• PRAWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Prawo
   Absolwent prawa powinien skutecznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne i analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej oraz wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Ponadto powinien sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych technik i narzędzi. Absolwent prawa może się ubiegać o aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną, , albo podjąć pracę w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia
    

  • ADMINISTRACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Administracja
   Absolwent studiów administracyjnych i stopnia (w szczególności) potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji, potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań. Ponadto, potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych, a także innych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym oraz przygotowywania i wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. Absolwent po ukończeniu studiów i stopnia na kierunku Administracja – w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania z zakresu administracji i przyjmowania w nich różnych ról.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.
    

  • POLITYKA SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Polityka społeczna
   Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych i organiza­cjach pozarządowych, a także pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywat­nych zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absol­wentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Natomiast wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycz­nie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych.
   Absolwent potrafi posługiwać się instrumentami politycznymi, finansowymi i so­cjotechnicznymi przy rozwiązywaniu problemów społecznych oraz skutecznie po­zyskiwać środki unijne. Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań społecznych, zna przemiany demograficzne oraz procesy ludnościowe zachodzące w Polsce oraz potrafi przygotowywać badania społeczne, analizować ich wyniki i formułować wnioski. Studia kształtują umiejętność samodzielnej i twórczej pracy, uczą pracy badawczej oraz są przygotowaniem do pracy naukowo-dydaktycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Prawo podatkowe i rachunkowość
   Absolwent jest przygotowany do współuczestniczenia w szeroko pojmowanym doradztwie biznesowo-podatkowym, w tym do świadczenia usług w zakresie doradztwa dotyczącego prawa podatkowego i gospodarczego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania i analizy sprawozdań finansowych. Podstawą przekazywanej wiedzy na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość są przepisy prawa podatkowego oraz przepisy o rachunkowości dużych jednostek gospodarczych a także przepisy o prowadzeniu ewidencji i dokumentacji małych i średnich przedsiębiorstw. Kierunek studiów obejmuje zatem kompleksowo praktyczne podstawy wiedzy o podatkach z dwóch obszarów: prawa oraz rachunkowości. Jest to najwłaściwsze połączenie dwóch różnych dziedzin, które składają się na wiedzę podatkową. Wszechstronna i interdyscyplinarna formuła studiów stwarza absolwentom wiele możliwości, w tym na podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach merytorycznych sektora prywatnego i publicznego, zarówno w zakresie podatków, jak i rachunkowości oraz zarządzania finansami.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.
    

  • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
   Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie: nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych aspektów funkcjonowania administracji publicznej, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w administracji publicznej.
   Zasadniczym celem studiów pozostaje przygotowanie absolwenta do właściwego i kompetentnego pełnienia kierowniczych funkcji w administracji publicznej. Wymaga to skutecznego przekazania mu kompedium wiedzy w zakresie prawnych i finansowych aspektów działania tej administracji, a także nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego. Istotnym celem kształcenia pozostaje także nabycie przez absolwenta umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do praktycznej analizy procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych i prawnych w kontekście zarządzania tymi organizacjami.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • EUROPEJSKIE STUDIA PROBLEMATYKI PRZESTĘPCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Europejskie studia problematyki przestępczości
   Celem studiów jest doskonalenie kadr zatrudnionych w organach sądowych, skarbowych, celnych, prokuratorskich, policyjnych i straży granicznej oraz doskonalenie wiedzy niezbędnej dla konceptualizacji programowania, zwalczania i zapobiegania przestępczości.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Europejskie studia problematyki przestępczości wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • FRANCUSKIE MAGISTERIUM PRAWA - PRAWNIK EUROPEJSKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski
   Celem programu Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski jest umożliwienie studentom polskim odbycia w kraju pogłębionych studiów z zakresu prawa europejskiego, z uwzględnieniem jego wpływu na prawo krajowe, w szczególności francuskie. Wykłady będą prowadzone w języku francuskim, a nadto studenci będą zobowiązani do doskonalenia znajomości co najmniej jeszcze jednego innego nowożytnego języka europejskiego, studia posłużą także do doskonalenia znajomości języków obcych, zwłaszcza w zakresie języka prawniczego.
   Dzięki pogłębionym studiom z zakresu prawa Unii Europejskiej na bazie dobrej znajomości dwóch praw narodowych: polskiego i francuskiego, z uwzględnieniem szerokiego tła prawno – porównawczego oraz rozwijaniu kompetencji w posługiwaniu się językami obcymi, studia będą przygotowywały do podjęcia aktywności zawodowej w przestrzeni europejskiej. Osiągnięciu tego celu mają także służyć obowiązkowe trzymiesięczne staże zawodowe, odbywane na zakończenie rocznego cyklu kształcenia teoretycznego, z których studenci sporządzą raporty. Umożliwią one praktyczne zastosowanie świeżo nabytej wiedzy, dając bezpośrednie przełożenie procesu kształcenia uniwersyteckiego na żywe procesy gospodarcze i społeczne.
   Celem studiów jest ponadto promowanie mobilności studentów i wykładowców obu uczelni, np. przy okazji odbywania przez studentów części studiów w ramach programu Master 2 – prawo europejskie na uniwersytecie partnerskim (co dotyczy zarówno studentów polskich, jak i francuskich), odbywania staży w kraju partnera, czy wyjazdów kadry profesorskiej z wykładami gościnnymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe

