ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 545; 22 826 21 30

fax. 22 55 24 537

e-mail: wh.dziekanat.sog(at)uw.edu.pl

http://www.wh.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 545; 22 826 21 30

fax. 22 55 24 537

e-mail: wh.dziekanat.sog(at)uw.edu.pl

http://www.wh.uw.edu.pl

 • ARCHAEOLOGY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Archaeology
  W zakresie wiedzy po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent ma szczegółową wiedzę o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archeologii; rozumie związek pomiędzy osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a możliwościami ich wykorzystania w archeologii; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu metod i technik dokumentacji źródeł archeologicznych; ma podstawowe wiadomości o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych; ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności.
  W zakresie umiejętności absolwent studiów licencjackich samodzielnie interpretuje źródła archeologiczne, dobierając właściwe metody analityczne oraz potrafi zaprezentować uzyskane wyniki; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii; potrafi się posługiwać podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii; potrafi rozpoznawać różne wytwory kultury materialnej łącznie z kontekstem, jak tez właściwie je dokumentuje i przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację; potrafi zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne; przytacza aktualne tezy badawcze, formułuje wnioski i dobiera strategie argumentacyjne na poziomie elementarnym oraz konstruuje argumenty i kontrargumenty; ma umiejętności językowe w zakresie archeologii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  W zakresie kompetencji społecznych absolwent po ukończeniu studiów licencjackich zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze; rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową oraz odpowiedzialnością za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, w zgodzie z obowiązującym prawem państwa, na terenie którego prowadzone są badania; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych od czasów starożytnych do współczesności; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego; rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy jej wieloaspektowości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archaeology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archaeology jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim, która ma na celu sprawdzenie zainteresowań kandydata oraz jego predyspozycji do studiowania na kierunku archeologia, oraz biegłość w języku angielskim.

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Archeologia
  W zakresie wiedzy po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent ma szczegółową wiedzę o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archeologii; rozumie związek pomiędzy osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a możliwościami ich wykorzystania w archeologii; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu metod i technik dokumentacji źródeł archeologicznych; ma podstawowe wiadomości o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych; ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności.
  W zakresie umiejętności absolwent studiów licencjackich samodzielnie interpretuje źródła archeologiczne, dobierając właściwe metody analityczne oraz potrafi zaprezentować uzyskane wyniki; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii; potrafi się posługiwać podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii; potrafi rozpoznawać różne wytwory kultury materialnej łącznie z kontekstem, jak tez właściwie je dokumentuje i przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację; potrafi zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne; przytacza aktualne tezy badawcze, formułuje wnioski i dobiera strategie argumentacyjne na poziomie elementarnym oraz konstruuje argumenty i kontrargumenty; ma umiejętności językowe w zakresie archeologii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  W zakresie kompetencji społecznych absolwent po ukończeniu studiów licencjackich zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze; rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową oraz odpowiedzialnością za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, w zgodzie z obowiązującym prawem państwa, na terenie którego prowadzone są badania; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych od czasów starożytnych do współczesności; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego; rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy jej wieloaspektowości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia średnia ocen z całego toku studiów, stopień z pracy licencjackiej oraz stopień z egzaminu licencjackiego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Etnologia i antropologia kulturowa
  Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa umieszczone są na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie teoretycznej student zdobywa wiedzę pozwalającą na rozumienie i krytyczną analizę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie. Ważnym i nieodłącznym elementem procesu kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa są etnograficzne badania terenowe realizowane w ramach grupy laboratoryjnej prowadzonej od I do III roku. Badania opierają się one na bezpośrednim doświadczeniu studenta zdobytym w kontakcie z innymi ludźmi. Pozwalają na rozwinięcie wrażliwości i otwartości na odmienność.
  Absolwenci etnologii i antropologii kulturowej w trakcie studiów nabywają:
  • wiedzę dotyczącą specyfiki kulturowo-społecznej wybranych grup i regionów w Polsce, Europie i na Świecie;
  • umiejętność prowadzenia i projektowania badań jakościowych, stanowiących podstawę nauk humanistycznych i społecznych;
  • umiejętność przygotowania i realizacji projektów wykorzystywanych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie;
  • rozumieją mechanizmy powstawania zjawisk wykluczenia i dyskryminacji oraz potrafią opracowywać i realizować programy zapobiegające uprzedzeniom i marginalizacji;
  • umiejętność przygotowania i opracowania tekstów naukowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden lub dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, języki mniejszości narodowych, języki mniejszości etnicznych, język regionalny (kaszubski), biologia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, wos, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, filozofia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz projekt badawczy pracy magisterskiej.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Historia
  W kształceniu na studiach I stopnia Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dąży przede wszystkim do wyposażenia studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz do wykształcenia wśród przyszłych historyków postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne i gotowości do samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów badawczych. Stąd tak wiele miejsca w programie studiów zajmują ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych (od starożytności do współczesności) pozwalające na poznanie różnorodnych źródeł historycznych oraz metod ich krytycznej analizy i interpretacji. Potencjał naukowy Instytutu Historycznego (blisko 50 seminariów dyplomowych) zapewnia studentom możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań badawczych oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi w kraju i na świecie historykami. Dużo czasu i uwagi poświęca się w Instytucie Historycznym na kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych). Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym i bogatej wiedzy z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski i powszechnej absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych, ale także do podjęcia pracy w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej, w mediach i wydawnictwach oraz w szeroko pojętej administracji. Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych związanych z nauką historyczną, nasze studia wyposażają studentów w umiejętności, które są przydatne w różnych innych karierach zawodowych:
  • umiejętność sprawnego zdobywania danych i ich weryfikacji,
  • umiejętność sprawnego pisania,
  • umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność samodzielnej pracy.
  • Cztery fakultatywne specjalizacje zawodowe: nauczycielska – przygotowująca do pracy w szkole podstawowej, archiwistyczna - przybliżająca zasady zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i archiwum zakładowego, edytorska – kształcąca umiejętności przydatne w redakcjach i wydawnictwach różnego typu oraz popularyzatorska – zaznajamiająca z podstawowymi zasadami upowszechniania wiedzy historycznej - oferują dodatkowe kompetencje zawodowe, cenione na współczesnym rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Historia i kultura Żydów
  Studia licencjackie na kierunku historia i kultura Żydów oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznawanie, badanie i opisywanie dziejów i kultury polskich Żydów. Studenci zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną oraz podstawowe umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z różnymi dyscyplinami nauki, takimi jak historia, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Zdobywają kompetencje w zakresie znajomości języka jidysz lub/i hebrajskiego.
  Potencjał naukowy Instytutu Historycznego – minimum kadrowe oraz dostępne dla studentów zbiory biblioteki – zapewniają realizację efektów kształcenia przypisanych do profilu ogólnoakademickiego. Studia judaistyczne, zgodnie z zaplanowanymi efektami kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia na kierunku historia i kultura Żydów, na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz do pracy w obszarze edukacji, kultury, organizacji pozarządowych i administracji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia i kultura Żydów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  W postępowaniu rekrutacyjnym na studia II stopnia na kierunku Historia i kultura Żydów brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Historia sztuki
  Studia prowadzone w IHS UW dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz szeroko pojętej historii kultury.
  Program trzyletnich studiów I stopnia zapewnia uzyskanie podstaw wykształcenia humanistycznego i solidnej, przekrojowej wiedzy z zakresu historii sztuki i jej metod. Ważnym elementem programu studiów są praktyki terenowe, inwentaryzacyjne i muzealne. Dzięki nim studenci mają możliwość poznania specyfiki sztuki danego regionu, zyskują umiejętność pracy z zabytkami, zwiedzają obiekty niedostępne dla osób postronnych. Objazdy i obozy naukowe IHS UW w ciągu ostatnich lat odbywały się na terenie całej Polski, a także w takich krajach, jak: Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja i Szwajcaria. Studentom zainteresowanym pogłębianiem wiedzy IHS UW oferuje możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach seminaryjnych prowadzonych przez zagranicznych gości. Studia I stopnia kończy otrzymanie tytułu licencjata historii sztuki, który uzyskuje się po przedstawieniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu dyplomowego.
  Ukończenie studiów w IHS UW umożliwia uzyskanie bardzo szerokiego wykształcenia humanistycznego o profilu historyczno-artystycznym. Absolwenci IHS UW podejmują pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej i Centrum Sztuki Współczesnej, jak również Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN, a często także w muzeach oraz galeriach francuskich i brytyjskich. Studia w IHS UW ma za sobą również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym, pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy, po pracowników agencji reklamowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  Absolwent studiów pierwszego stopnia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym. Ma też pełnić w nim rolę sprawnego pośrednika pomiędzy zasobami informacji (oraz wiedzy, technologii) a podmiotami je tworzącymi. Nasz absolwent ma uporządkowaną podstawową wiedzę z bibliologii i informatologii. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych jak i innych odbiorców. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji informacyjnych, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod badawczych. Posiada umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim i obcym. Jest przygotowany do pracy w szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach naukowych i badawczo- rozwojowych. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz kulturowego zjednoczonej Europy.Studia kończą się egzaminem dyplomowym po wcześniejszym przedstawieniu i zaakceptowaniu przez promotora i sprawdzeniu w systemie plagiat pracy licencjackiej. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden lub dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki), matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekarstwo jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Muzykologia
  Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia zna relacje łączące muzykologię z innymi naukami. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię muzykologii. Ma wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w muzykologii. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury muzycznej. Ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz historycznej zmienności jego znaczeń. Ma wiedzę o instytucjach kultury muzycznej i orientację we współczesnym życiu muzycznym. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie społeczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)