• PRAWO REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Prawo
   Absolwent jednolitych, magisterskich studiów prawniczych powinien posiąść wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych, prawniczych dyscyplin historycznych oraz dyscyplin prawa pozytywnego. Pozna też metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Znajomość systemu prawa polskiego będzie punktem wyjścia do poznania jego relacji z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym. Absolwent studiów prawniczych będzie umiał interpretować normy prawne oraz będzie rozumiał zasady działania instytucji prawnych, będzie rozumiał rolę prawa i jego związki z życiem społecznym. Będzie potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy praktyczne w zakresie wybranych przez siebie przedmiotów specjalizacyjnych. Nabędzie też umiejętności przygotowywania ustnych wystąpień oraz pisemnych analiz, dokumentów i pism procesowych. Powinien też opanować język obcy (z uwzględnieniem języka prawniczego) na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Prawo finansowe i skarbowość
   Absolwent posiądzie podstawowy zasób wiedzy akademickiej o prawie publicznym, o powiązaniach wewnątrz tego systemu oraz powiązaniach polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym. Będzie znał metody badawcze i narzędzia stosowane w naukach prawnych, w tym właściwe dla nich techniki pozyskiwania danych. Będzie posiadał pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa finansowego, o jego zmianach i procesie tworzenia, o systemie organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej oraz o sądownictwie administracyjnym. Uzyska pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych w dziedzinie finansów i skarbowości, w tym także szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju form prawnych indywidualnej przedsiębiorczości i opodatkowania przedsiębiorstw, które są niezbędne do podjęcia i prowadzenia takiej działalności zgodnie z prawem. Będzie znał i rozumiał podstawową terminologię prawno -finansową w wybranym języku obcym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

    

   Dowiedz się więcej

  • ADMINISTRACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Administracja
   Studia I stopnia
   Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę o prawie, ekonomii oraz zarządzaniu, natomiast wiedzę pogłębioną w zakresie nauk o administracji. Treści określone w planie i w programie studiów realizowane będą poprzez poszczególne przedmioty związane z dziedzinami administracji, prawem oraz naukami społecznymi. Po pierwszych 4 semestrach nauki, mających charakter ogólny, nastąpi wybór specjalizacji. Proponowane będą: specjalizacja gospodarczo-podatkowa, służby porządku publicznego, specjalizacja urzędnicza. Praktyki zawodowe - w wymiarze trzytygodniowym – student/ka odbywa w IV, V lub VI semestrze. Metodą sprawdzenia skuteczności nabytej wiedzy będzie mogła być również semestralna praktyka w klinice prawa administracyjnego lub zajęcia kliniczne polegające na przekazywaniu wiedzy z zakresu prawa administracyjnego w szkołach, zakładach karnych, domach dla bezdomnych, zakładach poprawczych, etc. Absolwent powinien umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę do pracy wymagającej stosowania i interpretacji przepisów prawnych w administracji różnego typu, zarówno publicznej, jak i prywatnej. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy oraz umiejętności w warunkach unijnych procesów integracyjnych. Będzie potrafił komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz organizować pracę. Powinien wykazywać się wrażliwością na potrzeby obywateli - interesantów, umieć ich traktować podmiotowo oraz równo, być zawsze gotowym wyjaśniać zainteresowanym motywy swoich działań. Powinien umieć komunikować się na poziomie B2 w języku obcym. Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Studia II stopnia
   Absolwent studiów II stopnia (magisterskich) kierunku administracja będzie posiadał wiedzę o typowych rodzajach struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych. Poprzez studia nad wybranymi dyscyplinami, zwłaszcza prawno-administracyjnymi, pogłębi znajomość administracji państwowej i samorządowej. Będzie znał genezę poszczególnych instytucji, ich ewolucję oraz poglądy i doktryny. Studia drugiego stopnia zakładają konieczną specjalizację (do wyboru: integracja europejska, finanse publiczne i administracja skarbowa oraz administracja służb porządku publicznego). Absolwent będzie przygotowany do pracy na wyższych szczeblach zarządzania w administracji publicznej (także w służbie cywilnej) oraz w jednostkach gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych i organach partii politycznych. Będzie potrafił posługiwać się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wiedza ta pozwoli mu na samodzielne rozwiązywanie problemów, opracowywanie i wdrażanie programów, organizację zespołów pracowniczych i kierowania nimi oraz podejmowanie decyzji respektujących prawa człowieka oraz standardy etyczne. W szczególności absolwent będzie umiał przygotowywać dokumenty i opracowania, docierając samodzielnie do źródeł oraz przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

    

   Dowiedz się więcej

  • HUMANITARIAN ACTION REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Humanitarian action
   Kierunek prowadzony w języku angielskim. Studia oferują studentom szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, w ramach których szczególny nacisk położono na krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. W ramach programu studiów studenci realizować będą dwa semestry mobilności (druga mobilność dostępna od roku akademickiego 2016/2017), z których drugi stanowi wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna), kontynuowanych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej. Celem studiów jest zatem interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Studia mają zatem zarówno wymiar specjalistyczny, jak i interdyscyplinarny, oferując kształcenie w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy pogranicza nauk społecznych i medycznych. Ponadto kierunek studiów oferuje szereg elementów praktycznych (np. symulacje, obowiązkowe praktyki), które mają na celu właściwe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.
   Kierunek Pomoc humanitarna jest prowadzony wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych), we współpracy z uczelniami partnerskimi NOHA (Network on Humanitarian Action).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Humanitarian action jest dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub inny równoważny dokument zagraniczny oraz dowód biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie C1 (zgodnie z klasyfikacją Rady Europy). Kryteria przyjęcia na studia obejmują motywację, kwalifikacje akademickie, umiejętności językowe, doświadczenie zawodowe i naukowe.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Administracja

   Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych.
   Czas trwania
   trzy semestry, łącznie program obejmuje 285 godz.
   Zjazdy
   przeciętnie raz w miesiącu, przez dwa dni: sobota,niedziela w godz.9.00-18.00
   Wykładowcy
   pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, pracownicy Polskiej Akademii Nauk
   Warunki zaliczania
   w każdym semestrze trzeba zdać cztery egzaminy a w semestrze II i III dodatkowo zaliczyć seminarium i konwersatoria
   Warunki ukończenia
   po uzyskaniu zaliczenia trzech semestrów, obliczana jest średnia ocen z całych studiów, która wpisywana jest na świadectwie ukończenia studiów. Program nie przewiduje przygotowywania pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.
   Dokument uzyskiwany
   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  • PODYPLOMOWE STUDIUM ADMINISTRACJI KIERUNEK: KONTROLA, NADZÓR I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - PODYPLOMOWE STUDIUM ADMINISTRACJI kierunek: Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej

   Studium przeznaczone w szczególności dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej i audytu w administracji publicznej, kadry kierowniczej i pracowników w urzędach administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego (w administracji zespolonej i niezespolonej) oraz w urzędach i jednostkach organizacyjnych tworzonych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli.
   Czas trwania

   • dwa semestry
   • łącznie 218 godz.
   • dwudniowe zjazdy (sobota i niedziela - przeciętnie raz w miesiącu, w godz.10.00-18.00)

   Wykładowcy
   Pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wysoko wykwalifikowani specjaliści z administracji rządowej i samorządowej