    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski wymagany jest tytuł prawnika legitymującego się dyplomem na poziomie M1. 
    

  • INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Informatyzacja administracji publicznej sądów
   Celem kształcenia jest:
   • podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy i poszerzenie ich wiedzy w zakresie ogólnych zagadnień dotyczących informatyzacji obrotu prawnego, informatyzacji działalności uczestników obrotu prawnego;
   • podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie konkretnych przepisów i wynikających z nich obowiązków i uprawnień;
   • wyposażenie uczestników studiów w konkretne umiejętności pozwalające na zgodną z prawem realizację nałożonych na nich obowiązków związanych z informatyzacją, ale i na korzystanie z niesionych przez informatyzacje uprawnień.
   Studia adresowane są do pracowników merytorycznych administracji publicznej – zarówno zespolonej jak i samorządowej, do pracowników pionów informatyki podmiotów publicznych, do pracowników przedsiębiorstw prawniczych, również do pracowników podmiotów gospodarczych, kontaktujących się w swej działalności często z podmiotami publicznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Informatyka administracji publicznej i sądów wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace
   Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania w firmie komórek kadrowych i płacowych. Program obejmuje prawna problematykę rekrutacji i zatrudniania pracowników, obowiązki pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów skarbowych, urzędów pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, współdziałania w sprawach kadrowych ze związkami zawodowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Nowy model postępowania karnego
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat zmian legislacyjnych w dziedzinie postępowania karnego. Założenia modelowe przyjęte w reformach z lat 2013 – 2015 powodują, że proces karny ma w zasadniczy sposób różnić się od funkcjonującego dotychczas. Nowe rozwiązania skłaniają do stawiania pytań, wyrażane są obawy i wątpliwości dotyczące kształtu procesu karnego, stąd potrzeba przeprowadzenia szczegółowej analizy wprowadzanych regulacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Nowy model postępowania karnego wymagane są ukończone studia wyższe o charakterze administracyjno-prawniczym. 

  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych
   Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych oraz poszerzające wiedzę słuchaczy w zakresie ochrony danych osobowych. Studia mają na celu wykształcić specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawna obsługa przedsiębiorców
   Program kształcenia obejmuje poznanie form prawnych przedsiębiorstwa oraz struktury osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także dokumentowania prowadzenia takiej działalności i zadań statutowych organów tych osób, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników, ich ochronę prawną oraz dokumentowania czynności prawnych związanych z zatrudnieniem, podstawy finansów przedsiębiorstwa, relacji z bankami i ubezpieczycielami, prawo podatkowe (materialne i procesowe), inne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy związane ze sferą publicznoprawną, relacje łączące przedsiębiorców z kontrahentami (w tym prowadzenie weryfikacji kontrahentów, sporządzanie i wykonywanie umów, a także windykację), podstawowe zasady procedur sądowych w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   Jednym z kluczowych założeń studiów jest wykształcenie umiejętności praktycznych – dlatego wszystkie zajęcia będą prowadzone w sposób umożliwiający zapoznanie się z wzorami pism, umów, regulaminów i innych aktów stosowania prawa, Słuchacze będą także uczestniczyć w przygotowywaniu takich dokumentów.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawna obsługa przedsiębiorców wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWNE ASPEKTY KONTROLI PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawne aspekty kontroli państwa
   Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy, niezbędnej do podnoszenia jakości wykonywanej pracy w organach kontroli państwowej, z uwzględnieniem zarówno szczegółowej wiedzy prawniczej z wielu dziedzin, jak i przedmiotów rozwijających umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych, z uwzględnieniem specyfiki pracy w organach kontroli państwowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawne aspekty kontroli państwa wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWOKARNA OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawokarna ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
   Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób oraz poszerzenie i wzbogacenie ich wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, w tym skarbowego, gospodarczego, międzynarodowego i dewizowego. Tematyka obejmuje bloki z zakresu prawa karnego, problematyki procesowej oraz prawa międzynarodowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawnokarna ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo egzekucji sądowej
   Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo egzekucji sądowej wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWO KARNE SKARBOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo karne skarbowe
   Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie prawa skarbowego i aspektów prawa gospodarczego i finansowego.
   Studia podyplomowe Prawo karne skarbowe obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych.
   W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się na prawie karnym skarbowym, w tym głównie na odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz prowadzeniu postępowań w sprawach karnych skarbowych.
   W zakresie nauk ekonomicznych studia obejmują kształcenie w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo karne skarbowe wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWO KONSTYTUCYJNE DLA SĘDZIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo konstytucyjne dla sędziów
   Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu prawa konstytucyjnego, źródeł prawa, wolności i obowiązków człowieka i obywatela, roli orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sadu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wykładni Konstytucji oraz skargi konstytucyjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo konstytucyjne dla sędziów wymagane są ukończone studia prawnicze i wykonywanie zawodu sędziego. 

  • PRAWO MEDYCZNE, PRAWA PACJENTA I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne
   Studia przeznaczone są dla wszystkich osób, które interesują się problematyką prawa medycznego, praw pacjenta oraz zasadami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
   Zakres tematyczny istotny jest dla pracy zawodowej: menadżerów ochrony zdrowia, osób wykonujących zawód medyczny, rzeczników praw pacjenta, osób zaangażowanych w organizacjach działających na rzecz ochrony praw pacjenta, pracowników socjalnych, socjologów oraz pedagogów, członków komisji lekarskich, komitetów etycznych, biegłych sądowych, psychologów przyszpitalnych . Ponadto studia polecamy prawnikom zajmującym się problematyką ochrony zdrowia. 
   Ukończenie studiów zapewnia słuchaczom szeroką i rzetelną wiedzę w zakresie przedstawianej problematyki potwierdzone wydaniem przez Uniwersytet Łódzki świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe
   Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje prawo podatkowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucje zobowiązań podatkowych, politykę podatkową, praco karne skarbowe, rachunkowość i wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i handlowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWO PODATKOWE E-LEARNING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe e-learning
   Studia podyplomowe obejmują kompendium wiedzy prawniczej, niezbędnej dla zaznajomienia się z zagadnieniami prawa podatkowego: polskiego, międzynarodowego i europejskiego oraz wybranymi elementami prawa cywilnego i handlowego, postępowania sądowoadministracyjnego, egzekucji zobowiązań, prawa karnego skarbowego i rachunkowości. Wszystkie zajęcia oraz egzamin końcowy są prowadzone zdalnie – za pomocą platformy e-learningowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe e-learning wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWO PODATKOWE II - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe II
   Celem Studium jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno regulacje materialnego prawa podatkowego jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo administracyjnego. W założeniu tematyka podatkowa została przedstawiona w ujęciu problemowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe II wymagane jest tytuł absolwenta studiów podyplomowych na kierunku Prawo podatkowe.

