ul. Nowy Świat 69,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 152; 22 55 23 726

fax. 22 55 23 724

e-mail: dziekanat.wfis(at)uw.edu.pl

http://www.wfis.uw.edu.pl

ul. Nowy Świat 69,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 152; 22 55 23 726

fax. 22 55 23 724

e-mail: dziekanat.wfis(at)uw.edu.pl

http://www.wfis.uw.edu.pl

 • BIOETYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Bioetyka
  Bioetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy teoretycznej i praktyki społecznej. Celem kształcenia jest przygotowanie studentów to pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu etyki, a także wyspecjalizowanych subdyscyplin filozofii, prawa, socjologii, antropologii i nauk politycznych. Ponadto, nabywają umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania samodzielnej pracy badawczej oraz do pracy w zawodach i instytucjach działających na polu bioetyki, w szczególności w różnego rodzaju ciałach opiniodawczo-doradczych z zakresu etyki badań naukowych i etyki klinicznej.
  Absolwenci kierunku bioetyka będą przygotowani w szczególności do pełnienia następujących ról zawodowych:
  • Członek komisji bioetycznej
  Absolwenci studiów na kierunku bioetyka będą posiadali wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne konieczne do odpowiedzialnego i profesjonalnego pełnienia roli członka komisji bioetycznej, tj. interdyscyplinarnego ciała kolegialnego, którego podstawowym zadaniem jest prowadzanie prospektywnej oceny projektów badań naukowych z udziałem ludzi, w szczególności projektów eksperymentów medycznych oraz badań klinicznych, pod względem naukowej i etycznej dopuszczalności ich realizacji. Komisje bioetyczne funkcjonują w zdecydowanej większości krajów na świecie. Obowiązek przedłożenia protokołu badania do oceny niezależnej i interdyscyplinarnej komisji nakładają na badaczy wszystkie międzynarodowe regulacje z zakresu etyki badań biomedycznych. W Polsce wymóg powoływania komisji bioetycznych, ich zadania, organizację i zasady funkcjonowania określa ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11 maja 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 47, poz. 480). Komisje bioetyczne mogą być tworzone przy okręgowych izbach lekarskich, wyższych uczelniach medycznych albo wyższych uczelniach z wydziałem medycznym oraz przy medycznych jednostkach badawczo-rozwojowych. Obecnie w Polsce istnieje ponad 50 komisji bioetycznych oraz jedna Odwoławcza Komisja Bioetyczna.
  • Członek komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach
  Absolwenci studiów na kierunku bioetyka będą posiadali wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne konieczne do odpowiedzialnego i profesjonalnego pełnienia roli członka etycznej komisji ds. doświadczeń na zwierzętach. W Polsce istnieje szesnaście lokalnych komisji do spraw doświadczeń na zwierzętach oraz Krajowa Komisja Etyczna do spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Organizację, zasady funkcjonowania oraz zadania tych ciał określa rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. Nr 153, poz. 1275).
  • Kliniczny konsultant etyczny/ członek szpitalnej komisji etycznej
  Kliniczne konsultacje etyczne to relatywnie nowa usługa, której istotą jest wspieranie przedstawicieli zawodów medycznych oraz pacjentów i ich rodzin w podejmowaniu trudnych decyzji związanych z opieką medyczną. Kliniczna działalność konsultacyjna realizowana jest zazwyczaj przez szpitalne komisje etyczne. Działalność tych ciał ma charakter konsultacyjny, ale także edukacyjny i regulacyjny. Obejmuje: udzielanie „porad” czy też wydawanie opinii/ rekomendacji etycznych w indywidualnych sytuacjach, zwłaszcza w wypadku niezgodności postaw różnych uczestniczących w nich stron, np. w razie konfliktu między życzeniem rodziny pacjenta a stanowiskiem lekarza; prowadzenie lub organizowanie szkoleń w zakresie etyki klinicznej, które mają umożliwić pracownikom danej instytucji, a w pierwszej kolejności członkom samej komisji, podniesienie kwalifikacji etycznych – zdolności dostrzegania różnych argumentów, przemawiających za takim lub innym sposobem rozwiązania danej aporii etycznej, a także umiejętności rozumnego ważenia tych racji; udział w formułowaniu ogólnych wytycznych, zalecających określony sposób rozwiazywania pewnych typowych problemów etycznych, przed którymi często stają pracownicy danej instytucji medycznej (Oświadczanie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego w sprawie szpitalnych komisji bioetycznych).
