• GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Geografia
   Studia na tej prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Dają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Uczą interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Kształcą umiejętność analizy danych przestrzennych, oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym i przewidywania ich następstw, zarówno z punktu widzenia człowieka, jak i praw przyrody. Specjalności – od II roku studiów:
   • Organizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej – profil ogólnoakademicki. Przedmiotem jest poznanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski i świata, jej uwarunkowań, zmienności i perspektyw rozowju
   • Hydrometeorologia – profil praktyczny. Specjalność daje przygotowanie do prowadzenia obserwacji atmosfery i hydrosfery oraz interpretacji zjawisk i procesów w nich zachodzących dla potrzeb praktyki
   • Kartografia z geoinformacją – profil praktyczny. Specjalność daje znajomość metod gromadzenia, zapisywania i przetwarzania danych przestrzennych przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz redagowania map prostych tematycznych i innych opracowań kartograficznych
   • Zarządzanie georóżnorodnością – profil praktyczny. Jej przedmiotem jest waloryzacja i ocena zasobów środowiskowych oraz planowanie działań na rzecz wykorzystania, udostępniania i ochrony georóżnorodności
   • Geomonitoring z ekofizjografią – profil praktyczny. Specjalność przygotowuje do przeprowadzania analiz i oceny poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz do przygotowywania kwalifikacji terenu dla potrzeb określonego typu działalności człowieka
   Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania przyrody w szkole podstawowej (przy dodatkowym, nieodpłatnym wyborze bloku zajęć pedagogicznych).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka,  fizyka, chemia, biologia, fizyka i astronomia


   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów; dla absolwentów innych kierunków studiów: kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz wyników testu z zakresu studiów pierwszego stopnia geografii.
    

    

  • GEOINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Geoinformatyka
   W realizację procesu dydaktycznego zaangażowani są pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz eksperci-praktycy, najczęściej będący pracownikami firm geoinformatycznych działających w Polsce i na świecie. Program studiów opracowano na podstawie własnych doświadczeń edukacyjnych, wiedzy i doświadczeń płynących ze współpracy międzynarodowej oraz zapotrzebowania dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Oprócz podstaw teoretycznych, duży nacisk został położony na umiejętność w posługiwaniu się najnowszymi programami i przyrządami wykorzystywanymi w geoinformatyce. Dzięki temu kształceni są interdyscyplinarni specjaliści, merytorycznie oraz praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w sektorze państwowym i prywatnym, gdzie aspekty geograficzne łączą się z informatyką. Geoinformatyka to dyscyplina zajmująca się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych oraz urządzeń i instrumentów pomiarowych (geotechnologii). Geoinformatyka łączy analizy przestrzenne z tworzeniem i rozwijaniem baz danych, projektowaniem stacjonarnych i mobilnych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), teledetekcją, geowizualizacją, nawigacją satelitarną, modelowaniem, geodezją, kartografią, fotogrametrią i publikowaniem interaktywnych map w sieci. Geoinformatyka znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach – planowaniu przestrzennym, systemach nawigacyjnych, ochronie zdrowia, zarządzaniu środowiskiem, transporcie, badaniach naukowych, zarządzaniu rolnictwem i leśnictwem, planowaniu inwestycji, administracji, bankowości, energetyce, wojsku i służbach ratowniczych, górnictwie, telekomunikacji i wielu innych. Praktycznie wszędzie tam, gdzie trzeba sięgać do informacji przestrzennej. Geoinformatyka zapewnia skuteczne wsparcie w realizacji projektów i stała się kluczową technologią w systemach decyzyjnych agencji rządowych, administracji państwowej, wojsku, biznesie, instytucjach naukowych, organizacjach międzynarodowych, zarządzaniu infrastrukturą, agencjach turystycznych i geomarketingu.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia lub matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, fizyka i astronomia, fizyka lub język obcy nowożytny

   Dowiedz się więcej

    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę na temat organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Uczą zasad konstruowania planów, studiów, programów i strategii rozwoju przestrzennego w dostosowaniu do warunków środowiskowych. Pomagają zrozumieć konflikty towarzyszące planowaniu przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Przybliżają metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej oraz przepisy prawa w zakresie gospodarki przestrzennej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka lub geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie

    


   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest tytuł absolwenta kierunków: planistycznych, ekonomicznych i przyrodniczych.
    
    

  • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Turystyka i rekreacja
   Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

    


   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja. Dla absolwentów turystyki i rekreacji: kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów; dla absolwentów innych kierunków studiów: kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz wyników testu z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja. Test składa się z podstawowych przedmiotów geograficznych.
    

  • TOURISM MANAGEMENT Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Tourism Management
   The programme is designed to provide students with understanding of the diverse conditions of tourist phenomena in the varied natural and cultural environments. It also enables them to acquire skills in planning and organizing different tourist activities as well as providing services related to tourist traffic. The programme, which draws on both natural and social sciences, can be described as multi - disciplinary (diverse classes provide students with knowledge and abilities necessary for miltidimenional perception of tourism phenomena and organizing of tourist activities in varied circumstances), flexible (enabling individual ways of development) and covering the broad cultural context. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    
   Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku Tourism Management. Admissions process consists of:
   • Submission of all the required documents.
   • An English language proficiency certificate.

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Architektura krajobrazu – profil praktyczny
 • Planowanie przestrzenne – profil praktyczny
 • Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni – profil praktyczny
GEOINFORMATYKA
TURISM MANAGEMENT studia w języku angielskim
TURSYTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Ekoturystyka
 • Gospodarowanie zasobami turystycznymi
 • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • Hotelarstwo – profil praktyczny
 • Rekreacja ruchowa i zdrowotna – profil praktyczny
 
Studia II stopnia:
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Klimatologia i gospodarka wodna
 • Fakultatywny blok przedmiotów pedagogicznych
 • Kartografia i geoinformacja – profil praktyczny
 • Rozwój regionalny – profil praktyczny
 • Planowanie przestrzenne - profil praktyczny
TURSYTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Geoturystyka
 • Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • Turystyka zdrowotna
 • Turystyka dzieci i młodzieży – profil praktyczny

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 • Urbanistyka i polityka przestrzenna
 • Gospodarka regionalna