   Warunki zaliczania
   W pierwszym semestrze obowiązuje zdanie 6 egzaminów i uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów. Natomiast w drugim semestrze trzeba zdać dwa egzaminy i zaliczyć pozostałe przedmioty. Przewidziany jest też egzamin dyplomowy.
   Warunki ukończenia
   Po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów, przygotowywuje się pracę dyplomową i zdaje egzamin końcowy. Na dokumencie potwierdzającym ukończenie studiów wystawiana jest ocena (średnia ze studiów i pracy dyplomowej - obliczana wg regulaminu).
   Dokument uzyskiwany po ukończeniu Studium
   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  • NEGOCJACJA, MEDIACJA I INNE ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Negocjacja, mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów
   Opis Studiów:
   Studia trwają dwa semestry. Pierwszy zjazd odbywa się w październiku, a ostatni w maju lub czerwcu. W ramach Studiów przewidziane jest 190 godzin dydaktycznych w ramach 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele w godzinach: soboty 9 -16, niedziele 9 -14.
   Dokładne terminy zjazdów zostaną podane w październiku. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość  niewielkich zmian w zakresie tematyki poszczególnych zjazdów.
   Studia są podzielone na dwie części.
   Część ogólna (90 godzin, październik- styczeń) składa się z trzech bloków tematycznych:
   • zagadnienia wstępne, teoria i psychologia konfliktu,
   • komunikacja interpersonalna,
   • negocjacje.
   Druga część studiów (100 godzin, luty-czerwiec) jest poświęcona mediacji i zagadnieniom specjalistycznym. W ramach semestru letniego przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące m.in.: mediacji w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, cywilnego, karnego, w postępowaniu z udziałem nieletnich, w sporach administracyjnych, międzynarodowych, komunikacji z klientem, roli prawników w mediacji i negocjacji jako pełnomocników stron, roli sędziów w mediacji, facylitacji.
   Szczegółowa tematyka zajęć znajduje się w Programie Studiów Podyplomowych
   Forma zajęć:
   Większość zajęć prowadzona będzie w formie interaktywnego wykładu, ale szczególny nacisk położony jest na warsztatową formę zajęć. Uczestnicy biorą udział w licznych symulacjach negocjacji i mediacji, a także w innych ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej. Tematyka symulacji będzie dostosowana do zainteresowań oraz specjalizacji uczestników.
   Na zakończenie każdego semestru przeprowadzana jest dodatkowa symulacja (negocjacji – I semestr i mediacji- II semestr) w maksymalnie sześcio-osobowych grupach, która jest obserwowana przez udzielającego informacji zwrotnej trenera oraz nagrywana w celu możliwości późniejszej analizy przez uczestników.
   Sylwetka kandydata:
   Kandydaci na Studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
   Warunki zaliczenia
   Min. 80 % obecności w czasie wszystkich 12 zjazdów oraz zaliczenie egzaminu pisemnego na zakończenie każdego semestru.
   Sylwetka absolwenta
   Osoba mająca pogłębioną znajomość teoretycznej i praktycznej teorii i praktyki negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników w negocjacji i mediacji.
   Wiedza:
   • wiedza w zakresie podstaw teoretycznych i praktyki różnych metod rozwiązywania sporów
   • wiedza nt. reguł rządzących negocjacjami, mediacjami, facylitacjami
   • wiedza z zakresu psychologicznych aspektów sytuacji konfliktowych
   • znajomość mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych i adekwatnych metod interwencji
   • wiedza z zakresu prawnych regulacji tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (negocjacji, mediacji, facylitacji)
   Umiejętności:
   • umiejętność analizy sytuacji konfliktowej: przyczyny, eskalacja, 
   • umiejętność wyboru konstruktywnej interwencji w celu rozwiązania 
   • umiejętność dostrzegania 
   • umiejętność identyfikowania nieetycznych metod 
   • umiejętność korzystania z narzędzi komunikacji 
   • umiejętność przygotowania się i udziału w negocjacjach i 
   • umiejętność autoanalizy własnych działań i wyciągania konstruktywnych wniosków na 
   • umiejętność funkcjonowania w warunkach stresu oraz przy silnym pobudzeniu emocjonalnym
   Postawy:
   • zmiana nastawienia do konfliktu – konflikt jako szansa a nie 
   • otwartość na szukanie kreatywnych 
   • lepsze rozumienie siebie i innych uczestników sytuacji konfliktowych – szacunek dla osób znajdujących się w takich 
   • rozumienie znaczenia interesów oraz asertywność (postawa szacunku dla nich)
   Dokumentem, który otrzymują wszyscy Słuchacze Studiów, po pomyślnie zaliczonych egzaminach i udziale w min. 80 % zajęć, jest świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych, na którego odwrocie znajduje się lista przedmiotów przeprowadzonych w ciągu roku akademickiego oraz wyszczególnienie, ile godzin teoretycznych i praktycznych zostało przeznaczonych na każdy przedmiot – w sumie jest to 190 godzin.
   Program Studiów wpisuje się więc chociażby, w wytyczne Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów : http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/standardyszkoleniamediatorow.pdf
   Wykładowcy
   Niewątpliwym atutem Studium jest zebranie licznego grona specjalistów z zakresu rozwiązywania sporów i konfliktów (negocjacji, mediacji, facylitacji, arbitrażu, komunikacji interpersonalnej), którzy umiejętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem ze słuchaczami Studium.
   Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Robert Rządca, dr hab. Monika Latos-Miłkowska, dr hab. Ewa Gmurzyńska, Mec. Piotr Nowaczyk, Mec. Sylwester Pieckowski, Mec. Maciej Bobrowicz, SSO Agnieszka Rękas, SSR Rafał Cebula, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Elżbieta Łojko, doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza, doc. dr Anna Rosner, dr Michał Fajst, dr Agata Gójska, dr Rafał Morek,  dr Paweł Waszkiewicz, dr Małgorzata Wawrzyniak, dr Aleksandra Winiarska, mgr Robert Boch, mgr Anna Cybulko, mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, mgr Andrzej Szpor, mgr Maciej Tański, mgr Konrad Sobczyk i in.

  • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Studia organizacji i zarządzania w Wymiarze Sprawiedliwości

   Celem Studiów jest zapoznanie kadry kierowniczej sądów oraz osób aplikujących na stanowiska kierownicze w wymiarze sprawiedliwości z koncepcją wymiaru sprawiedliwości zawartą w Konstytucji RP, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz modelem wynikającym ze współczesnych standardów międzynarodowych; z wybranymi problemami szczegółowymi wiążącymi się z funkcjonowaniem sądów, jak postępowanie z dokumentami podlegającymi przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych czy ochrona danych osobowych w kontekście zasady dostępu do informacji publicznej; przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej dla sprawnego kierowania kadrą sądów; z mechanizmami efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi; wreszcie zaznajomienie słuchaczy z psychologicznymi aspektami zarządzania w wymiarze sprawiedliwości, jak problem budowania zespołu czy zagadnienia etyki pracy i etycznej kultury organizacji.
   Studia obejmują dziesięć sesji dydaktycznych (160 godzin); zajęcia odbywają się w piątki oraz w soboty.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Odpowiedzialność odszkodowawcza

   Program studiów:

   • Zagadnienia ogólne odpowiedzialności odszkodowawczej
   • Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (m.in. odpowiedzialność za szkody komunikacyjne oraz odpowiedzialność za produkt niebezpieczny)
   • Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie umowy
   • Odszkodowania w prawie budowlanym
   • Odszkodowania w prawie medycznym
   • Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie własności intelektualnej i przemysłowej
   • Odpowiedzialność organów władzy publicznej (m.in. za szkodę wyrządzoną przez wydanie decyzji administracyjnej)
   • Odpowiedzialność odszkodowawcza osób wykonujących zawody prawnicze
   • Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie rynków kapitałowych
   • Odpowiedzialność odszkodowawcza w stosunkach między spadkobiercami
   • Sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

  • PODATKI I PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Podatki i prawo podatkowe

   Studium jest przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności.
   Słuchacze
   Studium jest przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).
   Współpraca
   Podmioty oraz organizacje, z którymi zostanie nawiązana współpraca w związku z funkcjonowaniem studium: Ministerstwo Finansów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
   Czas trwania
   • trzy semestry
   • ok.600 godzin
   • zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym raz na dwa tygodnie (sobota w godzinach 9.40 - 17.00 i w niedziele od godziny 8.00 do 15.00)
   Wykładowcy
   • pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW,
   • sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
   • inni wybitni praktycy
   Warunki zaliczania
   • po każdym semestrze przewidziana jest sesja egzaminacyjna
   • wykłady kończą się egzaminami
   • Studium kończy się pracą dyplomową

  • POMOC HUMANITARNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Pomoc humanitarna