  Absolwenci studiów na kierunku bioetyka będą posiadali wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do świadczenia usług z zakresu konsultacji klinicznych. W Polsce nie ma jeszcze systemowych podstaw do powoływania szpitalnych komisji etycznych w placówkach opieki zdrowotnej. Niewątpliwie jednak, ciała ta w przyszłości staną się także częścią naszego systemu ochrony zdrowia, tak jak ma to miejsce w większości państw europejskich.
  • Członek instytucjonalnej komisji etycznej / ekspert ds. etyki
  Komisje etyczne istnieją w bardzo wielu instytucjach i organizacjach sektora publicznego i prywatnego (np. jednostkach badawczo-rozwojowych, szkołach wyższych, organach samorządu zawodów medycznych, firmach farmaceutycznych). Ich zadaniem jest tworzenie wewnętrznych kodeksów etyki, promowanie dobrych praktyk instytucjonalnych oraz rozwiązywanie konfliktów i dylematów dotyczących etycznych aspektów funkcjonowania danej instytucji i jej pracowników lub klientów. Absolwenci studiów na kierunku bioetyka będą posiadali wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w takich ciałach. Mogą także realizować wskazane powyżej zadana jako indywidualni eksperci zatrudniani przez te podmioty.
  • Pracownik administracyjny komisji etycznej/bioetycznej
  Absolwenci studiów na kierunku bioetyka będą mieli kompetencje niezbędne do pracy w jednostkach (np. biurach, sekretariatach) zapewniających obsługę administracyjno-organizacyjną wymienionych powyżej ciał etycznych.
  • Nauczyciel bioetyki/etyki medycznej/etyki badań naukowych
  Absolwenci studiów na kierunku bioetyka będą posiadali unikatowe, interdyscyplinarne i kompetentne przygotowanie do pełnienia roli nauczyciela bioetyki, etyki medycznej i etyki badań naukowych. Przedmioty te oferowane są przez wszystkie uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach studiów z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu etyki badań naukowych stanowi ponadto powszechny warunek uzyskania kwalifikacji III stopnia.
  • Nauczyciel etyki
  Absolwenci studiów na kierunku bioetyka będą przygotowani do pełnienia roli nauczyciela etyki. Przedmiot taki oferowany jest w programie lepszych liceów i gimnazjów o profilu humanistycznym, a także w programach studiów z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
  • Pracownik instytucji zajmującej się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw pacjentów
  Absolwenci studiów na kierunku bioetyka będą posiadali wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w instytucjach publicznych (rządowych i samorządowych) oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw pacjentów. Mogą pracować w jednostkach zajmujących się ewaluacją i projektowaniem krajowych i lokalnych programów zdrowotnych, oceną technologii medycznych, nadzorem nad podmiotami realizującymi badania kliniczne, czy w jednostkach stojących na straży ochrony praw pacjentów (np. biurach rzeczników praw pacjentów).
  • Dziennikarz zajmujący się problematyką naukową i bioetyczną
  Studia na kierunku bioetyka – podobnie jak inne studia z obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych – kładą duży nacisk na rozwijanie u studentów umiejętności pisania. Wyrabiają umiejętność jasnego i zrozumiałego przedstawiania złożonych zagadnień oraz rzetelnego przedstawiania faktów i argumentów. Uczą odpowiedzialności i szacunku dla pluralizmu poglądów. Absolwenci studiów na kierunku bioetyka będą więc posiadali wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w charakterze dziennikarzy, w szczególności specjalistów ds. etycznych i społecznych konsekwencji rozwoju wiedzy i techniki naukowej. Na polskim rynku wydawniczym jest wiele czasopism o charakterze popularnonaukowym (np. Wiedza i życie, Świat nauki, Focus). Wiodące tygodniki (np. Polityka, Newsweek) mają stałe działy poświęcone dyskusji na tematy nauki i jej etyczno-społecznych implikacji.
  Zgodnie z systemem bolońskim absolwenci studiów II stopnia na kierunku bioetyka będą mogli kontynuować kształcenie na studiach III stopnia na uczelniach polskich i zagranicznych, w szczególności na studiach z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu, a także na specjalistycznych studiach doktorskich z zakresu etyki praktycznej, bioetyki lub etyki medycznej (kilka uczelni polskich przygotowuje się do uruchomienia takich studiów).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioetyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filozofia
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku filozofia absolwent:
  • zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury;
  • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii;
  • zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim;
  • ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania;
  • zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym;
  • zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi oraz ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie tych subdyscyplin;
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
  • ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu intelektualnym.
  Absolwent:
  • wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
  • czyta i interpretuje tekst filozoficzny;
  • słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych oraz posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych;
  • poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną;
  • stosuje podstawowe metody logiczne oraz typowe strategie argumentacyjne;
  • prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.
  Absolwent:
  • zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;
  • jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;
  • na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielne formułuje propozycje ich rozwiązania;
  • samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze;
  • efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;
  • rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego;
  • wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz odpowiedzialności za jego zachowanie;
  • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DYSKURSEM Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Język i społeczeństwo: Interdyscyplinarne studia nad dyskursem
  Globalizacja, mobilność, konfrontacja z innością, złożoność form komunikacji i dyskursów społecznych, nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych obrazów świata, zmieniające się warunki na rynku pracy – oto zjawiska charakterystyczne dla współczesności. Proponowany interdyscyplinarny kierunek studiów Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczną i na potrzebę kształcenia specjalistów, którzy będą posiadali pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i problemach wynikających ze złożoności dyskursów, a także będą potrafili zastosować tę wiedzę w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.
  Zgodnie z prognozami dotyczącymi przyszłości rynku pracy w Polsce szczególnie cenieni będą pracownicy posiadający umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji. Absolwenci kierunku Język i społeczeństwo zdobędą także te umiejętności.
  Oryginalność proponowanego kierunku studiów wynika z wyjątkowego połączenia:
  • wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych, wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym
  • metodologii stosowanej przez obie nauki oraz
  • praktyki analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych.
  Studia mają charakter wieloaspektowy: łączą perspektywę językową i społeczną. Warto podkreślić praktyczny wymiar zajęć proponowanych w ramach Język i społeczeństwo, który pozwoli absolwentom zdobyć konkretne umiejętności i wypracować solidny warsztat przydatny w życiu zawodowym.
  Absolwenci studiów Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem będą potrafili : 
  • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną;
  • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje;
  • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny oraz badania korpusowe, analiza konwersacyjna, lingwistyczna i retoryczna);
  • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych regionach Europy i świata;
  • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (z zakresu prawa, gospodarki, kultury, reklamy, marketingu, PR);
  • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej i designu;
  • przekładać teksty specjalistyczne (np. z zakresu prawa, gospodarki, kultury) na język potoczny;
  • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem;
  • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych;
  • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium;
  • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych;
  • diagnozować problemy komunikacyjne i społeczne na potrzeby badań rynkowych, marketingu oraz PR;
  • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów;
  • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych oraz instytucjonalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Język i społeczeństwo: Interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Kognitywistyka
  Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy dotyczącą szeroko rozumianego poznania. Łączy ona metody nauk empirycznych (takich jak: psychologia, językoznawstwo, neurobiologia, a nawet antropologia) z narzędziami i wynikami nauk formalnych (takich jak: matematyka, logika czy informatyka). Program studiów skonstruowany został z myślą o tym, aby tę interdyscyplinarność w maksymalnym stopniu wyeksponować.
  Absolwenci I stopnia studiów kognitywistycznych zdobędą podstawową wiedzę z zakresu wspomnianych dziedzin empirycznych wraz z umiejętnościami, które umożliwią im podejmowanie pierwszych prób badawczych. Dostarczone słuchaczom narzędzia z zakresu nauk formalnych ugruntują ich wiedzę empiryczną i umożliwią dalszy rozwój w tych dziedzinach. Uzyskane w trakcie studiów kompetencje (w zakresie np. programowania komputerowego) są wysoko cenionymi i przydatnymi umiejętnościami zarówno ze względu na wymogi rynku pracy, jak i ze względu na prowadzenie badań naukowych.
  WIEDZA
  Absolwent:
  • Zna podstawową terminologię używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
  • Rozumie, czym jest teoria naukowa i jaka jest jej rola w wyjaśnianiu zjawisk i ich przewidywaniu.
  • Ma podstawową wiedzę o miejscu kognitywistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (psychologią, językoznawstwem, filozofią, naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją, neuronauką).
  • Zna różne paradygmaty badawcze w psychologii poznawczej i szeroko rozumianej kognitywistyce.
  • Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych.
  • Wie, jakimi rodzajami metod badawczych posługuje się kognitywistyka.
  • Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju poznawczego człowieka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka, ich podstaw neurobiologicznych, psychicznych oraz zna ich analizę filozoficzną.
  • Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć metod formalnych do budowy i analizy prostych modeli w szeroko pojętych naukach kognitywnych.
  • Zna podstawowe charakterystyki języka zarówno od strony opisu formalnego, lingwistyki, psychologii, jak i filozofii.
  • Zna systemy logiki zdań, rachunku predykatów i podstawy teorii mnogości oraz podstawowe twierdzenia z tych dziedzin.
  • Zna podstawowe twierdzenia i operacje na macierzach oraz podstawowe twierdzenia z zakresu analizy rzeczywistej i zespolonej.
  • Zna najważniejsze idee filozoficzne dotyczące umysłu i poznawczych umiejętności człowieka sprzed rewolucji kognitywnej, rozumie konsekwencje „pierwszej” i „drugiej rewolucji kognitywistycznej”.
  • Zna podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizie matematycznej, logice oraz teorii mnogości.
  • Zna podstawowe składniki programów komputerowych w paradygmacie imperatywnym, podstawy programowego paradygmatu programowania oraz narzędzia programistyczne pozwalające tworzyć programy działające w kilku systemach operacyjnych.
  • Zna budowę oraz podstawy działania aparatury służącej do pomiaru aktywności mózgu.
  • Zna zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
  • Zna i rozumie podstawowe pojęcia, wartości i zasady etyki prowadzenia badań naukowych.
  • Wie, w jaki sposób należy powoływać się na prace badawcze i naukowe przeprowadzane w dużych zespołach lub innych środowiskach. Zna zasady regulujące korzystanie z tzw. własności intelektualnej.
  • Zna kwestie etyczne i prawne związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych.
  • Wie, w jakich zawodach może wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach.
  UMIEJĘTNOŚCI
  Absolwent:
  • Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
  • Potrafi zbierać, opracowywać i analizować dane różnego rodzaju i z odmiennych źródeł.
  • Potrafi za pomocą modeli formalnych modelować wybrane aspekty działania umysłu.
  • Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu nauk kognitywnych.
  • Potrafi wyabstrahować elementy argumentacyjne z wypowiedzi lub tekstu pisanego, zanalizować go metodami formalnymi i nieformalnymi oraz rozpoznać jego ewentualną niepoprawność.
  • Umie ocenić siłę argumentu oraz jego rolę retoryczną, w szczególności perswazyjną lub zmierzającą do manipulacji.
  • Potrafi dostrzec wzorce w zachowaniach poznawczych człowieka, badać je i oceniać ich znaczenie.
  • Potrafi stosować pojęcia i twierdzenia matematyczne w rozwiązywaniu różnych problemów, wykazując się umiejętnością wyboru odpowiednich narzędzi formalnych i technik dowodzenia.
  • Potrafi analizować i modelować przebieg procesów poznawczych człowieka.
  • Potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi.
  • Potrafi zwięźle i jasno przedstawić (w mowie i na piśmie) wybrane zagadnienia z zakresu kognitywistyki, podsumowując najważniejsze informacje oraz podając argumenty na rzecz danego rozwiązania.
  • Potrafi dowodzić podstawowe twierdzenia z zakresu teorii mnogości oraz logiki zdaniowej i logiki I rzędu oraz za ich pomocą badać zdania języka naturalnego.
  • Potrafi napisać i skompilować prosty program z użyciem imperatywnego paradygmatu programowania. Potrafi dokonać obiektowej analizy problemów programistycznych oraz zaprojektować program w paradygmacie obiektowym na podstawie tej analizy.
  • Potrafi pisać proste programy w języku Python przetwarzające dane wejściowe; w szczególności potrafi oprogramować prosty eksperyment psychologiczny oraz przetwarzać dane źródłowe za pomocą własnoręcznie stworzonego oprogramowania.
  • Potrafi, używając potrzebnych narzędzi formalnych, obliczeniowych oraz znanych sobie pakietów oprogramowania statystycznego i analitycznego analizować dane oraz na tej podstawie proponować wyjaśnienia zjawisk i dokonywać dotyczących ich przewidywań.
  • Potrafi zaplanować proste eksperymenty badawcze, korzystając z urządzeń służących do pomiaru aktywności mózgu.
  • Potrafi zastosować wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka do oceny sytuacji życia codziennego w tym problemów etycznych, będąc jednocześnie otwartym na możliwe różnice w poglądach i stylach życia.
  • Ma świadomość zasad etycznych i uznanych procedur postępowania w wypadku badań prowadzonych z udziałem ludzi i zwierząt. Potrafi je stosować podczas własnych badań i projektów grupowych.
  • Potrafi znaleźć materiały (wyniki przeprowadzonych już badań, literaturę monograficzną i podręcznikową) na interesujący go temat.
  • Potrafi w języku polskim i angielskim przygotować plakat konferencyjny dotyczący wybranego zagadnienia lub wyników badań z zakresu kognitywistyki i go przedstawić.
  • Potrafi przygotować wystąpienie publiczne w języku polski i angielskim dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
  • Potrafi napisać w języku polskim i angielskim różnego rodzaju prace pisemne, w których umie zreferować problem, omówić wybrane badania i przeprowadzić analizę wniosków z nich płynących, zreferować cudzą argumentację, przedstawić własne argumenty za daną tezą.
  • Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2 ESOKJ.
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  Absolwent:
  • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
  • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
  • Potrafi pracować zespołowo.
  • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
  • Rozumie problemy etyczne związane z rozwojem wiedzy i techniki z zakresu neuronauk oraz organizacją i przeprowadzaniem badań naukowych w tej dziedzinie.
  • Potrafi w sposób jasny i precyzyjny tłumaczyć zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
  • Potrafi w sposób jasny i precyzyjny argumentować za wybranym stanowiskiem lub przeciw niemu.
  • Umie przedstawić wybrane zagadnienie na szerszym forum, dopasowując swój wywód do grona odbiorców.
  • Potrafi brać udział w rzeczowej dyskusji, umie wypracowywać kompromisy i określać wspólne stanowisko.
  • Umie zachować się kulturalnie podczas dyskusji, nie obrażając innych jej uczestników.
  • Wie, w jaki sposób może wykorzystać nabytą na studiach wiedzę i zdobyte umiejętności na rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, filozofia, informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, geografia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Socjologia
  Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:
  • nabycie przez absolwenta podstawowej wiedzy z zakresu socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych;
  • nabycie umiejętności, które umożliwiają interpretację i analizę prostych problemów badawczych przy wykorzystaniu metod i technik badań socjologicznych;
  • nabycie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową, samodzielne uczenie się oraz planowanie rozwoju zawodowego;
  • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
  • kształtowanie wrażliwości etycznej absolwenta, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.
  • Absolwent studiów posiada odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy na pomocniczym stanowisku w administracji, w firmie badawczej lub konsultingowej, w instytucji kultury, w organizacji prowadzącej działalność na rynku medialnym lub w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność związaną z organizacją życia społecznego i kulturalnego.
  • Absolwent studiów jest przygotowany do kontynuacji studiów socjologicznych i uzyskania pełnego wykształcenia socjologicznego bądź do podjęcia studiów II stopnia na wybranym kierunku z zakresu nauk społecznych (np. ekonomia, etnologia, politologia, dziennikarstwo, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe) i humanistycznych (historia, filozofia, kulturoznawstwo).
  Wiedza
  Absolwent:
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne,
  • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,
  • posiada elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami,
  • ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii,
  • posiada podstawową wiedzę strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach,
  • posiada podstawową wiedzę na temat instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz zagadnień europejskiej integracji,
  • jest świadomy istnienia różnych rodzajów organizacji społeczeństwa w przeszłości i współcześnie,
  • jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych,
  • posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej,
  • posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach,
  • rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne,
  • posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką,
  • jest świadomy znaczenia grupy w budowaniu społecznej tożsamości człowieka,
  • posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski i współczesnego świata
  • posiada podstawową wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego,
  • posiada podstawową wiedzę o problemach wynikających ze zróżnicowania kulturowego współczesnego społeczeństwa,
  • ma podstawową wiedzę o kryteriach poprawności wnioskowania,
  • zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie, jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych,
  • rozumie, na czym polega specyfika analizy socjologicznej,
  • wie, jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne,
  • posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego,
  • posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zagranicznych, międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych,
  • posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne,
  • posiada podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie, takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.,
  • posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki oraz jej relacji z innymi instytucjami społecznymi,
  • posiada elementarną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi,
  • posiada podstawową wiedzę na temat polityki oraz uczestnictwa w społeczeństwa sferze publicznej,
  • posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie, na czym polegają te procesy,
  • jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych,
  • posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie,
  • posiada podstawową wiedzę o historii dyscypliny i jej twórcach,
  • posiada wiedzę o tradycji socjologii polskiej,
  • zna podstawowe założenia i twierdzenia głównych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych,
  • zna najważniejsze procesy i idee społeczne XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata,
  • jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i dostrzega konsekwencje tego wyboru.
  Umiejętności
  Absolwent:
  • umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny,
  • potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych,
  • potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego,
  • potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami,
  • potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych,
  • potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach,
  • potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach,
  • potrafi przygotować prosty, opisowy scenariusz przewidujący przebieg procesów i zjawisk społecznych,
  • umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej,
  • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w praktyce społecznej,
  • potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego,
  • potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych,
  • potrafi zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu podstawowych metod statystycznych,
  • potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji,
  • potrafi na podstawie posiadanej wiedzy omówić działania prezentowane jako rozwiązania konkretnych problemów społecznych (w skali mikro i makro),
  • potrafi na podstawie posiadanej wiedzy sformułować ogólną ocenę działania podjętego w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych,
  • potrafi formułować sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania,
  • potrafi analizować na podstawowym poziomie interakcje zachodzące w grupach,
  • umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa,
  • potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji.
  Kompetencje społeczne
  Absolwent:
  • potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego,
  • potrafi czynnie włączyć się do realizowanych projektów społecznych,
  • potrafi dzielić się posiadaną wiedzą socjologiczną,
  • potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych,
  • potrafi uczestniczyć w dyskusji,
  • potrafi argumentować stawiane tezy,
  • umie dokonać krytycznej analizy źródeł,
  • potrafi pracować samodzielnie, w zespołach lub zespołowo w ramach organizacji prywatnych i publicznych,
  • umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej,
  • posiada potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,
  • przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej,
  • potrafi właściwie korzystać ze źródeł informacji naukowej,
  • szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu),
  • szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w trakcie dyskusji grupowej),
  • jest świadomy konsekwencji realizowanych przedsięwzięć.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata

  Przeprowadzony będzie test kompetencyjny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Piotr Ocena

Socjologia była bardzo fajna, można się sporo nauczyć, ale przede wszystkim zmienia sposób percepcji otaczającej nas rzeczywistości. Plotki o braku pracy po socjologii są mocno na wyrost - koledzy, którzy zapijali każdej nocy, a potem zaliczali na "panda 3" rzeczywiście mają teraz problemy, ale ci, którzy przykładali się do nauki i odnaleźli w socjologii swoją niszę, mają teraz fajną pracę zgodną z powołaniem. Dla mnie najważniejsze jest że praca socjologa jest zawsze zmienna, nie trzeba siedzieć 8 godzin dziennie codziennie nad tym samym. Większość czasu pracuję z domu, w godzinach, w których mam ochotę i mniej więcej co rok/pół roku nad zmienia się temat i sposób pracy, bo pojawiają się nowe projekty.