  • PRAWO PRACY DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo pracy dla pracodawców i kadry kierowniczej
   Celem tych studiów jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy z uwzględnieniem unormowań wspólnotowych, a także bieżących nowelizacji kodeksu pracy oraz innych zmian w obowiązującym prawie pracy. Program obejmuje również wybrane zagadnienia z ubezpieczeń społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo pracy dla pracodawców i kadry kierowniczej wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo samorządu terytorialnego
   Absolwent studiów podyplomowych Prawo samorządu terytorialnego będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania samorządu terytorialnego oraz możliwościach współdziałania z samorządem w celu realizacji różnorodnych potrzeb społecznych.
   Trudne zagadnienia prawnicze, które pozna słuchacz studiów w trakcie kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych – wykonywania funkcji radnego, członka zarządu, skarbnika, wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej, pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym. Absolwent studiów podyplomowych Prawo samorządu terytorialnego pogłębi wiedzę o ustroju, funkcjach i zadaniach samorządu terytorialnego.
   Główna część programu studiów poświęcona jest jednak nie tyle ogólnym zagadnieniom ustrojowym, ale uwzględnia te, które w działaniu samorządu i podmiotów z nim współdziałających są aktualnie najważniejsze i stosunkowo mniej znane, tj. prawo pomocy publicznej, zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi. Trzon programu stanowią również te zagadnienia prawne, które zawsze są istotne, nie tylko dla pracownika komunalnego, ale także wszystkich zainteresowanych skutkami jego działania (poszerzony zakres wiedzy dotyczącej postępowania administracyjnego, materialnego prawa administracyjnego w zakresie infrastruktury społecznej, technicznej, ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego, status pracownika samorządowego). Odrębny, znaczący pion kształcenia stanowi prawo finansowe i finanse publiczne samorządu terytorialnego (podatki i opłaty lokalne, budżet lokalny, dyscyplina finansów publicznych, działalność regionalnych izb obrachunkowych, rachunkowość budżetowa).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo samorządu terytorialnego wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWO SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo spółek
   Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie spółek. Przedmiotem wykładów są szeroko rozumiane zagadnienia, dotyczące spółek i ich udziału w obrocie gospodarczym. Z tego względu oprócz regulacji kodeksu spółek handlowych studia obejmują swoim programem problematykę z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, rachunkowości w spółkach oraz podatków.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo spółek wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE. STUDIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo w przedsiębiorstwie. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej przedsiębiorstw
   Studia obejmują kompendium interdyscyplinarnej wiedzy prawniczej, niezbędnej dla zrozumienia roli prawa w regulacji procesów gospodarczych. Studia przygotowują absolwenta do czynnego i świadomego udziału w organizacji procesów gospodarczych w różnej skali. Oferta jest adresowana zarówno do osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, a także pracowników administracji publicznej, których pełnione funkcje wiążą się z szeroko rozumianą przedsiębiorczością.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo w przedsiębiorstwie. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej przedsiębiorstw wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWO WYBORCZE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo wyborcze
   Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: pojęcie i źródła prawa wyborczego, zasady ustrojowe istotne dla problematyki wyborczej i referendalnej, funkcje wyborów i ich wpływ na prawo wyborcze, zasady prawa wyborczego, systemy ustalania wyników wyborów, organy wyborcze, zarządzanie wyborów i zgłaszanie kandydatów, kampania wyborcza, finansowanie wyborów, przebieg głosowania i wyniki głosowania, protesty wyborcze i ważność wyborów, przepisy karne związane z wyborami. Oprócz tego celem Studiów jest przybliżenie Słuchaczom ogólnych zagadnień prawa wyborczego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo wyborcze wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • STANOWIENIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH GENERALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Stanowienie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych generalnych
   Przybliżenie wiedzy na temat systemu źródeł prawa, przedstawienie procedury ustawodawczej z uwzględnieniem problematyki tworzenia prawa miejscowego. Program studiów podyplomowych obejmuje m. in. takie zagadnienia jak prawoznawstwo, konstytucyjny system źródeł prawa, system prawny UŁ i harmonizacja prawa polskiego z prawem UŁ, zasady tworzenia prawa, procedura ustawodawcza, procedura uchwałodawcza, podstawy językoznawstwa, zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, struktura i system organów samorządu terytorialnego w Polsce, prawne zasady tworzenia i ogłaszania aktów prawa miejscowego, kontrola legalności aktów prawa miejscowego, decyzja administracyjna i procedura jej wydawania, kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w konstrukcji podatków i opłat lokalnych. Poza wykładami, program Studium obejmuje warsztaty, które pozwolą Słuchaczom na dyskusję i wymianę poglądów.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Stanowienie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych generalnych wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • STOSUNKI ZATRUDNIENIA W SFERZE PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Stosunku zatrudnienia w sferze publicznej
   Studia adresowane są do osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i nabywaniem nowych umiejętności niezbędnych do pracy w działach zajmujących się sprawami kadrowymi w szeroko rozumianej sferze publicznej, obejmującej zarówno administrację publiczną (państwową i samorządową) jak i służby mundurowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Stosunki zatrudnienia w sferze publicznej wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • SZKOŁA PRAWA AMERYKAŃSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Szkoła prawa amerykańskiego
   Zadaniem Szkoły prawa amerykańskiego jest przybliżenie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień z zakresu prawa amerykańskiego, a także specyfikę wykonywania zawodu prawniczego w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy studiów zapoznają się przede wszystkim z regulacjami prawnymi, które mają wpływ na międzynarodowy obrót prawny i gospodarczy. Ponadto zajęcia z prawa amerykańskiego dają możliwość zapoznania się ze stylem pracy amerykańskich prawników i amerykańskich kancelarii.
   Absolwent studiów podyplomowych posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa prywatnego Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa własności przemysłowej i praw autorskich oraz zobowiązań, a także zagadnień ustrojowych (konstytucyjnych) amerykańskiego prawa publicznego. Zdobyte wiadomości z zakresu prawa spółkowego i zarządzania spółkami (Corporate Law and Corporate Governance) pozwalają mu zarówno na podejmowanie współpracy z firmami amerykańskimi, jak i na wykorzystywanie poznanych mechanizmów w praktyce krajowej.
   Absolwent zna również metody alternatywnego rozstrzygania sporów (ADS), które w kontaktach handlowych z partnerami amerykańskimi stosowane są znacznie częściej niż klasyczne spory sądowe (mediacja, arbitraż handlowy), a które w Polsce wciąż nie cieszą się dużą popularnością mimo swych oczywistych zalet.
   Wykłady będą prowadzone w języku angielskim. Wykładowcami Szkoły prawa amerykańskiego są amerykańscy profesorowie prawa i prawnicy-praktycy, a uczestnictwo w Szkole jest okazją nie tylko do tego, aby zetknąć się osobiście ze znanymi specjalistami z dziedzin, z których prowadzone są zajęcia, ale również dają możliwość doskonalenia prawniczego języka angielskiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Szkoła prawa amerykańskiego wymagane są ukończone studia wyższe na kierunkach prawo lub administracja. 

  • SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO - STUDIA I STOPNIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomow na kierunku Szkoła prawa francuskiego
   Program obejmuje prezentację poszczególnych gałęzi prawa francuskiego zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego: prawa administracyjnego wraz z postępowaniem sądowo-administracyjnym, prawa cywilnego, handlowego, karnego gospodarczego, konstytucyjnego, prawa pracy, finansów publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego. Program obejmuje także prawo wspólnotowe, zwłaszcza w zakresie jego wpływu na prawo francuskie.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Szkoła prawa francuskiego mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem magisterskim z zakresu prawa lub administracji oraz znajomością jęz. francuskiego; studenci IV i V roku uniwersyteckich studiów prawniczych i administracyjnych; ew. studenci III roku ze średnią ocen powyżej 4,5 oraz znający jęz. francuski, w szczególności kierunków filologicznych.

  • TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Transport, spedycja  logistyka
   Studia dotyczą problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej w prowadzeniu i organizacji transportu drogowego, spedycji i logistyki w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Studia wyposażają słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem realizację nałożonych na nich obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną, umożliwiającą zwolnienie z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Transport, spedycja i logika wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • UBEZPIECZENIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ubezpieczenia - w zakresie ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej dla osób podejmujących działalność zarobkową w państwach członkowskich; ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, prawa pacjenta, prawo medyczne) oraz ubezpieczeń gospodarczych z elementami aktuariatu
   Cel studiów: aktualizacja i pogłębienie wiedzy w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i gospodarczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Ubezpieczenia - w zakresie ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej dla osób podejmujących działalność zarobkową w państwach członkowskich; ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, prawa pacjenta, prawo medyczne) oraz ubezpieczeń gospodarczych z elementami aktuariatu wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
   Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu źródeł finansowania oraz opracowywania i zarządzania projektami finansowymi ze źródeł UE.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami Unii Europejskiej wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy
   Studia te pozwalają na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (w takich obszarach jak: rola działu personalnego w organizacji, controlling personalny, proces rekrutacji, assessment centre, systemy wynagrodzeń, zarządzanie kompetencjami, systemy oceny pracowniczej, zarządzanie rozwojem pracowników, proces coachingu i mentoringu, psychologia relacji, zarządzanie komunikacją wewnętrzną, kontrola stresu i emocji, efektywne motywowanie personelu), jak również z zakresu prawa pracy (w takich obszarach jak: zawarcie i ustanie umownego stosunku pracy, podstawowe prawa i obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy, elastyczne formy zatrudnienia).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi i elementami prawa pracy wymagane są ukończone studia wyższe. 

opinie (3)

 • Paulina
  ocena

  Studiowalam politykę społeczną. Najwiekszą zmorą jest logika. Niestety ponad połowa nie zdaje tego przedmiotu mimo tego że biorą warunki i są na trzecim roku.

 • Administratywistka 2
  ocena

  Wysoki poziom kształcenia i bardzo kompetentni wykładowcy. Studia administracyjne w pełni przygotowują do pracy w wielu branżach. Wielki plus za nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb studentów. Polecam :)

 • Administratywistka
  ocena

  Jestem zadowolona z nauki na Wydziale Prawa i Administracji, uczelnia nowoczesna, wspaniali wykładowcy.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
POLITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA,
ADMINISTRACJA w języku angielskim

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
POLITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ
PRAWO ZATRUDNIENIA-KADRY I PŁACE
PRAWO MEDYCZNE

Podyplomowe

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
EUROPEJSKIE STUDIA PROBLEMATYKI PRZESTĘPCZOŚCI
FRANCUSKIE MAGISTERIUM PRAWA - PRAWNIK EUROPEJSKI
INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDÓW
KADRY I PŁACE
NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI W ŚWIETLE ORZECZNICWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW
PRAWNE ASPEKTY KONTROLI PAŃSTWA
PRAWOKARNA OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ
PRAWO KARNE SKARBOWE
PRAWO KONSTYTUCYJNE DLA SĘDZIÓW
PRAWO MEDYCZNE, PRAWA PACJENTA I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
PRAWO PODATKOWE
PRAWO PODATKOWE E-LEARNING
PRAWO PODATKOWE II STOPNIA
PRAWO PRACY DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ
PRAWO RODZINNE Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, ASYSTENTÓW SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO ORAZ PROKURATORÓW
PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PRAWO SPÓŁEK
PRAWO W PRZESIĘBIORSTWIE. STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSIĘBIORSTW
PRAWO WYBORCZE
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SKARGA KONSTYTUCYJNA, WNIOSKI ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PYTANIA PRAWNE
STANOWIENIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH GENERALNYCH
STOSUNKI ZATRUDNIENIA W SFERZE PUBLICZNEJ
SZKOŁA PRAWA AMERYKAŃSKIEGO
SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO
TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA
UBEZPIECZENIA - W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJKIEJ DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH; OCHRONY ZDROWIA (UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE, PRAWA PACJENTA, PRAWO MEDYCZNE) ORAZ UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH Z ELEMENTAMI AKTUARIATU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNII EUROPESKIEJ
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY

Doktoranckie

PRAWO