Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00

http://www.up.lublin.pl/ogrodnictwo/

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00

http://www.up.lublin.pl/ogrodnictwo/

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Architektura krajobrazu
  Absolwenci znajdują zatrudnienie w: pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; w zarządach parków narodowych i krajobrazowych; jednostkach administracji rządowej i samorządowej, opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przesttrzennego, projekty urbanistyczne i rualistyczne; w ośrodkach badawczo-rozwojowych i in. Absolwenci będą też mogli pracować we własnych firmach projektowo-wykonawczych lub dużych biurach projektowych. Są przygotowani do prowadzenia prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, posiadają umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu oraz w skali miejscowej ( w tym ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych oraz kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest tytuł inżynieria architekta krajobrazu lub inżyniera architekta.

  Dowiedz się więcej

   

 • HORTITERAPIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Hortiterapia
  W programie studiów uwzględniono wszystkie potrzebne treści w ramach przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych, zgodnie z najnowszymi wymaganiami stawianymi hortiterapeutom w Europie Zachodniej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej, hospicjach, przedszkolach i szkołach terapeutycznych, gospodarstwach agroturystycznych, zielonych farmach. Zajęcia terapeutyczne finansowane są z różnych źródeł, mogą tez być dodatkowym dochodem dla gospodarstw ogrodniczych zielarskich i agroturystycznych, w których są prowadzone.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Hortiterapia jest posiadanie dyplomu inżyniera albo dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
  Jest to unikatowy - jedyny w Polsce kierunek na rynku edukacyjnym. Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. W obrocie roślinami i produktami roślinnymi bardzo ważne miejsce zajmuje kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe. Oferujemy ciekawy i profesionalny program studiów opracowany i realizowany przez doświadczoną kadrę naukową w salach i laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i aparaturę do badań naukowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka lub geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna jest posiadanie dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • OGRODNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Ogrodnictwo
  Ogrodnictwo to dziedzina nauki zajmująca się hodowlą i uprawą roślin sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych, a także terenami zieleni, w tym ich projektem, urządzeniem i pielęgnacją. Perspektywy zawodowe:
  • Sadownictwo i szkółkarstwo – w gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich, w tym ekologicznych, w firmach i ośrodkach doradztwa rolniczego, giełdach i centrach ogrodniczych, firmach dostarczających środki produkcji dla gospodarstw, 
  • Warzywnictwo i rosliny przyprawowe: w gospodarstwach warzywniczych i zielarskich, w tym ekologicznych, w firmach i ośrodkach doradztwa ogrodniczego, giełdach i centrach ogrodniczych, firmach dostarczających środki produkcji dla gospodarstw, 
  • Rośliny ozdobne i tereny zieleni: w gospodarstwach produkujących rośliny ozdobne i ozdobny materiał szkółkarski, w instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z doradztwem ogrodniczym, w firmach zajmujących się aranżacją wnętrz, w kwiaciarniach, na giełdach kwiatowych, w firmach ogrodniczych specjalizujących się w zakładaniu, konserwacji i rewaloryzacji terenów zieleni, parków i ogrodów,
  • Doradztwo w ogrodnictwie: w gospodarstwach ogrodniczych, grupach producenckich, w firmach doradczych i szkoleniowych, instytucjach i firmach na stanowiskach związanych z doradztwem ogrodniczym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI ROŚLINNEJ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
  Kwestie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa surowców roślinnych mają obecnie podstawowe znacznie z punktu widzenia wymagań konsumentów i innych uczestników obrotu towarami oraz ochrony środowiska. Wdrożenie systemów jakości podnosi konkurencyjność firm i  umożliwia zbyt produktów na rynku krajowym, unijnym i światowym. Na rynku pracy nie ma absolwentów posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zapewnienia i zarządzania jakością w produkcji surowców roślinnych. Absolwent kierunku będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia jako specjalista ds. jakości i audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży żywnościowej i przetwórstwa owocowo-warzywnego, grupach producenckich i indywidualnych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, jednostkach doradczych i innych firmach na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością, w inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej, w komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością. Studenci będą mogli doskonalić swoje kompetencje i umiejętności z zarządzania jakością w ramach działalności w Międzywydziałowym Kole Naukowym Zarządzania Jakością, które działa przy Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa. Członkowie Koła biorą udział m.in. w wyjazdach terenowych do firm posiadających wdrożone systemy jakości, warsztatach rozwijających umiejętności miękkie, szkoleniach oraz konferencjach Kół Naukowych Zarządzania Jakością.  
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej jest posiadanie dyplomu inżyniera.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zielarstwo i terapie roślinne
  Studia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne mają na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do produkcji zielarskiej: uprawy, zbioru, suszenia oraz przechowywania, standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich, a także dotyczą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim (produkcyjnym i terapeutycznym). Absolwenci kierunku zielarstwo i terapie roślinne uzyskują odpowiednie kwalifikacje i mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów leczniczych, jak również wykonywać szeroko rozumianą działalność w zakresie produkcji, kontroli jakości, przetwórstwa, doradztwa, popularyzacji, nauczania, pracy badawczej w dziedzinie zielarstwa. Kompleksowe i  staranne wykształcenie przyrodnicze absolwentów tego kierunku studiów ułatwi im w przyszłości samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązań prozdrowotnych i proekologicznych, nakierowanych na zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój. Realizowany program studiów zawiera elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zielarstwo i terapie roślinne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zielarstwo i terapie roślinne jest posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)