• DIETETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Dietetyka

   Studia pierwszego stopnia

   Studia przygotowują specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych, technologii przygotowywania potraw oraz planowania żywienia. Student zdobywa zaawansowaną wiedzę i praktyczne umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania różnych grup ludności, doboru właściwej diety w stanach chorobowych oraz w celach profilaktycznych. Nabywa kompetencji do kontrolowania jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent kierunku może podjąć pracę w zawodzie dietetyka w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych i publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych.

   Studia drugiego stopnia

   Studia przygotowują do wykonywania zawodu dietetyka w sferze profilaktycznego poradnictwa zdrowotnego oraz w kontekście klinicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym. Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu dietetyka w różnych formach zatrudnienia. Absolwent jest przygotowany do pracy w wielospecjalistycznych zespołach terapeutycznych w zakresie wielu specjalności klinicznych. Praktykę dietetyczną może realizować m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, sferze promocji zdrowia i fitness w zakresie edukacji żywieniowej. 

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie
    

    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest wynik egzaminu wstępnego.
    

  • FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Fizjoterapia

   Studia pierwszego stopnia

   Studia przygotowują do kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę osób chorych i niepełnosprawnych. Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej, teoretycznych i praktycznych podstaw wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych metod fizjoterapii, a także tworzenia i kontrolowania efektywności programów postępowania fizjoterapeutycznego dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Absolwent kierunku może podjąć pracę m.in. w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych.

   Studia drugiego stopnia

   Studia przygotowują do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i w celach leczniczych. Student zdobywa wiedzę i umiejętności do wykonywania zabiegów specjalnych i stosowania specjalnych metod fizjoterapii, programowania postępowania fizjoterapeutycznego i kontrolowania jego efektów oraz do prowadzenia badań. Absolwent kierunku może podjąć pracę w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, naukowych i w szkolnictwie.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest wynik egzaminu wstępnego.
    

    

    

  • PIELĘGNIARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Pielęgniarstwo

   Studia pierwszego stopnia

   Studia przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej. Student zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową m.in. z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Absolwent kierunku uzyskuje prawo wykonywania zawodu i może podjąć pracę w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych.

   Studia drugiego stopnia

   Studia kształtują wśród studentów podstawy metodyki prowadzenia badań naukowych, zarządzania w pielęgniarstwie oraz elementów dydaktyki medycznej. Każdy moduł kształcenia zawiera treści z pielęgniarstwa specjalistycznego, medycyny prewencyjnej, klasyfikacji diagnoz i procedur pielęgniarskich. Absolwent kierunku uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie oraz doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej


    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest wynik egzaminu wstępnego.
    

    

    

  • POŁOŻNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Położnictwo

   Studia pierwszego stopnia

   Studia przygotowują do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu. Student zdobywa ogólną wiedzę medyczną i szczegółową w zakresie położnictwa. Nabywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Absolwent kierunku może podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej, ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

   Studia drugiego stopnia

   Studia dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych. Kształtują umiejętności organizowania, nadzorowania i podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów empirycznego poznania i podejmowania badań naukowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie
    

    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest wynik egzaminu wstępnego.

    

  • RATOWNICTWO MEDYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Ratownictwo medyczne

   Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Absolwent kierunku może podjąć pracę w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, różnych służbach ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR) oraz jednostkach ratowniczych działających przy policji, wojsku, straży pożarnej. 

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie

   Wszystkich kandydatów obowiązuje dodatkowo egzamin sprawnościowy.


   Dowiedz się więcej

    

    

  • ZDROWIE PUBLICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Zdrowie publiczne

   Studia pierwszego stopnia

   Studia przygotowują do realizacji działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia, jego promocji w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych oraz w zakładach pracy związanych ze szczególnym narażeniem na czynniki szkodliwe. Student zdobywa wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych, zdrowia publicznego, środowiskowego, promocji profilaktyki i ochrony zdrowia w środowisku lokalnym, a także administrowania zdrowiem publicznym. Absolwent kierunku może podjąć pracę w podmiotach leczniczych i instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.

   Studia drugiego stopnia

   Studia poszerzają wiedzę oraz kształtują umiejętności i postawy m.in. w zakresie zdrowia publicznego, w profilaktyce i promocji zdrowia, prawie ochrony zdrowia, polityce zdrowotnej i społecznej oraz w administrowaniu zdrowiem publicznym. Student zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i medycznych oraz umiejętności włączenia się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Absolwent kierunku może podjąć pracę w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostkach nadzoru sanitarnego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz badawczych. 

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrwowie publiczne jest wynik egzaminu wstępnego.

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
FIZJOTERAPIA
ZDROWIE PUBLICZNE
RATOWNICTWO
DIETETYKA
 
Studia II stopnia:
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
ZDROWIE PUBLICZNE

 

Niestacjonarne

Studia II stopnia:
PIELĘGNIARSTWO
FIZJOTERAPIA