   Uniwersytet Warszawski, członek elitarnego konsorcjum naukowego Network on Humanitarian Assistance (NOHA) otwiera STUDIA POMOCY HUMANITARNEJ.
   Innowacyjny program dostosowany do współczesnych wyzwań humanitarnych powstał dzięki połączeniu kompetencji i umiejętności pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz unikalnego doświadczenia Polskiej Akcji Humanitarnej. Słuchacze studiów zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności. Będą mieli możliwość obcowania z wybitnym specjalistami o dorobku międzynarodowym jak również doświadczonymi pracownikami humanitarnymi, którzy nieśli pomoc w najbardziej wymagających zakątkach świata.
   Absolwenci studiów zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu prawa, polityki, bezpieczeństwa, pracy humanitarnej w terenie, zarządzania projektami, niezbędną do organizowania i udzielania pomocy humanitarnej. Zdobytą wiedzę i kompetencje wykorzystają w jednostkach administracji państwowej, samorządach, organizacjach międzynarodowych, organizacji pozarządowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.
   STUDIA POMOCY HUMANITARNEJ prowadzi Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego, a także z Polską Akcją Humanitarną.
   Program studiów został podzielony na 6 modułów:
   • moduł wstępny obejmujący zagadnienia pojęcia pomocy humanitarnej, dawców i biorców tejże pomocy, rodzajów sytuacji kryzysowych, w których pomoc humanitarna jest świadczona, uwarunkowań udzielania pomocy humanitarnej;
   • moduł geopolityczny, w którym studenci będą zgłębiać teorię konfliktów zbrojnych i specyfikę poszczególnych konfliktów oraz otrzymają podstawy z zakresu antropologii konfliktów zbrojnych;
   • moduł prawny obejmujący m.in. wprowadzenie do prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, prawa uchodźców, międzynarodowego prawa karnego, prawa krajowego, norm prawnych mających zastosowanie w sytuacji katastrofy naturalnej;
   • moduł Klastry pomocy humanitatnej obejmujący podstawowe klastry, którymi posługuje się Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (UN OCHA), a mianowicie dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych, bezpieczeństwo żywnościowe i warunki życia, schronienie i nieżywnościowe artykuły pierwszej potrzeby, edukacja, zdrowie, zarządzanie obozami dla uchodźców, ochrona ludności cywilnej, logistyka i komunikacja, a ponadto wpływ środowiska na możliwość świadczenia pomocy humanitarnej oraz samej działalności pracowników humanitarnych na środowisko.
   • moduł inne aspekty pracy w terenie, w czasie którego przedstawione zostaną zagadnienia bezpieczeństwa personelu humanitarnego, zarządzania oraz uwarunkowań zarządzania pomocą humanitarną, etyki oraz technik negocjacyjnych.
   • Moduł zarządzanie projektami to moduł poświęcony procesowi realizacji projektu od przygotowania projektu po pisanie końcowego raportu.
   Całość obejmuje 178 H. Za dodatkową opłatą studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy. Studia są skierowana do osób zajmujących się lub chcących się zajmować pomocą humanitarną w instytucjach rządowych i w organizacjach pozarządowych oraz do studentów zainteresowanych tematyką pomocy humanitarnej.
   Absolwenci rocznego studiów otrzymają dyplom wydany przez 3 instytuty-wydziały uniwersyteckie oraz Polską Akcję Humanitarną.

  • PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo rynku kapitałowego

   Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem prawniczym lub ekonomicznym. Nie jest konieczne posiadanie wiedzy na temat rynku kapitałowego. W przypadku osób o innym profilu wykształcenia wskazane jest zainteresowanie i podstawowa wiedza o rynku finansowym (np. doświadczenie w zakresie własnego inwestowania).
   Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prawa rynku kapitałowego. W ramach Studiów przewidziana jest Wizyta na GPW w Warszawie SA, która odbędzie się poza zwykłym czasem zjazdu.
   Warunki ukończenia
   • opracowanie pracy dyplomowej na temat uzgodniony z jednym z wykładowców prowadzących zajęcia w ramach programu Studiów
   • pozytywna ocena pracy przez wykładowcę
   Dokument uzyskiwany
   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  • PRAWO MEDYCZNE, BIOETYKA I SOCJOLOGIA MEDYCYNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny

   Studium przeznaczone jest w szczególności dla osób związanych z medycyną, leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które ukończyły studia wyższe. Liczymy zwłaszcza na udział lekarzy, magistrów pielęgniarstwa i położnictwa oraz osób reprezentujących inne zawody medyczne, członków komisji lekarskich, komitetów etycznych, organów odpowiedzialności zawodowej, biegłych sądowych, psychologów przyszpitalnych, rzeczników praw pacjenta, a także menedżerów służby zdrowia, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, Pracowników Urzędów Administracji Centralnej: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracowników socjalnych działających w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej.
   Czas trwania
   dwa semestry (łącznie program obejmuje 164 godz.)
   Zajęcia
   tryb zjazdowy w soboty i niedziele (co dwa, trzy tygodnie)
   Wykładowcy
   pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjaliści z zakresu psychologii, medycyny i ubezpieczeń.
   Warunki ukończenia
   egzamin w formie testów
   Dokument uzyskiwany
   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  • PRAWO MIĘDZYNARODOWE I SŁUŻBA ZAGRANICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo międzynarodowe i służba zagraniczna

   W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa międzynarodowego. Zachodzą liczne przemiany w stosunkach międzynarodowych. Zwiększa się rola organizacji międzynarodowych i umacnia pozycja jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, rośnie znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych. Celem studium jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale także kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne.
   Podstawową grupę, do której skierowana jest oferta studiów stanowią osoby zajmujące się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego w swojej pracy zawodowej, a także osoby zainteresowane prawem międzynarodowym. Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających dyplom licencjata lub magistra), bez znaczenia jest natomiast kierunek wykształcenia.
   Czas trwania
   Studium trwa dwa semestry i obejmuje łącznie 170 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela).
   Wykładowcy
   Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz pracowników Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA. Dobór wykładowców oraz techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć.
   Warunki ukończenia
   Ukończenie studiów w Podyplomowym Studium Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej uwarunkowane jest złożeniem pięciu egzaminów z wybranych przedmiotów prowadzonych w formie wykładów obejmujących co najmniej 10 godzin akademickich. Pozostałe wykłady i konwersatoria zaliczane są na podstawie obecności.
   Dokument uzyskiwany
   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo pracy
   Studium jest przeznaczone dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy.
   Słuchacze
   Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł magistra lub równorzędny, którzy są zainteresowani problematyką prawa pracy.
   Współpraca
   Podmioty oraz organizacje, z którymi zostanie nawiązana współpraca w związku z funkcjonowaniem studium: Państwowa Inspekcja Pracy.
   Czas trwania
   • dwa semestry
   • ok. 260 godzin
   • zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym w soboty i niedziele
   Wykładowcy
   • pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW , w tym wybitni profesorowie prawa pracy
   • pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
   Warunki zaliczania
   • po każdym semestrze sesja obejmująca egzaminy i zaliczenia wynikające z programu studiów
   • po uzyskaniu zaliczenia z dwóch semestrów obliczana jest średnia ocen z całych studiów, która stanowi podstawę oceny wpisywanej na świadectwie ukończenia studiów.
   • nie przewiduje się pracy dyplomowej ani egzaminu końcowego.
   Dokument uzyskiwany
   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  • PRAWO SPORTOWE I ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo sportowe i organizacja imprez masowych

   Główną tematyką studiów jest prawo sportowe oraz regulacje różnych gałęzi prawa regulujących problemy prawne w sporcie. Omawiane są także zagadnienia związane z organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych. Przedmioty realizowane w ramach studiów (180 godzin) podzielone zostały na 8 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające; Podmioty zbiorowe ruchu sportowego; Status prawny zawodników; Inne podmioty ruchu sportowego; Własność intelektualna w sporcie, sponsoring i reklama; Organizacja i przebieg imprezy masowej; Podatkowe i finansowe aspekty sportu i imprez masowych; Rozwiązywanie sporów i konfliktów oraz zwalczanie dopingu w sporcie.
   Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.
   Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzeczniczą. Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Andrzej Wach, prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, prof. dr hab. Andrzej Szwarc, prof. dr hab. Leszek Starosta,  dr Marcin Warchoł, dr Karolina Tetłak, dr Teresa Grzeszak, dr Beata Bieńkowska, dr Marcin Stefański, dr Jan Kudrelek, dr Beata Rischka-Słowik, dr Jacek Masiota, Andrzej Padewski, Robert Krasnodębski, Tomasz Zahorski, Hubert Radke, Michał Listkiewicz, Paweł Makurat, Mateusz Dróżdż, Michał Gniatkowski oraz pracownicy naukowi innych uczelni, sędziowie sądów dyscyplinarnych, adwokaci oraz radcy prawni.
   Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką. Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.
   Studia są adresowane w szczególności do osób zajmujących się problematyką sportu i prawa sportowego oraz organizacją imprez masowych, w tym sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, w szczególności: pracowników klubów i związków sportowych, ciał zarządzających sportem oraz infrastrukturą sportową, pracowników wydziałów sportu w samorządach lokalnych i władzach centralnych; działaczy sportowych; sędziów sądów dyscyplinarnych i polubownych, menedżerów sportowych, kandydatów na menedżerów sportowych; doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych, pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów sportowych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwenci studiów otrzymują pogłębioną wiedzę z zakresu prawa sportowego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego, norm stanowionych przez prawodawcę oraz regulacji organizacji sportowych stopnia krajowego i międzynarodowego, prawa ochrony własności intelektualnej w sporcie, bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych, statusu prawnego podmiotów ruchu sportowego; potrafią analizować przepisy prawne z tego obszaru, stosować reguły przyjęte w orzecznictwie i rozstrzygnięciach właściwych organów organizacji sportowych i sądów polubownych oraz komisji dyscyplinarnych; poznają rozwiązania prawne w zakresie środków rozwiązywania sportów w sporcie oraz zwalczania dopingu; zapoznają się z zasadami i podstawami prawnymi opodatkowania działalności sportowej, w tym ze skutkami podatkowymi organizacji imprez sportowych i kulturalnych (imprez masowych), poznają zasady transferu zawodników i uzyskiwania licencji sportowych. Absolwenci nabierają umiejętności interpretacji przepisów prawa, stosowania określonych norm prawa w praktyce oraz regulacji wydawanych przez organizacje sportowe, poznają zasady rozstrzygania sporów pomiędzy poszczególnymi podmiotami ruchu sportowego oraz zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej w sporcie; potrafią zidentyfikować sytuacje, w których dochodzi do nadużyć prawa w obszarze własności intelektualnej w sporcie oraz znają instrumenty ochrony prawnej w tym zakresie; potrafią skutecznie i efektywnie negocjować kontrakty dla zawodników profesjonalnych; potrafią analizować i stosować regulacje dotyczące zamówień publicznych w sferze sportu i organizacji imprez masowych. Słuchacze studiów podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne do skutecznej realizacji zadań związanych z pracą w klubach i związkach sportowych, ciałach zarządzających sportem oraz infrastrukturą sportową, wydziałach sportu w samorządach lokalnych i władzach centralnych; posiadają wiedzę niezbędną do stosowania nowych rozwiązań prawnych w dziedzinie sportu i działalności sportowej; wiedzą, jakie skutki podatkowe wiążą się zawieraniem umów w sferze sportu oraz organizacją imprezy sportowej lub kulturalnej; uzyskują wiedzę i narzędzia niezbędne do prawidłowego zorganizowania i przygotowania imprezy masowej.
    
   Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:
   • Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz
   • Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego

  • PRAWO SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo spółek

   W ostatnich latach obserwujemy bardzo intensywną działalność legislacyjną w ogóle, a w szczególności dotyczącą dziedziny prawno-gospodarczej . Jest to następstwem nie tylko postępujących zmian polityki gospodarczej państwa, ale także włączenia Polski do struktur unijnych.
   Postępujące procesy legislacyjne mają na celu uwzględnienie dynamizmu zmian gospodarczych. Efektem tego są obserwowane stale większe lub mniejsze zmiany podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców. Celem Podyplomowego Studium Prawa Spółek jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców , zwłaszcza zorganizowanych w formy spółek prawa handlowego.
   Obowiązujące obecnie prawo spółek i tzw. regulacji okołospółkowych są prawem stosunkowo nowym, dość często zmienianym, trudno poddającym się prawidłowej wykładni, wielekroć różnie interpretowanym, przez co stwarzającym w praktyce wiele problemów aż do zagrożenia bezpieczeństwa obrotu prawnego włącznie. Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych oferują, będący wykładowcami na Studium, najlepsi specjaliści – pracownicy nauki z różnych ośrodków uniwersyteckich praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych.
   Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie materii normatywnej, która w omawianej dziedzinie prawa jest w dużym stopniu rozproszona. Wystarczy wymienić przykładowo kilka podstawowych regulacji prawnych: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo upadłościowe i naprawcze, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, itp.
   Potrzeba specjalistycznych wykładów dotyczących poszczególnych zagadnień prawa spółek manifestowana była od początku obowiązywania Kodeksu spółek handlowych . Nadal zainteresowanie prawem spółek wśród polskich prawników różnych generacji jest bardzo duże. Zagadnienia te przyciągają uwagę również przedstawicieli innych profesji, głównie z racji pełnionych w spółkach ważnych funkcji – członków zarządów, rad nadzorczych. Także wspólnicy posiadający znaczne pakiety udziałowe są zainteresowani znajomością tego prawa.
   Dlatego też ze wszech miar uzasadnione jest prowadzenie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego studiów podyplomowych poświęconych problematyce prawa spółek. Program Studium jest na bieżąco aktualizowany. Obejmuje w znowelizowanym kształcie przepisy Kodeksu spółek handlowych, zmiany prawa firmowego, nowe przepisy o prokurze, nowe prawo upadłościowe i naprawcze, zmiany wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, itd. W programie Studium są także uwzględnione zagadnienia prawno-karne, podatkowe i rachunkowe spółek. Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.
   Dążenie do możliwie kompleksowego, a przy tym użytecznego praktycznie, ujęcia programu Studium spowodowało podzielenie materii wykładowej na wiele specjalistycznych wykładów, o stosunkowo dużej liczbie godzin, wygłaszanych przez wielu prowadzących. Przy opracowywaniu programu zwrócono szczególną uwagę na te zagadnienia, które w praktyce stwarzają najwięcej trudności. Dobór wykładowców, spośród najlepszej w Polsce kadry specjalistów w dziedzinie prawno-handlowej , gwarantuje najwyższy poziom prowadzonych zajęć.
   Zaliczenie Studium następuje na podstawie przedstawionej przez Słuchacza pracy dyplomowej.
   Czas trwania
   Program Studium obejmuje dwa semestry, a w ich ramach ok. 210 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, przeciętnie raz lub dwa razy w miesiącu. Mają przede wszystkim charakter wykładów, czasami zajęć warsztatowych. Jeśli chodzi o zajęcia typu seminaryjnego, program studium na razie ich nie przewiduje, ale też nie należy wykluczyć w przyszłości takiej możliwości. Będzie to uzależnione od aktualnych potrzeb i preferencji uczestników Studium, a także od propozycji składanych kierownikowi Studium przez wykładowców lub wymagań związanych z unifikacją programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie.
   Wykładowcy
   Kierownikiem Studium jest dr Małgorzata Modrzejewska, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW, z-ca redaktora naczelnego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Handlowego”, współredagująca kwartalnik „Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach”, będący periodykiem orzeczniczym ściśle współpracującym z PPH.
   Konsultantem programowym Studium jest prof. dr hab. Józef Okolski, kierownik Katedry Prawa Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.
   Potencjał kadrowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwala na realizację programu w większości angażując pracowników Wydziału. Wykładowcami są także przedstawiciele różnych zawodów prawniczych - pracownicy warszawskich i pozawarszawskich wyższych uczelni. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające co najmniej stopień doktora nauk prawnych. Wyjątek mogą stanowić wykłady dotyczące postępowań w sprawach rejestracyjnych prowadzone przez Sędziów Sądów Rejestrowych. Studium przeznaczone jest przede wszystkim dla prawników. Wydaje się jednak, że zamykanie dostępu do niego przedstawicielom innych zawodów , legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, byłoby niecelowe. Dlatego też, przy zachowaniu preferencji dla prawników w przyjęciu na te studia podyplomowe, przyjmuje się na nie także absolwentów innych kierunków.
   Warunki ukończenia
   wysłuchanie wszystkich wykładów. Napisanie pracy dyplomowej, z której ocena będzie wpisana na świadectwie dokumentującym ukończenie studiów.Wybór tematu pracy dyplomowej z listy przedstawionej przez Kierownika Studium. Lista tematów sporządzona zostaje w porozumieniu z wykładowcami oraz prof. dr hab. Józefem Okolskim – konsultantem programowym Studium. Praca dyplomowa powinna mieć objętość 30 – 40 stron znormalizowanego wydruku komputerowego, opatrzona spisem treści, spisem bibliograficznym i przypisami. Powinna być złożona w terminie do końca maja każdego roku, w dwu egzemplarzach : jednym w formie papierowej, drugim w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD).
   Dokument uzyskiwany
   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  • PRAWO UBEZPIECZENIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku 
   Program zajęć obejmuje wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie i dożycie określonego wieku, a także seminaria z podziałem na wyżej wymienione specjalizacje. Słuchacze otrzymają kompendium niezbędnej wiedzy z wymienionych działów prawa oraz z prawa cywilnego, administracyjnego, procedury dochodzenia odszkodowań, z prawa Unii Europejskiej.
   Przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych
   Czas trwania
   • dwa semestry (wymiar 180 godzin)
   • zajęcia odbywają się w formie zjazdów: soboty, daty z góry ustalone
   Wykładowcy
   Wykładowcami są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjaliści z poszczególnych działów prawa oraz praktycy – osoby kompetentne z towarzystw ubezpieczeniowych, specjaliści z ZUS i adwokaci.
   Warunki ukończenia
   • zaliczenie semestrów
   • napisanie pracy dyplomowej
   Dokument uzyskiwany
   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  • PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo Unii Europejskiej

   Program Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej jest przede wszystkim skierowany do osób zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz wszystkich tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce zawodowej. Takie założenie ma swoje implikacje zarówno dla koncepcji organizacyjnych (zajęcia w soboty i niedziele), jak i programowych (odpowiedni dobór tematyki zajęć).
   Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bez wątpienia wielkim wyzwaniem dla praktyki obrotu prawnego, wymaga tym samym prowadzenia intensywnych działań edukacyjnych.
   Zadaniem Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej  jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych i samorządowych do stosowania prawa Unii Europejskiej oraz udzielania skutecznej pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń wynikających z tego prawa. Dobór wykładowców oraz przyjęte techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć. Wykłady prowadzą najlepsi specjaliści z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele praktyki prawniczej.
   Program obejmuje łącznie 170 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów.
   Wykładowcy
   Wykłady w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej prowadzą najlepsi specjaliści z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele praktyki prawniczej.
   Zajęcia
   Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela).
   Warunki ukończenia
   złożenie z wynikiem pozytywnym trzech egzaminów w sesji zimowej oraz trzech egzaminów w sesji letniej z dowolnie wybranych przedmiotów objętych programem studiów (egzaminy odbywają się w trakcie trwania sesji na UW w soboty i niedziele, większość ma formę testów jednokrotnego wyboru).
   Dokument uzyskiwany po ukończeniu Studium
   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo własności intelektualnej
   Program studiów
   Program studiów (171 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
   Wykłady - Prawo autorskie i prawa pokrewne, Prawo patentowe, Prawo znaków towarowych, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych, Komercjalizacja dóbr osobistych, Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo patentowe, Postępowanie administracyjne oraz procedury graniczne w sprawach z zakresu własności intelektualnej, Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej - odrębności, rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym, Prawnokarna problematyka własności intelektualnej, Prawa wyłączne do nowych odmian roślin, Własność intelektualna a podatki. Seminaria (dwa z trzech, do wyboru): - Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Komercjalizacja dóbr osobistych w orzecznictwie sądów polskich. 
   Wykładowcami są  m. in. : prof.  dr hab. Monika Dąbrowska, prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Urszula Promińska, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, doc. dr Teresa Grzeszak, dr hab. Wojciech Machała, dr Krzysztof Wojciechowski, dr Łukasz Żelechowski,  sędzia  Sądu Najwyższego,  dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP..
   Sposób zaliczania przedmiotów
   Obecność na 75% zajęć, zdanie trzech egzaminów (prawo autorskie, prawo patentowe, prawo znaków towarowych) oraz zaliczenie 2 seminariów

  • PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo własności przemysłowej

   Celem Studium jest kompleksowe przedstawienie problematyki prawa własności przemysłowej, zarówno w płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Obecny system prawa własności przemysłowej jest zarówno efektem zmian społeczno-gospodarczych, jakie dokonały się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, jak i przystąpienia do Unii Europejskiej. Stąd też w ramach programu Studium przewiduje się zarówno przedstawienie instytucji porządku krajowego, jak i porządku prawnego Unii Europejskiej w zakresie regulacji prawa własności przemysłowej. Program został przygotowany również pod kątem specyficznych potrzeb, jakie wynikają ze stosowania prawa własności przemysłowej w praktyce. Stąd też w programie przewidziano również ćwiczenia, które pozwolą na przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania prawa własności przemysłowej. Ze względu na praktyczne znaczenie ochrony wynalazków i znaków towarowych, prawu patentowemu i prawu znaków towarowych poświęca się najwięcej uwagi, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w układzie szczegółowym programu. W programie przewidziano również zajęcia odnoszące się do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, odmian roślin. Program obejmuje również zagadnienia związane z wykonywaniem praw własności przemysłowej, w tym w szczególności korzystanie z praw wyłącznych poprzez instrumenty kontraktowe.
    
   Studium kierowane jest do osób zajmujących się w praktyce prawem własności przemysłowej. Należy tu w szczególności wskazać te osoby, które zamierzają w przyszłości wykonywać zawód rzecznika patentowego oraz prawników. Uczestnikami studiów podyplomowych będą mogły być osoby, które ukończyły studia wyższe prawnicze bądź osoby, które ukończyły inne studia wyższe i wykonują zawód rzecznika patentowego bądź zostały przyjęte na tzw. aplikację rzecznikowską.

  • PRAWO, EKONOMIA I ZARZĄDZANIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo, ekonomia i zarządzanie w działalności gospodarczej
   Studia „Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej” są pierwszymi na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowymi studiami międzywydziałowymi zorganizowanymi wspólnie przez trzy Wydziały: Zarządzania, Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych.
   Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych zamierzających pogłębiać swoją wiedzę niezbędną w kierowaniu działalnością gospodarczą. W szczególności przeznaczone są dla osób, pracujących na średnim szczeblu zarządzania, w przedsiębiorstwach oraz administracji, planujących rozwój własnej kariery zawodowej, jak również dla osób, które same prowadzą działalność gospodarczą i potrzebują podstaw prawnych i ekonomicznych do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych.
   Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę z tych dziedzin prawa, ekonomii i zarządzania, które w największym stopniu decydują o trafności decyzji gospodarczych. Są to w zakresie prawa: prawo handlowe, bankowe i podatkowe, cywilne oraz prawo pracy, w zakresie ekonomii zajęcia poświęcone rachunkowi inwestycyjnemu, instrumentom finansowym oraz mikro- i makroekonomicznych podstaw działalności gospodarczej a w zakresie zarządzania podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie jego potencjałem kadrowym oraz marketing. 
   Program dostarcza zintegrowanej wiedzy w każdej z trzech dziedzin, koncentrując uwagę na finansach przedsiębiorstw (np. pozwala podjąć decyzje co do kierunków inwestycji, użycia określonych instrumentów finansowych, zarządzania finansami łącznie z oceną prawnych możliwości kształtowania stosunków z innymi przedsiębiorstwami, bankami i instytucjami fiskalnymi), kształtowaniu potencjału kadrowego firmy (prawo pracy, zarządzanie kapitałem społecznym), kształtowaniu rynku (marketing i prawo handlowe) ale także pozwala uzyskać widzę pozwalająca podejmować decyzje dotyczące struktury organizacyjnej firmy, ubezpieczania ryzyka jej działalności, a także przewidywania warunków jej działania w zależności od przebiegi zjawisk makroekonomicznych.
   Czas trwania
   • 2 semestry
   • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (co 2 tygodnie), w soboty - 8 godz., niedziele - 6 godz.), 16 sesji
    

  • PROBLEMATYKA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Problematyka zorganizowanej przestępczości i terroryzmu
   Bloki tematyczne
   • Wprowadzenie do problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Opis politologiczny, kryminologiczny i kryminalistyczny zjawisk
   • Odpowiedzialność karna za przestępstwa określane mianem zorganizowanych oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym
   • Aspekty kryminalistyczne i karnoprocesowe zwalczania zorganizowanej przestępczości i terroryzmu
   • Pozbawianie korzyści majątkowych beneficjentów "criminal enterprises"
   • Ochrona informacji niejawnych; bazy danych i analiza kryminalna - możliwości wykorzystania w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem
   • Ramy instytucjonalne przeciwdziałania i zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu
   • Współpraca międzynarodowa na gruncie zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu
   • Praktyczna analiza i ilustracja działań przeciwko grupom przestępczym oraz operacji antyterrorystycznych

  • RACHUNKOWOŚĆ I REWIZJA FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i rewizja finansowa

   CEL STUDIÓW:
   Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i regulacje polskie oraz wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Studia mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy prawnej i ekonomicznej o zagadnieniach z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania rewizji finansowej (audytu), niezbędnej do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego, wykonywania zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym. Istnieje również potrzeba pogłębienia wiedzy w tym obszarze przez pracowników sektora publicznego (zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego), który przejmuje w coraz większym stopniu metody właściwe dla sektora prywatnego w procesach zarządzania sprawami publicznymi. Treści nauczania uwzględniają zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
   SYLWETKA ABSOLWENTA:
   Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bilansowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), ewidencji na potrzeby rozrachunków publiczno-prawnych, rachunku kosztów, rachunkowości grup kapitałowych, rachunkowości budżetowej, rewizji finansowej i controllingu na potrzeby rewizji finansowej, analizy wskaźnikowej, prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i materialnego prawa podatkowego,  zobowiązań podatkowych oraz postępowania podatkowego. Zdobyta wiedza przyczyni się w szczególności do wzrostu efektywności pracy przedstawicieli sektora publicznego, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego.
   ADRESACI STUDIÓW:
   Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających tytuł magistra oraz licencjat) o profilu ekonomicznym, prawniczym i administracyjnym, zainteresowanych działalnością gospodarczą związaną z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz prowadzących lub zamierzających prowadzić prawno-finansową obsługę podmiotów sektora prywatnego i publicznego, zwłaszcza w  zakresie rachunkowości i podatków, w szczególności jako radca prawny, pracownik kancelarii doradztwa prawnego i podatkowego, doradca podatkowy, pracownik działu księgowego, podatkowego, rewizji finansowej (audytu) oraz dla osób aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych w działach finansowych podmiotów gospodarczych, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.
   CZAS TRWANIA:
   Studia trwają 2 semestry, od października 2016 r. do maja 2017 r.  (216 godzin)
   ZJAZDY:
   Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu, w godz. 9.00 – 17.00 lub 9.00-16.00 (9 lub 8 godz.)

  • RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE, POŚREDNICTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo obrotu nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami
   Zjazdy
   piątki po południu oraz soboty i niedziele, średnio raz na dwa tygodnie.
   Wykładowcy
   pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.
   Warunki ukończenia
   pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym, drugi semestr kończy się ustnym egzaminem dyplomowym. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego słuchacz składa pracę dyplomową.
   Kandydaci
   Na kierunek rzeczoznawstwo majątkowe, zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo obrotu nieruchomościami są przyjmowani absolwenci wszystkich kierunków studiów.
   Dokument uzyskiwany
   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  • SZTUKA KOMUNIKACJI W ZAWODZIE PRAWNIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika
   Charakterystyka studiów
   Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z rozumianą wieloaspektowo problematyką komunikacji w zawodzie prawnika. Studia mają charakter uzupełniający wobec programu realizowanego w ramach uniwersyteckich studiów prawniczych, podejmują w dużej mierze problematykę nieuwzględnioną w programie (m.in. praktyczne wykorzystanie zasad protokołu dyplomatycznego, sztuka przygotowania wystąpień czy prezentacji, trening kompetencji w zakresie komunikacji, warsztaty zarówno z kultury wypowiedzi jak i techniki mowy, wykłady ukazujące specyfikę języka prawa oraz tłumaczenia tekstów prawnych) albo pojawiającą się jedynie w formie zajęć fakultatywnych lub seminaryjnych (np. problematyka etyki zawodów prawniczych, zagadnienia dyskursu prawniczego, komunikacji między prawnikami występującymi w różnych rolach zawodowych). Studia stanowią okazję do zapoznania się z wiedzą oraz doświadczeniami wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki. Studia charakteryzuje również innowacyjna aktywna metoda zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji (znaczna część  zajęć jest prowadzona w formie warsztatów).
   O przyjęcie na Studia z zakresu sztuki komunikacji i wizerunku mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni, zainteresowani tematyką studiów. Studia, choć dedykowane prawnikom mogą być szczególnie przydatne absolwentom administracji i zarządzania. Minimum stawiane kandydatom - ukończenie studiów I stopnia. 
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu komunikacji językowej prawnika, etycznych zagadnień komunikacji prawników występujących w różnych rolach zawodowych, psychologicznych podstaw budowania wizerunku profesjonalnego prawnika, podstawowych  zasad protokołu dyplomatycznego przydatnych w codziennej pracy prawnika. 
   Sposób zaliczenia przedmiotów
   egzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru) oraz zaliczenia przewidziane w programie studiów 

  • ZAGADNIENIA LEGISLACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zagadnienia legislacyjne
   Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się opracowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawotwórczych, w szczególności zatrudnionych w komórkach legislacji organów państwowych i samorządu terytorialnego. Słuchaczami mogą być osoby legitymujące się dyplomem z zakresu studiów prawniczych i administracyjnych oraz innych kierunków, posiadający tytuł zawodowy magistra. 
   Czas trwania
   • studia są trzysemestralne,
   • obejmują łącznie 274 godziny zajęć, z czego 210 godzin przypada na wykłady, konwersatoria i ćwiczenia realizowane w semestrze I i II, a 60 godzin przeznacza się na seminaria prowadzone w II i III semestrze
   • zajęcia odbywają sie w cyklu zjazdowym - w piątki (w godzinach 15.00-20.30) i soboty (9.00-18.00), co 2 tygodnie
   Program zawiera zajęcia o charakterze teoretycznym (teoria prawa, teoria legislacji, postawy ustroju RP, system źródeł prawa) oraz praktycznym (wykłady dotyczące kultury języka polskiego, zagadnienia tworzenia prawa w świetle orzecznictwa, organizacja procesu legislacyjnego w naczelnych organach państwa).
   Warunki ukończenia
   Wysłuchanie wszystkich wykładów, uczestnictwo w ćwiczeniach i uzyskanie z nich zaliczenia oraz przygotowanie pracy seminaryjnej, będą podstawą oceny, która będzie wpisana na świadectwie dokumentującym ukończenie studiów.
   Dokument uzyskiwany
   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne

   O przyjęcie na Studium mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni. Mogą to być w szczególności osoby już uczestniczące lub zamierzające brać udział w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych, a także uczestniczące w pracach komisji przetargowych (po stronie zamawiającego) bądź opracowywania i składania ofert w imieniu wykonawców. Słuchaczami Studium będą również osoby pełniące funkcje kierownika zamawiającego, mający np. wykształcenie ekonomiczne i techniczne. Dla prawników jest to możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zamówień publicznych, objętej w programie studiów jedynie treścią specjalistycznego wykładu.
   Celem Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych jest zapoznanie słuchaczy z przetargowymi i poza przetargowymi formami wydatkowania środków publicznych. Ich racjonalne zastosowanie ma w szczególności ułatwić większą absorpcję środków unijnych przez Polskę. Stąd też przybliżenie tej problematyki wychodzi naprzeciw zainteresowaniom coraz większej grupy osób uczestniczących w realizacji procesu zamówieniowego na różnych szczeblach administracji rządowej oraz samorządowej, a także przez liczne organizacje pozarządowe. 
   Obowiązujące obecnie prawo zamówień publicznych zawiera przede wszystkim normy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego i prawa procesowego cywilnego. Stosowane przepisy są interpretowane w pierwszym rzędzie przez zespoły arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych rozpatrujące odwołania od rozstrzygnięć zamawiającego podejmowanych na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Coraz częściej wykładni omawianych norm dokonują również sądy okręgowe rozpatrujące skargi na wyroki zespołów arbitrów oraz Sąd Najwyższy udzielający odpowiedzi na postawione mu pytania prawne w sferze zamówień publicznych.
   Powstające w omawianym zakresie problemy teoretyczne i praktyczne prezentować będą w ramach programu Studium najlepsi specjaliści i adwokaci – reprezentujący Urząd Zamówień Publicznych i kancelarie prawnicze zajmujące się zamówieniami publicznymi, a także uniwersyteccy pracownicy nauki, praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych.
   Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna przede wszystkim dlatego, że pozwala na uporządkowanie i bliższe poznanie materii normatywnej, która podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z sygnalizowanej już chęci stworzenia jak najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego wykorzystania środków unijnych przez Polskę.
   Program Studium będzie na bieżąco aktualizowany. Obejmuje on znowelizowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, normy prawa finansowego odnoszące się do wydatkowania środków publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące instytucji przetargu, a także zawierania i wykonywania umów, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli rebus sic stantibus. W programie Studium zostały także uwzględnione instrumenty prawa administracyjnego (wiążące się w szczególności z realizowaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrolą uprzednią i następczą) oraz konstrukcje prawa procesowego cywilnego wykorzystywane przy rozpatrywaniu środków ochrony prawnej.
   Przewiduje się także prezentację orzecznictwa sądowego w sprawach zamówień publicznych oraz przeprowadzenie warsztatów (zajęć praktycznych) w omawianym zakresie.
   W programie poszczególnych wykładów uwzględnione zostaną regulacje unijne.
   Absolwent Studium powinien stać się wysokokwalifikowanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, mogącym skutecznie uczestniczyć w przetargowych i poza przetargowych formach wydatkowania środków publicznych. Uzyskana wiedza prawnicza i kwalifikacje – zdobyte m.in. w trakcie zajęć praktycznych - będą mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym realizowanym przez jednostki zatrudniające słuchaczy. Proponowana im forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie i bliższe poznanie materii normatywnej, która podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z chęci stworzenia przez krajowego prawodawcę jak najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego wykorzystywania środków unijnych przez Polskę.

  • ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ, SKARBOWEJ I PRZECIWKO MIENIU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zapobieganie przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu
   1. Zagadnienia wprowadzające - 24 h
   Zagadnienia zgrupowane w tym bloku tematycznym mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi przepisami z zakresu prawa karnego gospodarczego, zakresu kryminalizacji patologii gospodarczych, skalą zjawiska, a także wykładnią znamion typów przestępstw skierowanych przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz systemem kar w przypadku ich popełnienia. Poruszana jest także kwestia szkód i odpowiedzialności za nie. Słuchacze otrzymują podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, księgowości i rachunkowości. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych teoretyków i praktyków, podczas wykładów prezentowane są kazusy, które uczestnicy zajęć muszą rozwiązać a wskazane rozstrzygnięcie uzasadnić. Po zakończeniu zajęć tego bloku słuchacz ma posiadać wiedzę z zakresu przepisów regulujących odpowiedzialność karną za przestępstwa gospodarcze, potrafić przypisać określone znamiona czynu do określonych zachowań sprawcy. Pozna podstawy sporządzania i obrotu dokumentami w księgowości i rachunkowości.
   2. Prawokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych 14 h
   Blok drugi ukierunkowany został na przedstawienie słuchaczom przestępstw uregulowanych w kodeksie karnym a odnoszących się do ochrony mienia (kradzież mienia, przywłaszczenie, paserstwo), ochrony instytucji państwowych i samorządowych (przestępstwa korupcyjne, nadużycie władzy). Uczestnik studium nabiera umiejętności kwalifikowania określonych zachowań sprawcy jako dany typ przestępstwa, analizuje, czy zachowanie wyczerpuje wszystkie ustawowe znamiona czynu, poznaje linię orzeczniczą w tym zakresie. Wiedza ta jest niezbędna do wykonywania zawodów związanych z ujawnianiem i ściganiem przestępstw kierowanych przeciwko mieniu.
   3. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego - 30 h
   W trzecim bloku tematycznym zostały ujęte zajęcia poświęcone specyfice prawnokarnej ochronie obrotu gospodarczego. Zostały one tak ułożone, by słuchacz stopniowo wgłębiał się w przepisy prawa karnego kodeksowego i pozakodeksowego, jednocześnie rozróżniając odpowiedzialność kodeksową i tzw. pozakodeksową. Omówieniu podlegają nie tylko ustawowe znamiona czynu zabronionego (oszustwa, prania pieniędzy, przestępstw skierowanych przeciwko wierzycielom, przestępstw związanych z przetargami publicznymi, obrotem papierami wartościowymi, przeciwko własności intelektualnej, czynów z prawa bankowego, celnego w tym wspólnotowego), ale także bardzo bogate orzecznictwo i literatura przedmiotu. Słuchacze przepisy te analizują na podstawie przygotowanych przez wykładowców stanów faktycznych wynikających z praktyki. Muszą zatem nie tylko znać brzmienie normy, ale także umieć ją zastosować, przeanalizować wszystkie elementy zachowania sprawcy, zinterpretować je i przypisać do określonej kwalifikacji prawnej czynu. Nie jest to proste, gdyż normy prawne są niekiedy niedookreślone, a działania sprawców wychodzą poza przyjęte prawem schematy. W efekcie tych zajęć słuchacze powinni nabrać umiejętności kwalifikowania zachowań przestępczych w tym zakresie, samodzielnie oceniać stany faktyczne. Uzyskają wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznego ścigania sprawców przestępstw związanych z obrotem gospodarczym.
   4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - 4 h
   Uzupełnieniem tematyki poprzedniego bloku są przedmioty wyodrębnione w bloku czwartym omawiającym zasady odpowiedzialności i postępowanie w sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Słuchacz zapoznaje się z odnośnymi przepisami ustawowymi, a także omówiona zostaje, przez adwokata z bardzo dużym doświadczeniem w tych sprawach, specyfika postępowań karnych dotyczących podmiotów zbiorowych. Słuchacz nabierze umiejętności prowadzenia postępowań w tym zakresie, będzie potrafił prezentować własne racje, prowadził postępowanie dowodowe w tym zakresie.
   5. Prawo karne skarbowe - 24 h
   Blok tematyczny piąty w całości poświęcony został zasadom odpowiedzialności za przestępstwa karno-skarbowe. Jest to jeden z trudniejszych obszarów prawa karnego. Słuchacze zapoznają się z przepisami materialnymi, w tym z zasadami odpowiedzialności w sprawach karnych skarbowych. Omówiona zostanie także specyfika procesowego prawa karnego skarbowego, w tym postępowań o wykroczenia skarbowe oraz zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe. Uczestnicy zajęć nabiorą umiejętności kwalifikowania określonych zachowań sprawców jako przestępstwa i wykroczenia skarbowe, poznają zasady prowadzenia postępowań w tych sprawach, w tym prawa i obowiązki uczestników, metody poszukiwania i dokumentowania nadużyć skarbowych. Nabędą umiejętności – wiedzę i stosowne narzędzia – pozwalające im nie tylko skutecznie wykrywać tego typu przestępstwa i wykroczenia, ale także gromadzić materiał dowodowy i prawidłowo go oceniać.
   6. Prawo antymonopolowe - 14 h
   Przedmioty bloku szóstego omawiają przesłanki i przebieg postępowania antymonopolowego oraz sankcje administracyjne i administracyjno-penalne w sprawach o praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Są to przedmioty wysoko specjalizacyjne, prowadzone przez najwybitniejszych znawców tej problematyki, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki stosowania przepisów antymonopolowych, chroniących konsumenta. W efekcie tych zajęć słuchacze będą potrafili samodzielnie zdiagnozować, czy określona sytuacja narusza prawo antymonopolowe, uzyskają wiedzę, jak należy w takich sytuacjach postępować, jakie środki i metody przewidziane przez prawo wdrożyć w praktyce, posiądą kompetencje niezbędne do skutecznej ochrony praw konsumenta.
   7. Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu - 50 h
   Jest to najobszerniejszy blok tematyczny łączący zagadnienia procesowe, z kryminalistycznymi, w tym sposobami prowadzenia pracy wykrywczej. Uczestnicy studiów zapoznają się z problematyką uprawnień i statusu władz przedsiębiorstwa w procesie karnym gospodarczym, a także ze specyfiką pozycji procesowej pokrzywdzonego przestępstwem gospodarczym. Prezentowane są zagadnienia dotyczące kierunków orzecznictwa administracyjnego w sprawach gospodarczych, wraz ze specyfiką tych postępowań. Prezentowane zostają tajniki prowadzenia śledztw i dochodzeń w sprawach karnych gospodarczych, w tym możliwości wykorzystania takich narzędzi, jak analiza kryminalna, Elektroniczny System Odzyskiwania Mienia, nowoczesne technologie informatyczne, tzw. dowody elektroniczne. Poruszona zostaje kwestia fałszerstw dokumentów, w tym wiarygodność kserokopii dokumentów w obrocie gospodarczym. Omawiana jest rola i pozycja biegłego w tych sprawach. Słuchacze poznają metody działania administracji skarbowej. Treść tych zajęć została tak przygotowana, by słuchacz w pierwszej kolejności poznał podstawy prawne prowadzenia działań procesowych i pozaprocesowych w postępowaniach z omawianego zakresu, następnie poznał poszczególne narzędzia służące poprawie skuteczności pracy wykrywczej, potrafił je właściwie zastosować, a następnie wyniki tych działań wykorzystać w postępowaniu dowodowym. Powinien samodzielnie dobrać właściwe narzędzie wykrywcze, określić jakich efektów oczekuje, ocenić te efekty, a następnie w ramach nabytych kompetencji świadomie wprowadzić je w praktykę działania określonej służby (policji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, służb ochrony porządku publicznego czy organów celnych i finansowych).
   Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:
   • Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu
   • Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FINANSOWYMI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami finansowymi ze środków Unii Europejskiej

   Studium przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników "odbiorców ostatecznych", zwłaszcza zajmujących stanowiska bezpośrednio związane albo utworzone dla zarządzania środkami funduszy. Ponadto studium adresowane jest do osób zajmujących się lub zainteresowanych doradztwem w zakresie zarządzania i pozyskiwania środków unijnych w różnych dziedzinach (doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe, techniczne).
   Czas trwania
   • dwa semestry
   • zjazdy przeciętnie dwa razy w miesiącu, przez dwa dni: sobota, niedziela, w godz. 9.00-16.30
   Wykładowcy:
   • pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
   • pracownicy naukowi Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH,
   • pracownicy urzędów administracji publicznej
   • pracownicy organizacji pozarządowych
   Warunki zaliczania
   w każdym semestrze trzeba zdać egzaminy z przedmiotów, z których prowadzone są wykłady, a ponadto zaliczyć konwersatoria i ćwiczenia.
   Warunki ukończenia
   studium kończy się przygotowaniem zadania zaliczeniowego (przygotowanie wniosku, biznes planu, studium wykonalności)
   Dokument uzyskiwany
   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  • EUROPEJSKIE I POLSKIE PRAWO ROLNE ORAZ SYSTEMY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Europejskie i polskie prawo rolne oraz systemy ochrony bezpieczeństwa żywności

   Studia podyplomowe Europejskie i polskie prawo rolne oraz systemu ochrony bezpieczeństwa żywności kierowane są – w pierwszej kolejności - do osób wskazanych lub delegowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub instytucje związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi (np. takie jak trzy agencje rolne).
   Słuchacze:
   o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni, zainteresowani tematyką studiów legitymujący się tytułem licencjata, magistra lub równorzędnym. 
   Czas trwania:
   dwa semestry, 180 godzin dydaktycznych plus 1 godzina dydaktyczna wykładu inauguracyjnego (w tym 116 godzin dydaktycznych wykładów, 20 godziny dydaktycznych warsztatów, 44 godziny dydaktyczne seminariów i 1 godzina dydaktyczna wykład inauguracyjny - 1 godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom)
   Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym dwudniowym (sobota-niedziela) w odstępach dwutygodniowych.
   Wykładowcy:
   pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków edukacyjnych oraz pracownicy MRiRW i ANR.
   Warunki zaliczenia studiów:
   egzamin końcowy obejmujący większość zagadnień realizowanych w toku studiów  w formie wykładu (test jednokrotnego wyboru) oraz zaliczenia przewidziane w programie studiów (szczegóły zostały ujęte w programie studiów).
   Dokument uzyskiwany:
   Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 
   W tym celu słuchacz ma obowiązek: uregulować opłaty za studia (czesne - 5 200 zł oraz opłatę za świadectwo – 30 zł ), musi uzyskać zaliczenia prowadzonych w toku studiów zajęć, uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć (weryfikacja na podstawie listy obecności) oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu końcowego (test jednokrotnego wyboru). 

  • PRAWO - STUDIA DOKTORANCKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia doktoranckie w zakresie Prawa

   Stacjonarne Studia Doktoranckie
   Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie do pracy naukowej i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, co ma ułatwić przedstawienie rozprawy doktorskiej. Jej obrona powinna nastąpić nie później niż na czwartym roku studiów doktoranckich.
   Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata. Zajęcia odbywają się według indywidualnych programów, uzgadnianych ze opiekunami naukowymi, których wyznacza się spośród profesorów i doktorów habilitowanych danej Katedry lub Zakładu. Do programów tych należy w szczególności udział w seminariach opiekuna naukowego, wykładach organizowanych dla doktorantów przez Wydział Prawa i Administracji UW w osiem sobót w semestrze oraz 60 godzin zajęć dla doktorantów z przedmiotów ogólnych (do wyboru przez doktoranta, także spośród dostępnych przez Internet).
   Doktoranci studiów stacjonarnych mogą otrzymywać stypendium, o które Wydział Prawa i Administracji UW występuje do Rektora UW, działając zgodnie z regułami przyjętymi w uchwale Rady Wydziału Prawa i Administracji UW. Wszyscy doktoranci powinni aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i organizacyjnym swej Katedry lub Zakładu, Instytutu i Wydziału. Doktoranci studiów stacjonarnych pobierający stypendium doktoranckie mają obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin rocznie. Doktoranci, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego, mają obowiązek uczestniczenia w procesie dydaktycznym.
   Doktorantom przysługują uprawnienia do świadczeń zdrowotnych i socjalnych w zakresie i na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach. Doktoranci mają prawo korzystania z biblioteki i czytelni Wydziału Prawa i Administracji UW, urządzeń powielających (według przewidywanych limitów) i komputerowych oraz miejsc pracy indywidualnej. Mają prawo do przerwy wakacyjnej w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku.
   Niestacjonarne Studia Doktoranckie
   Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie do pracy naukowej i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, co ma ułatwić przedstawienie rozprawy doktorskiej. Jej obrona powinna nastąpić nie później niż na czwartym roku studiów doktoranckich albo niezwłocznie po ich ukończeniu.
   Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym w soboty – osiem razy w semestrze (wg ustalonego harmonogramu zajęć). Typ zajęć: seminaria i indywidualna praca naukowa pod kierunkiem promotora, sobotnie wykłady z prawa oraz 60 godzin zajęć z przedmiotów ogólnych (do wyboru, także spośród dostępnych przez Internet).
   Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest corocznie przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji.
   Informacje dodatkowe
   Na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra albo równorzędny. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów prawniczych zobowiązani są na podstawie uchwały Rada Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 lutego 2001 r. do zaliczenia egzaminu z prawa administracyjnego, prawa cywilnego z prawem spółek, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, oraz – do wyboru – z postępowania administracyjnego, cywilnego albo karnego. Spełnienie tego obowiązku powinno nastąpić w trakcie I lub II roku studiów.

opinie (3)

 • Nurbanu
  ocena

  Dziękuję za odpowiedź i pocieszenie. Mam bez kilku ,,setnych" 70 ptk, w poprzednim roku próg wynosił 74, mam więc nadzieję, ale z drugiej strony myślę, że może mi się nie udać :-(.

 • Dominika
  ocena

  W tamtym roku byłam na Twoim miejscu. Matury też nie poszły naszemu rocznikowi rewelacyjnie, sama również nie byłam ,,maturalnym prymusem", ale udało się i teraz studiuje właśnie na UW. Biorąc pod uwagę pogarszający się poziom zdawalności myślę, że próg nieznacznie ale obniży się. Pamiętaj jednak, że to jest jeden z lepszych WPIA w Polsce, więc walka o miejsce będzie mimo wszystko bardzo zacięta.

 • pomocy!!!
  ocena

  Jestem kandydatem na prawo (dzienne). Jak Wam poszły matury? |Myślicie, że w tym roku będzie niższy próg?

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne


Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia:
PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ
POMOC HUMANITARNA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ
POMOC HUMANITARNA

Podyplomowe

ADMINISTRACJA
ADMINISTRACJA KIERUNEK: KONTROLA, NADZÓW I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
NEGOCJACJA, MEDIACJA I INNE ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
POMOC HUMANITARNA
PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO
PRAWO MIĘDZYNARODOWE I SŁUŻBA ZAGRANICZNA
PRAWO PRACY
PRAWO SPORTOWE I ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH
PRAWO SPÓŁEK
PRAWO UBEZPIECZENIOWE
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
PRAWO, EKONOMIA I ZARZĄDZANIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PROBLEMATYKA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU
RACHUNKOWOŚĆ I REWIZJA FINANSOWA
RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE, POŚREDNICTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
SZTUKA KOMUNIKACJI W ZAWODZIE PRAWNIKA
ZAGADNIENIA LEGISLACYJNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ, SKARBOWEJ I PRZECIWKO MIENIU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FINANSOWYMI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
EUROPEJSKIE I POLSKIE PRAWO ROLNE ORAZ SYSTEMY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Doktoranckie


PRAWO