• PRAWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Prawo
   Absolwent prawa powinien skutecznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne i analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej oraz wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Ponadto powinien sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych technik i narzędzi. Absolwent prawa może się ubiegać o aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną, , albo podjąć pracę w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia
    

  • ADMINISTRACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Administracja
   Absolwent studiów administracyjnych i stopnia (w szczególności) potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji, potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań. Ponadto, potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych, a także innych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym oraz przygotowywania i wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. Absolwent po ukończeniu studiów i stopnia na kierunku Administracja – w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania z zakresu administracji i przyjmowania w nich różnych ról.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.
    

  • POLITYKA SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Polityka społeczna
   Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych i organiza­cjach pozarządowych, a także pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywat­nych zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absol­wentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Natomiast wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycz­nie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych.
   Absolwent potrafi posługiwać się instrumentami politycznymi, finansowymi i so­cjotechnicznymi przy rozwiązywaniu problemów społecznych oraz skutecznie po­zyskiwać środki unijne. Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań społecznych, zna przemiany demograficzne oraz procesy ludnościowe zachodzące w Polsce oraz potrafi przygotowywać badania społeczne, analizować ich wyniki i formułować wnioski. Studia kształtują umiejętność samodzielnej i twórczej pracy, uczą pracy badawczej oraz są przygotowaniem do pracy naukowo-dydaktycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Prawo podatkowe i rachunkowość
   Absolwent jest przygotowany do współuczestniczenia w szeroko pojmowanym doradztwie biznesowo-podatkowym, w tym do świadczenia usług w zakresie doradztwa dotyczącego prawa podatkowego i gospodarczego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania i analizy sprawozdań finansowych. Podstawą przekazywanej wiedzy na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość są przepisy prawa podatkowego oraz przepisy o rachunkowości dużych jednostek gospodarczych a także przepisy o prowadzeniu ewidencji i dokumentacji małych i średnich przedsiębiorstw. Kierunek studiów obejmuje zatem kompleksowo praktyczne podstawy wiedzy o podatkach z dwóch obszarów: prawa oraz rachunkowości. Jest to najwłaściwsze połączenie dwóch różnych dziedzin, które składają się na wiedzę podatkową. Wszechstronna i interdyscyplinarna formuła studiów stwarza absolwentom wiele możliwości, w tym na podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach merytorycznych sektora prywatnego i publicznego, zarówno w zakresie podatków, jak i rachunkowości oraz zarządzania finansami.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.
    

opinie (3)

 • Paulina
  ocena

  Studiowalam politykę społeczną. Najwiekszą zmorą jest logika. Niestety ponad połowa nie zdaje tego przedmiotu mimo tego że biorą warunki i są na trzecim roku.

 • Administratywistka 2
  ocena

  Wysoki poziom kształcenia i bardzo kompetentni wykładowcy. Studia administracyjne w pełni przygotowują do pracy w wielu branżach. Wielki plus za nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb studentów. Polecam :)

 • Administratywistka
  ocena

  Jestem zadowolona z nauki na Wydziale Prawa i Administracji, uczelnia nowoczesna, wspaniali wykładowcy.

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
POLITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA,
ADMINISTRACJA w języku angielskim

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
POLITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ
PRAWO ZATRUDNIENIA-KADRY I PŁACE
PRAWO MEDYCZNE

Podyplomowe

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
EUROPEJSKIE STUDIA PROBLEMATYKI PRZESTĘPCZOŚCI
FRANCUSKIE MAGISTERIUM PRAWA - PRAWNIK EUROPEJSKI
INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDÓW
KADRY I PŁACE
NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI W ŚWIETLE ORZECZNICWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW
PRAWNE ASPEKTY KONTROLI PAŃSTWA
PRAWOKARNA OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ
PRAWO KARNE SKARBOWE
PRAWO KONSTYTUCYJNE DLA SĘDZIÓW
PRAWO MEDYCZNE, PRAWA PACJENTA I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
PRAWO PODATKOWE
PRAWO PODATKOWE E-LEARNING
PRAWO PODATKOWE II STOPNIA
PRAWO PRACY DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ
PRAWO RODZINNE Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, ASYSTENTÓW SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO ORAZ PROKURATORÓW
PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PRAWO SPÓŁEK
PRAWO W PRZESIĘBIORSTWIE. STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSIĘBIORSTW
PRAWO WYBORCZE
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SKARGA KONSTYTUCYJNA, WNIOSKI ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PYTANIA PRAWNE
STANOWIENIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH GENERALNYCH
STOSUNKI ZATRUDNIENIA W SFERZE PUBLICZNEJ
SZKOŁA PRAWA AMERYKAŃSKIEGO
SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO
TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA
UBEZPIECZENIA - W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJKIEJ DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH; OCHRONY ZDROWIA (UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE, PRAWA PACJENTA, PRAWO MEDYCZNE) ORAZ UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH Z ELEMENTAMI AKTUARIATU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNII EUROPESKIEJ
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY

Doktoranckie

PRAWO