• PEDAGOGIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika

   Studia I stopnia

   Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - ORGANIZACJA EDUKACJI DOROSŁYCH będzie posiadał podstawową wiedzę o człowieku dorosłym jako autorze własnej biografii i roli, jaką pełni człowiek
   w kształtowaniu życia społeczności, a także wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących go czynników, systemu edukacji dorosłych (edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej) oraz wiedzę o strukturze organizacji, jej funkcjonowaniu, kulturze środowiska pracy i edukacji. Będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę andragogiczną do analizy stanu i zmian zachodzących w obszarze edukacji dorosłych oraz w celu planowania, organizowania i promowania działań edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych zgodnie z obowiązującymi standardami społecznymi, zawodowymi i edukacyjnymi. Jako specjalista do spraw organizacji edukacji dorosłych będzie mógł znaleźć zatrudnienie w działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, w redakcjach portali edukacyjnych, w agencjach zatrudnienia, w działach marketingu i reklamy, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia i in.

    

   Celem specjalności ANIMACJA KULTURY I EDUKACJA NIEFORMALNA jest wyposażenie absolwentów w wiedzę dotyczącą różnorodności obszarów edukacji formalnej, nieformalnej i alternatywnej oraz animacji społeczno-kulturalnej, a także zapoznanie z nurtami funkcjonującymi na świecie i w Polsce. Absolwent zdobędzie warsztat z zakresu różnych metod i środków stosowanych w animacji i edukacji nieformalnej; pozna środowiska i obszary, w jakich one funkcjonują i są stosowane, a także zdobędzie wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania różnych instytucji w środowisku lokalnym. W trakcie studiów studenci będą uczestniczyć w projektach o charakterze społecznym, animacyjnym, a także w projektach badawczych.

   Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do zawodu Pedagoga animacji kultury oraz Nauczyciela edukacji pozaszkolnej. Kwalifikacje te uprawniają do podjęcia pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych, szkołach i przygotowują do samodzielnego założenia organizacji pozarządowej.

    

   Założeniem programu specjalności POMOC SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA DZIECKU I RODZINIE jest łączenie teorii  i praktyki oraz wyposażenie studentów w umiejętności pracy z jednostkami, rodzinami  i środowiskiem społecznym. Studenci zdobywają wiedzę ogólną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i specjalistyczną w zakresie polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Mają także możliwość rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozwiązywania problemów społecznych i problemów osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Równolegle ze zdobywaniem wiedzy teoretycznej realizują praktyki zawodowe w wybranych instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Ponadto studenci zdobywają i doskonalą umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz zapoznają się z sytuacją pracy socjalnej w krajach UE.  Program specjalności  koncentruje się w szczególności na działaniach i programach wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny, zapobieganiu przemocy,  pomocy dzieciom krzywdzonym, uzależnieniach i pomocy ich ofiarom, rzecznictwie w interesie osób wykluczonych, np. dzieci  z zagrożonych środowisk.

    

   Absolwenci studiów mogą podejmować pracę, jako specjaliści, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy uliczni, asystenci rodzinni, animatorzy i twórcy projektów działań w dziedzinie pracy społeczno-wychowawczej w: lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, regionalnych ośrodkach polityki społecznej i administracji państwowej, środowiskowych formach pomocy, centrach pomocy rodzinie, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, poradniach wspierających dzieci i rodziny, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach interwencyjnych, ośrodkach wychowawczych, instytucjach i organizacjach pomagającym uchodźcom, ośrodkach dla ofiar przemocy, schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach adopcyjnych, szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, programach zdobywania kwalifikacji zawodowych i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach i programach oferującym pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w zakładach karnych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, organizacjach pozarządowych, społecznych i charytatywnych ukierunkowanych na pomoc dziecku, rodzinie i środowisku.

    

   Program specjalności PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA: WSPOMAGANIE ROZWOJU I TERAPIA OSÓB NIEPEŁNOSTPRAWNYCH przygotowuje pedagogów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych w placówkach prowadzących kształcenie osób niepełnosprawnych w systemie włączającym lub integracyjnym oraz w placówkach wspierających rozwój i kompetencje poznawcze, emocjonalne i społeczne osób z niepełnosprawnością.

   Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako pedagodzy w placówkach integracyjnych lub prowadzących edukację włączającą, specjaliści zajęć rewalidacyjnych, pedagodzy wspomagający, specjaliści organizacji kształcenia integracyjnego i włączającego w placówkach edukacyjnych i edukacyjno-wychowawczych, asystenci osób niepełnosprawnych, pedagodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz placówkach służby zdrowia, także jako osoby pracujące na różnych stanowiskach w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się pracą z osobami z niepełnosprawnością w różnym wieku, mogą także pracować w ośrodkach dziennego pobytu.

    

   Absolwenci wszystkich specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

    

   Studia II Stopnia

   Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE DOROSŁYCH będzie posiadał wiedzę  na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy  prowadzenia rozmowy doradczej. Będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy potencjału edukacyjnego człowieka dorosłego, wskazywał możliwe obszary wykorzystania tego potencjału, będzie potrafił przygotować proces doradczy dla grup o specjalnych potrzebach społecznych oraz samodzielnie zaproponować rozwiązania doradcze z uwzględnieniem różnych grup odbiorców.

   Absolwent specjalności będzie mógł pracować w instytucjach rynku pracy, jednostkach gospodarczych, placówkach edukacyjno-oświatowych, działach kadr i w działach personalnych, instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie, instytucjach prowadzących działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

   Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - EDUKACJA POZAFORMALNA DOROSŁYCH – PROWADZENIE SZKOLEŃ będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania wolnego i dobrze płatnego zawodu trenera; edukatora, instruktora i organizatora działalności oświatowej dla dorosłych lub też innych zawodów związanych z organizacją i nadzorowaniem procesu edukacyjnego, na przykład menagera instytucji i placówek edukacji dorosłych. Uzyska niezbędną wiedzę umożliwiającą analizę przebiegu procesu grupowego, stosowania adekwatnych rozwiązań dydaktycznych oraz zastosowania różnorodnych teorii uczenia się dorosłych w praktyce. Będzie potrafił samodzielnie projektować i prowadzić szkolenia oraz warsztaty z uwzględnieniem specyfiki grupy.

   Ukończenie specjalności pozwala uzyskać nowoczesną i społecznie oczekiwaną profesję, polegającą na  wspieraniu  szeroko pojętego rozwoju człowieka dorosłego poprzez edukację i autoedukację. Zawód ten wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na wiedzę jako ważnego czynnika cywilizacyjnego postępu a zarazem wyznacznika osobistego rozwoju i poczucia życiowej satysfakcji uczących się dorosłych.

   Celem kształcenia na interdyscyplinarnej specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym jest przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach pedagoga animatora z kompetencjami doradcy edukacyjno-zawodowego. Daje studentom unikalną szansę na zdobycie kwalifikacji i kompetencji do wykonywania dwu zawodów: Animatora kultury (zawód ten jest wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 343901) i kompetencji do wykonywania zawodu Doradcy zawodowego (zawód ten jest wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 242304).

   Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym to odpowiadająca na potrzeby współczesnych zmian cywilizacyjnych specjalność kształcąca do aktywnego życia zawodowego w państwie zróżnicowanym kulturowo, które musi podlegać samoograniczaniu, wyrzekać się niektórych obszarów monopolu oraz ustanawiać inne. Absolwent, wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko funkcjonowania, ale także dokonywania zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym, będzie doceniał wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego i wpływał na wypracowywanie zasad współżycia w przestrzeni publicznej z poszanowaniem różnic kulturowych. Działania
   i odpowiedzialność zawodowa pedagoga z kompetencjami animatora i doradcy polega na inicjowaniu, organizowaniu i upowszechnianiu kultury i sztuki w palcówkach kulturalnych, oświatowych, medialnych działających w społeczeństwie wielokulturowym oraz na diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych i zawodowych i konstruowaniu indywidulanych planów rozwoju. Studia umożliwią absolwentom poznanie zagadnień związanych funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i niekomercyjnych, zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej współczesnej kultury, sztuki i mediów, a także komunikacji społecznej. Absolwent specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym jest także osobą instancją mediacyjną, rozjemczą i interwencyjną w sytuacjach konfliktów. Prowadzi współpracę z instytucjami specjalizującymi się w poradnictwie i orzecznictwie, pomocy społecznej i rodzinnej, organizacjami pozarządowymi i mediami oraz, w zależności od lokalnych zindywidualizowanych uwarunkowań, z osobami, organizacjami i placówkami właściwymi dla zdiagnozowanych potrzeb i problemów.

   Studia w ramach specjalności Edukacja artystyczna i medialna dają przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej. Studia stanowią połączenie wiedzy o kulturze, sztuce i mediach z własną twórczością artystyczną studentów w zakresie: malarstwa, grafiki, rysunku, projektowania graficznego z użyciem nowoczesnych mediów, fotografii cyfrowej, rzeźby, ceramiki, kreowania struktur przestrzennych typu environment. Studia przygotowują także do umiejętnej analizy i krytycznej oceny medialnych przekazów (jak również do ich tworzenia) oraz wykorzystywania nowych mediów w działalności edukacyjnej (nowoczesne metody kształcenia wykorzystujące nowe technologie np. e-learning). Kształtowanie świadomego korzystania z treści medialnych program studiów wiąże ze zdolnościami do kompetentnej komunikacji we wszystkich formach przekazu: drukowanych i elektronicznych. Studia wyposażają studentów w niezbędną wiedzę o mediach w kontekście współczesnej kultury i edukacji oraz w umiejętność tworzenia przekazów audiowizualnych w postaci filmów, reportaży multimedialnych, prezentacji elektronicznych itd.

   Absolwenci specjalności Edukacja artystyczna i medialna, przygotowani do twórczej pracy zawodowej, znajdą pracę w: szkole podstawowej i gimnazjum w zakresie edukacji plastycznej – studia dają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki; instytucjach artystycznych (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucjach medialnych i medialno-edukacyjnych (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz w każdej instytucji kulturalnej, edukacyjnej czy usługowej, w której kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itd.).

   Program specjalności INTEGRACJA I INKLUZJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA przygotowuje pedagogów,

   w tym pedagogów specjalnych, do prowadzenia działań integracyjnych i włączających na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem, w środowisku otwartym i w instytucjach wsparcia społecznego (organizacje społeczne, instytucje edukacyjne, programy i projekty o charakterze integracyjnym w instytucjach publicznych i prywatnych). Celem kształcenia na specjalności Integracja i inkluzja społeczno-edukacyjna jest przygotowanie pedagogów - specjalistów w zakresie działań włączających i integracyjnych, umiejących planować, realizować i oceniać działania pedagogiczne o charakterze inkluzyjnym, tworzyć narzędzia diagnostyczne wspierające takie działania, analizować skuteczność działań praktyki oraz prowadzić badania naukowe w tym obszarze.

   Absolwent znajduje zatrudnienie w placówkach edukacyjnych realizujących kształcenie integracyjne lub włączające, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, w instytucjach pracy socjalnej i pomocy społecznej, działających w sektorze państwowym, samorządowym oraz pozarządowym, w placówkach służby zdrowia i środowisku lokalnym.

   Absolwent specjalności POLITYKA OŚWIATOWA – MENEDŻER OŚWIATY będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. W zakres tych kompetencji wchodzi również umiejętność określania celów i zasad współpracy i działań partnerskich z innymi podmiotami w obszarze oświaty. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze i interpersonalne.

   Zakres wiedzy i umiejętności proponowany w programie specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną dotyczy tego, co jest potrzebne w procesie poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej. W centrum uwagi jest dziecko i jego rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej pozwalającej dostrzec różne czynniki zagrożenia i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych. Celem pracy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi człowieka w środowisku oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rodzinnych i społecznych. Absolwent z interdyscyplinarną wiedzą o dziecku i rodzinie może podjąć pracę w instytucjach, służbach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinie, opieką i wychowaniem. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy wychowawcy, pedagoga, specjalisty do spraw pracy z rodziną, asystenta rodziny, koordynatora. Może pracować w instytucjach systemu edukacji: szkołach (pedagog, wychowawca świetlicy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pedagog); w kuratorskich służbach sądowych, a także w instytucjach sektora pomocy społecznej: świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, poradnictwie rodzinnym, służbach socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie. Jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych. Absolwent specjalności potrafi tworzyć projekty w sferze społeczno-wychowawczej i socjalnej, kreować i animować działania społeczne na rzecz dzieci, rodzin oraz środowiska lokalnego.

   Specjalność TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA NAD KULTURĄ I EDUKACJĄ jest skierowana do szczególnej grupy studentów zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej humanistyki uwzględniającej konteksty edukacyjne. Specjalność łączy wiedzę z historii i teorii kultury z ponowoczesnym myśleniem o rzeczywistości. Jej celem jest ukształtowanie zdolności do krytycznego myślenia, analizowania i dekonstrukcji zjawisk społeczno-kulturowych oraz artystycznych. Absolwent ma być świadomym uczestnikiem dyskursu intelektualnego, otwartym na polifoniczność współczesnych zjawisk kulturowych.

   Jest to propozycja studiów jako drogi rozwoju intelektualnego, zakładająca, że uniwersytet jest miejscem wspierania i rozwoju kultury i nauki. Celem specjalności jest także przygotowanie studentów do samokształcenia: szukania nowych inspiracji, oryginalnego formułowania problemów teoretycznych, wreszcie zaś samodzielnego prowadzenia badań. Specjalność jest szczególnie (choć nie wyłącznie) przeznaczona dla studentów rozważających kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia.

   Absolwenci wszystkich specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego.

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia oraz konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   Dowiedz się więcej

    

  • PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika Małego Dziecka
   Program kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA (specjalności: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA; EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO) uwzględnia cztery obszary wiedzy, umiejętności i wartości, które są niezbędne do przygotowania nauczyciela małych dzieci:
   • filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna wiedza o kontekście i specyfice rozwoju dziecka i funkcjonowaniu rodziny oraz teoriach pedagogicznych organizujących proces edukacyjny;
   • wiedza i umiejętności dotyczące konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka;
   • wiedza i umiejętności związane z metodami tworzenia bezpiecznego i stymulującego uczenie się środowiska edukacyjnego;
   • wiedza i umiejętności obejmujące monitorowanie rozwoju dziecka oraz ewaluacji efektywności pracy nauczyciela.

   Absolwent specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami. Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, zerówkach szkolnych, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej; do pracy jako doradca pedagogiczny w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi czy jako lider współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą.

   Absolwent specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, zerówkach szkolnych, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej; do pracy jako doradca pedagogiczny w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi czy jako lider współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą. Specjalność przygotowuje również do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

   Specjalność dostępna jest wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych.

   Absolwenci wszystkich specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika małego dziecka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika Nauczycielska

   Program kształcenia dla kierunku studiów drugiego stopnia PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA (specjalności: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ, WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO) uwzględnia cztery obszary wiedzy, umiejętności i wartości, które są niezbędne do przygotowania nauczyciela małych dzieci:

   • filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna i pedagogiczna wiedza oraz krytyczna jej analiza w kontekście potrzeb rozwojowych dziecka i środowiskowych uwarunkowań jego funkcjonowania
   • wiedza i umiejętności dotyczące konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka oraz programów autorskich dostosowanych do specyfiki grupy uczniów i ich rodziców w konkretnym kontekście praktyki edukacyjnej
   • wiedza i umiejętności związane z metodami i organizacją procesu kształcenia i wychowania ujawniających potencjał poznawczy i społeczno-emocjonalny dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaniedbanych kulturowo i społecznie środowisk (grupy defaworyzowane)
   • wiedza i umiejętności obejmujące projektowanie narzędzi badawczych i monitorowanie rozwoju dziecka w różnych sferach oraz ewaluację efektywności własnej pracy nauczyciela.

   Absolwent specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej. Cele kształcenia koncentrują się wokół działań, stanowiących podstawę przygotowania nauczyciela – profesjonalisty, który będzie efektywnie, świadomie, refleksyjnie i krytycznie, wykorzystując różne źródła wiedzy oraz rozwijane własne kompetencje zawodowe, wspierał rozwój dzieci wraz z środowiskiem rodzinnym. Będzie aktywnie uczestniczył w kreowaniu kultury instytucji edukacyjnych dla młodszych dzieci nastawionej na współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces edukacji dzieci. Studia przeznaczone są dla kandydatów, którzy nie posiadają uprawnień do nauczania w przedszkolach i klasach I-III.

   Absolwent specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną podczas studiów dodatkowo uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku 2 – 10 lat w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych oraz wspierających rozwój i edukację dzieci zdolnych. Umożliwia mu to pracę w przedszkolach, szkołach oraz poradniach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania w przedszkolach i klasach I-III.

   Absolwent specjalności Wczesne nauczanie języka angielskiego posiada biegłą i poprawną artykulacyjnie, fonetycznie znajomość języka angielskiego i wykorzystuje wiedzę teoretyczną oraz empiryczną na temat przyswajania języka obcego przez małe dzieci w procesie nauczania - planowania działań, zajęć, motywowania dzieci, oceny postępów w rozwoju umiejętności językowych i samooceny własnego działania dydaktycznego. Specjalność znajduje się wyłącznie w ofercie studiów niestacjonarnych.

   Absolwenci wszystkich specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. http://www.irk.uw.edu.pl

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

    

   Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego.

   Dowiedz się więcej

    

    

  • GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Graduate Programme in Teaching English to Young Learners

   Studia prowadzone w języku angielskim, prowadzone w trybie stacjonarnym.

   Głównym celem kształcenia na kierunku Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (specjalności: ENGLIH FOR YOUNG LEARNERS AND CLIL, ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS, CLIL AND EARLY EDUCATION) jest zapewnienie studentom uniwersyteckiego wykształcenia w zakresie nauk pedagogicznych, gwarantującego najwyższą jakość przygotowania do kształcenia w języku angielskim, a także do prowadzenia badań w obszarze edukacji z uwzględnieniem swoistości kultury anglosaskiej. W ujęciu bardziej szczegółowym oznacza to dążenie do przygotowania studentów do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w różnych kontekstach dwujęzycznych, z naciskiem na integrację przedmiotowo-językową (CLIL). Obok zapewnienia studentom kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym istotnym celem tego programu jest także ich rozszerzenie o przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej tych studentów, którzy na wcześniejszych etapach edukacyjnych nie zdobyli uprawnień do pracy w przedszkolu i w szkole w klasach 1-3 (w ramach specjalności English for Young Learners, CLIL and Early Education).

   Absolwenci wszystkich specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego .

    

   Dowiedz się więcej

    

  • NAUKI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI REKRUTACJA

   Celem czteroletnich studiów doktoranckich w obszarze nauk społecznych zakresie pedagogiki jest przygotowanie wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, zdolnych do pracy naukowej oraz do kształcenia studentów na wysokim poziomie.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Przyjęcie na Studia Doktoranckie mogą ubiegać się obywatele polscy posiadający tytuł zawodowy magistra i władający przynajmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie. Obywatele innych krajów mogą być przyjęci w trybie określonym w odrębnych przepisach MEN.

   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.pedagog.uw.edu.pl/REKRUT/doktoranckie.php

  • STUDIA EDUKACJI POCZĄTKOWEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - Studia podyplomowe na kierunku Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się

   Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności przydatne w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Program kursu obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz praktykę, potrzebne do rozumienia i interpretowania sytuacji dziecka w przedszkolu i w szkole oraz rozwiązywania codziennych problemów w pracy nauczyciela. Program opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

   Program studiów: 360 (wykłady, ćwiczenia, seminaria), 150 zajęcia praktyczne.

   Studia trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się w środy i piątki, w godz. 17.00 - 20.00.

   Sylwetka absolwenta:

   Świadectwo ukończenia studiów daje kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w szkole w edukacji początkowej (nauczaniu zintegrowanym) oraz do prowadzenia zajęć z reedukacji (zajęcia korekcyjno-kompensacyjno-wyrównawcze) z dziećmi w wieku do 9 lat.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia mogą podjąć osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły: pedagogikę, resocjalizację lub inne studia i uzupełniły przygotowanie pedagogiczne. 

  • STUDIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami

   Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności w integracyjnych placówkach oświatowych, a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, internaty, domy dziecka).
   Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, ze dają kwalifikacje do wspierania edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej – Moduł V:  Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej. Standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 
   Program studiów: 360 godzin zajęć w tym 240 godzin wykładów, konwersatoriów i warsztatów i 120 godzin praktyk.
   Studia trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się trybem zaocznym soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. 
   Sylwetka absolwenta:

   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu diagnozowania, układania programów edukacyjno-terapeutycznych, metodyki kształcenia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dostosowania programów nauczania oraz wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Na studia są przyjmowani nauczyciele przedmiotowi (także przedmiotów zawodowych), nauczyciele: nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych (np. psychologia, resocjalizacja – w takich przypadkach konieczne będzie uzupełnienie kwalifikacji pedagogicznych).

  • STUDIA WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego

   Studia umożliwiają absolwentom kierunków pedagogicznych (po pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej), doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności metodycznych. Zapewniamy wysoka jakość nauczania, osiągnięcie wysokich standardów kształcenia w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i znajomość języka na poziomie  C1 (CAE).
   Program studiów: 360 godzin zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, lektorat.
   Studia trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się trybem zaocznym soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwenci nabywają umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, biegłą znajomość języka angielskiego (poziom C!), rzetelną wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego i metodyki nauczania małych dzieci, znajomość technik pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, planowania, analizy i oceniania postępów w zakresie umiejętności przyswajania języka obcego, wiedzy o kulturze, historii i tradycji anglo-amerykańskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pedagogicznych I lub II stopnia lub studiów posiadających  przygotowanie do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na I etapie edukacji i znajomość języka angielskiego co najmniej B2, FCE.
   (Istnieje możliwość  przystąpienia do egzaminu B2 lub C1 w Szkole Języków Obcych UW.) 
    

  • STUDIA WYCHOWANIA SEKSUALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Studia Wychowania Seksualnego

   Głównym celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu edukacji seksualnej i przygotowania do życia w rodzinie oraz nadanie uprawnień do realizacji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na różnych poziomach kształcenia. Brak odpowiedniego przygotowania większości wychowawców w tej dziedzinie w aspekcie wiedzy, swobody psychologicznej i metod powoduje, że zagadnienia seksualności przedstawiane są bądź jako coś wstydliwego i zakazanego, o czym się nie mówi, bądź przeciwnie - pod obłudnym hasłem „nieograniczonej wolności”, co rodzi brak właściwej odpowiedzialności u niedoświadczonej i nieprzygotowanej młodzieży. Specyfika kształcenia podyplomowego z zakresu wychowania seksualnego pozwoli na korelacje treści wiedzy z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, seksuologii oraz umożliwi zdobycie umiejętności metodycznych do prowadzenia zajęć z zakresu seksualności człowieka i przygotowania do życia w rodzinie metodami interakcyjnymi. Organizacja zajęć, staranny dobór fachowej kadry do realizacji treści pozwoli na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy studiów do prowadzenia zajęć.

   Program studiów:  360 godzin zajęć wykłady, ćwiczenia.

   Studia trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się trybem zaocznym soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia zajęć i pracy wychowawczej w zakresie integralnego ujęcia ludzkiej płciowości, pomocy młodym ludziom w rozumieniu dojrzałości psycho-seksualnej, kształtowania postaw prorodzinnych, podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących małżeństwa i rodziny, dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym, samodzielnego i pozytywnego działania w życiu społecznym zawodowym. Będzie także przygotowany w zakresie metodyki edukacji seksualnej obejmującej: realizację treści programowych przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na wszystkich poziomach kształcenia. Nauczyciele otrzymują kwalifikacje do prowadzenia „Wychowanie do życia w rodzinie”. Inne osoby dokształcają się w tej dziedzinie jako wychowawcy, pracownicy poradni, pedagodzy szkolni, itd.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych:  licencjackich i magisterskich. 
   O przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub analiza dokumentów zgłoszeniowych.
    

  • STUDIA W ZAKRESIE DIAGNOZOWANIA I WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI W WIEKU 0-10 LAT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Studia w Zakresie Diagnozowania i Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci w Wieku 0-10 lat
   Studia mają charakter doskonalący i poszerzający kompetencje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku 0 - 10 lat. 
   Program zakłada przygotowanie absolwentów do pracy zarówno w szkole, przedszkolu, żłobku, domu, jak i instytucjach wspierających rozwój dziecka lub pełniących opiekę nad dzieckiem - takich, jak: kluby, organizacje, stowarzyszenia, ośrodki, poradnie, itp. W szczególności studia poszerzają i pogłębiają wiedzę dotyczącą indywidualnej pracy wspierającej rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci wybitnie uzdolnionych o nietypowych cechach osobowościowych, zachowaniach, motywach postępowania, sposobach reagowania i funkcjonowania edukacyjnego.
   Studia przewidziane są jako uzupełnienie wiedzy z pogranicza psychologii i pedagogiki dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz rodziców i opiekunów pracujących z dziećmi w wieku od 0 do 10 roku życia.  Szczególny akcent położony jest na indywidualny wymiar postępowania z dzieckiem oraz społeczny kontekst jego rozwoju.
   Program studiów:  360 godzin zajęć wykłady, ćwiczenia.
   Studia trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się trybem zaocznym soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent studiów uzyskujący dyplom zna i wykorzystuje różne metody i techniki, do diagnozowania indywidualnego rozwoju dziecka oraz jego kontekstów środowiskowych. Potrafi projektować oraz organizować sytuacje edukacyjne i pozaedukacyjne  a także doradzać i wspierać działania rodziców oraz innych osób pracujących z dzieckiem zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Umie rozbudzić i poszerzyć a także profilować i kształtowac indywidualne zainteresowania poznawcze oraz specjalne uzdolnienia dzieci. Potrafi przygotować dzieci do sprawnego, zgodnego z ich potrzebami oraz możliwościami funkcjonowania edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem mocnych stron dziecka. Potrafi wyposażyć dzieci w indywidualne strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia magisterskie o profilu ogólnopedagogicznym, z zakresu pedagogiki małego dziecka, pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (różne specjalności), psychologii lub kierunków pokrewnych.

  • STUDIUM POLITYKI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Studium Polityki i Zarządzania Oświatą
   Studia przygotowują rezerwową kadrę kierowniczą placówek oświatowych i umożliwiają doskonalenie czynnej kadry dyrektorskiej. Adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym. Program studiów jest zgodny z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w przedszkolach i poszczególnych typach szkół i placówek.
   Program kształcenia obejmuje z jednej strony przedmioty o charakterze akademickim, z drugiej zapewnia uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych kierownikowi placówki edukacyjnej. Praktyczne umiejętności kierowania placówką oświatową zdobywane są podczas zajęć seminaryjnych i warsztatowych związanych z planowaniem pracy placówek, realizacją przyjętych zadań, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, zasad przechowywania dokumentów szkolnych, gospodarki sprzętem i materiałami, a także zastosowań środków informatycznych w zarządzaniu placówką oświatową. Umiejętności praktycznego kierowania pracą szkoły słuchacze Studium uczą się także podczas praktyk asystenckich, które odbywają się u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.
   Program studiów  300 godzin; wykłady, seminaria, warsztaty, praktyki
   Studia trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się trybem zaocznym soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego, socjologii edukacji, podstaw zarządzania, prawa i ekonomii oraz umiejętności związane z praktyką kierowania placówką oświatową. Zdobędzie także wstępne doświadczenia potrzebne w pracy na stanowisku kierowniczym w placówkach edukacyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia mogą podjąć absolwenci studiów  wyższych licencjackich i magisterskich. 
   O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
    

  • EDUKACJA MEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Edukacja Medialna
   Studia przeznaczone są dla wszystkich nauczycieli. Studia mają charakter kwalifikacyjny, absolwenci uzyskują nową przyszłościową specjalność pedagoga medialnego (według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r., Klasyfikacja Zawodów i Specjalności poz. 235108) oraz certyfikat e-nauczyciel. Słuchacze otrzymują wiedzę o problemach jakie rodzą się na styku kultura współczesna, media - dziecko, młody człowiek i sposobach przeciwdziałania im. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności przygotowujące do realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Cyfrowa Szkoła” rozszerzające przygotowanie w module trzecim - dydaktycznym nauczanego przedmiotu o wiedzę i umiejętności z zakresu TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) i wykorzystania mediów w edukacji (według Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.).
   Program studiów: 400 godzin; wykłady, ćwiczenia, warsztaty
   Studia trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się trybem zaocznym  soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu oraz jeden  cykl pięciodniowych zajęć (po zakończeniu roku szkolnego). 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent jest w pełni przygotowany do realizacji programu „cyfrowa szkoła”, w szczególności: umie wykorzystać najnowsze media audiowizualne i techniki komputerowe, oraz zasoby internetu dla wzbogacenia i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego z danego przedmiotu, zapobiegać negatywnym skutkom zagrożeń w mediach i internecie, umie tworzyć i wykorzystywać w pracy dydaktycznej rozbudowane archiwa cyfrowe złożone ze zdygitalizowanych materiałów, prawidłowo oceniać zjawiska pojawiające się w mediach i w sieci internetowej, umie stosować się do prawa autorskiego i wymagać tego od swoich uczniów, umie przygotować i poprowadzić zdalne zajęcia na platformie multimedialnej Moodle.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych:  licencjackich i magisterskich. 
   O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
    

  • PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Pedagogika dla Nauczycieli bez przygowotowania Pedagogicznego
   Celem studiów jest zaznajomienie kandydatów na nauczycieli z podstawami teorii kształcenia w instytucjach edukacyjnych, praktyką funkcjonowania tych instytucji oraz podstawowymi metodami budowania warsztatu nauczyciela.
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych oraz absolwentów studiów magisterskich którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela.
   Program opracowany został zgodnie z Rozporządzeni Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
    Program studiów: 395 godzin; wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz 150 godzin praktyk.
   Studia trwają trzy semestry zajęcia odbywają się w środy i piątki, w godz. 17.00 - 20.00.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwentem jest nauczyciel przygotowany do rozpoczęcia pracy w szkole, zdolny do realizacji zadań w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki, który potrafi pogłębiać i poszerzać swoje kwalifikacje korzystając z badań naukowych, własnych doświadczeń, we współpracy z innymi nauczycielami, przestrzegający zasad etyki zawodowej, otwarty, refleksyjny i odpowiedzialny za podejmowane działania. Potrafiący współpracować w zespole, z rodzicami uczniów i społecznością lokalną.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych:  licencjackich i magisterskich
   O przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.
    

  • SZTUKA - PLASTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku "Sztuka" - Plastyka
   Studia przeznaczone są dla nauczycieli drugiego przedmiotu. Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia lekcji plastyki oraz innych form aktywności plastycznej.  
   Program studiów składa się z 2 bloków: merytorycznego i metodycznego.
   Blok merytoryczny obejmuje następujące przedmioty: Wiedzę z historii sztuki i ogólnej wiedzy o sztuce oraz zajęcia warsztatowe z: rysunku, malarstwa, grafiki (w tym grafiki komputerowej na tabletach graficznych), rzeźby, technik informatycznych w nauczaniu plastyki. 
   Blok metodyczny oprócz zajęć z metodyki nauczania plastyki obejmuje wykłady i ćwiczenia z projektowania zajęć plastycznych i zintegrowanych oraz wiedzę z zakresu psychologii zainteresowań i twórczości.
   Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej Wydziału Pedagogicznego oraz salach Muzeum Narodowego.
   Program studiów: 450 godzin; wykłady, ćwiczenia, warsztaty twórcze
   Studia trwają trzy semestry zajęcia odbywają się trybem zaocznym w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu oraz 1 cykl pięciodniowych zajęć (po zakończeniu roku szkolnego). 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent posiada niezbędną wiedzę ogólną: z zakresu estetyki, historii sztuki, psychologii twórczości, o stadiach rozwojowych dziecka. Zna podstawowe techniki rysunku, malarstwa, grafiki, (grafiki komputerowej) oraz form przestrzennych i ceramiki. Wie jakie trudności musi pokonać uczeń wykonując określone prace. Ma wystarczającą wiedzę i umiejętności do realizacji podstawy programowej plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia przeznaczone dla nauczycieli. Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie. 
   O przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.
    

  • TRENER - ANDRAGOG - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Trener - Andragog
   Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy  w zakresie pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość opanowania profesjonalnego warsztatu trenerskiego, zdobycia wiedzy i umiejętności z obszaru andragogiki ułatwiających pracę z ludźmi dorosłymi, w tym lepszego poznania siebie i zrozumienia specyfiki uczenia się i rozwoju w poszczególnych okresach życia ludzi dorosłych.
   Studia mają charakter doskonalący i przeznaczone są dla osób, które ze względu na swoją pracę zawodową zajmują się edukacją osób dorosłych (trenerów wewnętrznych i zewnętrznych), dla menadżerów i specjalistów zajmujących się szkoleniami i rozwojem pracowników, jak również dla osób, które w przyszłości chciałyby wykonywać zawód trenera-szkoleniowca. 
   Program studiów składa się z trzech modułów, w ramach których absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu andragogiki, pracy trenerskiej, a także uzyska niezbędne kompetencje służące własnemu rozwojowi oraz umożliwiające kształtowanie rozwoju innych. 
   Program studiów:  244 godzin: wykłady, seminaria, warsztaty
   Studia trwają dwa semestry zajęcia odbywają się trybem zaocznym w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu oraz 40 godzinny, obowiązkowy trening interpersonalny, który będzie się odbywał w trakcie czterodniowego zjazdu (czwartek, piątek sobota, niedziela).
   Sylwetka absolwenta:

   Absolwent studiów posiada specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń i warsztatów z ludźmi dorosłymi, które obejmuje znajomość specyfiki rozwoju i uczenia się dorosłych oraz umiejętność wykorzystywania efektywnych metod, technik i narzędzi służących zarówno projektowaniu, realizacji, jak i ewaluacji prowadzonych działań edukacyjnych.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    
   Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe licencjat lub magisterium.
   O przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.
    

  • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE METODĄ MARII MONTESSORI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Wychowanie Przedszkolne Metodą Marii Montessori
   Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie studentów w zakresie pracy metodą Marii Montessori z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci, indywidualizowania procesu nauczania, współpracy z innymi nauczycielami, z rodzicami wychowanków i refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową. 
   W programie studiów szczególny nacisk został położony na takie zagadnienia pedagogiczne jak: uczenie się przez działanie, samodzielność, koncentracja, lekcje ciszy, porządek, społeczne reguły, obserwacja i indywidualny tok rozwoju każdego dziecka oraz przygotowanie merytoryczne i metodyczne z następujących działów: życie codzienne, sensoryka, matematyka, język i edukacja kosmiczna.
   Program studiów obejmuje 480 godzin; wykłady, ćwiczenia, warsztaty, praktyki.  
   Studia trwają dwa semestry zajęcia odbywają się trybem zaocznym w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.
   Sylwetka absolwenta:
   specjalistyczne przygotowanie do stosowania metody Montessori, które obejmuje znajomość teoretycznych podstaw i założeń pedagogiki Montessori oraz umiejętność wdrażania w praktykę tej koncepcji pedagogiki jak również ogólne przygotowanie z zakresu psychologii i pedagogiki, umożliwiające  wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, indywidualizowanie procesu nauczania oraz współpracę z gronem nauczycielskim i z rodzicami wychowanków. Uzyska kompetencje refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich i magisterskich. Studia przeznaczone są w szczególności dla osób posiadających wykształcenie pedagogiczne. 

  • ANDRAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Andragogika
   Celem studiów jest rozwój kompetencji andragogicznych specjalistów do spraw organizowania, kierowania i prowadzenia różnych form i przedsięwzięć edukacyjnych, dedykowanych ludziom dorosłym. Studia, w szczególności przeznaczone są dla osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i w związku z wykonywaniem zadań zawodowych chcą pogłębić swoją wiedzę o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych, pragną poznać najnowsze teorie i modele wyjaśniające specyfikę określonych rodzajów, metod i form uczenia się dorosłych oraz wszelkich uwarunkowań, w tym organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem całożyciowego uczenia się dorosłych w różnych obszarach ich aktywności. Studia, poprzez swoją formułę stwarzają także szansę na wymianę doświadczeń, zarówno między samymi uczestnikami, jak też między uczestnikami a autorytetami naukowymi.
   Program studiów obejmuje 270 godzin; wykłady, ćwiczenia; warsztaty
   Studia trwają dwa semestry zajęcia odbywają się trybem zaocznym w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent posiada naukową wiedzę na temat: rozwiązań obowiązujących w edukacji dorosłych w relacji do idei kształcenia ustawicznego oraz idei całożyciowego uczenia się, zna specyfikę różnych stylów uczenia się, współczesne modele i teorie kształcenia dorosłych oraz ich praktyczne implikacje; zna rynek usług edukacyjnych w Polsce. Potrafi: przygotować audyt potrzeb edukacyjnych grupy społecznej lub pojedynczego podmiotu, przygotować projekt przedsięwzięcia edukacyjnego, ocenić adekwatność projektów społecznych i ofert edukacyjnych, usług szkoleniowych oraz przygotować narzędzia do monitorowania i ewaluacji przedsięwzięć edukacyjnych. Prezentuje postawę szacunku wobec uczestników edukacji, docenia wagę rzetelnego przygotowania zajęć dostosowanych do możliwości i potrzeb edukacyjnych dorosłych w różnym wieku, z różnym kapitałem kulturowym, pochodzących z różnych środowisk. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe licencjackie lub magisterskie, mają doświadczenie w organizowaniu, kierowaniu lub/i prowadzeniu różnych przedsięwzięć edukacyjnych dedykowanych dorosłym oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę z tego obszaru, a także wymienić się doświadczeniami zawodowymi.

  • COACHING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku "Coaching" w Edukacji
   Studia rozwijają kompetencje pedagogiczne w zakresie wspierania wychowanka w rozwoju osobistym, a także doskonalą umiejętności rozwiazywania różnych problemów w relacjach nauczyciel- uczeń- rodzice. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję doskonalić umiejętności komunikowania się z uczniami, rodzicami i innymi osobami współdziałającymi w procesie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem różnych technik udzielania informacji zwrotnej. Podczas zajęć i sesji coachingowych uczestnicy będą nabywać i doskonalić umiejętności w zakresie obserwowania i słuchania wychowanka, dzielenia się z nim nieoceniającymi spostrzeżeniami, wspierania go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w zakresie dotychczasowych schematów zachowań. Uczestnicy poznają różne techniki motywowania i stymulowania uczniów do podejmowania trafnych decyzji, wzmacniania ich poczucia własnej wartości,  odkrywania mocnych stron i rozumienia strategii swojego działania.  
   Szczególny akcent położony jest na indywidualny wymiar postępowania z wychowankiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem dzieci zdolnych.
   Program studiów: 290 godzin; wykłady, seminaria, warsztaty
   Studia trwają dwa semestry zajęcia odbywają się trybem zaocznym w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwentem jest nauczyciel efektywnie radzącym sobie z problemami wychowawczymi w klasie. Przygotowanym do podniesienia jakości kontaktów wychowawcy-rodzice-uczniowie, potrafiącym zaprojektować oraz organizować sytuacje edukacyjne  oraz pozaedukacyjne wspierające indywidualny rozwój i edukację ucznia.  Przestrzegający zasady etyki zawodowej nauczyciela posługujący się przepisami prawa oświatowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich i magisterskich. Studia przeznaczone są w szczególności dla osób posiadających wykształcenie pedagogiczne. 
    

opinie (1)

 • tynka
  ocena

  miła atmosfera, przyjaźni ludzie. Polecam.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA (profil ogólnoakademicki)
Specjalności:
 • Andragogika-Organizacja edukacji dorosłych
 • Animacja kultury i edukacja nieformalna
 • Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie
 • Pedagogika rewalidacyjna: Wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych
 
PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA (profil praktyczny, studia nauczycielskie)
Specjalności:
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia nauczycielskie
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (tylko na studiach stacjonarnych), studia nauczycielskie
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA (profil ogólnoakademicki)
Specjalności:
 • Andragogika - Edukacja pozaformalna dorosłych- prowadzenie szkoleń
 • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych
 • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym
 • Edukacja artystyczna i medialna (studia nauczycielskie)
 • Integracja i inkluzja społeczno-edukacyjna
 • Polityka oświatowa – menedżer oświaty
 • Studia nad dzieckiem i rodziną
 • Transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją
 
PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA (profil praktyczny, studia nauczycielskie)
Specjalności:
 • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna*
 • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną*
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego (tylko na studiach niestacjonarnych)
 
GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS (profil praktyczny, studia nauczycielskie, tylko na studiach stacjonarnych) studia w języku angielskim
Specjalności:
 • English for Young Learners and CLIL
 • English for Young Learners, CLIL and Early Education***
*specjalność przeznaczona dla kandydatów nieposiadających uprawnień do nauczania w przedszkolach i w klasach I-III
**specjalność przeznaczona dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania w przedszkolach i w klasach I-III
*** specjalność przeznaczona dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III, kandydaci muszą znać także język polski

Podyplomowe

STUDIA EDUKACJI POCZĄTKOWEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

STUDIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STUDIA WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

STUDIA WYCHOWANIA SEKSUALNEGO

STUDIA W ZAKRESIE DIAGNOZOWANIA I WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI W WIEKU 0-10 LAT

STUDIA POLITYKI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

EDUKACJA MEDIALNA

PEDGAOGIKA DLA NAUCZYCIELI BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

SZTUKA - PLASTYKA

TRENER - ANDRAGOG

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE METODĄ MARII MONTESSORI

ANDRAGOGIKA

COACHING W EDUKACJI

Doktoranckie

NAUKI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI