ul. Mokotowska 16/20,

00-561 Warszawa

tel. 22 55 30 818; 22 55 30 828

fax. 22 629 89 79

e-mail: pedagog(at)pedagog.uw.edu.pl

http://www.pedagog.uw.edu.pl

ul. Mokotowska 16/20,

00-561 Warszawa

tel. 22 55 30 818; 22 55 30 828

fax. 22 629 89 79

e-mail: pedagog(at)pedagog.uw.edu.pl

http://www.pedagog.uw.edu.pl

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika

  Studia I stopnia

  Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - ORGANIZACJA EDUKACJI DOROSŁYCH będzie posiadał podstawową wiedzę o człowieku dorosłym jako autorze własnej biografii i roli, jaką pełni człowiek
  w kształtowaniu życia społeczności, a także wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących go czynników, systemu edukacji dorosłych (edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej) oraz wiedzę o strukturze organizacji, jej funkcjonowaniu, kulturze środowiska pracy i edukacji. Będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę andragogiczną do analizy stanu i zmian zachodzących w obszarze edukacji dorosłych oraz w celu planowania, organizowania i promowania działań edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych zgodnie z obowiązującymi standardami społecznymi, zawodowymi i edukacyjnymi. Jako specjalista do spraw organizacji edukacji dorosłych będzie mógł znaleźć zatrudnienie w działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, w redakcjach portali edukacyjnych, w agencjach zatrudnienia, w działach marketingu i reklamy, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia i in.

   

  Celem specjalności ANIMACJA KULTURY I EDUKACJA NIEFORMALNA jest wyposażenie absolwentów w wiedzę dotyczącą różnorodności obszarów edukacji formalnej, nieformalnej i alternatywnej oraz animacji społeczno-kulturalnej, a także zapoznanie z nurtami funkcjonującymi na świecie i w Polsce. Absolwent zdobędzie warsztat z zakresu różnych metod i środków stosowanych w animacji i edukacji nieformalnej; pozna środowiska i obszary, w jakich one funkcjonują i są stosowane, a także zdobędzie wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania różnych instytucji w środowisku lokalnym. W trakcie studiów studenci będą uczestniczyć w projektach o charakterze społecznym, animacyjnym, a także w projektach badawczych.

  Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do zawodu Pedagoga animacji kultury oraz Nauczyciela edukacji pozaszkolnej. Kwalifikacje te uprawniają do podjęcia pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych, szkołach i przygotowują do samodzielnego założenia organizacji pozarządowej.

   

  Założeniem programu specjalności POMOC SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA DZIECKU I RODZINIE jest łączenie teorii  i praktyki oraz wyposażenie studentów w umiejętności pracy z jednostkami, rodzinami  i środowiskiem społecznym. Studenci zdobywają wiedzę ogólną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i specjalistyczną w zakresie polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Mają także możliwość rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozwiązywania problemów społecznych i problemów osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Równolegle ze zdobywaniem wiedzy teoretycznej realizują praktyki zawodowe w wybranych instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Ponadto studenci zdobywają i doskonalą umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz zapoznają się z sytuacją pracy socjalnej w krajach UE.  Program specjalności  koncentruje się w szczególności na działaniach i programach wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny, zapobieganiu przemocy,  pomocy dzieciom krzywdzonym, uzależnieniach i pomocy ich ofiarom, rzecznictwie w interesie osób wykluczonych, np. dzieci  z zagrożonych środowisk.

   

  Absolwenci studiów mogą podejmować pracę, jako specjaliści, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy uliczni, asystenci rodzinni, animatorzy i twórcy projektów działań w dziedzinie pracy społeczno-wychowawczej w: lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, regionalnych ośrodkach polityki społecznej i administracji państwowej, środowiskowych formach pomocy, centrach pomocy rodzinie, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, poradniach wspierających dzieci i rodziny, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach interwencyjnych, ośrodkach wychowawczych, instytucjach i organizacjach pomagającym uchodźcom, ośrodkach dla ofiar przemocy, schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach adopcyjnych, szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, programach zdobywania kwalifikacji zawodowych i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach i programach oferującym pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w zakładach karnych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, organizacjach pozarządowych, społecznych i charytatywnych ukierunkowanych na pomoc dziecku, rodzinie i środowisku.

   

  Program specjalności PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA: WSPOMAGANIE ROZWOJU I TERAPIA OSÓB NIEPEŁNOSTPRAWNYCH przygotowuje pedagogów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych w placówkach prowadzących kształcenie osób niepełnosprawnych w systemie włączającym lub integracyjnym oraz w placówkach wspierających rozwój i kompetencje poznawcze, emocjonalne i społeczne osób z niepełnosprawnością.

  Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako pedagodzy w placówkach integracyjnych lub prowadzących edukację włączającą, specjaliści zajęć rewalidacyjnych, pedagodzy wspomagający, specjaliści organizacji kształcenia integracyjnego i włączającego w placówkach edukacyjnych i edukacyjno-wychowawczych, asystenci osób niepełnosprawnych, pedagodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz placówkach służby zdrowia, także jako osoby pracujące na różnych stanowiskach w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się pracą z osobami z niepełnosprawnością w różnym wieku, mogą także pracować w ośrodkach dziennego pobytu.

   

  Absolwenci wszystkich specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

   

  Studia II Stopnia

  Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE DOROSŁYCH będzie posiadał wiedzę  na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy  prowadzenia rozmowy doradczej. Będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy potencjału edukacyjnego człowieka dorosłego, wskazywał możliwe obszary wykorzystania tego potencjału, będzie potrafił przygotować proces doradczy dla grup o specjalnych potrzebach społecznych oraz samodzielnie zaproponować rozwiązania doradcze z uwzględnieniem różnych grup odbiorców.

  Absolwent specjalności będzie mógł pracować w instytucjach rynku pracy, jednostkach gospodarczych, placówkach edukacyjno-oświatowych, działach kadr i w działach personalnych, instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie, instytucjach prowadzących działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

  Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - EDUKACJA POZAFORMALNA DOROSŁYCH – PROWADZENIE SZKOLEŃ będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania wolnego i dobrze płatnego zawodu trenera; edukatora, instruktora i organizatora działalności oświatowej dla dorosłych lub też innych zawodów związanych z organizacją i nadzorowaniem procesu edukacyjnego, na przykład menagera instytucji i placówek edukacji dorosłych. Uzyska niezbędną wiedzę umożliwiającą analizę przebiegu procesu grupowego, stosowania adekwatnych rozwiązań dydaktycznych oraz zastosowania różnorodnych teorii uczenia się dorosłych w praktyce. Będzie potrafił samodzielnie projektować i prowadzić szkolenia oraz warsztaty z uwzględnieniem specyfiki grupy.

  Ukończenie specjalności pozwala uzyskać nowoczesną i społecznie oczekiwaną profesję, polegającą na  wspieraniu  szeroko pojętego rozwoju człowieka dorosłego poprzez edukację i autoedukację. Zawód ten wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na wiedzę jako ważnego czynnika cywilizacyjnego postępu a zarazem wyznacznika osobistego rozwoju i poczucia życiowej satysfakcji uczących się dorosłych.

  Celem kształcenia na interdyscyplinarnej specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym jest przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach pedagoga animatora z kompetencjami doradcy edukacyjno-zawodowego. Daje studentom unikalną szansę na zdobycie kwalifikacji i kompetencji do wykonywania dwu zawodów: Animatora kultury (zawód ten jest wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 343901) i kompetencji do wykonywania zawodu Doradcy zawodowego (zawód ten jest wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 242304).

  Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym to odpowiadająca na potrzeby współczesnych zmian cywilizacyjnych specjalność kształcąca do aktywnego życia zawodowego w państwie zróżnicowanym kulturowo, które musi podlegać samoograniczaniu, wyrzekać się niektórych obszarów monopolu oraz ustanawiać inne. Absolwent, wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko funkcjonowania, ale także dokonywania zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym, będzie doceniał wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego i wpływał na wypracowywanie zasad współżycia w przestrzeni publicznej z poszanowaniem różnic kulturowych. Działania
  i odpowiedzialność zawodowa pedagoga z kompetencjami animatora i doradcy polega na inicjowaniu, organizowaniu i upowszechnianiu kultury i sztuki w palcówkach kulturalnych, oświatowych, medialnych działających w społeczeństwie wielokulturowym oraz na diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych i zawodowych i konstruowaniu indywidulanych planów rozwoju. Studia umożliwią absolwentom poznanie zagadnień związanych funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i niekomercyjnych, zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej współczesnej kultury, sztuki i mediów, a także komunikacji społecznej. Absolwent specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym jest także osobą instancją mediacyjną, rozjemczą i interwencyjną w sytuacjach konfliktów. Prowadzi współpracę z instytucjami specjalizującymi się w poradnictwie i orzecznictwie, pomocy społecznej i rodzinnej, organizacjami pozarządowymi i mediami oraz, w zależności od lokalnych zindywidualizowanych uwarunkowań, z osobami, organizacjami i placówkami właściwymi dla zdiagnozowanych potrzeb i problemów.

  Studia w ramach specjalności Edukacja artystyczna i medialna dają przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej. Studia stanowią połączenie wiedzy o kulturze, sztuce i mediach z własną twórczością artystyczną studentów w zakresie: malarstwa, grafiki, rysunku, projektowania graficznego z użyciem nowoczesnych mediów, fotografii cyfrowej, rzeźby, ceramiki, kreowania struktur przestrzennych typu environment. Studia przygotowują także do umiejętnej analizy i krytycznej oceny medialnych przekazów (jak również do ich tworzenia) oraz wykorzystywania nowych mediów w działalności edukacyjnej (nowoczesne metody kształcenia wykorzystujące nowe technologie np. e-learning). Kształtowanie świadomego korzystania z treści medialnych program studiów wiąże ze zdolnościami do kompetentnej komunikacji we wszystkich formach przekazu: drukowanych i elektronicznych. Studia wyposażają studentów w niezbędną wiedzę o mediach w kontekście współczesnej kultury i edukacji oraz w umiejętność tworzenia przekazów audiowizualnych w postaci filmów, reportaży multimedialnych, prezentacji elektronicznych itd.

  Absolwenci specjalności Edukacja artystyczna i medialna, przygotowani do twórczej pracy zawodowej, znajdą pracę w: szkole podstawowej i gimnazjum w zakresie edukacji plastycznej – studia dają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki; instytucjach artystycznych (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucjach medialnych i medialno-edukacyjnych (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz w każdej instytucji kulturalnej, edukacyjnej czy usługowej, w której kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itd.).

  Program specjalności INTEGRACJA I INKLUZJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA przygotowuje pedagogów,

  w tym pedagogów specjalnych, do prowadzenia działań integracyjnych i włączających na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem, w środowisku otwartym i w instytucjach wsparcia społecznego (organizacje społeczne, instytucje edukacyjne, programy i projekty o charakterze integracyjnym w instytucjach publicznych i prywatnych). Celem kształcenia na specjalności Integracja i inkluzja społeczno-edukacyjna jest przygotowanie pedagogów - specjalistów w zakresie działań włączających i integracyjnych, umiejących planować, realizować i oceniać działania pedagogiczne o charakterze inkluzyjnym, tworzyć narzędzia diagnostyczne wspierające takie działania, analizować skuteczność działań praktyki oraz prowadzić badania naukowe w tym obszarze.

  Absolwent znajduje zatrudnienie w placówkach edukacyjnych realizujących kształcenie integracyjne lub włączające, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, w instytucjach pracy socjalnej i pomocy społecznej, działających w sektorze państwowym, samorządowym oraz pozarządowym, w placówkach służby zdrowia i środowisku lokalnym.

  Absolwent specjalności POLITYKA OŚWIATOWA – MENEDŻER OŚWIATY będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. W zakres tych kompetencji wchodzi również umiejętność określania celów i zasad współpracy i działań partnerskich z innymi podmiotami w obszarze oświaty. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze i interpersonalne.

  Zakres wiedzy i umiejętności proponowany w programie specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną dotyczy tego, co jest potrzebne w procesie poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej. W centrum uwagi jest dziecko i jego rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej pozwalającej dostrzec różne czynniki zagrożenia i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych. Celem pracy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi człowieka w środowisku oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rodzinnych i społecznych. Absolwent z interdyscyplinarną wiedzą o dziecku i rodzinie może podjąć pracę w instytucjach, służbach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinie, opieką i wychowaniem. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy wychowawcy, pedagoga, specjalisty do spraw pracy z rodziną, asystenta rodziny, koordynatora. Może pracować w instytucjach systemu edukacji: szkołach (pedagog, wychowawca świetlicy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pedagog); w kuratorskich służbach sądowych, a także w instytucjach sektora pomocy społecznej: świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, poradnictwie rodzinnym, służbach socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie. Jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych. Absolwent specjalności potrafi tworzyć projekty w sferze społeczno-wychowawczej i socjalnej, kreować i animować działania społeczne na rzecz dzieci, rodzin oraz środowiska lokalnego.

  Specjalność TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA NAD KULTURĄ I EDUKACJĄ jest skierowana do szczególnej grupy studentów zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej humanistyki uwzględniającej konteksty edukacyjne. Specjalność łączy wiedzę z historii i teorii kultury z ponowoczesnym myśleniem o rzeczywistości. Jej celem jest ukształtowanie zdolności do krytycznego myślenia, analizowania i dekonstrukcji zjawisk społeczno-kulturowych oraz artystycznych. Absolwent ma być świadomym uczestnikiem dyskursu intelektualnego, otwartym na polifoniczność współczesnych zjawisk kulturowych.

  Jest to propozycja studiów jako drogi rozwoju intelektualnego, zakładająca, że uniwersytet jest miejscem wspierania i rozwoju kultury i nauki. Celem specjalności jest także przygotowanie studentów do samokształcenia: szukania nowych inspiracji, oryginalnego formułowania problemów teoretycznych, wreszcie zaś samodzielnego prowadzenia badań. Specjalność jest szczególnie (choć nie wyłącznie) przeznaczona dla studentów rozważających kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia.

  Absolwenci wszystkich specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są następujące przedmioty:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia (R, 30%)

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia oraz konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika Małego Dziecka
  Program kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA (specjalności: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA; EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO) uwzględnia cztery obszary wiedzy, umiejętności i wartości, które są niezbędne do przygotowania nauczyciela małych dzieci:
  • filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna wiedza o kontekście i specyfice rozwoju dziecka i funkcjonowaniu rodziny oraz teoriach pedagogicznych organizujących proces edukacyjny;
  • wiedza i umiejętności dotyczące konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka;
  • wiedza i umiejętności związane z metodami tworzenia bezpiecznego i stymulującego uczenie się środowiska edukacyjnego;
  • wiedza i umiejętności obejmujące monitorowanie rozwoju dziecka oraz ewaluacji efektywności pracy nauczyciela.

  Absolwent specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami. Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, zerówkach szkolnych, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej; do pracy jako doradca pedagogiczny w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi czy jako lider współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą.

  Absolwent specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, zerówkach szkolnych, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej; do pracy jako doradca pedagogiczny w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi czy jako lider współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą. Specjalność przygotowuje również do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

  Specjalność dostępna jest wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych.

  Absolwenci wszystkich specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika małego dziecka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

Patrycja Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to studia praktyczne, przygotowujące do wykonywania konkretnego zawodu. Nauka to przecieranie ścieżek zawodowych, zdobywanie wiedzy o doświadczonych praktyków z długoletnim stażem pracy

aneta Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to prestiż, ale także ? w przypadku kierunku jakim jest Pedagogika małego dziecka- odpowiedzialność. Tego także należy się nauczyć, bo od niej wiele zależy

oliwia Ocena

Studiowanie Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim było moim marzeniem i bardzo się starałam, aby się ono spełniło. Dlaczego tutaj chciałam studiować? Przez tradycję uczelni, wybitne grono wykładowców, prestiż i fakt, że dyplom uzyskany na tej uczelni wiele znaczy na rynku pracy; jest jak przepustka do dobrego zawodu.

tynka Ocena

miła atmosfera, przyjaźni ludzie. Polecam.