• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystyczne na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zajęć z rytmiki w szkołach muzycznych pierwszego stopnia; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brany jest pod uwagę wynik egzaminu praktycznego. Składa się on z ocena zdolności muzycznych:
  • głosowych - przygotowanie pieśni, piosenki bez akompaniamentu;
  • rytmicznych - sprawdzenie poczucia rytmu;
  • słuchowych - śpiewanie usłyszanych dźwięków i melodii, rozpoznawanie akordów.
  Dodatkowo ocenie podlegają umiejętności gry na wybranym przez kandydata instrumencie (solo, bez podkładu muzycznego) - przygotowanie jednego-trzech utworów o zróżnicowanym charakterze i stylu.
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest ocena na dyplomie oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI PLASTYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej
  Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych będzie mógł uprawiać twórczość artystyczną w dowolnej dyscyplinie sztuki jako profesjonalny artysta oraz/ lub podjąć pracę jako:
  • nauczyciel w zakresie edukacji artystycznej w szkołach ogólnokształcących (podstawowych, gimnazjach i liceach),
  • pedagog- artysta na wszystkich szczeblach szkolnictwa artystycznego,
  • animator działań w placówkach pozaszkolnych (ośrodkach kultury, ogniskach plastycznych itp.),
  • kurator wystaw (galerie sztuki, muzea),
  • promotor twórczości plastycznej na rynku sztuki (w galeriach, muzeach, na aukcjach, w prasie, w mediach elektronicznych itp.),
  • lobbysta (marketing sztuki),
  • krytyk sztuki.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Historia lub historia sztuki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej jest ocena na dyplomie oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • KRYMINOLOGIA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Kryminologia stosowana
  Celem kształcenia na kierunku Kryminologia stosowana jest wyposażenie absolwenta w pełną i wszechstronną wiedzę z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych m.in. o patologiach prawa, państwa i organizacji, przestępstwie jako pewnej szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego rodzaju zjawiskach społecznych, mechanizmach kontroli społecznej, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, zagrożeniach ochrony środowiska i sposobach diagnozowania, analizowania i przeciwdziałania czynom kryminogennym. 
  • Celem jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania, opisu i wyjaśniania przebiegu procesów wpływających na przestępczość i powstawanie patologii społecznych, przygotowanie do pracy w różnego typu laboratoriach wykorzystujących nowoczesne techniki informatyczne i analityczne wyjaśniające zjawiska kryminologiczne.
  • Celem studiów jest wyposażenie studentów: w interdyscyplinarną wiedzę obejmującą różne koncepcje naukowe odnoszące się do etiologii i przebiegu procesów przestępczych; umiejętność diagnozowania, analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów w praktyce kryminologicznej.Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie. Absolwent ma świadomość konieczności pogłębiania swojej wiedzy interdyscyplinarnej. 
  • Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach, zajmujących się działaniami prewencyjnymi, operacyjnymi i profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości. 

  Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Nabywa kompetencje do ich skutecznego wykorzystania w pracy zawodowej i naukowej, organizacji i współdziałania różnych podmiotów oraz elementów środowiska lokalnego na rzecz prewencji przestępczości i podejmowania działań operacyjnych w celu ochrony jednostek i grup osób przed zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowżytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Pedagogika
  Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena na dyplomie oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Praca socjalna
  Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Powinien posiadać wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek–środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne. Powinien posiadać wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium. Powinien posiadać wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny. Absolwent powinien posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa; przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego); pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym. Absolwent powinien umieć rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc – gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest ocena na dyplomie oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Psychologia
  Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka oraz specjalność: psychologia kliniczna i specjalność: psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka dają studentowi wielostronną, interdyscyplinarną i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.
  Absolwent specjalności: psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka zdobywa wiedzę na temat działania człowieka w systemach społecznych, kulturowych i zawodowych. Zna naturę wpływu społecznego, procesów grupowych, autoprezentacji, oceniania i podejmowania decyzji, uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych i politycznych, uprzedzeń oraz konfliktów. Ponadto dysponuje wiedzą dotyczącą aktywności zawodowej człowieka, jego funkcjonowania w organizacji, komunikowania się w miejscu pracy, negocjacji i mediacji, kreatywności i przedsiębiorczości.
  Absolwent specjalności: psychologia kliniczna posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na opis i wyjaśnianie zdrowych oraz zaburzonych form zachowania i funkcjonowania psychospołecznego osoby oraz grupy. Zna podstawy teoretyczne psychologii klinicznej i psychopatologii człowieka na przestrzeni życia (dzieci, młodzież, dorośli). Jest wyposażony w wiedzę o specyfice funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz somatycznego. Dysponuje wiedzą w zakresie obowiązujących standardów sporządzania opinii psychologicznych.
  Absolwent specjalności: psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka posiada wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w poszczególnych etapach rozwoju w przebiegu całego życia (life-span), począwszy od okresu prenatalnego a skończywszy na wieku senioralnym (późnej dojrzałości). Poznaje mechanizmy kształtowania się instrumentalnych i kierunkowych procesów psychicznych w kontekście ogólnych i specyficznych, indywidualnych i społecznych czynników rozwojowych. W tym znaczenie niepełnosprawności lub dysharmonijności indywidualnego wzorca rozwojowego jednostki oraz nietypowych środowisk rodzinnych w kształtowaniu trajektorii życiowych. Zdobywa wiedzę w zakresie mechanizmów i strategii wspomagania rozwoju oraz przezwyciężania sytuacji trudnych związanych z edukacją i wychowaniem, życiem rodzinnym i osobistym. Ponadto opanowuje wiedzą dotyczącą diagnozy rozwojowej i modelów badań nad rozwojem.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • WZORNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Wzornictwo
  Głównym celem kształcenia jest przyczynienie się do edukacji kulturalnej i zawodowej kreatywnych projektantów, gotowych wejść w świat samodzielnej pracy zawodowej w zakresie wzornictwa, projektowania produktu, projektowania komunikacji wizualnej jak również do pracy badawczej i organizacyjnej we wzornictwie i w zawodach z nim związanych. Absolwent studiów pierwszego stopnia, posiadać będzie wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Przygotowany zostanie do podjęcia kreatywnego działania zarówno w indywidualnej działalności twórczej jak i do działań w zespołach interdyscyplinarnych, stanowiących grupy projektowe z różnych dziedzin nauki i techniki tworzące nowe materialne produkty w otaczającym nas świecie. Absolwent znać będzie język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa. Absolwent przygotowany zostanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia lub historia sztuki
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

   

Opinie (0)