• EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria
   Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci łącznie na 3 kierunki: ekonomię (w tym specjalności: ekonomia przedsiębiorstwa; ekonomia międzynarodowa); finanse, inwestycje i rachunkowość (w tym specjalność finanse publiczne i podatki) oraz informatykę i ekonometrię. Studiują przez pierwsze 3 semestry razem i przez kolejne 3 zgodnie z wyborem kierunku i specjalności studiów. Efekty kształcenia są zatem w części wspólne dla wszystkich studiujących, a w części różne, bo związane ściśle z kierunkiem lub specjalnością. Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.
   Absolwenci WNE studiów I stopnia wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne i informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy. Absolwenci dysponują ogólnymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. Mogą te zadania wykonywać w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują zarówno indywidualnie, jak i w grupach projektowych. Uczą się sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności oraz poddawać je rzetelnemu ocenianiu, co pozwala wykształcić cechy uczciwego i odpowiedzialnego studenta i pracownika o wysokim poziomie etyki zawodowej. Dzięki nauce języka obcego, dostępowi do zajęć prowadzonych po angielsku, wyjazdom na stypendia w ramach programu Erasmus i innych umów (uczestniczy w nich co najmniej 1/5 studentów) umożliwiającym studia przez co najmniej 1 semestr w uczelniach zagranicznych, goszczeniu wielu obcokrajowców (ok. 100 studentów każdego roku) absolwent WNE ma podstawy do podejmowania się zadań zawodowych wymagających użycia języka angielskiego, w tym w otoczeniu i w zespole międzynarodowym. Wszyscy absolwenci – niezależnie od wybranego od II roku studiów kierunku i specjalności - mają wiedzę i umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach ekonomistów i finansistów średniego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, w instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, a ponadto szereg umiejętności szczególnie sprzyjających zatrudnieniu zgodnemu z wiedzą i umiejętnościami wyspecjalizowanymi. W czasie studiów istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do egzaminu EBCL (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) uznawanego w blisko 30 krajach na świecie, jak i SAS Data Mining Certificate Program. Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych. Rozumieją potrzebę systematycznego dostosowywania swoich kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i dynamicznie rozwijającej się wiedzy o niej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria wymagane jest ukończenie przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich lub magisterskich.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • EKONOMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Ekonomia
   Studia magisterskie prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych, są idealną propozycją rozwinięcia wiedzy zdobytej podczas studiów licencjackich Wydziału Nauk Ekonomicznych UW jak również wiedzy zdobytej na innej uczelni. Poniżej przedstawione zostały programy proponowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
   Dostępne programy:
   • Ekonomia Międzynarodowa. Studia z zakresu gospodarki i wymiany towarów i usług na arenie międzynarodowej, dające specjalistyczną wiedzę w zakresie mechanizmów rynku międzynarodowego oraz umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
   • Ekonomia Przedsiębiorstwa. Studia przeznaczone dla kandydatów zainteresowanych zasadami prowadzenia i współtworzenia współczesnego przedsiębiorstwa. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu tematyki finansów, rachunkowości oraz analizy finansowej i elementów wiedzy menedżerskiej.
   • International Economics. Studia prowadzone w języku angielskim dedykowane studentom zagranicznym, jak i Polakom. Studia te dają wyjątkowa okazję uzyskania dyplomu double master’s degree podczas swoich dwóch latach studiów student może uzyskać także tytuł magistra z partnerskich uniwersytetów w jednym z państw tj: Austrii, Belgia, Węgry i Portugalia (University Institute of Lisbon). Studenci zajmują się badaniem rozmaitych sił, które kształtują gospodarkę światową i jej instytucje.
   • Development Economics. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu tematyki dotyczącej wzrostu gospodarczego. Zakres studiów zapewnia studentom solidne podstawy w teorii ekonomii i zapoznaje ich z najnowszymi trendami w dziedzinie procesów rozwojowych.
   • Ekonomia Przedsiębiorczości (zaoczne). Studia te skierowane są dla kandydatów wiążących swoją przyszłą pracę z biznesem. Celem studiów jest przygotowanie studenta do pracy na stanowiskach kierowniczych, eksperckich, głównie w dziedzinach dotyczących analizy, konsultacji w sektorze komercyjnym zarówno w kraju jak i za granicą.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest dyplom ukończenia studiów.

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kieurnek Finanse, inwestycje i rachunkowość
   Zajęcia na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość prowadzone są przez najbardziej wymagający ale i zawodowo doświadczonych ekspertów takich jak: prezesi oraz pracownicy wysokiego szczebla banków centralnych i komercyjnych, członkowie rad nadzorczych, praktycy życia giełdowego, pracownicy i konsultanci ministerstw, oraz znawcy problematyki europejskiej. Możliwość korzystania z wiedzy doświadczonych ekspertów, na pewno będzie fascynującym przeżyciem i dobrym przygotowaniem do życia zawodowego.
   Dostępne programy:
   • Finanse, Inwestycje i Rachunkowość to specjalizacja przygotowana z myślą o dynamicznie rozwijającej się tematyce finansowej dotykającą sfery zarówno ekonomicznej jak i społecznej.
   • Finanse Publiczne i Podatki. Głównym celem specjalności Finanse Publiczne i Podatki jest ukazanie roli podatków w sektorze publicznym i prywatnym i ich wpływu na współzależność pomiędzy tymi sektorami.
   • Quantitative Finance - studia prowadzone w języku angielskim, zajmujące 19 miejsce w kategorii Top 100 Best Masters in Financial Markets Global Ranking. Charakterystyczną cechą tego programu jest to, że łączy w sobie ogólne podstawy teorii ekonomii z wiedzą specjalistyczną w dziedzinie finansów. Na Wydziale studenci mogą korzystać OSTC Trading Lab, gdzie sprawdzają w praktyce swoją wiedzę z zakresu inwestycji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse, inwestycje i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse, inwestycje i rachunkowość jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA I EKONOMETRIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka i ekonometria
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria są wyjątkowo ciekawe i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc. Studia pierwszego stopnia gwarantują wyjątkową różnorodność zajęć o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym. W odróżnieniu od innych studiów na podobnych kierunkach wielu uczelni, studia na kierunku prowadzonym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego otwierają szeroką gamę możliwości dalszej inspirującej specjalizacji w kilku niezależnych i atrakcyjnych dziedzinach.  Studia przeznaczone są dla ambitnych osób pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest średnia ocen z całego toku studiów.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
   Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne I stopnia są niezwykle interesujące i szczególnie skierowane do osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii. Nauka odbywa się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, według jednolitego, uzgodnionego programu. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata na unikatowym kierunku ekonomiczno-matematycznym Studia pierwszego stopnia jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od matematyki, ekonomii, poprzez informatykę, zarządzanie i finanse, a na ekonometrii i metodach ilościowych w ekonomii kończąc Studia przeznaczone są dla ambitnych osób pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na Międzykierunkowych studiach ekonomiczno-matematycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na Międzykierunkowych studiach ekonomiczno-matematycznych jest średnia ocen z całego toku studiów

   .

   Dowiedz się więcej

    

  • MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
   Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (MSEMen) pozwalają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiając po ich skończeniu wybór wielu zawodów cechujących się różnym poziomem samodzielności decyzji, poczynając od prac standardowych, aż do decydowania o organizacji pracy innych osób i rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych w przedsiębiorstwach. Przed absolwentami tych studiów otwarte są także dalsze możliwości kształcenia na poziomie magisterskim, zwłaszcza na kierunkach oraz specjalnościach ekonomicznych i związanych z zarządzaniem. W toku kształcenia studenci MSEMen poznają między innymi: rozbudowaną mikro- i makroekonomię, w tym także makroekonomię w aspekcie międzynarodowym oraz zaawansowane umiejętności analityczne, związane z przedmiotami narzędziowymi (matematycznymi, statystycznymi i ekonometrycznymi) w stopniu znacznie przekraczającym umiejętności nabywane w trakcie zwykłych studiów z zarządzania. Oprócz tego uczestnicy tych studiów mają możliwość poznania zastosowań analizy ekonomicznej i uzyskania praktycznych umiejętności z dziedzin przydatnych w przyszłej pracy zawodowej (m.in. z wybranych programów informatycznych, finansów oraz różnych dziedzin zarządzania). Wykształcenie studentów uzupełnia wiedza z zakresu podstawowych dziedzin zarządzania, w tym zachowań organizacyjnych i kultury organizacyjnej, pozwalając na uzyskanie dyplomu licencjackiego na unikatowym kierunku ekonomiczno-menedżerskim.
   Wybierając MSEMen, studenci mogą liczyć również na opanowanie podstaw prawa wykorzystywanego w działalności gospodarczej (w tym prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego), rachunkowości oraz rynku finansowego, co ułatwia im funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy oraz daje istotną przewagę w porównaniu z absolwentami wyłącznie studiów ekonomicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na Międzykierunkowych studiach ekonomiczno-menedżerskich brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na Międzykierunkowych studiach ekonomiczno-menedżerskich jest średnia ocen z całego toku studiów.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FINANCE, INVESTMENTS AND ACCOUNTING REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Finance, investments and accounting
   Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów Finansów, Inwestycji i Rachunkowości, jest wyposażenie studentów w profesjonalną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki, międzynarodowych rynków finansowych, ich mechanizmów, instrumentów i regulacji, w celu umożliwienia późniejszego jej wykorzystania w pracy zawodowej oraz zastosowaniach praktycznych. Studenci poznają zasady przygotowywania analiz i prognoz ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa, instytucji finansowej oraz rynku (np. walutowego, giełdy, depozytowo-kredytowego). Studenci są wyposażeni nie tylko w nowoczesne metody i narzędzia analityczne podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i zasadami właściwej organizacji pracy, ale także uzyskują kierunkową wiedzę specjalistyczną z zakresu, rynków i instytucji finansowych, zarządzania finansowymi międzynarodowymi, polityki pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.
   Profil absolwenta:
   Kompetencje nabyte w trakcie studiów pozwalają podejmować pracę na stanowiskach ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Wiedza i umiejętności kierunkowe przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych), przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych, a także we własnej firmie. Uzyskane podstawy teoretyczne, jak również znajomość praktycznego zastosowania metod analitycznych, wybranych narzędzi ekonometrycznych oraz rachunkowości mogą znaleźć swoje zastosowanie w pracy na stanowiskach ekonomistów, analityków, handlowców, księgowych. Absolwenci Finansów Inwestycji i Rachunkowości, z wykształceniem wyższym, z trzyletnią praktyką w księgowości otrzymują certyfikat Ministerstwa Finansów, który daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (szczególnie ważne dla zainteresowanych karierą głównego księgowego lub prowadzeniem własnego biura rachunkowego).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finance, investments and accounting brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finance, investments and accounting jest ukończenie studiów I stopnia oraz legitymowanie się znajomością języka angielskiego: (certyfikat znajomości języka angielskiego /nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole średniej lub na uczelni o języku wykładowym angielskim, obywateli krajów, w których język angielski jest językiem oficjalnym oraz osób, które zdały egzamin uniwersytecki co najmniej na poziomie B2/; honorowane są zaświadczenia Cambridge /FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT), IELTS/ oraz TOEFL, TSE, jak również dyplomy ukończenia NKJO).

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • marcin t
  ocena

  super wydział, najlepsi ludzie ta nasza atmosfera!!!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
 • Ekonomia Międzynarodowa
 • Ekonomia Przedsiębiorstwa
FINANSE, INWESTYCJE, RACHUNKOWOŚĆ
 • Finanse, Inwestycje, Rachunkowość
 • Finanse Publiczne i Podatki
 • Finance and International Investment (studia w języku angielskim)
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
MIĘDZYKIERUNKOWE EKONOMICZNO - MENEDŻERSKIE
MIĘDZYKIERUNKOWE EKONOMICZNO - MATEMATYCZNE
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
 • Ekonomia Międzynarodowa
 • Ekonomia Przedsiębiorstwa
 • International Economics (studia w języku angielskim)
 • Development Economics (studia w języku angielskim)
FINANSE, INWESTYCJE, RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE PUBLICZNE I PODATKI
QUANTITATIVE FINANCE (studia w języku angielskim)
INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
 • Ekonomia Międzynarodowa
 • Ekonomia Przedsiębiorstwa
FINANSE, INWESTYCJE, RACHUNKOWOŚĆ
 • Finanse, Inwestycje, Rachunkowość
 • Finanse Publiczne i Podatki
 • Finance and International Investment
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
 • Ekonomia Przedsiębiorczości
FINANSE, INWESTYCJE, RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE PUBLICZNE I PODATKI
INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Doktoranckie

EKONOMIA