ul. IX Wieków Kielc 19

25-317 Kielce,

tel. 41 349 69 09

 fax 41 349 69 16

e-mail: wnoz@ujk.edu.pl

www.wnoz.ujk.edu.pl

ul. IX Wieków Kielc 19

25-317 Kielce,

tel. 41 349 69 09

 fax 41 349 69 16

e-mail: wnoz@ujk.edu.pl

www.wnoz.ujk.edu.pl

 • FIZJOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Fizjoterapia
  Absolwenci studiów licencjackich uzyskują wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowią¬zującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nad¬rzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kon¬trolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Lekarski
  Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Absolwenci kierunku Lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego , a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu  lekarza uprawniające do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych  i akademickich, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz  klinikach wyższych uczelni medycznych. Ukończenie studiów umożliwia podnoszenie  kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje świadczeń zdrowotnych,  a w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie posiadanej specjalizacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Kosmetologia
  Absolwent kierunku Kosmetologia dzięki otrzymanej wiedzy oraz opanowaniu umiejętności praktycznych uzyska niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kosmetologii ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji i marketingu kosmetyków, podstaw ekonomiki i prawa. Posiada umiejętność postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie, wizażu i stylizacji w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia potrafi wykonać różne zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne, korygujące wady i niedoskonałości estetyczne zarówno przy zastosowaniu tradycyjnych akcesoriów, jak i nowoczesnej aparatury kosmetycznej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych  o  pełnym  zakresie  usług  oraz  współpracy  z lekarzem  dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Posiada umiejętność planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą. Potrafi prawidłowo odczytać  skład  kosmetyku  i ustalić  jego  zastosowanie.  Zna  język  obcy  i  posługuje  się językiem specjalistycznym z zakresu kosmetologii. Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Zna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem. Odbył praktykę w gabinecie kosmetycznym w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej. Jednocześnie należy dostrzec, że od absolwentów kierunku kosmetologia, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw wpisujących się w obszar nauk społecznych i humanistycznych. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne. Absolwent kierunku Kosmetologia zna dzieje estetyki jako dyscypliny filozoficznej oraz jej powiązania z innymi gałęziami nauk. Ważnym zagadnieniem w pracy kosmetologa jest kwestia etyki zawodowej. Kosmetolog jest świadomy faktu, że nie powinien podejmować działań wykraczających poza jego kompetencje a przynależne innym grupom zawodowym, np. lekarzom dermatologom, lekarzom medycyny estetycznej, pielęgniarkom, fizjoterapeutom. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny przedmiot zdawany na maturze

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Pielęgniarstwo 
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Biologia lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Położnictwo
  Absolwent studiów licencjackich posiada ogólną wiedzę medyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Absolwent posiada umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety i jej rodziny; kobiety ciężarnej; kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Absolwent jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej. Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej, może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Biologia lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Ratownictwo medyczne
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny przedmiot zdawany na maturze

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Zdrowie publiczne
  Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji; rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Wychowanie fizyczne
  Po ukończeniu studiów i wybraniu jednej ze specjalności, absolwent może pracować w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzić zajęcia ruchowe w przedszkolu oraz dodatkowo prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i odnowy biologicznej w zależności od wybranej specjalności. Jako instruktor może pracować w klubie sportowym, ośrodkach odnowy biologicznej, a także w innych instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Cele kształcenia zakładają osiągnięcie przez studenta kompetencji z zakresu wiedzy i umiejętności, właściwych dla danego obszaru kształcenia. Nabyte efekty kształcenia student będzie mógł wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach. Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych (o zdrowiu, o kulturze fizycznej) oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń i praktyk studenckich a w tym:
  • wiedzę merytoryczną z zakresu techniki i metodyki nauczania gier zespołowych i sportów indywidualnych niezbędną do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
  • podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne oraz ruchowe w zakresie sportów indywidualnych i zespołowych,
  • podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia, miejsca wychowania fizycznego w kulturze fizycznej oraz kultury fizycznej w kulturze globalnej,
  • indywidualizowania zadań i metod kształcenia w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • samodzielnego planowania aktywnych form turystyki oraz imprez rekreacyjnych, organizowania, prowadzenia i sędziowania zawodów sportowych,
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej zajęć dydaktycznych i pracy wychowawczej w placówce oświatowej,
  • umiejętność oceny rozwoju fizycznego ucznia,
  • podstawową wiedzę z zakresu promocji zdrowia, wychowania zdrowotnego, ochrony środowiska oraz kreowania zachowań prozdrowotnych,
  • potrzebę kształtowania postaw prozdrowotnych i prosomatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny przedmiot zdawany na maturze
  Przeprowadzony zostanie sprawdzian umiejętności sportowych z gimnastyki i dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin:
  • piłka siatkowa
  • koszykówka
  • piłka nożna
  • piłka ręczna
  Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności sportowych otrzymując maksymalną liczbę punktów.
   

  Dowiedz się więcej

   

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry