• FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie
   Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego. Dla niektórych już sama możliwość czytania w oryginale czy to Homera, Platona, Horacego i Cycerona, czy to Nowego Testamentu i pism Ojców Kościoła, czy to łacińskich dzieł mistrzów renesansu jest dostatecznym powodem, żeby rozpocząć studia na filologii klasycznej. Ale to nie wszystko. Kultura antyku jest najważniejszym fundamentem cywilizacji europejskiej, a wykształcenie klasyczne od wieków było podstawą edukacji światłych Europejczyków. Ten tradycyjny model zachowuje sens w nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku. Poznawanie świata starożytnego pozwala lepiej zrozumieć świat, który nas otacza, a zdobycie szerokiego wykształcenia humanistycznego, które zapewnia studiowanie filologii klasycznej, jest wsparciem na wielu różnych ścieżkach kariery. Rozumieją to dobrze w krajach anglosaskich: studia klasyczne mają w swoim życiorysie tak różni twórcy nowoczesnego świata, jak J. K. Rowling, autorka powieści o Harrym Potterze, Chris Martin, lider zespołu Coldplay, czy Boris Johnson, burmistrz Londynu. O randze naszej dyscypliny w Europie i USA świadczy centralne miejsce kierunków klasycznych w wielu najsłynniejszych uczelniach. Łatwo może się o tym przekonać każdy adept filologii klasycznej, ponieważ nasza dyscyplina jest prawdziwie międzynarodowa i zachęca do zagranicznych peregrynacji. Instytut Filologii Klasycznej UW jest aktywnym uczestnikiem ogólnoświatowego życia naukowego. Stale zabiegamy, by umacniać pozycję czołowego ośrodka starożytniczego w Polsce. W budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 znajdują się nowoczesne sale wykładowe i przestronna biblioteka, ale nasi studenci nie giną w tłoku i mogą liczyć na indywidualne podejście wykładowców. Studia w Instytucie Filologii Klasycznej UW na każdym z trzech stopni – licencjackie, magisterskie lub doktoranckie – mogą się stać nie tylko niezapomnianą przygodą intelektualną, ale też otworzyć nowe, niespodziewane ścieżki rozwoju.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski, j. kaszubski, filozofia, historia, historia sztuki

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA BAŁTYCKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia Bałtycka
   STUDIA I STOPNIA:
   Program kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich) obejmuje intensywną praktyczną naukę języka litewskiego (zaczyna się od podstaw w I semestrze studiów i kończy się na poziomie B2+) i łotewskiego (od podstaw w III semestrze studiów i kończy się na poziomie B1), także naukę innego języka nowożytnego na poziomie B2+ i translatoria litewsko-polskie. W ofercie programu studiów są moduły przedmiotów ogólnohumanistycznych, w tym propedeutyka dyscyplin filologicznych: wstęp do językoznawstwa i literaturoznawstwa, propedeutyka języka łacińskiego, wiedza o kulturze, historia filozofii, także przedmiotów kierunkowych, m. in. moduł historycznoliteracki, gramatyka opisowa i porównawcza języków bałtyckich, jak i ogólnohumanistycznych: historia i współczesność krajów bałtyckich, moduły specjalizacyjne językoznawczy i literaturoznawczo-translatorski. Studenci mają możliwość zaliczenia w ramach ECTS przedmiotów ugólnouniwersyteckich. Program studiów przewiduje również praktyki kierunkowe. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuacji studiów kierunkowych, jak również do studiowania na innych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych oraz odnalezienia się na rynku pracy w instytucjach kulturalnych i firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodnie z wymaganiami określonymi dla odpowiednich poziomów Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (j. litewskiego B2+, j. łotewskiego B1) i nowożytnego niekierunkowego języka obcego na poziomie B2, pozwalającą na posługiwanie się tymi językami w wielu dziedzinach życia zawodowego, np. w działalności gospodarczej, turystycznej, kulturalnej. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, na określonym poziomie kształcenia językowego. Absolwent ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych i umie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii, ma podstawową wiedzę z zakresu praktyki przekładu z języków bałtyckich na język polski, ma elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej litewskiej i łotewskiej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy, ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację w współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy. Absolwent ma świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych, znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych. Absolwent potrafi efektywnie organizować własną pracę, a także ma wykształcone nawyki pracy zespołowej, w szczególności porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego, jest otwarty na dialog społeczny.
   STUDIA II STOPNIA:
   Oferta dydaktyczna na studiach II stopnia (magisterskich) obejmuje intensywną praktyczną naukę języków: litewskiego do poziomu C2 i łotewskiego do poziomu C1 oraz translatoria litewskie i łotewskie. Program studiów przewiduje pogłębienie i rozszerzenie wiedzy filologicznej kierunkowej i specjalizacyjnej z myślą o odnalezieniu się absolwentów na rynku pracy lub kontynuacji nauki na studiach doktoranckich III stopnia. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz C1 dla języka łotewskiego, posiada umiejętność w zakresie praktyki przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie. Podejmuje samodzielne decyzje, samodzielne rozwiązuje proste problemy badawcze, integruje wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych oraz potrafi ją zastosować w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Potrafi nie tylko uczestniczyć w pracy zespołu, ale również organizować pracę zespołową. Absolwent ma głęboką świadomość wartości dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, jest przygotowany do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog. Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki tak w pracy badawczej, jak i w środowisku zawodowym. Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności bałtystyka na kierunku filologia jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury, firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim, jest także przygotowany do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia bałtycka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język mniejszości narodowej, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, historia sztuki

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia bałtycka jest wynik egzaminu pisemnego.

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA POLSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia polska
   Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, jaką jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Tym samym wpisują się one w kulturotwórczą i poznawczo-naukową rolę Uniwersytetu Warszawskiego jako największej wyższej państwowej uczelni w Polsce. Współcześnie studia na kierunku filologia polska przyjęły atrakcyjną formułę kształcenia filologicznego dostępną dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Kształcą specjalistów w zakresie literaturoznawstwa polskiego oraz językoznawstwa. W czasie studiów można realizować różne specjalizacje zawodowe, które uwzględniają aktualne wymogi rynku pracy. Dyplom uzyskany na kierunku filologia polska umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach różnego typu (również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako języka obcego), w redakcjach pism, czasopism, wydawnictw oraz w zawodach związanych z mediami elektronicznymi. Cele kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, nakierowane są na wiedzę ogólnohumanistyczną i podstawową wiedzę z zakresu nauki o literaturze oraz z zakresu nauki o języku. Student w trakcie sześciu semestrów studiów uczy się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej, rozumieć istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, pisać rozprawki naukowe, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Podczas studiów licencjackich studenci zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, uczą się dokonywać analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów należących do różnych odmian współczesnej polszczyzny, uczą się kultury języka polskiego oraz nabywają umiejętność samodzielnej oceny wartości artystycznej, językowej i poznawczej dzieła literackiego. Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, dają także wiedzę, jak pozyskiwać i selekcjonować informacje z zasobów bibliotecznych i sieci internetowej oraz interpretować dane z poszanowaniem etyki badań naukowych. Kształcenie na specjalności literaturoznawczo-językoznawczej ma również na celu zaznajomienie studentów z językiem łacińskim, tak by posiadali orientację w zakresie gramatyki i słownictwa tego języka, oraz opanowanie przez studentów wybranego nowożytnego języka obcego na poziomie B2.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE REKRUTACJA

   Studia Warszawa  - kierunek Kulturoznawstwo - Wiedza o Kulturze
   STUDIA I STOPNIA
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze powinien:
   • znać swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;
   • posiadać uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz orientację w antropologicznych szkołach i nurtach badawczych;
   • posiadać usystematyzowaną wiedzę z zakresu historii kultury polskiej i wybranych kultur obcych oraz elementarną wiedzę o dziedzictwie antycznym i biblijnym w historii kultur;
   • znać wybrane metodologie nauk o kulturze, podstawowe strategie poznawcze i stosowane metody badawcze; charakteryzować podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego;
   • posiadać podstawową wiedzę o kulturze literackiej i twórczości słownej, widowiskach kulturowych i kulturze teatralnej, kulturze wizualnej i filmowej;
   • znać podstawową terminologię nauk o kulturze oraz metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie synchronicznej i diachronicznej;
   • orientować się we współczesnych instytucjach kultury.
   Od absolwenta wymaga się także, aby potrafił w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe i teksty kultury, wykorzystując teorie antropologiczne oraz wybrane inne teorie z zakresu nauk humanistycznych, a rezultaty swych prac przedstawiał w rzetelnie opracowanej naukowo formie wypowiedzi pisemnych i ustnych.
   STUDIA II STOPNIA
   Absolwent studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze samodzielnie i twórczo działa w kulturze, prezentując postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury. Wykazuje aktywną troskę o dziedzictwo kulturowe oraz otwartość zasobów wiedzy i ma świadomość ich znaczenia dla życia społecznego. Absolwent rozumie swoistość nauk o kulturze i posiada rozległą wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz dyscyplin pokrewnych (filozofia kultury, socjologia kultury), a także szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury polskiej związanych z samodzielnie obraną drogą badawczą. Potrafi w sposób refleksyjny, krytyczny i twórczy analizować zjawiska i teksty kulturowe w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, w powiązaniu z innymi faktami społecznymi, z wykorzystaniem szerokiej bazy teoretycznej nauk humanistycznych. Rezultaty swojej pracy przedstawia w postaci samodzielnych i rzetelnych rozpraw w języku polskim i wybranych językach obcych. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego. W zależności od wybranych modułów kształcenia posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze jest średnia ocen z całego toku studiów i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Logopedia ogólna i kliniczna
   STUDIA I STOPNIA:
   Studia I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna przygotowują do pracy logopedy w placówkach oświatowych i ochrony zdrowia oraz do pracy nauczyciela polonisty w szkołach podstawowych w klasach IV-VI. Absolwent studiów I stopnia na kierunku unikatowym logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje:
   A. wiedzę w zakresie:
   lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:
   • wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), w zakresie systemów gramatycznego i leksykalnego; zróżnicowania: dialektalnego, terytorialnego, społecznego i funkcjonalnego polszczyzny;
   • kultury języka, zwłaszcza w zakresie: norm poprawnościowych polszczyzny; oceny procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków;
   • komunikacji językowej i niejęzykowej, a zwłaszcza w zakresie pragmatyki tych zachowań oraz strategii osiągania celów wypowiedzi.
   psychopedagogicznych podstawach logopedii, w tym:
   • psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka, szczególnie w zakresie: teoretycznych podstaw opisu rozwoju małego dziecka oraz zagrożeń tego rozwoju;
   • przyswajania języka przez dzieci w normie rozwojowej oraz zasad i norm komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka;
   • pedagogicznych aspektów przyswajania języka i mowy, takich m.in. jak wpływ rodziny i najbliższego otoczenia dziecka; programy edukacji językowej dziecka.
   medycznych podstaw logopedii, w tym:
   • anatomii i fizjologii człowieka;
   • pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej.
   zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:
   • klasyfikacji zaburzeń mowy;
   • etiologii zaburzeń mowy w zakresie dyslalii i dysleksji;
   • profilaktyki logopedycznej;
   • terapii logopedycznej.
   B. umiejętności w zakresie:
   • przyswojenia podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim dokonywania badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy;
   • opisu i kwalifikacji wad wymowy;
   • usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy;
   • współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: biologia, historia, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • SLAWISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Slawistyka
   STUDIA I STOPNIA:
   Absolwent licencjackich studiów slawistycznych bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranego kraju słowiańskiego, posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu językowego wybranego języka słowiańskiego. Zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką. Posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz ich uwarunkowaniach politycznych i specyfice oddziaływania; posiada wiedzę o relacjach między głównymi dziedzinami kultury wybranego kraju słowiańskiego. Potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście współczesności oraz w perspektywie diachronicznej. Umie posługiwać się wybranym językiem słowiańskim na poziomie C1, rozpoznawać i stosować różne style wypowiedzi, potrafi wykorzystywać słownictwo specjalistyczne w zakresie kulturoznawstwa oraz lingwistyki, także w kierunkowym języku słowiańskim. Jest otwarty na poznawanie innych kultur oraz świadomy konieczności walki ze stereotypami kulturowymi i narodowymi, szanuje i stara się zrozumieć odrębność kulturową na poziomie różnic narodowych i społecznych. Śledzi życie kulturalne wybranego kraju słowiańskiego, dostrzega potrzebę dążenia do intensyfikacji kontaktów kulturalnych i naukowych między Polską a krajem języka kierunkowego. Angażuje się w życie naukowe i kulturalne, związane z szeroko pojętą dziedziną slawistyki.
   STUDIA II STOPNIA:
   Absolwent magisterskich studiów slawistycznych w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Zna bardzo dobrze realia społeczne i polityczne kraju kierunkowego w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym, dialektalnym, jak również o tradycjach badań językoznawczych w zakresie języka kierunkowego. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu sfery publicznej oraz systemie symbolicznym kraju kierunkowego z odniesieniem do podobnych zjawisk w regionie. Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce, posiada znajomość procesu redakcyjnego, opracowania tekstu i przygotowania go do druku, jak też zna zasady przygotowywania oraz realizacji zespołowych projektów badawczych. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kulturalnych, o życiu kulturalnym i uczestnictwie w kulturze w kraju kierunkowym, w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Umie korzystać z dorobku kulturoznawstwa oraz nauk pokrewnych, twórczo nawiązywać do uznanych badań i szkół badawczych w procesie opracowania własnej tezy, obrony stanowiska czy uzasadnienia wniosków płynących z samodzielnie dokonywanej analizy współczesnych zjawisk kulturowych w kraju kierunkowym. Potrafi interpretować zjawiska współczesnego życia społecznego i politycznego w kraju kierunkowym w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań kulturoznawczych oraz socjologicznych. Posługuje się językiem kierunkowym w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej. Potrafi redagować teksty pisane w języku polskim i w języku kierunkowym zarówno na poziomie akademickim, jak i użytkowym oraz popularnym, umie prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim i w języku kierunkowym. Posiada umiejętność korzystania z dorobku różnych dyscyplin humanistycznych w analizie i interpretacji zjawisk kulturowych charakterystycznych dla kraju kierunkowego i regionu. Potrafi wykorzystywać wiedzę o języku kierunkowym oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu różnorodnych typów tekstów, umie posługiwać się drugim językiem słowiańskim na poziomie B2+. Potrafi pracować w grupie nad przygotowaniem projektu badawczego, umie prowadzić badania zespołowe oraz podejmować odpowiedzialność za wynik grupy. Rozumie konieczność dogłębnego poznawania innych kultur i budowania dialogu międzykulturowego. Dostrzega wartość wiedzy w budowaniu kontaktów kulturalnych i państwowych między Polską a krajami słowiańskimi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Slawistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Slawistyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub południowosłowiańskiego, który chce studiować co najmniej na poziomie B2 (certyfikatem potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem zdanym przed komisją w ISZiP).

    

   Dowiedz się więcej

opinie (2)

 • vicky
  ocena

  fajny filmik :)

 • uw 4ever
  ocena

  mój wydział na zawsze. Polecam

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
Specjalności:
 • Filologia klasyczna i kultura renesansu
FILOLOGIA BAŁTYCKA
Specjalności:
 • Lituanistyka i lettonistyka
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
 • Literaturoznawczo  - językoznawcza
KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
SLAWISTYKA
Specjalności:
 • Bohemistyka
 • Kroatystyka
 • Słowacystyka
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
 • Filologia klasyczna i kultura renesansu
FILOLOGIA BAŁTYCKA
Specjalności:
 • Lituanistyka i lettonistyka
FILOLOGIA POLSKA
 • Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
 • Literaturoznawczo - językoznawcza
KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
SLAWISTYKA
Specjalności:
 • Bohemistyka
 • Kroatystyka
 • Słowacystyka

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
 • Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
 • Literaturoznawczo - językoznawcza
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
 • Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
 • Literaturoznawczo - językoznawcza