• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Stosunki międzynarodowe
   Kierunek studiów stosunki międzynarodowe należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Istotą stosunków międzynarodowych, jest analizowanie relacji jakie zachodzą pomiędzy uczestnikami środowiska międzynarodowego w celu zrozumienia zachodzących w nim relacji oraz prognozowania kierunku ich rozwoju. Kształcenie na kierunku stosunki międzynarodowe oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia (II i III stopień) oraz pozwalają na podjęcie atrakcyjnej pracy w różnych sektorach/ Absolwent powinien posiadać szeroką i różnorodną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą wszechstronne poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać jeden język obcy na poziomie biegłym oraz drugi na wysoko zaawansowanym. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w organizacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych na stanowiskach: analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej (fundusze europejskie); w organizacjach i instytucjach międzynarodowych (placówki dyplomatyczne) lub w jednostkach krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu, które jest najbardziej przyszłościowe, powinien również znaleźć atrakcyjną pracę w mediach (telewizja, prasa, radio, Internet) oraz w sferze PR, komunikacji marketingowej oraz obsłudze klienta w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach oraz fundacjach.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

   Dowiedz się więcej


    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest kolejność zgłoszeń.
    

  • POLITOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Politologia
   Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie problematyki politologicznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji systemów politycznych  państw i struktur międzynarodowych oraz pozyskać umiejętności w zakresie modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi. Student pogłębia swoją wiedzę w zakresie rozpoznawania zjawisk w obszarze kultury politycznej i decydowania politycznego. Nabywa również umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w obszarze bezpieczeństwa dla praktycznego działania w zarządzaniu instytucjami państwa i  organizacjami międzynarodowymi/Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach politycznych, społecznych oraz gospodarczych w kraju, jak i zagranicą, strukturach lokalnych i samorządowych oraz podmiotach doradczych, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych o charakterze politologicznym, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami polityki zagranicznej i wewnętrznej.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest kolejność zgłoszeń.
    

  • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzynarodowe studia kulturowe
   Kierunek łączący wiedzę z zakresu nauk o kulturze, społecznych, ekonomicznych, historycznych oraz stosunków międzynarodowych. Poszerzają percepcję wielokulturowości współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, jak również służą wyjaśnieniu zasad funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami kultury. Dotyczą zagadnień związanych z badaniami nad tożsamościami (od lokalnych do globalnych, od etnicznych do narodowych i transnarodowych), wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi (w tym studiów nad diasporami, procesami migracji oraz sytuacją ludów tubylczych), zaprogramowaniem kulturowym i genderstudies. W trakcie zajęć przekazywana jest studentom wiedza i umiejętności z zakresu kultury w aspekcie międzynarodowym, w tym wiedza o światowej literaturze, sztuce, teatrze, filmie oraz wiedza z zakresu komunikacji społecznej, mediów oraz podstaw marketingu/ Absolwent posiada znajomość podstawowej terminologii z zakresu studiów nad kulturą, pozwalającej na analizy, badania i opis zjawisk kulturowych. Nabywa świadomość w zakresie wielości form wytwarzania i posługiwania się kulturą przez człowieka oraz negocjowania ich znaczeń w codziennej praktyce komunikacji współpracy między kulturowej. Ukończenie kierunku daje podstawy do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych. Studia na kierunki przygotowują do pracy w krajowych i zagranicznych, rządowych pozarządowych instytucjach naukowych, kulturalnych i społeczno-gospodarczych (w tym przede wszystkim w obszarze działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowo-rozwojowej oraz dyplomacji i turystyce).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

   Dowiedz się więcej


    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest kolejność zgłoszeń.
    

    

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
   W trakcie studiów przekazywana jest praktyczna  wiedza   w   zakresie   funkcjonowania systemu ochronnego i obronnego państwa w  tym służb państwowych i specjalnych oraz administracji oraz na temat administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. Student nabiera umiejętności  kierowania  procesami  utrzymywania  bezpieczeństwa  w  obrębie administracji na szczeblu lokalnym jak i centralnym/ Najbardziej istotne jest nabycie wiedzy dotyczącej kształtu systemu obronnego i ochronnego państwa w tym umiejętności dotyczące zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Absolwent będzie znał zasady zachowania w takich sytuacjach jak również posiądzie umiejętność pracowania w zespołach antykryzysowych. Osoba kończąca studia będzie rozumiała znaczenie i wymogi pracy zespołowej na rzecz dobra społecznego i interesu narodowego. Inną umiejętnością, którą posiądzie absolwent studiów jest znajomość zasad prawnych dotyczących bezpieczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Będzie znał procedury zachowania, postępowania i działania ludzi oraz instytucji w sytuacjach zagrożenia. Szczególnie istotnym elementem kształcenia jest wypracowanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego;  międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; placówkach dyplomatycznych i konsularnych; szkołach ( po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych); prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych  oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Marcin
  ocena

  Muszę (z wielką radością) przyznać, że ten kierunek jest bardzo miły dla studenta. Wykłady i ćwiczenia mamy do środy (zależnie od grupy- niektórzy do czwartku) i zaczynamy weekend. Zajęcia są prowadzone bardzo przyjemnie i bezstresowo, gdyż wykładowcy dbają o to abyśmy nie denerwowali się zbytnio. Jedynie potrzebna jest dobra pamięć, bo mamy dość dużo historii, która jest podzielona na kilka przedmiotów. Nie mogę w pełni przekazać swoich odczuć, gdyż jestem studentem pierwszego roku i za mną dopiero początek, ale jestem pozytywnie nastawiony i szczęśliwy z wyboru tego kierunku. Polecam każdemu, kto chce w przyszłości wiązać się z tym kierunkiem i pracą po nim.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), czas trwania 3 lata:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • American Studies  —  studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Asian Studies  —  studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • International Marketing — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Estudios Latinoamericanos — studia w języku angielskim i hiszpańskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Komunikowanie międzynarodowe
 • Modern German Studies — studia o Niemczech współczesnych
 • Polityka międzynarodowa i dyplomacja
 • Dziennikarstwo międzynarodowe
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Security Studies  —  studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Kultura polityczna i polityka historyczna
 • Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
Specjalności:
 • Intercultural Communication — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Media i kultura
 • Kultury w dialogu międzynarodowym
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE — NOWY KIERUNEK planowany do uruchomienia od r. akad. 2016/2017
STUDIA AZJATYCKIE — NOWY KIERUNEK planowany do uruchomienia od r. akad. 2016/2017
 
W ramach MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH (studia I stopnia 3-letnie dzienne) studia na kierunkach:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLITOLOGIA
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 
 

Studia II stopnia (magisterskie), czas trwania 2 lata:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • American Studies and Mass Media — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA) oraz w języku polskim)
 • Asian Studies — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • European Studies — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Cultura-Sociedad-Politica — studia w języku hiszpańskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka
 • Iberoamerykańska
 • International Marketing — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA) oraz w języku polskim
 • Brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów
 • Modern German Studies — studia o Niemczech współczesnych
 • Orientalna
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Diagnozowanie i prognozowanie polityczne
 • Doradztwo i zarządzanie polityczne
 • Political Management — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
Specjalności:
 • Intercultural Communication — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata
 • Światowe dyskursy kultury
W ramach MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH (studia II stopnia 2-letnie dzienne) studia na kierunkach:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLITOLOGIA
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BIZNESOWE STUDIA AZJATYCKIE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
GENDER STUDIES
GENDER STUDIES - POLITYKA RÓWNYCH SZANS W PROCESIE KSZTAŁCENIA
MENEDŻEROWIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA
PRAWA CZŁOWIEKA - KONTEKSTY SPOŁECZNO-KULTUROWE I POLITYCZNE

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 4 lata):
POLITOLOGIA: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie