• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Stosunki międzynarodowe
   Absolwent powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą wszechstronne poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności komunikowania się, negocjowania i pracy w międzynarodowych zespołach pracowniczych. Powinien znać jeden język obcy na poziomie biegłym oraz drugi na wysoko zaawansowanym. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych, działających na rynkach zagranicznych, w administracji państwowej i samorządowej (fundusze europejskie), w placówkach dyplomatycznych oraz w jednostkach krajowych współpracujących z zagranicą. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu, które jest najbardziej przyszłościowe, powinien móc znaleźć także atrakcyjną pracę w nowoczesnych mediach (telewizja, prasa, radio, internet), w sferze PR (Public Relations), komunikacji marketingowej oraz w międzynarodowych korporacjach, firmach eksportowych, zagranicznych przedstawicielstwach i organizacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych stowarzyszeniach oraz fundacjach.
    
   STUDIA I STOPNIA
   ASIAN STUDIES  —  studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
   Opis specjalności: specjalność Asian Studies oferuje, jedyne w Polsce, studia pierwszego stopnia o profilu azjatyckim w języku angielskim. W trakcie studiów istotnym komponentem poznania Azji Wschodniej są lektoraty języka chińskiego i japońskiego, przedmioty z zakresu kultury, polityki, społeczeństwa i gospodarki państw Azji Wschodniej oraz możliwości wyjazdów na liczne stypendia i praktyki zawodowe w tym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Poza zajęciami na specjalności istnieje możliwość poszerzenia swojej wiedzy na specjalnie prowadzonych tutorialach oraz w ramach Asian Student Club  —  spotkań ze studentami z Azji na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo studenci są włączani w inicjatywy takie jak: międzynarodowe konferencje Lodz East Asia Meeting, dyskusje na blogach, spotkania, seminaria i wyprawy naukowe organizowane przez Koło Naukowe Azji i Pacyfiku. Wykłady i zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów i ekspertów mających na swoim kącie liczne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz doradcze. Dwustronne porozumienia z jednostkami naukowymi w państwach azjatyckich dają możliwość poszerzenia perspektywy dydaktycznej i badawczej. 
   Sylwetka kandydata: studia są przeznaczone dla kandydatów, których interesuje problematyka Azji Wschodniej, interesują się nauką języków orientalnych, widzą swoją przyszłość jako doradcy, eksperci, pracownicy naukowi zaangażowani w różne dziedziny współpracy (naukowej, gospodarczej, kulturalnej) z państwami azjatyckimi. Zajęcia specjalizacyjne skonstruowane są tak, aby odpowiedzieć na te zainteresowania oraz wyposażyć kandydatów w dobrą znajomość co najmniej jednego z języków orientalnych: chińskiego lub japońskiego. 
   Opis absolwenta i jego umiejętności: absolwent Asian Studies posługuje się w sposób średniozaawansowany językiem chińskim lub japońskim. Ponadto wykorzystuje w praktyce wiedzę zdobytą na studiach, posiada wiedzę na temat możliwości współpracy politycznej i biznesowej z państwami Azji Wschodniej, potrafi przygotować misję gospodarczą i polityczną do Chin, Japonii, Korei Południowej i państw Azji Południowo-Wschodniej. Istotnym elementem kształtowania przyszłej kariery absolwenta są nabyte w trakcie studiów kontakty i umiejętności dające możliwość podjęcia własnych inicjatyw związanych z regionem Azji Wschodniej. 
   Opis zajęć znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://zaw.uni.lodz.pl/asian-studies/. 
    
   INTERNATIONAL MARKETING — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA). 
   Koordynatorzy specjalności: dr Marta Hereźniak, martaherezniak@uni.lodz.pl 
   Cele programu
   Nowy program studiów licencjackich został utworzony z myślą o absolwentach szkół średnich, sprawnie posługujących się językiem angielskim i planujących pracę w międzynarodowych firmach, instytucjach publicznych, mediach i dyplomacji.
   Studia obejmują 600 godzin zajęć z zakresu stosunków międzynarodowych i ponad 1000 godzin przedmiotów z tematyki międzynarodowego marketingu i biznesu. Nasz program jest unikalny z uwagi na praktyczny charakter przedmiotów, interaktywne metody nauczania, a także na koncentracje na sprawach międzynarodowych Przedmioty z zakresu zarządzania marketingowego są prowadzone w oparciu o rzeczywiste studia przypadków, na podstawie których studenci uczą się rozwiązywania autentycznych problemów zarządczych. To właśnie dlatego nasi absolwenci są tak dobrze przygotowani do pracy w środowisku międzynarodowym
   Profil absolwenta
   Program specjalizacji kładzie nacisk na znajomość technik i narzędzi współczesnego marketing oraz umiejętność ich zastosowania w firmach, instytucjach publicznych i mediach. Studenci są motywowani do prowadzenia własnych badań i realizacji własnych projektów, co umożliwia praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na studiach w przyszłej pracy zawodowej. Specjalizacja składa się z dwóch bloków: Stosunki Międzynarodowe, w ramach którego omawiane są zagadnienia związane z międzynarodową polityką, kulturą i dyplomacją oraz blok Marketingowy, podczas którego studenci poznają najnowsze trendy w zarządzaniu, marketingu i mediach interaktywnych. Absolwent studiów pierwszego stopnia, specjalizacji International Marketing, zdobywa w toku studiów następujące umiejętności: 
   Stosunki Międzynarodowe: umiejętności i wiedza na temat teorii stosunków międzynarodowych , która pozwala analizować i oceniać aktualne problemy międzynarodowe, rozumieć zagadnienia z zakresu polityki zagranicznej i dyplomacji; umiejętność dostrzegania rzeczywistych motywów działania międzynarodowych graczy; wiedza i umiejętności związane ze specyfiką różnych kultur i idei, pozwalające na swobodne poruszanie się w ich granicach; umiejętność czytania i rozumienia oficjalnych dokumentów państwowych i międzynarodowych 
   Marketing: opanowanie współczesnych teorii i praktyki marketingowej, znajomość najnowszych trendów rynkowych, I technologii wspierających działania marketingowe; umiejętność tworzenia i wdrażania strategii marketingowych na podstawie dostarczonych danych, umiejętność oceny istniejących strategii marketingowych i strategii komunikacji marketingowej firm i organizacji publicznych, wiedza z zakresu nowoczesnych narzędzi marketingowych, oprogramowania, umiejętność profesjonalnego komunikowania z wykorzystaniem instrumentów multimedialnych, wiedza i umiejętności prowadzenia badań i analiz marketingowych 
   Zarządzanie: wiedza i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania, rozumienie dynamiki współczesnych organizacji sektora prywatnego I publicznego, wiedza dotycząca regulacji prawnych w organizacjach prywatnych i publicznych, rozumienie specyfiki sektora organizacji non-profit i ich znaczenia dla współczesnych społeczeństw, umiejętności z zakresu zarządzania różnymi typami organizacji 
   Główne przedmioty
   Moduł Stosunków Międzynarodowych: Ekonomia, Historia Stosunków Międzynarodowych, Nauka a państwie, Demografia, Integracja Europejska, Prawo Własności Intelektualnej, Systemy polityczne, Geografia Polityczna i Ekonomiczna, Statystyka, Polska Polityka Zagraniczna, Organizacje Międzynarodowe, Podstawy Prawa, Międzynarodowe Stosunki Kulturowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Polityka Gospodarcza, Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Międzynarodowe Prawo Publiczne, Języki obce, Translatoria.
   Moduł Marketing/Zarządzanie: Podstawy Marketingu, Podstawy Zarządzania, Psychologia społeczna, Podstawy Finansów, Podstawy Marketingu Międzynarodowego, Skuteczna Komunikacja i Prezentacja, Metodologia Nauk Społecznych, Wstęp do Międzynarodowej Komunikacji Marketingowej, Marketing w Organizacjach Publicznych i Non-profit, Wstęp od Zarządzania Projektem, E-marketing i Media Społecznościowe, Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Przedsiębiorczość i Planowanie Biznesu, Negocjacje.
   Czas trwania studiów, elastyczna organizacja studiów i dyplom 
   Czas trwania studiów wynosi 3 lata. Elastyczna organizacja studiów jest dostępna dla wszystkich studentów, co pozwala na indywidualne podejście do studenta i dostosowanie rozkładu przedmiotów i zaliczeń do jego możliwości. Po ukończeniu studiów, słuchacze uzyskują tytuł Licencjata Stosunków Międzynarodowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na Uniwersytecie Łódzkim 
   Liczba punktów wymagana do ukończenia studiów 
   Aby ukończyć studia i uzyskać tytuł licencjata, student specjalności International Marketing musi zgromadzić 180 punktów ECTS (w tym 104 punkty z modułu specjalizacyjnego, 58 punktów z przedmiotów podstawowych i 18 punktów w ramach przedmiotów wybieralnych).
   Praktyczne przedmioty i metody nauczania 
   W trakcie zajęć praktycznych studenci pracują na autentycznych studiach przypadków różnych rynków i firm na nich działających. Studenci wykorzystują wiedzę teoretyczną do tworzenia strategii marketingowych, analizy istniejących strategii i przygotowania raportów. Prezentacje z wykorzystaniem MS PowerPoint i innych narzędzi audiowizualnych są istotnym elementem programu nauczania. Wybrane przedmioty są prowadzone lub współprowadzone przez praktyków biznesu z polskich i międzynarodowych firm i pozwalają studentom na zapoznanie się z autentycznymi problemami i wyzwaniami menedżerskimi.
   • KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWE
   • POLITYKA MIĘDZYNARODOWA I DYPLOMACJA
   • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
   • MODERN GERMAN STUDIES — STUDIA O NIEMCZECH WSPÓŁCZESNYCH
    
   STUDIA II STOPNIA
   AMERICAN STUDIES AND MASS MEDIA — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA) oraz w języku polskim,
   Kierowniczka specjalności: prof. zw. dr hab. Elżbieta H. Oleksy
   Ogólny opis
   Amerykanistyka i mass media jest specjalnością na kierunku stosunki międzynarodowe i sytuuje się w obrębie nauk społecznych. Program studiów oparty został na doświadczeniach uczelni amerykańskich i dostarcza studentom okazji do zapoznania się z aktualnymi tendencjami rozwojowymi Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozwala również na skonfrontowanie ich z trendami globalnymi. Program specjalności ma charakter interdyscyplinarny, a zajęcia prowadzone są w trzech modułach tematycznych: amerykańskie media, historia i polityka USA oraz amerykańskie społeczeństwo i kultura wizualna. Zajęcia w module „amerykańskie media” dotyczą funkcji mediów w pluralistycznym społeczeństwie demokratycznym, ich specyfiki w Stanach Zjednoczonych widzianej z perspektywy Unii Europejskiej i innych regionów świata. Zajęcia w module „historia i polityka” koncentrują się na historii i systemie politycznym Stanów Zjednoczonych oraz polityce zagranicznej prowadzonej przez ten kraj. Zajęcia w module „społeczeństwo i kultura wizualna” ukazują zróżnicowanie etniczne, kulturowe, religijne i światopoglądowe Stanów Zjednoczonych i sposób przedstawiania go w mediach audiowizualnych.
   Sylwetka kandydata
   Kandydat/ka na specjalność amerykanistyka i mass media winien/winna mieć szerokie zainteresowania humanistyczno-społeczne. Filary specjalności stanowią wiedza o mediach, współczesna historia, stosunki międzynarodowe i polityka oraz kulturoznawstwo. Historia stanowi punkt wyjścia do badań i rozważań nad tym, co się dzieje we współczesnym świecie. Stosunki międzynarodowe i polityka pozwalają wyjaśnić relacje władzy, sojusze, konflikty. Z uwagi na to, że zdecydowana większość tych informacji dociera do nas za pośrednictwem mediów, elementy medioznawstwa pozwalają właściwie je odczytać i ocenić. Z kolei kulturoznawstwo wyposaża w narzędzia systematyzujące współczesny obraz świata.
   Kandydat/ka powinien/powinna interesować się Ameryką Północną i mediami. Z uwagi na specyfikę specjalności, główny nacisk położony jest na perspektywę amerykańską oraz wkład Stanów Zjednoczonych zarówno na gruncie szeroko rozumianej polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Wiedza o mediach i kulturze wizualnej pozwalają zaś na niestandardowe podejście do rozważanych problemów.
   Niezwykle istotne dla kandydata/ki są takie cechy jak szerokie zainteresowania, otwartość, samodzielność, odwaga i dociekliwość. Bardzo ważna jest również krytyczność myślenia.
   Z uwagi na to, że zajęcia specjalizacyjne prowadzone są w języku angielskim, ważną umiejętnością kandydata/ki jest znajomość tego języka.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwenci i absolwentki specjalności amerykanistyka i mass media, na kierunku studiów stosunki międzynarodowe, posiadają gruntowną wiedzę z zakresu mediów, polityki zagranicznej, historii, wielokulturowości i procesów zarządzania państwem i społeczeństwem Stanów Zjednoczonych i Kanady w dobie rewolucji informatycznej, widzianych z perspektywy transatlantyckiej i globalnej. Interdyscyplinarny program studiów magisterskich II stopnia (4 semestry) dostarcza absolwent(k)om wiedzy również z zakresu procesów polityczno-społecznych w filmie amerykańskim i europejskim oraz z zakresu marketingu politycznego i reklamy. 
   Niezwykle ważnym atutem absolwentów/ek tej specjalności jest swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie (zajęcia specjalizacyjne są prowadzone w j. angielskim). Znajomość problematyki globalnej w zakresie mediów, gospodarki światowej i polityki międzynarodowej interpretowanych z perspektywy wiodącego mocarstwa ekonomicznego i militarnego świata jakim są Stany Zjednoczone, pozwala z kolei na swobodne funkcjonowanie w różnorodnym otoczeniu organizacyjnym (przedsiębiorstwach, firmach i organizacjach).
   Profil kształcenia amerykanistów przygotowuje absolwentów/ki do pracy w polskich i europejskich instytucjach gospodarczych, politycznych i kulturalno-społecznych na różnych stanowiskach (samodzielnych, kierowniczych i doradczych) oraz do kontynuowania nauki na poziomie studiów doktoranckich. 
   Dotychczasowi absolwenci/tki specjalności amerykanistyka i mass media pełnią samodzielne i kierownicze funkcje publiczne w samorządach lokalnych, urzędach władzy administracyjnej, fundacjach, lokalnych, centralnych i zagranicznych instytucjach medialnych oraz prowadzą własne agencje reklamowe i firmy medialne.
    
   CULTURA-SOCIEDAD-POLITICA — studia prowadzone w języku hiszpańskim (OSOBNA REKRUTACJA)
   Dlaczego warto studiować Cultura-Sociedad-Política?
   Studentom oferujemy: 
   interdyscyplinarny program nauczania obejmujący najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, socjologii, antropologii polityki i ekonomii. 
   zajęcia prowadzone przez dynamiczny zespół specjalistów  —  pasjonatów i praktyków, posiadających duże doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych, współpracy z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi.
   małe grupy zajęciowe oraz indywidualną opiekę merytoryczną nad uczestnikami seminariów.
   wyjazdy na stypendia naukowe do uniwersytetów europejskich i pozaeuropejskich (m.in. Argentyny, Chile, Brazylii, Kolumbii, Meksyku) w ramach programów międzynarodowych Erasmus+, Erasmus Mundus (Eurica, Puedes).
   Program specjalności
   Program nauczania obejmuje szerokie spektrum zagadnień społeczno-kulturowych i politycznych. Studentom oferujemy przedmioty specjalizacyjne w kilku obszarach tematycznych: 
   • międzynarodowe stosunki polityczne i militarne oraz dyplomacja we współczesnym świecie
   • konflikty i bezpieczeństwo międzynarodowe
   • formy przywództwa we współczesnym świecie
   • cywilizacja europejska
   • oblicza i konsekwencje wielokulturowości
   • ruchy społeczne i etniczne 
   • gender
   • sztuka w erze globalizacji
   • środki masowego przekazu.
   Program studiów II stopnia Cultura-Sociedad-Política trwa 4 semestry i obejmuje zajęcia kierunkowe, specjalizacyjne i opcjonalne. W semestrach 1–3 studenci uczestniczą w trzech (90 godz.), a ostatnim semestrze w czterech (120 godzin) obowiązkowych zajęciach specjalizacyjnych. Dodatkowo, w semestrach 1–3 studenci wybierają przedmioty opcjonalne. Po pierwszym semestrze dokonują wyboru jednego z zaproponowanych seminariów magisterskich. Przez trzy semestry pod opieką promotora przygotowują pracę magisterską, którą bronią po zakończeniu 4. semestru. 
   Kandydaci
   O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich wszystkich kierunków i specjalności realizowanych na uczelniach polskich i zagranicznych z bardzo dobrą znajomością języka hiszpańskiego. 
   Kandydaci na studia II stopnia Cultura-Sociedad-Política są kwalifikowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów.
   Absolwenci
   posiadają rozległą, specjalistyczną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i nauk politycznych oraz studiów kulturowych.
   dzięki zdobytym umiejętnościom mają możliwość podjęcia ciekawej pracy w organizacjach i instytucjach krajowych, unijnych oraz międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, a także w instytucjach kultury, ośrodkach analitycznych i środkach masowego przekazu.
   są przygotowani do pogłębiania wiedzy i kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim (studia III stopnia) w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. 
    
   INTERNATIONAL GENDER STUDIES — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
   Opiekun: prof. dr hab. Elżbieta Oleksy —- specamer@uni.lodz.pl 
   Sylwetka kandydata
   Specjalność International Gender Studies (IGS) jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką międzynarodową, a w szczególności polityką równych szans, wielokulturowością, ochroną praw człowieka oraz wpływem mediów i kultury na życie społeczne i polityczne. 
   U kandydatek i kandydatów wysoko cenimy szerokie zainteresowania z zakresu tożsamości społeczno-kulturowej, obywatelstwa, mniejszości etnicznych, religijnych i narodowych, zjawiska migracji we współczesnym świecie, wzajemnych zależności pomiędzy płcią, rasą, etnicznością i klasą społeczną oraz rolą mediów i kultury w życiu międzynarodowym. 
   Niezwykle istotne dla kandydata/ki są takie cechy jak otwartość, umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia, samodzielność, odwaga i dociekliwość. 
   Z uwagi na to, że zajęcia specjalizacyjne prowadzone są w języku angielskim, ważną umiejętnością kandydata/ki jest znajomość tego języka.
   Opis studiów
   Stosunki międzynarodowe, wchodzące w zakres nauk o polityce, są gałęzią wiedzy, która ukształtowała się stosunkowo niedawno. Stanowi ona rozwinięcie tradycyjnych dyscyplin naukowych, które uwzględniały zjawiska zachodzące w relacjach międzynarodowych, takich jak prawo, historia, geografia, ekonomia czy politologia. Z uwagi na intensywność i zakres powiązań międzynarodowych zauważono konieczność całościowego podejścia do analizowania procesów międzynarodowych. W warunkach polskich badania nad stosunkami międzynarodowymi rozwijały się początkowo w obrębie studiów politologicznych. Dynamiczny rozwój dziedziny badań i odpowiadającego im obszaru kształcenia nastąpił na początku lat 90. XX wieku. W tym czasie rozpoczęło się również kształcenie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim. Stosunki międzynarodowe były początkowo nauczane w ramach Instytutu Studiów Międzynarodowych, a po jego przekształceniu, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Kierunek studiów stosunki międzynarodowe należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Istotą stosunków międzynarodowych, jest analizowanie relacji jakie zachodzą pomiędzy uczestnikami środowiska międzynarodowego w celu zrozumienia zachodzących w nim relacji oraz prognozowania kierunku ich rozwoju. Kształcenie na kierunku stosunki międzynarodowe oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia (studia III stopnia) oraz pozwalają na podjęcie atrakcyjnej pracy w różnych sektorach. Przyjęty model kształcenia interdyscyplinarnego pozwala na podjęcie pasjonującej i otwartej na nowe możliwości ścieżki kariery.
   Specjalności w ramach kierunku
   Specjalność realizowana od semestru pierwszego. Wybór specjalności odbywa się poprzez odrębną rekrutację. Opłata za specjalność wynosi 1000 zł za semestr.
   International gender studies to specjalność w obrębie kierunku stosunki międzynarodowe sytuująca się w obszarze nauk społecznych. Program studiów dostarcza studentkom/studentom okazji do zapoznania się z aktualnymi tendencjami dotyczącymi przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w różnych obszarach życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego i politycznego zarówno na poziomie instytucji o charakterze lokalnym, regionalnym, państwowym, jak i międzynarodowym. Specjalność pozwala również na usytuowanie tej wiedzy w ramach zróżnicowanych kontekstów historycznych, kulturowych, społecznych i geopolitycznych, a także w odniesieniu do bardziej ogólnych trendów globalnych. Program International gender studies ma charakter interdyscyplinarny i łączy wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze (w tym filozofii, kulturoznawstwa, antropologii, lingwistyki) i nauk o społeczeństwie (w tym przede wszystkim stosunków międzynarodowych, nauk politycznych i socjologii). Także w sensie metodologicznym program sytuuje się na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych, czerpiąc z tych dwóch obszarów w celu wyposażenia studentów w zróżnicowane i nowoczesne narzędzia analizy procesów kulturowych, politycznych, społecznych i gospodarczych z uwzględnieniem ich wielowymiarowości, wieloaspektowości i złożoności. Program kładzie szczególny nacisk na rozwinięcie wrażliwości na różnorodność i odmienność, akcentując kwestie nierówności i dyskryminacji związane z płcią kulturową, etnicznością, rasą, klasą, wyznaniem, wiekiem, nie/pełnosprawnością, itp. w odniesieniu do zróżnicowanych obszarów życia (kultura, życie społeczne, polityka, rynek pracy, media, itp.). Oprócz wiedzy dotyczącej rozwoju myśli feministycznej i postkolonialnej oraz instytucjonalizacji polityki równych szans, program rozwija kompetencje dotyczące projektowania oraz praktycznego stosowania instrumentów i rozwijania skutecznych metod zwalczania nierówności na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 
   Główne przedmioty
   • Feminist Theory: Between Difference and Diversity
   • Feminist Methodology: Interdisciplinary Methods in Women’s Studies
   • Women’s Movements World-wide
   • Intersections of Race, Ethnicity, Class and Gender vs. the Politics of Globalization (Part 1)
   • Gender & Academic and Creative Writing
   • Men and Masculinities
   • Intersections of Race, Ethnicity, Class and Gender vs. the Politics of Globalization (Part 2)
   • Feminist Philosophy & Literature 
   • War and Imperialism: Feminist and Postcolonial Perspectives on Nationalism
   • Gender and Welfare State: International Perspective
   • Introduction to Gender in Postmodern Visual Culture
   • Gender Representations in Advertising
   • Human Rights and Gender
   • Methodology of Social Sciences and the Humanities
   • International Security
   • International Financial Markets
   Sylwetka absolwenta
   Absolwentki i absolwenci specjalności International Gender Studies, realizowanej w ramach kierunku stosunki międzynarodowe, zyskują gruntowną wiedzę na temat nierównego traktowania ze względu na płeć i potrafią zidentyfikować różnorodne formy dyskryminacji dotyczącej płci, rasy, klasy, orientacji psychoseksualnej, etniczności, niepełnosprawności, religii itp. w perspektywie europejskiej i światowej. Interdyscyplinarny program czterosemestralnych studiów magisterskich gwarantuje zdobycie przez absolwentki i absolwentów specjalistycznej wiedzy w dziedzinie polityki równościowej, jej narzędzi i metod, wiedzy o mediach, światowej ekonomii oraz polityce międzynarodowej przedstawianej z perspektywy gender studies.
   Absolwentki i absolwenci tej specjalności zyskują umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, dzięki temu, że jest to język wykładowy.
   Profil kształcenia przygotowuje absolwentki i absolwentów do obejmowania kierowniczych i doradczych funkcji w polskich oraz europejskich instytucjach związanych z polityką, ekonomią oraz kulturą, a także stanowi podstawę do kontynuowania edukacji na poziomie studiów doktoranckich.
   Absolwentki i absolwenci obejmują kierownicze i doradcze stanowiska w lokalnych samorządach, urzędach administracji państwowej, fundacjach oraz organizacjach pozarządowych, a także różnego rodzaju instytucjach lokalnych, ogólnopolskich 
   oraz zagranicznych.
   Absolwent/ka specjalności jest przygotowany/a do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim (studia III stopnia), na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na II stopniu kierunku stosunki międzynarodowe. Student/ka, który ukończył/a studia drugiego stopnia posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują trzystopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent/ka studiów II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.
   Zasady przyjęć
   Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.
   Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.
   Absolwenci kierunków spoza obszaru nauk humanistycznych i społecznych będą zobowiązani do uzupełnienia przedmiotów z zakresu studiów I stopnia wskazanych przez Dziekana w celu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.
    
   INTERNATIONAL GENDER STUDIES (GEMMA) — studia w języku angielskim
   Opiekun: prof. dr hab. Elżbieta Oleksy — specamer@uni.lodz.pl 
   Specjalność realizowana od semestru pierwszego. Wybór specjalności odbywa się poprzez odrębną rekrutację prowadzoną przez Uniwersytet w Granadzie. 
   International Gender Studies prowadzona jest w ramach Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Studies (GEMMA).
   Opis specjalności
   International gender studies to specjalność w obrębie kierunku stosunki międzynarodowe sytuująca się w obszarze nauk społecznych. Program studiów dostarcza studentkom/studentom okazji do zapoznania się z aktualnymi tendencjami dotyczącymi przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w różnych obszarach życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego i politycznego zarówno na poziomie instytucji o charakterze lokalnym, regionalnym, państwowym, jak i międzynarodowym. Specjalność pozwala również na usytuowanie tej wiedzy w ramach zróżnicowanych kontekstów historycznych, kulturowych, społecznych i geopolitycznych, a także w odniesieniu do bardziej ogólnych trendów globalnych. Program International gender studies ma charakter interdyscyplinarny i łączy wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze (w tym filozofii, kulturoznawstwa, antropologii, lingwistyki) i nauk o społeczeństwie (w tym przede wszystkim stosunków międzynarodowych, nauk politycznych i socjologii). Także w sensie metodologicznym program sytuuje się na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych, czerpiąc z tych dwóch obszarów w celu wyposażenia studentów w zróżnicowane i nowoczesne narzędzia analizy procesów kulturowych, politycznych, społecznych i gospodarczych z uwzględnieniem ich wielowymiarowości, wieloaspektowości i złożoności. Program kładzie szczególny nacisk na rozwinięcie wrażliwości na różnorodność i odmienność, akcentując kwestie nierówności i dyskryminacji związane z płcią kulturową, etnicznością, rasą, klasą, wyznaniem, wiekiem, nie/pełnosprawnością, itp. w odniesieniu do zróżnicowanych obszarów życia (kultura, życie społeczne, polityka, rynek pracy, media, itp.). Oprócz wiedzy dotyczącej rozwoju myśli feministycznej i postkolonialnej oraz instytucjonalizacji polityki równych szans, program rozwija kompetencje dotyczące projektowania oraz praktycznego stosowania instrumentów i rozwijania skutecznych metod zwalczania nierówności na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 
   GEMMA daje możliwość zdobycia wyjątkowych kwalifikacji zawodowych, ponieważ program studiów zakłada studiowanie w przynajmniej dwóch uczelniach partnerskich (trzeci semestr nauki wiąże się z obowiązkową mobilnością), 
   Partnerzy w projekcie Gemma:
   • Universidad de Granada, Hiszpania (Koordynator)
   • Universita di Bologna, Włochy
   • Central European University of Budapest, Węgry
   • Univeristy of Hull, Wielka Brytania
   • Uniwersytet Łódzki, Polska
   • Universidad de Oviedo, Hiszpania
   • Utrecht University, Holandia
   • Rutgers, The State University of New Jersey, USA
   Główne przedmioty
   • Feminist Theory: Between Difference and Diversity
   • Feminist Methodology: Interdisciplinary Methods in Women’s Studies
   • Women’s Movements World-wide
   • Intersections of Race, Ethnicity, Class and Gender vs. the Politics of Globalization (Part 1)
   • Gender & Academic and Creative Writing
   • Men and Masculinities
   • Intersections of Race, Ethnicity, Class and Gender vs. the Politics of Globalization (Part 2)
   • Feminist Philosophy & Literature 
   • War and Imperialism: Feminist and Postcolonial Perspectives on Nationalism
   • Gender and Welfare State: International Perspective
   • Introduction to Gender in Postmodern Visual Culture
   • Gender Representations in Advertising
   • Human Rights and Gender
   Sylwetka absolwenta
   Absolwentki i absolwenci specjalności International Gender Studies, realizowanej w ramach kierunku stosunki międzynarodowe, zyskują gruntowną wiedzę na temat nierównego traktowania ze względu na płeć i potrafią zidentyfikować różnorodne formy dyskryminacji dotyczącej płci, rasy, klasy, orientacji psychoseksualnej, etniczności, niepełnosprawności, religii itp. w perspektywie europejskiej i światowej. Interdyscyplinarny program czterosemestralnych studiów magisterskich gwarantuje zdobycie przez absolwentki i absolwentów specjalistycznej wiedzy w dziedzinie polityki równościowej, jej narzędzi i metod, wiedzy o mediach, światowej ekonomii oraz polityce międzynarodowej przedstawianej z perspektywy gender studies.
   Absolwentki i absolwenci tej specjalności zyskują umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, dzięki temu, że jest to język wykładowy.
   Profil kształcenia przygotowuje absolwentki i absolwentów do obejmowania kierowniczych i doradczych funkcji w polskich oraz europejskich instytucjach związanych z polityką, ekonomią oraz kulturą, a także stanowi podstawę do kontynuowania edukacji na poziomie studiów doktoranckich.
   Absolwentki i absolwenci obejmują kierownicze i doradcze stanowiska w lokalnych samorządach, urzędach administracji państwowej, fundacjach oraz organizacjach pozarządowych, a także różnego rodzaju instytucjach lokalnych, ogólnopolskich 
   oraz zagranicznych.
   Absolwent/ka specjalności jest przygotowany/a do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim (studia III stopnia), na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na II stopniu kierunku stosunki międzynarodowe. Student/ka, który ukończył/a studia drugiego stopnia posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują trzystopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent/ka studiów II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.
   Zasady przyjęć
   Nabór studentek i studentów odbywa się poprzez odrębną rekrutację prowadzoną przez Uniwersytet w Granadzie.
   Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.
   Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.
   Absolwenci kierunków spoza obszaru nauk humanistycznych i społecznych będą zobowiązani do uzupełnienia przedmiotów z zakresu studiów I stopnia wskazanych przez Dziekana w celu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.
    
   INTERNATIONAL MARKETING — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA) oraz w języku polskim, 
   Opis specjalności
   International Marketing jest programem studiów magisterskich oferującym studentom możliwość uzyskania pogłębionej wiedzy z zakresu międzynarodowego zarządzania marketingowego i studiowania w języku angielskim zagadnień związanych z biznesem oraz organizacjami międzynarodowymi. 
   Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania międzynarodowego odnoszące się do głównych wyzwań i problemów przed którymi stoją przedsiębiorstwa i instytucje, działające w różnorodnym środowisku kulturowym, ekonomicznym i politycznym. Unikalną cechą programu jest połączenie wiedzy akademickiej z praktyką  —  zajęcia są prowadzone przez wykładowców akademickich oraz praktyków mających doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz organizacjami non-profit. 
   Główny nacisk w programie studiów jest położony na rozwijanie u studentów praktycznych umiejętności związanych z analizą, planowaniem oraz ewaluacją działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne w zakresie zarządzania, stąd duży udział w programach studiów takich form dydaktycznych jak analiza case study, projekty grupowe oraz dyskusje seminaryjne z ekspertami.
   Sylwetka kandydata
   O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom licencjata z nauk społecznych (ekonomia, zarządzanie, psychologia, socjologia, pedagogika itp.) oraz innych dyscyplin a w szczególności: filologie obce, prawo i administracja, nauki humanistyczne, kulturoznawstwo, nauki ścisłe, geografia, politologia, studia inżynierskie, stosunki międzynarodowe, europeistyka, dziennikarstwo, historia etc. Atutem naszych studiów jest otwartość na kandydatów o różnym profilu wykształcenia.
   Opis absolwenta i jego umiejętności
   Absolwent specjalizacji International Marketing na kierunku Stosunki Międzynarodowe (studia II stopnia) posiada kompleksową, interdycyplinarną wiedzę z zakresu międzynarodowego zarządzania marketingowego (International Marketing Management) oraz zarządzania międzynarodowymi instytucjami publicznymi (International Public Management). 
   Kluczowe umiejętności nabyte w czasie studiów umożliwiają absolwentowi International Marketing:
   • analizowanie międzynarodowej sytuacji gospodarczej i politycznej pod kątem wszechstronnej oceny ryzyka podejmowanych działań i dostosowania celów oraz zakresu planowanych działań w przedsiębiorstwie i organizacji publicznej do specyfiki warunków działania
   • zastosowanie właściwych metod i technik menedżerskich w codziennej praktyce zarządzania organizacjami biznesowymi i publicznymi
   • opracowywanie i wdrażanie różnych strategii i projektów w środowisku międzynarodowym
   • skuteczne zarządzanie zespołami w oparciu o wiedzę i kompetencje z zakresu komunikacji korporacyjnej
   • płynną komunikację interpersonalna w co najmniej 2 językach obcych
   Absolwent specjalizacji jest przygotowany do pracy w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach UE oraz centralnych i lokalnych urzędach publicznych.
   BRYTYJSKA I KRAJÓW WSPÓLNOTY NARODÓW
   DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE I EUROPEISTYKA 
   IBEROAMERYKAŃSKA
   MODERN GERMAN STUDIES — STUDIA O NIEMCZECH WSPÓŁCZESNYCH
   ORIENTALNA
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest kolejność zgłoszeń.
    

  • POLITOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Politologia
   Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Powinien znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Powinien umieć kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Powinien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie zaawansowanym.
   Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach pozarządowych i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie. W toku studiów absolwent realizuje jedną z trzech specjalności: Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Kultura polityczna i polityka historyczna.
    
   STUDIA I STOPNIA — licencjackie
   SECURITY STUDIES — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
   Kierownik: prof. UŁ dr hab. Robert Łoś (bezpieczenstwo@uni.lodz.pl) 
   Zasadnicze cele kształcenia
   Uczestnik studiów otrzyma wiedzę dotyczącą współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Ważne jest w tym kontekście poznanie celów i uwarunkowań polityki bezpieczeństwa w światowych i europejskich systemach bezpieczeństwa; podstawy teorii polityki bezpieczeństwa państwa; doktrynalnych i instytucjonalnych elementów funkcjonowania państwowych i niepaństwowych kreatorów stosunków międzynarodowych, kształtujących środowisko bezpieczeństwa; ewolucji poglądów na rolę mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego; prognoz rozwoju bezpieczeństwa. Student pozna również czynniki kształtujące bezpieczeństwo międzynarodowe, rolę i miejsce elementów militarnych i niemilitarnych. Niemniej istotnym jest  poznanie,  w aspekcie historycznym i współczesnym, zagadnień zbrojenia i rozbrojenia.
   Główne przedmioty
   • The Basics of Security Theory
   • The Use of Force and Contemporary Security Threats
   • International Security
   • Logistics in Crisis Situation and Crisis Management
   • National Security System in Poland
   • Psychological Aspects of Crisis Situation
   • Life Saving in Crisis Situation (Practical)
   • Special Forces and Special Services: Tasks and Roles
   • International Military Relations
   • Cyber Security
   • Foreign Policy – Practice and Theory
   Prócz tego organizowane będą spotkania i zajęcia dodatkowe, w tym wyjazdy do jednostek wojskowych oraz spotkania z gośćmi ze świata mediów, polityki i bezpieczeństwa.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę na temat czynników kształtujących bezpieczeństwo międzynarodowe, szczególnie tych dotyczących funkcjonowania państwa. Pozna podstawowe kategorie z zakresu bezpieczeństwa, zagrożenia i wyzwania współczesnego świata, współczesnych podziałów i interesów w świecie. 
   Absolwent zostanie przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej (centralnej i samorządowej), fundacjach politycznych i społecznych, w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, w międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; w instytucjach zajmujących się analizą stosunków międzynarodowych (w tym w think-tankach), mediach oraz prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko zmian międzynarodowych na środowisko działań komercyjnych.
   Zasady przyjęć
   Zgodnie z zasadami przyjęć Uniwersytetu Łódzkiego
   Więcej informacji: www.bezpieczenstwo.uni.lodz.pl  
    
   STUDIA II STOPNIA — magisterskie
   POLITICAL MANAGEMENT — studia w języku angielskim
   Kierownik: prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, kspul@uni.lodz.pl
   Zasadnicze cele kształcenia
   • Pogłębianie wiedzy w zakresie problematyki politologicznej i podstawowych badań interdyscyplinarnych;
   • Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie procesów zarządzania w polityce i doradztwa politycznego;
   • Pogłębienie umiejętności analizy w zakresie działania instytucji politycznych państw i struktur międzynarodowych w celu nabycia umiejętności zarządzania instytucjami i organizacjami politycznymi państwa;
   • Wykorzystanie zdobytej wiedzy dla praktycznego działania w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w sferze publicznej; 
   • Pogłębienie umiejętności językowych na poziomie B2+
   Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
   • w organizacjach władzy państwowej i samorządu terytorialnego, 
   • międzynarodowych organizacjach i instytucjach wpływających na kierunki polityki zagranicznej,
   • instytucjach państwowych i organach politycznych biorących udział w procesie transformacji systemu politycznego,
   • ośrodkach naukowo-badawczych o charakterze politologicznym,
   • wydawnictwach oraz środkach masowej komunikacji podejmujących tematykę polityki wewnętrznej i zagranicznej. 
   • Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim (studia III stopnia), na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na II stopniu kierunku politologia. Student, który ukończył studia II stopnia posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.
   Główne przedmioty
   • Social and political movements
   • Political Communications
   • Models of democratic and non-democratic states
   • Political decision-making
   • State environmental management
   • European political systems and elections
   • Political transition and transformation
   • Local government and regional management
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent specjalności posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania w polityce. Zajęcia pozwalają zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie zarządzania w instytucjach państwowych, na szczeblu lokalnym i centralnym. Absolwent specjalności potrafi trafnie ocenić rzeczywiste i potencjalne problemy społeczne oraz polityczne, jest gotowy aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Jest w stanie dokonać prawidłowej diagnozy w sprawie zagrożeń dla stabilności kraju i wie jak nimi zarządzać z uwzględnieniem różnych poziomów. Absolwent jest gotowy do podjęcia działań w zakresie zarządzania politycznego na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym .Charakteryzuje go otwarta postawa wobec zmian na świecie, wysokie kompetencje i predyspozycje w zakresie komunikacji i umiejętności w zarządzaniu ludźmi. Absolwent specjalności jest gotowy do podjęcia pracy w administracji centralnej i regionalnej, jako ekspert w organizacjach społecznych, politycznych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Może rozpocząć trzeci stopnień studiów. 
   Zasady przyjęć
   Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów. 
   Wymagana znajomość języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie średniozaawansowanym .
   Absolwenci kierunków spoza obszaru nauk humanistycznych i społecznych będą zobowiązani do uzupełnienia przedmiotów z zakresu studiów I stopnia wskazanych przez Dziekana w celu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest kolejność zgłoszeń.
    

  • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzynarodowe studia kulturowe
   Opis kierunku
   Międzynarodowe studia kulturowe są kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę z zakresu nauki o kulturze, nauk społecznych, ekonomicznych i historycznych, w różnych ujęciach i kontekstach nauk humanistycznych. Uwzględniając tradycyjne i współczesne koncepcje kultury oraz kierunki jej rozwoju, studia odwołują się do sposobów kształcenia i metod badawczych wypracowanych m.in. przez antropologię kultury, brytyjską szkołę cultural studies, Studia Genderowie, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo czy etnografię. Pozwala to na ogląd współczesnych i historycznych zagadnień kulturowych w ich złożoności i wielowymiarowości; począwszy od tych, które od początku uznawane były za obszary kultury (teatr, literatura, muzyka, etnografia), jak i te, które współcześnie wpisują się w całokształt działalności człowieka. Tym samym przedmiotem badań są powiązania kultury z sytuacją polityczną na świecie (cultural studies, polityka kulturalna, colonial studies), wymiarem społecznym (np. Studia Genderowie), jak również analiza wybranych zagadnień w oparciu o nowoczesne metody badawcze.
   Oferta studiów
   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Studentów oraz starając się sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku pracy poprzez możliwie najpełniejszą ofertę edukacyjną, kładziemy nacisk zarówno na rozwój indywidualny Studenta, wykształcenie krytycznego myślenia, jak i pomoc w podjęciu późniejszej decyzji o wyborze miejsca pracy w zawodzie lub kontynuacji studiów akademickich. Na obu stopniach Studenci mogą skorzystać z bogatej oferty wymiany międzyuczelnianej zarówno w kraju (np. program MOST), jak i za granicą (np. program SOCRATES/ERASMUS). Istnieje dla nich również opcja wyboru języka studiów (przedmioty prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim). Atutem studiowania w języku angielskim dla późniejszych absolwentów jest większa dostępność do zawodu poszerzona o możliwość pracy w firmach i instytucjach międzynarodowych, uzupełnienie wykształcenia na uczelniach zagranicznych w ramach programów wymiany międzynarodowej lub w krajach, gdzie istnieje możliwość podjęcia studiów w tym języku (oprócz państw anglojęzycznych, większość placówek szkolnictwa wyższego w krajach UE). Dodatkowo, w ramach zajęć fakultatywnych, Student może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w innych językach, m.in. hiszpańskim, niemieckim czy w językach orientalnych. 
    
   Studia I i II stopnia
   Studia I i II stopnia charakteryzują się innym ukierunkowaniem treści i zakresem kształcenia. Przedmioty na studiach I stopnia pozwalają na zdobywanie wiadomości ogólnych oraz  —  co szczególnie ważne w przypadku Studentów, których punktem docelowym jest zdobycie tytułu licencjata  —  na zdobycie konkretnych umiejętności praktycznych wykorzystanych później przy poszukiwaniu pracy zawodowej.
   Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej lub magisterskiej w obrębie szerokiego wachlarza tematycznego związanego z kulturą. W porównaniu z tradycyjnymi kierunkami absolwent ma nie tylko większą możliwość wyboru zawodu (począwszy od animatora kultury, a skończywszy na zatrudnieniu w różnych instytucjach rządowych i kulturalnych), ale również kontynuacji nauki w ramach studiów III stopnia (doktoranckich) jeszcze bardziej poszerzających wiedzę i umiejętności. Wielopłaszczyznowość i interdyscyplinarność MSK pozwala na podjęcie takich studiów również na innych wydziałach i kierunkach. 
   Studia II stopnia przedstawiają szeroka ofertę tematyczną i skierowane są do Studentów, których przyszła kariera zawodowa wymagać będzie specjalizacji w dziedzinie kultury. Podczas realizacji programu badane są zjawiska i systemy o charakterze globalnym i lokalnym, zarówno z perspektywy cywilizacji światowych, włączając tzw. cywilizację Zachodnią, jak i grup, podgrup, kultur i subkultur występujących w konkretnym obszarze i środowisku. Podobnie jak w przypadku studiów I stopnia, zakres tematyczny i metody badawcze obejmują takie dziedziny jak studia kulturowe, literaturoznawstwo i socjologia. 
   Oferta studiów w języku angielskim
   Istnieje możliwość podjęcia studiów, podczas których przedmioty wykładane są wyłącznie w języku angielskim — na specjalności Intercultural Communication (dla studiów stacjonarnych I i II stopnia), która skierowana jest do Studentów zainteresowanych poznawaniem współczesnych społeczeństw i kultur na świecie. Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na poszanowanie różnic kulturowych i wyborów jednostkowych wśród ludzi reprezentujących różne rasy, religie, orientacje seksualne i środowiska. Na program nauczania składa się szeroki wybór przedmiotów z zakresu teorii i praktyki, mających za zadanie analizować złożoną sieć zależności między jednostką a społeczeństwem, w oparciu o takie zagadnienia jak: międzykulturowość, globalizacja, emigracja/imigracja, mass media, literatura, kultura popularna i masowa, polityka i prawo. Celem specjalności jest również wykształcenie umiejętności współpracy pomiędzy członkami różnych kultur (np. w miejscu pracy zawodowej) oraz wspólnego rozwiązywania problemów, szczególnie tych wynikających z nieporozumień na tle kulturowym, rasowym i religijnym. Studenci zapoznają się z metodami i strategiami badawczymi stosowanymi w literaturoznawstwie, studiach kulturowych i socjologii. Przedmioty obejmują zakres obszarowy odnoszący się przede wszystkim do polityki kulturalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji międzykulturowej i mediów. 
   Opis absolwenta MSK i jego umiejętności
   Absolwent posiada interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk o kulturze, antropologii, mass mediów, nowych mediów oraz zarządzania kulturą i wielokulturowością, międzynarodowego marketingu i public relations. Lepiej rozumie wartości i obyczaje własnej kultury, jak również pozaeuropejskich kultur z różnych regionów świata oraz staje się ekspertem w dziedzinie komunikacji międzykulturowej. Ponadto, jest przygotowany do podejmowania działań w publicznych i prywatnych międzynarodowych instytucjach kultury, mas mediach, jak również środowisku biznesowym: w transnarodowych i multikulturowych korporacjach. Absolwent posiada między innymi umiejętności kreowania i animowania wydarzeń kulturalnych (przeglądy, wystawy, festiwale, spotkania z twórcami), pisania tekstów o tematyce medialnej (opisy, recenzje, materiały do katalogów, broszury, witryny internetowe), zarządzania instytucjami kultury (kina, teatry, galerie i muzea), prowadzenia działań marketingowych na rzecz instytucji kultury, pisania aplikacji i pozyskiwania grantów, zarządzania projektami, z zakresu komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, zarządzania kulturową różnorodnością w wielokulturowych zespołach i korporacjach multinarodowych.
    
   MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE — studia licencjackie I stopnia
   INTERCULTURAL COMMUNICATION — w języku angielskim
   Kierownik specjalizacji: dr Izabella Penier 
   This new program is a part of the International Cultural Studies degree, and it is taught exclusively in English. It has been designed for people who are interested both in contemporary societies world-wide and in cultural diversity management in the workplace. It offers a comprehensive inter-cultural, interdisciplinary education as well as practical knowledge of how to promote recognition and respect for individual differences found among people of different races, religions, sexual orientations and gender background. It teaches new Human Resources strategies aimed at making employees comfortable with cultural diversity and at creating and maintaining a positive workplace environment, free of conflict and geared towards the attainment of common goals and objectives. The broad range of subjects examine from theoretical perspective complex relationships between individuals and their societies and analyze multiple facets of that relationship such as interculturalism, globalization, migration, mass media, literature, popular culture, politics and law. At a more practical level the inter-cultural management courses intend to enhance cultural competency which will allow the alumni to interact effectively with people from diverse cultures and solve problems resulting form inadequate cultural interaction. Becoming culturally competent means learning and understanding customs, rules, ideas, values, worldviews, religion, symbols, gender roles, history, and language of other cultures. The aim of this program is to teach Students how use this knowledge productively at work to cope with cross-cultural and multi-national challenges. The subjects also explore relations between diverse societies and cultural groups at a global level. Students will be introduced to research methods and strategies within cultural studies, literary studies and sociology. They will also be encouraged to engage in areas of specialist interests within cultural policy and Human Resources management, communication and mass media studies.
   Sylwetka absolwenta: Alumni will be experts at multicultural diversity management. They will be prepared to work as counselors in multinational and multicultural corporations and cultural institutions in the global market environment. They will also be able to seek employment in research centers, media (press, radio and television), publishing houses, advertising agencies etc.
    
   INTERTEKSTUALNOŚĆ W BADANIACH NAD KULTURĄ
   Kierowniczki specjalizacji: dr hab. Elżbieta Durys, dr Maria Łukowska
   Opis ogólny: Elementem wyróżniającym specjalizację oraz oddającym jej istotę jest skupienie się na tekstach kultury. Literatura, kino, teatr, malarstwo, rzeźba czy telewizja traktowane mogą być jako źródła informacji oraz sposoby wyrażania wizji świata, ducha czasu lub problemów nurtujących daną społeczność. Czytane symptomatycznie, rozszerzają horyzont poznawczy, wskazują na podobieństwa lub różnice pomiędzy kulturami, dostarczają o nich wiedzy  —  zwłaszcza o światopoglądach i ideologiach, które legły u ich podstawy. Celem specjalizacji jest nabycie przez Studentów narzędzi umożliwiających analizę i interpretację poszczególnych tekstów kultury, jakimi są zarówno wytwory kultury wysokiej, jak i popularnej. Krytyczne podejście do literatury, teatru, filmu czy telewizji wiązało się będzie nie tylko z umiejętnością właściwego rozbioru i ustalenia znaczeń (dobór metodologii), ale również wskazania właściwego kontekstu zarówno jeśli chodzi o diachronię rozwojową, jak i synchronię problemową. 
   Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalizacji ma podstawową wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych tekstów kultury (chociażby literatury, malarstwa, filmu, teatru, telewizji) będących wytworem poszczególnych kultur i regionów. Umie je analizować i interpretować, wskazując konteksty, podobieństwa oraz różnice form, tematów, wątków i motywów kulturowych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom potrafi odnaleźć się w organizacjach zajmujących się kulturą i sztuką, organizując przeglądy, wystawy, festiwale oraz spotkania z twórcami. Jest otwarty i krytyczny, pozostając wrażliwym, przenikliwym w sądach oraz twórczym. Te cechy pozwalają mu również wypowiadać się w formie pisemnej przy sporządzaniu notatek, opisów, recenzji, materiałów do katalogów, broszur oraz witryn internetowych.
    
   MEDIA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ 
   Kierownik specjalizacji: dr Marek M. Wojtaszek 
   Opis ogólny: Specjalizacja ma na celu wykształcenie zawodowe Studentów, którzy dysponują wiedzą z zakresu medioznawstwa z uwzględnieniem specyfiki różnych mediów (prasy, radia, telewizji, nowych mediów elektronicznych, multimediów) i analizę mediów we współczesnej kulturze. Interdyscyplinarne podejście zapewnia szeroki przekrój perspektyw poznawczych i badawczych poświęconych specyfice współczesnych mediów masowych (m.in. estetyka, językoznawstwo, antropologia, socjologia, psychologia, filozofia, teoria krytyczna, kulturoznawstwo, politologia), ich środowisku i rozwojowi na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Zajęcia warsztatowe wystąpień publicznych, technik dziennikarstwa radiowego oraz cyberkomunikacji gwarantują możliwość wykorzystania nabytej wiedzy dla konkretnych celów informacyjno-komunikacyjnych, a także jej dalszy praktyczny rozwój. Ponadto, specjalizacja dostarcza wiedzy teoretycznej na temat przepisów prawnych odnoszących się do zarządzania kulturą w rozmaitych instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych i prywatnych, a także rozwija praktyczne umiejętności dostosowania regulacji prawnych do rodzaju medium i sposobu jego wykorzystania. 
   Sylwetka absolwenta: Absolwenci specjalizacji posiadają wiedzę o technologiach, instytucjach, organizacjach medialnych, ich historycznym rozwoju i współczesnym usytuowaniu, a ponadto rozumieją kompleksowość i wielowymiarowość ich funkcjonowania. Interdyscyplinarny profil specjalizacji zapewnia dobrą orientację w obszarze mediów masowych zarówno w ujęciu teoretycznym, historyczno-prawnym i kulturowo-społecznym.
   Absolwenci potrafią krytycznie badać relacje między społeczeństwem i mediami, jak również orientują się w instytucjonalnej organizacji kultury oraz przepisach prawnych. Mogą znaleźć zatrudnienie w redakcjach, instytucjach medialnych, w działach marketingu, public relations i reklamy, jak również w krajowych i międzynarodowych instytucjach zarządzających kulturą. 
    
   CZŁOWIEK W KULTURACH ŚWIATA
   Kierownik specjalizacji: dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska 
   Opis ogólny: Program specjalności opiera się na dorobku różnych szkół zajmujących się badaniami nad kulturą, kładąc szczególny nacisk na analizę zjawisk kulturowych z perspektywy antropologicznej i socjologicznej. Głównym celem specjalności jest przedstawienie Studentom kultury jako całokształtu działalności człowieka, ukazanie procesów kształtowania tożsamości we współczesnych społeczeństwach oraz analiza wieloaspektowości ich zróżnicowania kulturowego, przy jednoczesnym wskazaniu utrudnień i ułatwień w zakresie podejmowania i prowadzenia dialogu międzykulturowego w warunkach globalizującego się świata. Ważnym elementem programu jest wprowadzenie nauki praktycznych zastosowań teorii i metodologii nauk humanistycznych, ułatwiających zrozumienie problematyki badawczej w oparciu o samodzielne realizacje projektów studyjnych i terenowych na wybrane przez Studentów tematy. 
   Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności posiada znajomość podstawowej terminologii z zakresu studiów nad kulturą, pozwalającej na analizy, badania i opis zjawisk kulturowych. Nabywa świadomość w zakresie wielości form wytwarzania i posługiwania się kulturą przez człowieka, ukazanych na podstawie wybranych aspektów życia społeczno-kulturowego (m.in. religijnego, artystycznego i ludycznego) oraz politycznego współczesnych społeczeństw. Specjalizacja kładzie nacisk na praktykę badania odmienności kulturowych jako elementów warunkujących praktykę poznania, prowadzenia dialogu i możliwości porozumienia we współczesnym świecie, dzięki czemu absolwent nabywa umiejętność analizy relacji międzykulturowych oraz pozyskiwania perspektyw ilustrujących ich dynamikę w stosunkach międzynarodowych. 
    
   MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE — studia magisterskie II stopnia
   INTERCULTURAL COMMUNICATION — w języku angielskim
   Kierownik specjalizacji: Prof. zw dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney
   This new MA program is a part of the International Cultural Studies degree, and it expands research interests and topics of Bachelor’s degree. The course is taught in English, and it is addressed to people whose professional careers will require expertise in cultural diversity communication. The program looks globally to provide an overview of different civilizations world-wide as well as locally, i.e. across the Euro-American civilization, its cultures and subcultures, and teaches Students to understand individual differences found among people of different races, religions, sexual orientations and genders. It offers practical knowledge in communication in culturally diverse working environment and how to be culturally competent among people who have different worldviews, customs and religions. It also focuses on intercultural interaction at a global level, by exploring such topics as interculturalism, globalization, migration, terrorism and Postcolonialism. Last but not least the program draws on cultural representations of intercultural interaction, engaging with mass media, literature, and popular culture. Students will be introduced to research methods and strategies within cultural studies, literary studies and sociology, which they will use to write research-based MA dissertations.
   Sylwetka absolwenta: alumni will be experts at communication and problem solving in workplaces characterized by multicultural diversity. They will be prepared to work as trainers and counselors in multinational and multicultural corporations as well as in cultural institutions in the global market environment. They will also be able to seek employment in research centers, media (press, radio and television), publishing houses, advertising agencies etc.
    
   ŚWIATOWE DYSKURSY KULTURY
   Kierownik specjalizacji: Prof. zw dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney
   Opis ogólny: Specjalizacja przygotowuje do analizowania tekstów kulturowych współczesnego świata — m.in. dyskursów literackich i medialnych, performance’u, teatru, filmu oraz szeroko pojętej sztuki — w ujęciu komparatywnym. Zajęcia dotyczą dyskursów różnych kultur współczesnego świata, zarówno europejskich jak i pozaeuropejskich, jak również problematyki wielokulturowości oraz sposobów, w jakich problemy społeczno-kulturowe powstające na styku różnych kultur znajdują odzwierciedlenie w tekstach i dyskursach kulturowych. Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę na temat współczesnych teorii kultury oraz interpretują teksty kultury z różnych obszarów i kręgów kulturowych. Są przygotowani do analizy i interpretacji zjawisk kulturowych i subkulturowych (literatura, film, teatr, media w ich specyfice, zjawiska kultury popularnej, folklor, sztuka tradycyjna i „wysoka”) w zależności od kontekstu etnicznego, społecznego, środowiskowego w ujęciu synchronicznym (opisowym) i diachronicznym (historycznym). Uzyskują dogłębną wiedzę dotyczącą światowych i europejskich kanonów kulturowych w różnych dziedzinach między innymi literatury, teatru, filmu, z różnych dziedzin sztuk pięknych oraz z dziedziny ich ochrony w prawodawstwie narodowym i międzynarodowym. Ponadto Studenci zdobywają praktyczne umiejętności z dziedziny zarządzania instytucjami kultury oraz wielokulturowością w instytucjach prywatnych i publicznych na szczeblu samorządowym, rządowym i międzynarodowym.
   Sylwetka absolwenta: Absolwenci potrafią rozpoznać i zinterpretować zjawiska kulturowe i subkulturowe w kontekście akulturacji i kontaktu kulturowego (kolonializm, postkolonializm, neotrybalizm); opisać i skomentować zapożyczenia międzykulturowe w obrębie światowego dorobku ludzkości; zastosować dorobek międzynarodowego prawodawstwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ludzkości. Rozumieją potrzebę ochrony języka, dorobku literackiego i kulturalnego społeczeństw w ich różnorodności etnicznej i kulturowej przy zastosowaniu najnowszych międzynarodowych instrumentów prawnych. Absolwenci umieją rozpowszechniać tę postawę w społeczeństwie, popularyzować wiedzę o dorobku kulturalnym różnych cywilizacji i społeczeństw i uczyć szacunku dla ich osiągnięć oraz chronić je przed niegodnym wykorzystaniem. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych organizacjach kulturalnych, instytucjach i organizacjach rozpowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce międzynarodowej, fundacjach i towarzystwach rozpowszechniających kulturę innych narodowości, religii, społeczeństw i środowisk. 
    
   SPOŁECZEŃSTWA I CYWILIZACJE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA 
   Kierownik specjalizacji: prof. zw. dr hab. Magdalena Śniadecka Kotarska
   Opis ogólny: Specjalność przygotowuje do analizowania informacji z zakresu kulturowego zróżnicowania świata, prezentacji współczesnych zjawisk kultury, mitów, stereotypów i obrazów kulturowych regionów świata, interpretowania zjawisk kulturowych (obyczaje, zachowania kulturowe, wymiary tożsamości). Studenci będą interpretować procesy i zjawiska kulturowe oraz prowadzić badania w płaszczyźnie diachronicznej i synchronicznej. Rozpoznawać odmienne tradycje zarówno kolonialne (romańskie, iberyjskie, anglosaskie), jak i tubylcze (amerykańskie, azjatyckie, afrykańskie i australijskie), które determinowały zasady budowania kategorii swój-obcy, a które do dziś obijają piętno na charakterze relacji interetnicznych. Znając efekty dyskursów naukowych dotyczących teoretycznych rozważań nad zmianami kulturowymi ostatnich dekad (F. Fukuyamy, S. Huntingtona, E. T. Halla, B. Barbera, A. Tofflera i A. Appadurai’a) będą konfrontować ich wyniki ze stosowanymi perspektywami emic i etic, uwzględniającymi praktyczne konteksty funkcjonowania określonych kultur. Treścią specjalności jest również zapoznanie z definiowaniem mechanizmów zagrożeń oraz przyczyn, struktur i konsekwencji konfliktów, wykonywania symulacji dotyczących prowadzenia dialogu, rozwiązywania sporów i osiągania porozumień — tak w wymiarach globalnych, jak i glokalnych, krajowych, regionalnych, trans- i międzynarodowych. 
   Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie definiowania zjawisk i mechanizmów kulturowych, rozumie zagrożenia, ale i dostrzega korzyści płynące z dialogu i współpracy. Wszystkie prezentowane i analizowane sytuacje empiryczne oparte są o solidną bazą metodologiczną z zakresu nauk społecznych i antropologicznych. Ukończenie specjalizacji daje podstawy do profesjonalnego wykonywania zadań badawczych na studiach III stopnia z obszaru nauk społecznych i humanistycznych (np. stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia). Praktyczny aspekt wiedzy uzyskanej na tej specjalności przygotowuje do pracy w charakterze doradcy i specjalisty w instytucjach kultury, komentatora kultury popularnej i życia publicznego. Absolwent jest przygotowany, by podjąć zatrudnienie w różnego typu instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się przepływem treści kulturowych i zarządzaniem kulturą na szczeblach administracji publicznej, w organach UE i innych międzynarodowych organizacji. Z uwagi na umiejętność analizowania, oceniania i selekcjonowania informacji z zakresu kulturowego zróżnicowania świata jest szczególnie predestynowany do pracy w instytucjach skupionych na problematyce wspierania i rozwoju różnorodności kulturowej. Wszędzie tam, gdzie spotykają się różne doświadczenia kulturowe i religijne.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe jest kolejność zgłoszeń.
    

    

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
   Po ukończonym nauczaniu absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:
   • organizacjach władzy państwowej oraz organach samorządu terytorialnego, odpowiedzialnego za aspekty bezpieczeństwa;
   • organizacjach i instytucjach krajowych odpowiedzialnych za aspekty  bezpieczeństwa;
   • organizacjach międzynarodowych odpowiedzialnych za aspekty bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem misji pokojowych, stabilizacyjnych itd.
   Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego;  międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; placówkach dyplomatycznych i konsularnych; szkołach ( po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych); prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych  oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.
   Najbardziej istotne jest nabycie wiedzy dotyczącej kształtu systemu obronnego i ochronnego państwa w tym umiejętności dotyczące zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Absolwent będzie znał zasady zachowania w takich sytuacjach jak również posiądzie umiejętność pracowania w zespołach antykryzysowych. Osoba kończąca studia będzie rozumiała znaczenie i wymogi pracy zespołowej na rzecz dobra społecznego i interesu narodowego. Inną umiejętnością, którą posiądzie absolwent studiów jest znajomość zasad prawnych dotyczących bezpieczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Będzie znał procedury zachowania, postępowania i działania ludzi oraz instytucji w sytuacjach zagrożenia. Szczególnie istotnym elementem kształcenia jest wypracowanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego. Oprócz tego absolwent będzie umiał przekazać te informacje, które są istotne ze względu na wyuczoną profesję.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Marcin
  ocena

  Muszę (z wielką radością) przyznać, że ten kierunek jest bardzo miły dla studenta. Wykłady i ćwiczenia mamy do środy (zależnie od grupy- niektórzy do czwartku) i zaczynamy weekend. Zajęcia są prowadzone bardzo przyjemnie i bezstresowo, gdyż wykładowcy dbają o to abyśmy nie denerwowali się zbytnio. Jedynie potrzebna jest dobra pamięć, bo mamy dość dużo historii, która jest podzielona na kilka przedmiotów. Nie mogę w pełni przekazać swoich odczuć, gdyż jestem studentem pierwszego roku i za mną dopiero początek, ale jestem pozytywnie nastawiony i szczęśliwy z wyboru tego kierunku. Polecam każdemu, kto chce w przyszłości wiązać się z tym kierunkiem i pracą po nim.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), czas trwania 3 lata:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • American Studies  —  studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Asian Studies  —  studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • International Marketing — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Estudios Latinoamericanos — studia w języku angielskim i hiszpańskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Komunikowanie międzynarodowe
 • Modern German Studies — studia o Niemczech współczesnych
 • Polityka międzynarodowa i dyplomacja
 • Dziennikarstwo międzynarodowe
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Security Studies  —  studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Kultura polityczna i polityka historyczna
 • Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
Specjalności:
 • Intercultural Communication — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Media i kultura
 • Kultury w dialogu międzynarodowym
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE — NOWY KIERUNEK planowany do uruchomienia od r. akad. 2016/2017
STUDIA AZJATYCKIE — NOWY KIERUNEK planowany do uruchomienia od r. akad. 2016/2017
 
W ramach MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH (studia I stopnia 3-letnie dzienne) studia na kierunkach:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLITOLOGIA
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 
 

Studia II stopnia (magisterskie), czas trwania 2 lata:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • American Studies and Mass Media — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA) oraz w języku polskim)
 • Asian Studies — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • European Studies — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Cultura-Sociedad-Politica — studia w języku hiszpańskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka
 • Iberoamerykańska
 • International Marketing — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA) oraz w języku polskim
 • Brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów
 • Modern German Studies — studia o Niemczech współczesnych
 • Orientalna
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Diagnozowanie i prognozowanie polityczne
 • Doradztwo i zarządzanie polityczne
 • Political Management — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
Specjalności:
 • Intercultural Communication — studia w języku angielskim (OSOBNA REKRUTACJA)
 • Społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata
 • Światowe dyskursy kultury
W ramach MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH (studia II stopnia 2-letnie dzienne) studia na kierunkach:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLITOLOGIA
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BIZNESOWE STUDIA AZJATYCKIE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
GENDER STUDIES
GENDER STUDIES - POLITYKA RÓWNYCH SZANS W PROCESIE KSZTAŁCENIA
MENEDŻEROWIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA
PRAWA CZŁOWIEKA - KONTEKSTY SPOŁECZNO-KULTUROWE I POLITYCZNE

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 4 lata):
POLITOLOGIA: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie