• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz potrafi analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Historia lub wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   Dowiedz się więcej

    

  • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Ekonomia
   Absolwent kierunku Ekonomia może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non - profit, głównie na stanowiskach operacyjnych i pomocniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Pedagogika
   Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia lub wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Zarządzanie
   Absolwent kierunku Zarządzanie może podjąć pracę przede wszystkim w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, bankach, centrach logistycznych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non-profit.
   Absolwent specjalności "rachunkowość zarządcza w agrobiznesie" jest przygotowany do pracy w komórkach finansowo-księgowych w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania w podmiotach agrobiznesu, w tym m.in.: przemyśle i podmiotach handlowych zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji rolnej, grupach producenckich, spółdzielniach, przemyśle spożywczym oraz w podmiotach handlowych na rynku rolno-spożywczym, oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w agrobiznesie.
   Absolwenci specjalności "zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie" są wyposażeni w wiedzę i umiejętności menedżerskie z zakresu: zarządzania finansami przedsiębiorstwa, budowania strategii finansowych i oceny efektywności działania przedsiębiorstwa, finansowania bieżącej i rozwojowej działalności przedsiębiorstwa.
   Absolwenci specjalności "zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstw" wyposażeni są w wiedzę i umiejętności menedżerskie niezbędne do sprawnego zarządzania logistycznego w działach funkcjonalnych różnych podmiotów gospodarczych, są przygotowani do pracy w krajowych i międzynarodowych firmach spedycyjnych, logistycznych, transportowych, kurierskich. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w lokalnych firmach logistycznych m.in. na terenie powiatu i miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
   Absolwenci specjalności „zarządzanie w administracji publicznej” są wyposażeni w wiedzę i umiejętności menedżerskie z zakresu strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym, zasad współpracy w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, zarządzania finansami publicznymi, w tym zamówieniami publicznymi oraz majątkiem komunalnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (1)

 • ekono
  ocena

  studiuję ekonomię i nie polecam jej w filii ujk, przenoszę się do Łodzi na UŁ

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
EKONOMIA
Specjalności:
 • Gospodarka samorządów terytorialnych
 • Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej
 • Ubezpieczenia
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
 • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
EKONOMIA
Specjalności:
 • Gospodarka samorządów terytorialnych
 • Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej
 • Ubezpieczenia
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
 • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego