ul. Szturmowa 1/3,

02-678 Warszawa

Tel: 22 55 34 002; 22 55 34 133

e-mail: wz(at)wz.uw.edu.pl

http://www.wz.uw.edu.pl

ul. Szturmowa 1/3,

02-678 Warszawa

Tel: 22 55 34 002; 22 55 34 133

e-mail: wz(at)wz.uw.edu.pl

http://www.wz.uw.edu.pl

 • FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
  Wiedza
  Absolwent:
  • ma podstawową wiedzę o charakterze finansów i rachunkowości jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
  • ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz ich istotnych elementach, a także wzajemnych relacjach pomiędzy tymi strukturami i instytucjami,
  • ma podstawową wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością,
  • zna podstawowe metody analizy ekonomicznej,
  • ma elementarną wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich,
  • ma podstawową wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania krajowego systemu podatkowego i jego powiązań międzynarodowych,
  • ma podstawową wiedzę o regułach i normach prawnych dotyczących wybranych aspektów prawa cywilnego i gospodarczego,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą analiz ilościowych i narzędzi statystycznych,
  • ma ogólną wiedzę na temat systemu finansowego i bankowego, jego elementów i funkcji,
  • ma ogólną wiedzę na temat rachunkowości finansowej,
  • zna podstawowe zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym poszczególnych kategorii bilansowych i wynikowych,
  • zna podstawowe modele rachunku kosztów dla celów zarządczych,
  • zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputerów,
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą działalności marketingowej,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacji,
  • ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania różnymi obszarami podmiotu gospodarczego,
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • zna w podstawowym zakresie ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
  • zna zasady sporządzania biznes planu dla różnych typów jednostek gospodarczych,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności ubezpieczeniowej i związanego z nią ryzyka.
  Umiejętności
  Absolwent:
  • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
  • potrafi poprawnie posługiwać się terminologią finansową,
  • potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu gospodarczego i ocenić jego kondycję finansową, wykorzystując różne narzędzia, także informatyczne,
  • umie wskazać podstawowe instytucje prawne w gospodarce,
  • potrafi wskazać, jakie środki pomocowe mogą być wykorzystane przez daną jednostkę gospodarczą,
  • potrafi poprawnie analizować poprawność podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich podstawie,
  • ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów ludzkich zachowań,
  • potrafi sprawnie księgować typowe operacje gospodarcze i sporządzać proste sprawozdania finansowe, także z wykorzystaniem systemów informatycznych,
  • potrafi stosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych w makroskali,
  • posiada podstawowe umiejętności związane z projektowaniem i wykorzystaniem systemów informacyjnych w jednostce gospodarczej,
  • potrafi ustalać koszty działalności jednostki gospodarczej dla różnych wariantów decyzyjnych,
  • potrafi (stosownie do problemu) dobrać i zastosować odpowiednie narzędzie statystyczne,
  • potrafi zidentyfikować elementy rynku finansowego i wskazać ich różnorodne powiązania,
  • potrafi wyszukać i dokonać elementarnej interpretacji regulacji prawnych z obszaru prawa gospodarczego,
  • potrafi opracować biznes plan,
  • posiada podstawowe umiejętności badawcze, pozwalające na sformułowanie problemu i jego rozwiązanie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych,
  • potrafi przygotować dłuższą wypowiedź pisemną i wystąpienia ustne - także w ramach dyskusji panelowej, a także brać aktywny udział w różnych dyskusjach,
  • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów, także natury etycznej,
  • potrafi samodzielnie wyszukać informacje w literaturze i aktach prawnych, także w językach obcych.
  Kompetencje społeczne
  Absolwent:
  • rozumie i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie,
  • ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych,
  • potrafi porozumieć się przy użyciu terminologii finansowej ze specjalistami z tej dziedziny,
  • ma świadomość etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia,
  • potrafi współpracować z osobami reprezentującymi inne obszary aktywności podmiotu gospodarczego,
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
  • potrafi rozwiązywać wybrane problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu, przyjmując w nim różne role.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia jest wynik egzaminu pisemnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie
  Wiedza
  Absolwent:
  • ma elementarną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
  • zna podstawową terminologię używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
  • ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej zarządzania (zna główne szkoły, podejścia, modele, metody badań),
  • ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem,
  • zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami,
  • umie analizować wpływ otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności marketingowej i sprzedażowej,
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą uwarunkowań działalności w obszarze zarządzania operacjami (produkcją) i logistyką,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą finansów i księgowości,
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacjach,
  • zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
  • ma wiedzę na temat podstawowych analiz ilościowych i procedur statystycznych,
  • ma wiedzę o uwarunkowaniach globalnych (międzynarodowych) dotyczących organizacji,
  • ma wiedzę o uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z działalnością organizacji,
  • ma wiedzę o normach i regułach prawnych wpływających na funkcjonowanie organizacji,
  • ma elementarną wiedzę o rodzajach struktur społecznych, instytucjach życia społecznego oraz typach więzi społecznych,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów (zarządzania).
  Umiejętności
  Absolwent:
  • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki,
  • poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu,
  • rozumie możliwe skutki i ograniczenia polityki makroekonomicznej,
  • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia,
  • potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji,
  • posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej,
  • potrafi dokonać oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa,
  • potrafi wykonywać podstawowe analizy ilościowe i formułować na ich podstawie wnioski,
  • ma umiejętność posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi,
  • potrafi rozpoznawać podstawowe instytucje prawne w gospodarce i administracji oraz posługiwać się źródłami prawa,
  • posiada podstawową umiejętność interpretacji przepisów prawa administracyjnego, finansowego cywilnego i pracy,
  • potrafi zastosować podstawowe metody i procedury w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
  • posiada umiejętność projektowania i stosowania narzędzi i technik zarządzania ludźmi i oceny wyników,
  • potrafi zaprojektować podstawowe narzędzia marketingowe dla konkretnego przedsięwzięcia,
  • posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu,
  • potrafi wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak: formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie nauk o zarządzaniu,
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
  • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków,
  • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z różnych źródeł w języku polskim i obcym,
  • posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
  • posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
  • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Kompetencje społeczne
  Absolwent:
  • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę,
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
  • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy,
  • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera,
  • posiada umiejętność kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania stresowi związanemu z pracą na stanowiskach kierowniczych,
  • posiada umiejętność negocjowania z innymi osobami i organizacjami,
  • ma świadomość skutków działalności przedsiębiorstw dla społeczeństwa i środowiska oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik egzaminu pisemnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie Środowiskiem (Environmental Management)
  Studia w języku angielskim z możliwością utworzenia grup prowadzonych w języku polskim. Zgodnie z definicją profil ogólnoakademicki ma służyć zdobyciu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych. Zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposób ich prowadzenia, a także wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na najnowszym stanie wiedzy, wynikającym z badań własnych i literatury naukowej. Ogólnym celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta pogłębionej wiedzy dotyczącej z jednej strony podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska, z drugiej teorii i praktyki podejmowania decyzji, w tym technik modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i umiejętności oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko. Absolwenci kierunku zarządzanie środowiskiem uzyskują dyplom magisterski po zakończeniu dwuletnich studiów II stopnia i będą przygotowani do operowania nowoczesną wiedzą z zakresu problemów środowiska związanych z biologią, chemią oraz zarządzaniem. Projektowane studia przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych. Szeroka i nowoczesna wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwi absolwentom kierunku zarządzanie środowiskiem pracę:
  • specjalisty i konsultanta ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym,
  • inwestora i organizatora w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy z lokalnymi i centralnymi władzami,
  • technologa produkcji bardziej przyjaznej środowisku,
  • konserwatora ochrony przyrody i jej zasobów,
  • diagnostyka przygotowującego ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
  • pracownika naukowego w instytutach naukowo-badawczych lub tzw. JBR.
  Absolwenci powinni umieć posługiwać się terminami specjalistycznymi (angielskimi i polskimi) i móc wykorzystywać naukową literaturę przedmiotów związanych z ukończonym kierunkiem. Uzyskane umiejętności pozwolą na utrwalenie nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz na przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

darek Ocena

Żeby studiować Zarządzanie trzeba być pewnym swoich możliwości. Żeby studiować Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim trzeba ja udowadniać.

Basia Ocena

Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym na każdym wydziale, na każdym kierunku można spotkać ludzi pozytywnie zakręconych.

Ola Ocena

Wydział na bardzo wysokim poziomie, co roku zdobywa coraz to lepsze odznaczenia. Budynek wydziału jest nowy i nowoczesny