• DIETETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Dietetyka
   Studia pierwszego stopnia
   Studia przygotowują specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych, technologii przygotowywania potraw oraz planowania żywienia.
   Student zdobywa zaawansowaną wiedzę i praktyczne umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania różnych grup ludności, doboru właściwej diety w stanach chorobowych oraz w celach profilaktycznych. Nabywa kompetencji do kontrolowania jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania, jak też oceny stanu odżywienia oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. 
   Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie dietetyka w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych i publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.
   Studia drugiego stopnia
   Studia przygotowują do wykonywania zawodu dietetyka w sferze profilaktycznego poradnictwa zdrowotnego oraz w kontekście klinicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym. 
   Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu dietetyka w różnych formach zatrudnienia, z uwzględnieniem kompetencji interpersonalnych oraz przygotowania w zakresie organizacyjnych, prawnych, a także marketingowych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
   Absolwent jest przygotowany do pracy w wielospecjalistycznych zespołach terapeutycznych w zakresie wielu specjalności klinicznych. Praktykę dietetyczną może realizować m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, sferze promocji zdrowia i fitness w zakresie edukacji żywieniowej.
   Kształcenie może kontynuować na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie
    

    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest wynik egzaminu wstępnego.
    

  • FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Fizjoterapia
   Studia pierwszego stopnia
   Studia przygotowują do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę osób chorych i niepełnosprawnych. 
   Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej oraz dyscyplin pokrewnych. Program kształcenia dotyczy teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej. Obejmuje kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych fizjoterapii. Student uczy się testów funkcjonalnych wykorzystywanych podczas doboru metod terapeutycznych stosownych do stanu funkcjonalnego pacjenta, a także jego wieku i płci oraz prowadzenia kontroli uzyskiwanych efektów terapii w celu weryfikacji oraz modyfikacji prowadzonego programu postępowania fizjoterapeutycznego.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a także do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorujących w jednostkach ochrony zdrowia. Dalsze kształcenie może kontynuować na studiach doktoranckich – studiach trzeciego stopnia.
   Studia drugiego stopnia
   Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. 
   Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u do-rosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Uczy się rozpoznawania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii oraz przeprowadzania bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
   Nabywa również uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej, kwalifikowanej pomocy medycznej oraz medycznych czynności ratunkowych.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w Systemie Ratownictwa Medycznego: w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, różnych służbach ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR) oraz jednostkach ratowniczych działających przy policji, wojsku, straży pożarnej. Może także zabezpieczać pod kątem medycznym obozy, kolonie, imprezy masowe.
   Kierunek Ratownictwo medyczne prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.
   Stanowi to dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest wynik egzaminu wstępnego.
    

    

    

  • PIELĘGNIARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Pielęgniarstwo

   Studia pierwszego stopnia

   Studia przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta.
   Student zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełno-sprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
   Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i jest przygotowany do pracy w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

   Studia drugiego stopnia

   Studia kształtują wśród studentów podstawy metodyki prowadzenia badań naukowych, zarządzania w pielęgniarstwie oraz elementów dydaktyki medycznej. Każdy moduł kształcenia zawiera treści z pielęgniarstwa specjalistycznego, medycyny prewencyjnej, klasyfikacji diagnoz i procedur pielęgniarskich. 
   Studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się: sprawdzian ustny wiedzy z zakresu nauk społecznych, klinicznych i opieki pielęgniarskiej oraz zrealizowanie projektu badawczego, którego wyniki opisane są w formie pracy dyplomowej.

   Absolwent uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie, doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej


    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest wynik egzaminu wstępnego.
    

    

    

  • POŁOŻNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Położnictwo
   Studia pierwszego stopnia
   Studia przygotowują do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu.
   Student zdobywa ogólną wiedzę medyczną i szczegółową w zakresie położnictwa. Nabywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Uczy się rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Kształcenie może kontynuować na studiach drugiego stopnia.
   Studia drugiego stopnia
   Studia dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych. Kształtują umiejętności organizowania, nadzorowania i podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów empirycznego poznania i podejmowania badań naukowych.
   Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie
    

    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest wynik egzaminu wstępnego.

    

  • RATOWNICTWO MEDYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Ratownictwo medyczne
   Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. 
   Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u do-rosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Uczy się rozpoznawania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii oraz przeprowadzania bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
   Nabywa również uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej, kwalifikowanej pomocy medycznej oraz medycznych czynności ratunkowych.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w Systemie Ratownictwa Medycznego: w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, różnych służbach ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR) oraz jednostkach ratowniczych działających przy policji, wojsku, straży pożarnej. Może także zabezpieczać pod kątem medycznym obozy, kolonie, imprezy masowe.
   Kierunek Ratownictwo medyczne prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.
   Stanowi to dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie

   Wszystkich kandydatów obowiązuje dodatkowo egzamin sprawnościowy.


   Dowiedz się więcej

    

    

  • ZDROWIE PUBLICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Zdrowie publiczne
   Studia pierwszego stopnia
   Studia przygotowują profesjonalistów w zakresie zdrowia publicznego do realizacji działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia, je-go promocji w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych oraz w zakładach pracy związanych ze szczególnym narażeniem na czynniki szkodliwe.
   Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych oraz zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, promocji profilaktyki i ochrony zdrowia w środowisku lokalnym, prawa, komunikacji społecznej, polityki społecznej i zdrowotnej oraz administrowania zdrowiem publicznym. Uczy się rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka oraz różnych zagrożeń zdrowia populacji, a także oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego środowiska. Nabywa umiejętności gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości oraz wdrażania, realizowania i koordynowania programów profilaktycznych.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w podmiotach leczniczych i instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Dalsze kształcenie może kontynuować na studiach drugiego stopnia.
   Studia drugiego stopnia
   Studia poszerzają wiedzę oraz kształtują umiejętności i postawy w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, w profilaktyce i promocji zdrowia w środowisku lokalnym, prawie ochrony zdrowia, komunikacji społecznej, polityce zdrowotnej i społecznej oraz w administrowaniu zdrowiem publicznym.
   Student zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i medycznych oraz umiejętności włączenia się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie: opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostkach nadzoru sanitarnego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz ba-dawczych. Może podjąć studia trzeciego stopnia – doktoranckie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrwowie publiczne jest wynik egzaminu wstępnego.

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
FIZJOTERAPIA
ZDROWIE PUBLICZNE
RATOWNICTWO
DIETETYKA
 
Studia II stopnia:
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
ZDROWIE PUBLICZNE

 

Niestacjonarne

Studia II stopnia:
PIELĘGNIARSTWO
FIZJOTERAPIA