• FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Fizjoterapia
   Absolwenci studiów licencjackich uzyskują wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowią¬zującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nad¬rzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kon¬trolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

   Dowiedz się więcej

    

  • KIERUNEK LEKARSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Lekarski
   Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Absolwenci kierunku Lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego , a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu  lekarza uprawniające do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych  i akademickich, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz  klinikach wyższych uczelni medycznych. Ukończenie studiów umożliwia podnoszenie  kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje świadczeń zdrowotnych,  a w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie posiadanej specjalizacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia

   Dowiedz się więcej

    

    

  • KOSMETOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Kosmetologia
   Absolwent kierunku Kosmetologia dzięki otrzymanej wiedzy oraz opanowaniu umiejętności praktycznych uzyska niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kosmetologii ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji i marketingu kosmetyków, podstaw ekonomiki i prawa. Posiada umiejętność postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie, wizażu i stylizacji w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia potrafi wykonać różne zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne, korygujące wady i niedoskonałości estetyczne zarówno przy zastosowaniu tradycyjnych akcesoriów, jak i nowoczesnej aparatury kosmetycznej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych  o  pełnym  zakresie  usług  oraz  współpracy  z lekarzem  dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Posiada umiejętność planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą. Potrafi prawidłowo odczytać  skład  kosmetyku  i ustalić  jego  zastosowanie.  Zna  język  obcy  i  posługuje  się językiem specjalistycznym z zakresu kosmetologii. Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Zna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem. Odbył praktykę w gabinecie kosmetycznym w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej. Jednocześnie należy dostrzec, że od absolwentów kierunku kosmetologia, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw wpisujących się w obszar nauk społecznych i humanistycznych. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne. Absolwent kierunku Kosmetologia zna dzieje estetyki jako dyscypliny filozoficznej oraz jej powiązania z innymi gałęziami nauk. Ważnym zagadnieniem w pracy kosmetologa jest kwestia etyki zawodowej. Kosmetolog jest świadomy faktu, że nie powinien podejmować działań wykraczających poza jego kompetencje a przynależne innym grupom zawodowym, np. lekarzom dermatologom, lekarzom medycyny estetycznej, pielęgniarkom, fizjoterapeutom. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Dowolny przedmiot zdawany na maturze

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PIELĘGNIARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Pielęgniarstwo 
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Biologia lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

   Dowiedz się więcej

    

  • POŁOŻNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Położnictwo
   Absolwent studiów licencjackich posiada ogólną wiedzę medyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Absolwent posiada umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety i jej rodziny; kobiety ciężarnej; kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Absolwent jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej. Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej, może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Biologia lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

   Dowiedz się więcej

    

  • RATOWNICTWO MEDYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Ratownictwo medyczne
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Dowolny przedmiot zdawany na maturze

   Dowiedz się więcej

    

    

  • ZDROWIE PUBLICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Zdrowie publiczne
   Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji; rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

   Dowiedz się więcej

    

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Wychowanie fizyczne
   Po ukończeniu studiów i wybraniu jednej ze specjalności, absolwent może pracować w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzić zajęcia ruchowe w przedszkolu oraz dodatkowo prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i odnowy biologicznej w zależności od wybranej specjalności. Jako instruktor może pracować w klubie sportowym, ośrodkach odnowy biologicznej, a także w innych instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Cele kształcenia zakładają osiągnięcie przez studenta kompetencji z zakresu wiedzy i umiejętności, właściwych dla danego obszaru kształcenia. Nabyte efekty kształcenia student będzie mógł wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach. Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych (o zdrowiu, o kulturze fizycznej) oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń i praktyk studenckich a w tym:
   • wiedzę merytoryczną z zakresu techniki i metodyki nauczania gier zespołowych i sportów indywidualnych niezbędną do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
   • podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne oraz ruchowe w zakresie sportów indywidualnych i zespołowych,
   • podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia, miejsca wychowania fizycznego w kulturze fizycznej oraz kultury fizycznej w kulturze globalnej,
   • indywidualizowania zadań i metod kształcenia w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
   • samodzielnego planowania aktywnych form turystyki oraz imprez rekreacyjnych, organizowania, prowadzenia i sędziowania zawodów sportowych,
   • prowadzenia dokumentacji dotyczącej zajęć dydaktycznych i pracy wychowawczej w placówce oświatowej,
   • umiejętność oceny rozwoju fizycznego ucznia,
   • podstawową wiedzę z zakresu promocji zdrowia, wychowania zdrowotnego, ochrony środowiska oraz kreowania zachowań prozdrowotnych,
   • potrzebę kształtowania postaw prozdrowotnych i prosomatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Dowolny przedmiot zdawany na maturze
   Przeprowadzony zostanie sprawdzian umiejętności sportowych z gimnastyki i dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin:
   • piłka siatkowa
   • koszykówka
   • piłka nożna
   • piłka ręczna
   Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności sportowych otrzymując maksymalną liczbę punktów.
    

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI
 
Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Gimnastyka korekcyjna (reedukacja posturalna)
 • Odnowa biologiczna
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Epidemiologia z biostatystyką
 • Opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI
 
Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
RATOWNICTWO MEDYCZNE
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Gimnastyka korekcyjna (reedukacja posturalna)
 • Odnowa biologiczna
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Epidemiologia z biostatystyką
 • Opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Epidemiologia z biostatystyką
 • Opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku