• PRAWO REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Prawo
   Absolwent jednolitych, magisterskich studiów prawniczych powinien posiąść wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych, prawniczych dyscyplin historycznych oraz dyscyplin prawa pozytywnego. Pozna też metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Znajomość systemu prawa polskiego będzie punktem wyjścia do poznania jego relacji z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym. Absolwent studiów prawniczych będzie umiał interpretować normy prawne oraz będzie rozumiał zasady działania instytucji prawnych, będzie rozumiał rolę prawa i jego związki z życiem społecznym. Będzie potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy praktyczne w zakresie wybranych przez siebie przedmiotów specjalizacyjnych. Nabędzie też umiejętności przygotowywania ustnych wystąpień oraz pisemnych analiz, dokumentów i pism procesowych. Powinien też opanować język obcy (z uwzględnieniem języka prawniczego) na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Prawo finansowe i skarbowość
   Absolwent posiądzie podstawowy zasób wiedzy akademickiej o prawie publicznym, o powiązaniach wewnątrz tego systemu oraz powiązaniach polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym. Będzie znał metody badawcze i narzędzia stosowane w naukach prawnych, w tym właściwe dla nich techniki pozyskiwania danych. Będzie posiadał pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa finansowego, o jego zmianach i procesie tworzenia, o systemie organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej oraz o sądownictwie administracyjnym. Uzyska pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych w dziedzinie finansów i skarbowości, w tym także szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju form prawnych indywidualnej przedsiębiorczości i opodatkowania przedsiębiorstw, które są niezbędne do podjęcia i prowadzenia takiej działalności zgodnie z prawem. Będzie znał i rozumiał podstawową terminologię prawno -finansową w wybranym języku obcym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

    

   Dowiedz się więcej

  • ADMINISTRACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Administracja
   Studia I stopnia
   Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę o prawie, ekonomii oraz zarządzaniu, natomiast wiedzę pogłębioną w zakresie nauk o administracji. Treści określone w planie i w programie studiów realizowane będą poprzez poszczególne przedmioty związane z dziedzinami administracji, prawem oraz naukami społecznymi. Po pierwszych 4 semestrach nauki, mających charakter ogólny, nastąpi wybór specjalizacji. Proponowane będą: specjalizacja gospodarczo-podatkowa, służby porządku publicznego, specjalizacja urzędnicza. Praktyki zawodowe - w wymiarze trzytygodniowym – student/ka odbywa w IV, V lub VI semestrze. Metodą sprawdzenia skuteczności nabytej wiedzy będzie mogła być również semestralna praktyka w klinice prawa administracyjnego lub zajęcia kliniczne polegające na przekazywaniu wiedzy z zakresu prawa administracyjnego w szkołach, zakładach karnych, domach dla bezdomnych, zakładach poprawczych, etc. Absolwent powinien umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę do pracy wymagającej stosowania i interpretacji przepisów prawnych w administracji różnego typu, zarówno publicznej, jak i prywatnej. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy oraz umiejętności w warunkach unijnych procesów integracyjnych. Będzie potrafił komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz organizować pracę. Powinien wykazywać się wrażliwością na potrzeby obywateli - interesantów, umieć ich traktować podmiotowo oraz równo, być zawsze gotowym wyjaśniać zainteresowanym motywy swoich działań. Powinien umieć komunikować się na poziomie B2 w języku obcym. Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Studia II stopnia
   Absolwent studiów II stopnia (magisterskich) kierunku administracja będzie posiadał wiedzę o typowych rodzajach struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych. Poprzez studia nad wybranymi dyscyplinami, zwłaszcza prawno-administracyjnymi, pogłębi znajomość administracji państwowej i samorządowej. Będzie znał genezę poszczególnych instytucji, ich ewolucję oraz poglądy i doktryny. Studia drugiego stopnia zakładają konieczną specjalizację (do wyboru: integracja europejska, finanse publiczne i administracja skarbowa oraz administracja służb porządku publicznego). Absolwent będzie przygotowany do pracy na wyższych szczeblach zarządzania w administracji publicznej (także w służbie cywilnej) oraz w jednostkach gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych i organach partii politycznych. Będzie potrafił posługiwać się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wiedza ta pozwoli mu na samodzielne rozwiązywanie problemów, opracowywanie i wdrażanie programów, organizację zespołów pracowniczych i kierowania nimi oraz podejmowanie decyzji respektujących prawa człowieka oraz standardy etyczne. W szczególności absolwent będzie umiał przygotowywać dokumenty i opracowania, docierając samodzielnie do źródeł oraz przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

    

   Dowiedz się więcej

  • HUMANITARIAN ACTION REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Humanitarian action
   Kierunek prowadzony w języku angielskim. Studia oferują studentom szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, w ramach których szczególny nacisk położono na krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. W ramach programu studiów studenci realizować będą dwa semestry mobilności (druga mobilność dostępna od roku akademickiego 2016/2017), z których drugi stanowi wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna), kontynuowanych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej. Celem studiów jest zatem interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Studia mają zatem zarówno wymiar specjalistyczny, jak i interdyscyplinarny, oferując kształcenie w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy pogranicza nauk społecznych i medycznych. Ponadto kierunek studiów oferuje szereg elementów praktycznych (np. symulacje, obowiązkowe praktyki), które mają na celu właściwe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.
   Kierunek Pomoc humanitarna jest prowadzony wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych), we współpracy z uczelniami partnerskimi NOHA (Network on Humanitarian Action).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Humanitarian action jest dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub inny równoważny dokument zagraniczny oraz dowód biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie C1 (zgodnie z klasyfikacją Rady Europy). Kryteria przyjęcia na studia obejmują motywację, kwalifikacje akademickie, umiejętności językowe, doświadczenie zawodowe i naukowe.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO - STUDIA DOKTORANCKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia doktoranckie w zakresie Prawa

   Stacjonarne Studia Doktoranckie
   Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie do pracy naukowej i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, co ma ułatwić przedstawienie rozprawy doktorskiej. Jej obrona powinna nastąpić nie później niż na czwartym roku studiów doktoranckich.
   Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata. Zajęcia odbywają się według indywidualnych programów, uzgadnianych ze opiekunami naukowymi, których wyznacza się spośród profesorów i doktorów habilitowanych danej Katedry lub Zakładu. Do programów tych należy w szczególności udział w seminariach opiekuna naukowego, wykładach organizowanych dla doktorantów przez Wydział Prawa i Administracji UW w osiem sobót w semestrze oraz 60 godzin zajęć dla doktorantów z przedmiotów ogólnych (do wyboru przez doktoranta, także spośród dostępnych przez Internet).
   Doktoranci studiów stacjonarnych mogą otrzymywać stypendium, o które Wydział Prawa i Administracji UW występuje do Rektora UW, działając zgodnie z regułami przyjętymi w uchwale Rady Wydziału Prawa i Administracji UW. Wszyscy doktoranci powinni aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i organizacyjnym swej Katedry lub Zakładu, Instytutu i Wydziału. Doktoranci studiów stacjonarnych pobierający stypendium doktoranckie mają obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin rocznie. Doktoranci, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego, mają obowiązek uczestniczenia w procesie dydaktycznym.
   Doktorantom przysługują uprawnienia do świadczeń zdrowotnych i socjalnych w zakresie i na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach. Doktoranci mają prawo korzystania z biblioteki i czytelni Wydziału Prawa i Administracji UW, urządzeń powielających (według przewidywanych limitów) i komputerowych oraz miejsc pracy indywidualnej. Mają prawo do przerwy wakacyjnej w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku.
   Niestacjonarne Studia Doktoranckie
   Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie do pracy naukowej i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, co ma ułatwić przedstawienie rozprawy doktorskiej. Jej obrona powinna nastąpić nie później niż na czwartym roku studiów doktoranckich albo niezwłocznie po ich ukończeniu.
   Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym w soboty – osiem razy w semestrze (wg ustalonego harmonogramu zajęć). Typ zajęć: seminaria i indywidualna praca naukowa pod kierunkiem promotora, sobotnie wykłady z prawa oraz 60 godzin zajęć z przedmiotów ogólnych (do wyboru, także spośród dostępnych przez Internet).
   Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest corocznie przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji.
   Informacje dodatkowe
   Na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra albo równorzędny. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów prawniczych zobowiązani są na podstawie uchwały Rada Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 lutego 2001 r. do zaliczenia egzaminu z prawa administracyjnego, prawa cywilnego z prawem spółek, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, oraz – do wyboru – z postępowania administracyjnego, cywilnego albo karnego. Spełnienie tego obowiązku powinno nastąpić w trakcie I lub II roku studiów.

opinie (3)

 • Nurbanu
  ocena

  Dziękuję za odpowiedź i pocieszenie. Mam bez kilku ,,setnych" 70 ptk, w poprzednim roku próg wynosił 74, mam więc nadzieję, ale z drugiej strony myślę, że może mi się nie udać :-(.

 • Dominika
  ocena

  W tamtym roku byłam na Twoim miejscu. Matury też nie poszły naszemu rocznikowi rewelacyjnie, sama również nie byłam ,,maturalnym prymusem", ale udało się i teraz studiuje właśnie na UW. Biorąc pod uwagę pogarszający się poziom zdawalności myślę, że próg nieznacznie ale obniży się. Pamiętaj jednak, że to jest jeden z lepszych WPIA w Polsce, więc walka o miejsce będzie mimo wszystko bardzo zacięta.

 • pomocy!!!
  ocena

  Jestem kandydatem na prawo (dzienne). Jak Wam poszły matury? |Myślicie, że w tym roku będzie niższy próg?

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne


Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia:
PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ
POMOC HUMANITARNA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ
POMOC HUMANITARNA

Podyplomowe

ADMINISTRACJA
ADMINISTRACJA KIERUNEK: KONTROLA, NADZÓW I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
NEGOCJACJA, MEDIACJA I INNE ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
POMOC HUMANITARNA
PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO
PRAWO MIĘDZYNARODOWE I SŁUŻBA ZAGRANICZNA
PRAWO PRACY
PRAWO SPORTOWE I ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH
PRAWO SPÓŁEK
PRAWO UBEZPIECZENIOWE
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
PRAWO, EKONOMIA I ZARZĄDZANIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PROBLEMATYKA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU
RACHUNKOWOŚĆ I REWIZJA FINANSOWA
RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE, POŚREDNICTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
SZTUKA KOMUNIKACJI W ZAWODZIE PRAWNIKA
ZAGADNIENIA LEGISLACYJNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ, SKARBOWEJ I PRZECIWKO MIENIU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FINANSOWYMI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
EUROPEJSKIE I POLSKIE PRAWO ROLNE ORAZ SYSTEMY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Doktoranckie


PRAWO