ul. Stefanowskiego 1/15

tel. 42 631 22 00, 42 631 22 03; 42 631 22 04

fax. 42 636 14 85

e-mail: w-1@adm.p.lodz.pl

www.mechaniczny.p.lodz.pl

ul. Stefanowskiego 1/15

tel. 42 631 22 00, 42 631 22 03; 42 631 22 04

fax. 42 636 14 85

e-mail: w-1@adm.p.lodz.pl

www.mechaniczny.p.lodz.pl

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  W czasie studiów rozwijana jest wiedza oraz umiejętności związane z  technologią budowy maszyn i urządzeń. Studenci uczą się projektować i wykonywać konstrukcje mechaniczne (maszyny przemysłowe i robocze, silniki samochodowe, obrabiarki, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne). Poznają budowę i rodzaje aparatury i sprzętu medycznego. Będą umieli projektować procesy technologiczne wytwarzania części maszyn i posługiwać się zaawansowanymi systemami komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Nabędą umiejętności związane z biomechaniką, technologią biomateriałów, informatyką stosowaną i eksploatacją maszyn.
  Absolwent:
  Absolwent studiów pierwszego stopnia ma wykształcenie właściwe dla inżyniera mechanika, może być zatrudniony we wszystkich gałęziach przemysłu, jako inżynier na stanowiskach: konstruktorów, technologów, eksploatatorów, głównych mechaników. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają mu na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Mechatronika
  Studiując na tym kierunku będzie można zapoznać się z zagadnieniami takimi jak układy automatyki przemysłowej, roboty przemysłowe, obrabiarki sterowane numerycznie oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Studenci, w ramach przedmiotów kierunkowych, zdobywają umiejętności z mechaniki, informatyki, elektroniki, elektrotechniki oraz  technik mikroprocesorowych. Zapoznają się też z takimi dziedzinami  nauk jak sterowanie, automatyka, projektowanie i eksploatacja produktów i urządzeń mechatronicznych.  Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji. 
  Absolwent:
  Absolwent mechatroniki jest przygotowany do pracy m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria materiałowa
  Studia obejmują m.in. projektowanie, wytwarzanie i doskonalenie materiałów inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz przeprowadzanie ekspertyz materiałowych. Studenci nauczą się zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle wraz ze strategiami zarządzania przedsiębiorstwem oraz technikami negocjacji. Wśród przedmiotów kierunkowych są m.in. informatyka, w tym grafika i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Studenci zdobywają m.in. umiejętności dobierania i stosowania technologii wytwarzania do kształtowania materiałów inżynierskich, ich struktury i właściwości, z uwzględnieniem technik recyklingu. Duży nacisk w kształceniu skierowany jest na opanowanie przez studentów nowych technik komputerowych Cax, takich jak AUTO-CAD, MECHANICAL DESKTOP, MICROSTATION, SOLID-EDGE i PRO-ENGINEER.
  Absolwent:
  Absolwent przygotowany jest do prac  wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i przemysłowego zaplecza badawczego, jak również do  zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych. Znajdzie zatrudnienie w obszarach związanych z obsługą specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich, a także związanych z obsługą aparatury specjalistycznej do badania struktury i własności materiałów inżynierskich oraz obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.  Osoby z dyplomem inżyniera po kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA przygotowane są do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Mogą także podjąć studia II stopnia. Absolwent studiów inżynierskich posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiada umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, sprawność komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle, a także małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich. Posiada umiejętności doboru materiałów, jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Każdy absolwent posiada znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym mu biegłe porozumiewanie się i korzystanie z literatury fachowej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Automatyka i robotyka
  Studia obejmują zdobywanie wiedzy i umiejętności w dziedzinach takich jak robotyka, informatyka, regulacja automatyczna, projektowanie mechanicznych układów automatyki, algorytmów obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Studenci uczą się projektowania, uruchamiania i eksploatowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach, a także wykorzystywania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego oraz tworzenia własnych prostych aplikacji. Tworzą oprogramowywanie sterowników PLC i maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. W trakcie studiów studenci poznają nowe techniki komputerowe Cax, takie jak: AUTO-CAD, Mechanical Desktop, MicroStation, Solid-Edge i PRO-ENGINEER, które wspomagają prace inżynierskie. Mają interdyscyplinarne przygotowanie z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki i teorii sterowania. Duży nacisk położony jest również na opanowanie nowych technik komputerowych oraz umiejętności zestawiania oprogramowania i doboru nastaw układów automatyki przemysłowej.
  Absolwent:
  Osoby kończące automatykę i robotykę mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przemyśle maszynowym, spożywczym, chemicznym, przetwórczym, włókienniczym. Mogą pracować w energetyce lub transporcie. Absolwenci posiadają kompetencje do pełnienia funkcji konstruktora, technologa, programisty, automatyka, robotyka czy projektanta. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria produkcji
  Studia obejmują zagadnienia takie jak inżynieria mechaniczna, zagadnienia konstrukcyjne, zarządzanie i planowanie w obszarze inżynierii produkcji. Wśród przedmiotów kierunkowych jest matematyka, fizyka, prawo gospodarcze, marketing, zarządzanie, nauki o materiałach, procesy produkcyjne. Studenci mają także zajęcia z informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Istotnym elementem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn i inżynierii materiałowej oraz przygotowanie do pracy w zespołach pracowniczych i udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych.
  Absolwent:
  Absolwenci  inżynierii produkcji uzyskują wiedzę inżynierską związaną z przemysłami: maszynowym i elektromaszynowym, motoryzacyjnym, precyzyjnym, w szczególności produkcji, w której zautomatyzowane i wysokowydajne procesy wykorzystują zaawansowane technologie materiałowe (odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki plastycznej metali, spajania), technologie ubytkowe (obróbka skrawaniem i obróbki niekonwencjonalne) oraz technologie montażu. Absolwenci mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych przemysłu maszynowego itp. Są przygotowani do pracy zarówno w dużych jak i mniejszych zakładach przemysłowych lub organizacjach o charakterze naukowo-badawczym. W przyszłej pracy zawodowej mają możliwość łączenia funkcji technicznych, organizatorskich oraz umiejętności ekonomicznych nie tylko w sferze działalności kierowniczej i wytwórczej ale również projektowej i eksploatacyjnej. Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwenta to m.in. projektant, technolog, konstruktor, inżynier utrzymania ruchu, inżynier procesu/jakości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria produkcji jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Energetyka
  Studia obejmują m.in. problematykę niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii i zmniejszania zagrożeń środowiska. Studenci poznają nowoczesne technologie w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn wirnikowych – turbin parowych i gazowych, silników lotniczych, sprężarek, pomp. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Wśród przedmiotów kierunkowych są m.in. ekonomia, zarządzanie i marketing, czy nowoczesne narzędzia informatyczne stosowane w praktyce inżynierskiej. Studenci energetyki otrzymują przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii.
  Absolwent:
  Osoby, które ukończą energetykę mogą być zatrudnione w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.
  Absolwenci tego kierunku mają wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów. Znają podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do podjęcia własnej działalności gospodarczej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Transport
  Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę m.in.  w zakresie dynamiki układów punktów materialnych, elektrotechniki i elektroniki, mechaniki relatywistycznej, optyki, akustyki, mechaniki kwantowej i budowy atomu, laserów, metali i półprzewodników. Wśród przedmiotów kierunkowych jest chemia techniczna, w tym wiedza niezbędna do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych i chemicznych występujących w urządzeniach i pojazdach transportowych oraz w ich otoczeniu. Studenci uczą się budowy, konstruowania oraz składu i technologii wytwarzania maszyn. Zdobywają umiejętności w zakresie metod pomiarowych i prowadzenia pomiarów, logistyki, bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszania zagrożeń dla środowiska. Poznają problematykę ekonomii w transporcie, analizę i projektowanie systemów transportowych, eksploatację środków technicznych, a także sterowanie ruchem – wszystko w odniesieniu do transportu drogowego i szynowego.
  Absolwent:
  Osoby, które ukończą ten kierunek studiów cechują się  następującymi kompetencjami: organizacja, planowanie i zarządzanie procesami transportowymi, planowanie, rozwój, utrzymanie systemów transportowych, projektowanie systemów i urządzeń transportowych, dobór i eksploatacja urządzeń transportowych. Miejsca, w których absolwenci transportu mogą znaleźć zatrudnienie to m.in. jednostki eksploatacyjne transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,  zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu;  jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa spedycyjne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Techniki dentystyczne
  Rekrutację na studia prowadzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  Program studiów łączy przedmioty zawodowe (dotyczące np. nowoczesnych metod wytwarzania uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych) z przedmiotami wykładanymi na Uniwersytecie Medycznym oraz z przedmiotami wykładanymi na Politechnice Łódzkiej.  Pozwoli to na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii materiałowych, a także z zakresu szeroko pojętych reakcji występujących w kontakcie organizmu z materiałami medycznymi. Studenci rozwijają umiejętności wykonania i projektowania zaawansowanych protez stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych we współpracy z lekarzem. Poznają szczegóły dotyczące certyfikacji i akredytacji, nauk społecznych i humanistycznych w tym prawo, filozofię, wychowanie fizyczne i naukę kongresowych i specjalistycznych języków obcych oraz profilaktyki i higieny zdrowotnej.
  Absolwent:
  Absolwenci kierunku, dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego. Potrafią wykonać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych, takich jak  protezy stałe, ruchome oraz nietypowe (aparaty ortodontyczne, naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych). Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskują absolwenci tego należy zaliczyć posiadanie wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć techniki dentystycznej w tym zastosowania materiałów stomatologicznych, technologii odlewniczych, obróbki plastycznej i łączenia materiałów oraz szeroką wiedzę z zakresu modyfikacji warstw wierzchnich na potrzeby medycyny. Posiadają umiejętność dostrzegania i wdrażania najnowszych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych. Absolwent po studiach drugiego stopnia przygotowany jest do pracy w laboratoriach protetycznych, w szkolnictwie wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, jak również w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonawstwa elementów protetycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Techniki dentystyczne jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA KOSMICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria kosmiczna
  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urządzeń w przestrzeni kosmicznej oraz w innych warunkach ekstremalnych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń i systemów sterowania w przestrzeni kosmicznej. Studenci uczą się też projektowania i eksploatacji konstrukcji, projektowania i doboru materiałów oraz ochrony organizmów żywych oraz urządzeń w środowisku kosmosu. Obok przedmiotów podstawowych, tj. matematyka, fizyka, chemia, są tu też przedmioty kierunkowe, obejmujące zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej, prowadzenia prac projektowo-konstrukcyjnych, automatyki, sterowania, programowania sterowników przemysłowych oraz techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W programie studiów po 4 i po 6 semestrze przewidziano praktyki  trwające co najmniej 4 tygodnie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria kosmiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry