizyki technicznej w zakresie jednej z dwu specjalności "Fizyka medyczna" lub "Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe".

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki  i fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego  (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).
   
   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Informatyka
  Szczycimy się wieloletnimi tradycjami i osiągnięciami w kształceniu informatyków na odpowiednich specjalnościach kierunków Matematyka i Fizyka. Dysponujemy wyposażonymi w najnowszy sprzęt i oprogramowanie pracowniami informatycznymi oraz elektronicznymi. Mamy obszerną bazę sal dydaktycznych w trzech budynkach zajmowanych przez nasz Wydział. Posiadamy biblioteki z czytelniami, gromadzące książki i czasopisma naukowe z całego świata. Po ukończeniu 3. roku można zakończyć studia z dyplomem licencjata informatyki, a następnie uzyskać tytuł magistra na studiach II stopnia.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. 
   
   

 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria nowoczesnych materiałów
  Główne cele studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria nowoczesnych materiałów” to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się. Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS:  Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii.  Od absolwentów kierunku „Inżynieria nowoczesnych materiałów” oczekuje się by posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce pozwalające na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Nabyte kwalifikacje upoważnią przyszłych absolwentów również do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw, ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych, na uczelniach itp. W szczególności absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w: 
  • w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, 
  • w laboratoriach i ośrodkach badawczych,  
  • jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. 
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Matematyka
  Absolwent studiów odpowiedniego stopnia na kierunku Matematyka wykazuje się wszystkimi efektami przypisanymi do odpowiedniego poziomu studiów (pełne treści efektów kształcenia na odpowiednich poziomach studiów: studia licencjackie na kierunku Matematyka, studia licencjackie Indywidualne Studia Międzyobszarowe - Matematyka i finanse, studia uzupełniające na kierunku Matematyka, studia doktoranckie na kierunku Matematyka), a w szczególności:
  • adekwatną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz niezbędną wiedzę o narzędziach informatycznych,
  • umiejętnością stosowania matematyki i rozwiązywania problemów matematycznych napotykanych w pracy zawodowej i życiu codziennym, zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów i zjawisk ze sfery zawodowej,
  • umiejętnością rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, uczestniczenia w pracy zespołowej,
  • zdolnością do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej. 
  Uzyskane po studiach matematycznych wykształcenie umożliwiają pracę na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z ekonomią i techniką, matematyką finansową i ubezpieczeniami, w instytucjach gospodarki rynkowej, instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny), w instytutach badawczych, a także na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej, specjaliści z analizy danych mogą znaleźć pracę na stanowiskach analityków, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie w instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią oraz w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych i w przemyśle. Specjalność nauczycielska daje uprawnienia do pracy w szkołach odpowiedniego poziomu.a
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
   

   

 • MATEMATYKA W FINANSACH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Matematyka w finansach
  Są to studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Studenci mogą ukończyć studia albo z matematyki albo z finansów. Mogą też ukończyć jednocześnie oba kierunki. Program studiów umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki w tym poszerzone wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jak również zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.  Absolwenci tych studiów znajdą pracę jako matematycy, pracownicy działów finansowych i księgowych, specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Miejsce absolwenta kierunku Matematyka i Finanse na rynku pracy determinują jego kwalifikacje. Absolwent tego kierunku powinien być przygotowany zajmowania stanowisk w gospodarce i administracji, które wymagają wszechstronnej wiedzy o ekonomiczno-finansowych aspektach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i działalności ich uczestników. Będzie on posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą ekonomiczną w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi oraz wiedzę z zakresu zarządzania, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, zwłaszcza przedsiębiorstw, a także z zakresu finansów. Zdobędzie też umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Będzie też posiadać umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach. Będzie on także otwarty na zmiany dokonujące się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zdolny do odpowiedzialnego otwarcia na nowe problemy i wyzwania, kreatywny. Jednocześnie nabyta w czasie studiów umiejętność rozwiązywania problemów oraz biegłość w obliczeniach analitycznych i komputerowych, znajomość i umiejętność wykorzystania biznesowych i finansowych programów komputerowych oraz zasobów internetu uczynią absolwentów kierunku Matematyka i Finanse atrakcyjnymi dla przyszłych pracodawców. Absolwenci tych studiów znajdą pracę jako pracownicy działów finansowych i księgowych, specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz jako matematycy. Mogą też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Tym samym będą oni także wszechstronnie przygotowani do zmierzenia się z problemami wynikającymi z postępu cywilizacyjnego.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka i finanse brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

opinie (1)

 • MarekM
  ocena

  Moja uczelnia!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry