Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Bednarska 2/4,

00-310 Warszawa

Tel: (22) 55 20 294, (22) 55 23 915

wdib(at)uw.edu.pl

http://wdib.uw.edu.pl

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Uniwersytet Warszawski

Bednarska 2/4,

00-310 Warszawa

Tel: (22) 55 20 294, (22) 55 23 915

wdib(at)uw.edu.pl

http://wdib.uw.edu.pl

 • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo
  Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:
  • o różnych strukturach i instytucjach medialnych w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
  • o strukturach, instytucjach i procesach społecznych w społeczeństwach demokracji liberalnej
  • o typach, sposobach i efektach komunikacji społecznej
  • o instytucjach prawnych i relacjach zachodzących między nimi w państwach demokratycznych
  • o aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
  • na temat najbardziej wpływowych prądów filozoficznych
  • o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
  • o gatunkach i typach wypowiedzi dziennikarskich
  • o dystynktywnych cechach różnych systemów medialnych na świecie
  • o historycznie uwarunkowanych przemianach struktur, instytucji oraz procesów społecznych wpływających na współczesne demokracje liberalne
  • o dyskursie i narracjach o charakterze informatywnym i perswazyjnym
  • na temat historii rozwoju myśli medioznawczej
  • na temat różnych metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym
  • na temat struktury i funkcji opinii publicznej oraz sposobów jej badania
  Student po ukończeniu umie:
  • identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
  • rozróżnić poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają
  • scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
  • rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, wreszcie masowym
  • analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
  • rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości
  • porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne
  • budować skuteczny komunikat perswazyjny
  • rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
  • tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne
  Student po ukończeniu studiów:
  • jest gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych
  • potrafi współtworzyć różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, przekazów przez nie kreowanych oraz rezonansu, jaki mogą one wywoływać wśród odbiorców - w swoich audytoriach
  • potrafi w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji, grupy społecznej, w której przyjdzie mu pracować
  • zna normy i przestrzega zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz PR-owskiej
  • ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo jest ocena na dyplomie studiów wyższych, wynik egzaminu pisemnego jednokrotnego wyboru oraz rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym. Ma też pełnić w nim rolę sprawnego pośrednika pomiędzy zasobami informacji (oraz wiedzy, technologii) a podmiotami je tworzącymi. Nasz absolwent ma uporządkowaną podstawową wiedzę z bibliologii i informatologii. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych jak i innych odbiorców. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji informacyjnych, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod badawczych. Posiada umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim i obcym. Jest przygotowany do pracy w szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach naukowych i badawczo- rozwojowych. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz kulturowego zjednoczonej Europy.
   
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym po wcześniejszym przedstawieniu i zaakceptowaniu przez promotora i sprawdzeniu w systemie plagiat pracy licencjackiej. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

 • LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Logistyka i administrowanie w mediach
  Absolwenci logistyki mediów posiadać będą wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę, konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.
  Absolwenci logistyki mediów zdobędą umiejętności w zakresie: zarządzania firmą medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej. Absolwenci zdobędą także umiejętności związane logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usługi komercyjne, społeczna odpowiedzialność mediów) oraz z technologiami informacyjnymi mediów (zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych, takich jak: rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługi mobilne w mediach).
  Dodatkowe kompetencje, które uzyska absolwent logistyki mediów, dotyczyć będą zagadnień koncentrujących się na praktycznych aspektach uregulowań prawnych związanych z logistyką, kwestiami human resources, bezpieczeństwem nowych projektów medialnych, ich promocją, społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem skuteczności oddziaływania tych mediów na otoczenie zewnętrzne, public relations w Internecie czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi w Internecie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów, wynik egzaminu jednokrotnego wyboru oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

studentka Ocena

Specjalność public relations i marketing medialny jak najbardziej godny polecenia. Zajęcia praktyczne zarówno z praktykami, jak i pracownikami akademickimi. Na plus!

stude Ocena

Nudne zajęcia, metody nauczania kiepskie, malo praktyki sama teoria, wykładowcy starzy i bez werwy (z wyjątkami)