• CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Chemia
   Absolwent studiów I stopnia kierunku chemia:
   • ma rzetelną wiedzę w zakresie ogólnych zagadnień z głównych dziedzin chemii;
   • zna podstawy wyższej matematyki oraz fizyki, niezbędne w zaawansowanej edukacji chemicznej;
   • potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
   • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
   • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
   • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
   • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych;
   • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest egzamin testowy przeprowadzony na Wydziale Chemii UW.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka i chemia jądrowa
   Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku energetyka i chemia jądrowa:
   • ma rzetelną wiedzę w zakresie podstaw wyższej matematyki oraz głównych działów fizyki i chemii;
   • potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
   • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
   • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
   • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
   • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych;
   • posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o promieniotwórczości;
   • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej;
   • jest przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia tego samego kierunku lub na dowolnej specjalizacji kierunków chemia lub fizyka.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA
ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA
 
Studia II stopnia:
CHEMIA
CHEMIA w języku angielskim
ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI CHEMII
METROLOGIA CHEMICZNA
STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIA CHEMII W OCHRONIE ŚRODOWISKA. KURS CHROMATOGRAFICZNY