• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie w Lublinie - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
   W obliczu złożonej rzeczywistości przełomu wieków bezpieczeństwo jest nie tylko kluczową potrzebą o egzystencjalnym charakterze, cenną i pożądaną wartością ale coraz częściej także dynamicznym procesem dotyczącym wielu obszarów życia społecznego. Wielowymiarowość i złożoność bezpieczeństwa, w którym to co wewnętrzne przenika to co zewnętrzne, sprawia, że radykalnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru niemalże we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem studiów adresowanym szczególnie do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych i innych służbach cywilnych lub są zainteresowane zarządzaniem bezpieczeństwem zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, także aktywnych zawodowo. Jednocześnie studia na tym kierunku tworzą atrakcyjną ofertę dla wszystkich, którzy są aktywni i nie boją się wyzwań.  Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oferuje studentom wszechstronną wiedzę ogólną oraz wyselekcjonowane umiejętności praktyczne, więc studiowanie tutaj tworzy przesłanki atrakcyjnej pracy zawodowej. Szczególnie praca w formacjach mundurowych, mająca opinię wyjątkowo interesującej i zapewniającej stabilizację od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki naszej kadrze – nauczycielom akademickim o wysokich kwalifikacjach zawodowych, uznanym w Polsce i na arenie międzynarodowej dorobku naukowym i autorytecie – zapewniamy wysoki poziom kształcenia. W procesie nauczania przywiązujemy wielką wagę do treści kształcenia, ich wysokiego poziomu merytorycznego oraz wzbogacania oferty o liczne przedmioty fakultatywne, w tym prowadzone w językach obcych przez pracowników naszego Wydziału oraz native speakers. Dążymy do umiędzynaradawiania procesu kształcenia poprzez mobilność studentów i nauczycieli akademickich (program Erasmus). Studia realizowane są w ramach dwóch specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe w atrakcyjnych instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Studenci mają możliwość brania udziału w działalności kół zainteresowań, które stwarzają szansę na realizację interesujących projektów i przyczyniają się do rozwoju osobowości i poszerzania wiedzy. Lublin jest wyjątkowym miejscem do studiowania bezpieczeństwa narodowego. Ze względu na graniczny charakter (granica UE i NATO) Lubelszczyzna potrzebuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oferując dużą liczbę potencjalnych pracodawców (straż graniczna, służba celna, zarządzanie kryzysowe).  Jest to miasto o liczącej 700 lat historii, położone na styku Europy Środkowej i Wschodniej, o wyjątkowym dziedzictwie kulturalnym i religijnym. Lublin ma bogate tradycje akademickie – ponad 80 tys. studentów na kilku uczelniach tworzy niepowtarzalny klimat do studiowania. Wydział Politologii – zlokalizowany w ścisłym centrum miasta w Pałacu Lubomirskich – na którym kształci się największa liczba studentów cudzoziemców w skali całego UMCS, jest miejscem, które w sposób szczególny sprzyja obcowaniu z wielokulturowością i wielonarodowością.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

  • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Absolwent ma wiedzę z zakresu specjalistycznych przedmiotów dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania mediów, w tym: historii mediów, działania systemów medialnych, gatunków dziennikarskich, języka komunikacji społecznej, prawa mediów. Studia zapewniają przygotowanie warsztatowe w zakresie redagowania tekstów dziennikarskich oraz reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych. Na studiach realizowane są dwie specjalności: Medialna i Marketing polityczny. Specjalność Medialna zawiera większą liczbę zajęć warsztatowych, takich jak dziennikarstwo internetowe, reportaż telewizyjny, fotografia prasowa. W programie specjalności Marketing polityczny dominują przedmioty dotyczące szeroko pojętego komunikowania politycznego, takie jak mediatyzacja polityki, kreowanie wizerunku, czy opinia publiczna. 
   Perspektywy zawodowe 
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i nowych (internet), reklamie, promocji, instytucjach publicznych.  Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.
    
    

  • POLITOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Politologia
   Na kierunku politologia realizowane są zajęcia kursowe i fakultatywne również w języku angielskim. Studenci mają możliwość odbycia praktyk w najciekawszych instytucjach lokalnych, ogólnopolskich i unijnych, organizacjach pozarządowych i mediach. Studenci kierunku politologia studiów pierwszego stopnia mają możliwość wybrania jednej z trzech specjalności: 
   • doradztwo polityczne i medialne, 
   • samorząd i polityka lokalna, 
   • przywództwo polityczne 
   Program nauczania na studiach I stopnia stacjonarnych oraz niestacjonarnych (zaocznych) zapewnia absolwentowi ogólne humanistyczne wykształcenie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących we współczesnym świecie na różnych poziomach (globalnym, regionalnym, państwowym i lokalnym) oraz historyczne uwarunkowania i mechanizmy działania systemów politycznych.  Zna język obcy oraz język specjalistyczny. 
   Absolwent specjalności doradztwo polityczne i medialne dodatkowo może również znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, w instytucjach politycznych w roli rzecznika prasowego, specjalisty d/s kreowania wizerunku, doradcy medialnego. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego, dalszego rozwoju zawodowego. Może podjąć studia drugiego stopnia. 
   Absolwent specjalności samorząd i polityka lokalna jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianych instytucjach politycznych m.in. w administracji publicznej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach społeczno – politycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego, dalszego rozwoju zawodowego. Może podjąć studia drugiego stopnia. 
   Absolwent specjalności przywództwo polityczne administracja publiczna jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianych organizacjach politycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego, dalszego rozwoju zawodowego. Może podjąć studia drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
    
    

  • PRODUKCJA MEDIALNA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Produkcja medialna
   Studia na kierunku produkcja medialna kierowane są doosób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations);osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych. Integralną częścią realizacji celów nowego kierunku jest doskonalenie przez studentów umiejętności praktycznych, co odbywa się nie tylko w ramach prowadzonych kursów, ale przede wszystkim w trakcie realizowanych przez nich szkoleń, praktyk i staży. Absolwent ma wiedzę z zakresu produkcji i edycji programów na wielu platformach komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potencjału nowych technologii komunikacyjnych. Realizowany program pozwoli studentowi zdobyć wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych/ekonomicznych: psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych. Studia zapewnią absolwentom swobodne poruszanie się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej, czyli kreatywne programowanie, tworzenie aplikacji multimedialnych, realizowanie animacji reklamowych, opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform itp.
   Perspektywy zawodowe
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z produkcją i edycją programów na wielu platformach komunikacyjnych. Uzyska również przygotowanie do zarządzania przedsięwzięciami związanymi z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących Internet, telewizję cyfrową, gry komputerowe, prezentacje multimedialne, cyfrowe efekty specjalne dla potrzeb filmu i telewizji, produkcję wideo i DVD, multimedia w sieciach telefonii komórkowej i innych urządzeniach mobilnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Produkcja medialna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

  • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Stosunki międzynarodowe
   Absolwent powinien:
   • posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej;
   • zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej;
   • posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania;
   • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej;
   • być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych;
   • dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych;
   • być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzunarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

  • STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Studia wschodnioeuropejskie
   Unikatowe w skali kraju Studia wschodnioeuropejskie skierowane są do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią, Bałkany oraz Kaukaz w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Prowadzone są na poziomie licencjatu z możliwością późniejszej kontynuacji na studiach magisterskich. Student studiów wschodnioeuropejskich zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu politologii, historii, socjologii, prawa, ekonomii, filozofii, nauki o kulturze i religioznawstwa, ukierunkowaną na Europę Wschodnią, w tym Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Białorusi, państwach bałkańskich i kaukaskich.  Specyfika kierunku umożliwia studentowi wybór jednego z czterech modułów tematycznych: 
   • rosyjskiego 
   • ukraińsko-białoruskiego 
   • bałkańskiego 
   • kaukaskiego 
   Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Studia wschodnioeuropejskie staje się specjalistą przygotowanym do pracy w: 
   • administracji publicznej (państwowej, samorządowej i europejskiej), 
   • instytucjach i podmiotach międzynarodowych zorientowanych na Europę Wschodnią, 
   • przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych aktywnych na rynkach wschodnioeuro-pejskich, 
   • organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową w regionie Europy Wschodniej. 
   Unikatowe wykształcenie w zakresie nauk społecznych, z elementami nauk humanistycznych, o charakterze interdyscyplinarnym predestynują absolwentów do poszukiwania zatrudnienia w organizacjach pozarządowych zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, współpracą zagraniczną, propagowaniem wielokulturowości, organizacją wymiany transgranicznej w subregionach Europy Wschodniej, wymianą młodzieży. Konkurencyjność kierunku zapewnia indywidualizacja wyboru modułów, przedmiotów fakul-tatywnych podzielonych na grupy wydzielone w oparciu o kryterium geopolityczne, nauki języków obcych oraz seminariów tematycznych (polityka, literatura, sztuka, gospodarka, spo-łeczeństwo), związanych z Europą Wschodnią. Niezwykle ważny element stanowi możliwość realizacji praktyk zagranicznych (po drugim roku studiów) współfinansowanych przez Unię Europejską. Studenci Studiów wschodnioeuropejskich mają również możliwość odbycia, współfinansowanych przez Unie Europejską staży po zakończeniu studiów. Oryginalność kierunku jest związana z profilem studiów, w który zostały wkomponowane elementy nauki w systemie e-learning. Studenci Studiów wschodnioeuropejskich mają możliwość uczestnictwa w odbywających się cyklicznie Debatach wschodnioeuropejskich. Studenci działają również w Kole Naukowym Studiów Wschodnioeuropejskich oraz w Samorządzie Studenckim.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia wschodnioeuropejskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia wschodnioeuropejskie jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.
    
    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Marketing polityczny
 • Medialna
 • Redaktorska
 • Public Relations
 • Dziennikarstwo Online
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Administracja publiczna (specjalność prowadzona także w języku ukraińskim)
 • Społeczeństwo informacyjne
POLITYKA SPRAW PUBLICZNYCH
Specjalności:
 • Polityka lokalna i regionalna
 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna
STOSUNKI MIĘDZNARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Integracja europejska
 • Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
 • Studia regionu Pacyfiku
 • Dyplomacja
 • Pozaeuropejskie studia regionalne
 • Projekty międzynarodowe
STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE
Moduły:
 • Rosyjski
 • Ukraińsko-białoruski
 • Bałkański
 • Kaukaski
 • Europa Południowowschodnia
 • Federacje Rosyjskie i państwa kaukaskie
 • Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej
PRODUKCJA MEDIALNA
Specjalności:
 • Multimedia
 • Organizacja produkcji medialnej
Studia II stopnia:
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Doradztwo polityczne i medialne
 • Przywództwo polityczne
 • Samorząd i polityka lokalna
 • Społeczeństwo informacyjne
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Pozaeuropejskie studia regionalne
 • Projekty międzynarodowe 
 • Dyplomacja
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w języku angielskim
STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE
Specjalności:
 • Europa Południowowschodnia
 • Europa Środkowowschodnia
 • Federacja Rosyjska i państwa kaukaskie
 • Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:

 • Marketing polityczny
 • Medialna
 • Redaktorska
 • Public Relations
 • Dziennikarstwo Online
PRODUKCJA MEDIALNA
Specjalności:
 • Multimedia
 • Organizacja produkcji medialnej

Niestacjonarne

Studia I stopnia:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
​Specjalności:

 • Marketing polityczny
 • Medialna
 • Redaktorska
 • Public Relations
 • Dziennikarstwo Online
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Integracja europejska
 • Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
 • Studia regionu Pacyfiku
 • Dyplomacja
 • Pozaeuropejskie studia regionalne
 • Projekty międzynarodowe
 
Studia II stopnia:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
​Specjalności:

 • Marketing polityczny
 • Medialna
 • Redaktorska
 • Public Relations
 • Dziennikarstwo Online
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Doradztwo polityczne i medialne
 • Przywództwo polityczne
 • Samorząd i polityka lokalna
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Pozaeuropejskie studia regionalne
 • Projekty międzynarodowe
 • Dyplomacja
STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE
Specjalności:
 • Europa Południowowschodnia 
 • Europa Środkowowschodnia
 • Federacja Rosyjska i państwa kaukaskie 
 • Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Europa Południowowschodnia
 • Federacje Rosyjskie i państwa kaukaskie
 • Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej