• ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie
   Wiedza
   Absolwent:
   • ma elementarną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
   • zna podstawową terminologię używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
   • ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej zarządzania (zna główne szkoły, podejścia, modele, metody badań),
   • ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem,
   • zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami,
   • umie analizować wpływ otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności marketingowej i sprzedażowej,
   • ma elementarną wiedzę dotyczącą uwarunkowań działalności w obszarze zarządzania operacjami (produkcją) i logistyką,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą finansów i księgowości,
   • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacjach,
   • zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
   • ma wiedzę na temat podstawowych analiz ilościowych i procedur statystycznych,
   • ma wiedzę o uwarunkowaniach globalnych (międzynarodowych) dotyczących organizacji,
   • ma wiedzę o uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z działalnością organizacji,
   • ma wiedzę o normach i regułach prawnych wpływających na funkcjonowanie organizacji,
   • ma elementarną wiedzę o rodzajach struktur społecznych, instytucjach życia społecznego oraz typach więzi społecznych,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
   • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
   • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów (zarządzania).
   Umiejętności
   Absolwent:
   • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki,
   • poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu,
   • rozumie możliwe skutki i ograniczenia polityki makroekonomicznej,
   • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia,
   • potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji,
   • posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej,
   • potrafi dokonać oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa,
   • potrafi wykonywać podstawowe analizy ilościowe i formułować na ich podstawie wnioski,
   • ma umiejętność posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi,
   • potrafi rozpoznawać podstawowe instytucje prawne w gospodarce i administracji oraz posługiwać się źródłami prawa,
   • posiada podstawową umiejętność interpretacji przepisów prawa administracyjnego, finansowego cywilnego i pracy,
   • potrafi zastosować podstawowe metody i procedury w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
   • posiada umiejętność projektowania i stosowania narzędzi i technik zarządzania ludźmi i oceny wyników,
   • potrafi zaprojektować podstawowe narzędzia marketingowe dla konkretnego przedsięwzięcia,
   • posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu,
   • potrafi wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw,
   • posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak: formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie nauk o zarządzaniu,
   • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
   • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków,
   • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z różnych źródeł w języku polskim i obcym,
   • posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
   • posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
   • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
   Kompetencje społeczne
   Absolwent:
   • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę,
   • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
   • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy,
   • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera,
   • posiada umiejętność kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania stresowi związanemu z pracą na stanowiskach kierowniczych,
   • posiada umiejętność negocjowania z innymi osobami i organizacjami,
   • ma świadomość skutków działalności przedsiębiorstw dla społeczeństwa i środowiska oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik egzaminu pisemnego.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
   Wiedza
   Absolwent:
   • ma podstawową wiedzę o charakterze finansów i rachunkowości jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
   • ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz ich istotnych elementach, a także wzajemnych relacjach pomiędzy tymi strukturami i instytucjami,
   • ma podstawową wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością,
   • zna podstawowe metody analizy ekonomicznej,
   • ma elementarną wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich,
   • ma podstawową wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania krajowego systemu podatkowego i jego powiązań międzynarodowych,
   • ma podstawową wiedzę o regułach i normach prawnych dotyczących wybranych aspektów prawa cywilnego i gospodarczego,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą analiz ilościowych i narzędzi statystycznych,
   • ma ogólną wiedzę na temat systemu finansowego i bankowego, jego elementów i funkcji,
   • ma ogólną wiedzę na temat rachunkowości finansowej,
   • zna podstawowe zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym poszczególnych kategorii bilansowych i wynikowych,
   • zna podstawowe modele rachunku kosztów dla celów zarządczych,
   • zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputerów,
   • ma elementarną wiedzę dotyczącą działalności marketingowej,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacji,
   • ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,
   • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania różnymi obszarami podmiotu gospodarczego,
   • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
   • zna w podstawowym zakresie ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
   • zna zasady sporządzania biznes planu dla różnych typów jednostek gospodarczych,
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności ubezpieczeniowej i związanego z nią ryzyka.
   Umiejętności
   Absolwent:
   • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
   • potrafi poprawnie posługiwać się terminologią finansową,
   • potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu gospodarczego i ocenić jego kondycję finansową, wykorzystując różne narzędzia, także informatyczne,
   • umie wskazać podstawowe instytucje prawne w gospodarce,
   • potrafi wskazać, jakie środki pomocowe mogą być wykorzystane przez daną jednostkę gospodarczą,
   • potrafi poprawnie analizować poprawność podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich podstawie,
   • ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów ludzkich zachowań,
   • potrafi sprawnie księgować typowe operacje gospodarcze i sporządzać proste sprawozdania finansowe, także z wykorzystaniem systemów informatycznych,
   • potrafi stosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych w makroskali,
   • posiada podstawowe umiejętności związane z projektowaniem i wykorzystaniem systemów informacyjnych w jednostce gospodarczej,
   • potrafi ustalać koszty działalności jednostki gospodarczej dla różnych wariantów decyzyjnych,
   • potrafi (stosownie do problemu) dobrać i zastosować odpowiednie narzędzie statystyczne,
   • potrafi zidentyfikować elementy rynku finansowego i wskazać ich różnorodne powiązania,
   • potrafi wyszukać i dokonać elementarnej interpretacji regulacji prawnych z obszaru prawa gospodarczego,
   • potrafi opracować biznes plan,
   • posiada podstawowe umiejętności badawcze, pozwalające na sformułowanie problemu i jego rozwiązanie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych,
   • potrafi przygotować dłuższą wypowiedź pisemną i wystąpienia ustne - także w ramach dyskusji panelowej, a także brać aktywny udział w różnych dyskusjach,
   • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
   • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów, także natury etycznej,
   • potrafi samodzielnie wyszukać informacje w literaturze i aktach prawnych, także w językach obcych.
   Kompetencje społeczne
   Absolwent:
   • rozumie i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie,
   • ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych,
   • potrafi porozumieć się przy użyciu terminologii finansowej ze specjalistami z tej dziedziny,
   • ma świadomość etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia,
   • potrafi współpracować z osobami reprezentującymi inne obszary aktywności podmiotu gospodarczego,
   • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
   • potrafi rozwiązywać wybrane problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu, przyjmując w nim różne role.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia jest wynik egzaminu pisemnego.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie Środowiskiem (Environmental Management)
   Studia w języku angielskim z możliwością utworzenia grup prowadzonych w języku polskim. Zgodnie z definicją profil ogólnoakademicki ma służyć zdobyciu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych. Zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposób ich prowadzenia, a także wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na najnowszym stanie wiedzy, wynikającym z badań własnych i literatury naukowej. Ogólnym celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta pogłębionej wiedzy dotyczącej z jednej strony podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska, z drugiej teorii i praktyki podejmowania decyzji, w tym technik modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i umiejętności oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko. Absolwenci kierunku zarządzanie środowiskiem uzyskują dyplom magisterski po zakończeniu dwuletnich studiów II stopnia i będą przygotowani do operowania nowoczesną wiedzą z zakresu problemów środowiska związanych z biologią, chemią oraz zarządzaniem. Projektowane studia przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych. Szeroka i nowoczesna wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwi absolwentom kierunku zarządzanie środowiskiem pracę:
   • specjalisty i konsultanta ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym,
   • inwestora i organizatora w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy z lokalnymi i centralnymi władzami,
   • technologa produkcji bardziej przyjaznej środowisku,
   • konserwatora ochrony przyrody i jej zasobów,
   • diagnostyka przygotowującego ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
   • pracownika naukowego w instytutach naukowo-badawczych lub tzw. JBR.
   Absolwenci powinni umieć posługiwać się terminami specjalistycznymi (angielskimi i polskimi) i móc wykorzystywać naukową literaturę przedmiotów związanych z ukończonym kierunkiem. Uzyskane umiejętności pozwolą na utrwalenie nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz na przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM (ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE) REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek International Business Program (Zarządzanie Międzynarodowe)
   WIEDZA
   Absolwent:
   • ma rozszerzoną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
   • zna terminologię używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
   • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej zarządzania (zna główne szkoły, podejścia, modele, metody badań),
   • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem,
   • zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami. Umie je zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
   • umie przeprowadzić złożone analizy wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji,
   • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą działalności marketingowej i sprzedażowej. Umie ją dostosować do różnych organizacji i sytuacji decyzyjnych,
   • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań działalności w obszarze zarządzania operacjami (produkcją) i logistyką. Umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
   • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą finansów i księgowości. Umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
   • ma rozbudowaną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
   • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemów informacyjnym w organizacjach. Umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
   • ma wiedzę dotyczącą tworzenia i realizacji strategii na poziomie organizacji i biznesu. Umie ją dostosować do różnych typów organizacji i sytuacji decyzyjnych,
   • zna zaawansowane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
   • ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych analiz ilościowych i procedur statystycznych,
   • ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach globalnych (międzynarodowych) dotyczących organizacji,
   • ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z działalnością organizacji,
   • ma rozszerzoną wiedzę o normach i regułach prawnych wpływających na funkcjonowanie organizacji,
   • ma rozbudowaną wiedzę o rodzajach struktur społecznych, instytucjach życia społecznego oraz typach więzi społecznych,
   • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
   • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej,
   • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów (zarządzania).
   UMIEJĘTNOŚCI
   Absolwent:
   • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki oraz wzajemne relacje między nimi,
   • poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu,
   • rozumie możliwe skutki i ograniczenia polityki makroekonomicznej oraz potrafi formułować własne opinie na ten temat,
   • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie konkretne rozwiązania i sposoby przeprowadzenia procedury ich rozstrzygnięcia,
   • posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej,
   • potrafi dokonać oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa,
   • ma pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi,
   • potrafi zaplanowa1ć strategię rozwoju organizacji, wykorzystując właściwe narzędzia i metody analizy,
   • posiada umiejętność interpretacji przepisów prawa gospodarczego (w szczególności podatkowego, handlowego i wspólnotowego prawa gospodarczego),
   • potrafi zastosować zaawansowane metody i procedury w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
   • posiada pogłębioną umiejętność projektowanie i stosowanie narzędzi i technik zarządzania ludźmi i oceny wyników,
   • potrafi zaprojektować strategię marketingową przedsiębiorstwa, wykorzystując właściwe metody analizy i narzędzia,
   • posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu,
   • potrafi wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw oraz krytycznie analizować jej skuteczność i przydatność,
   • posiada pogłębione umiejętności badawcze takie jak synteza różnych idei i poglądów, formułowanie problemów badawczych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązania problemów właściwych dla nauk o zarządzaniu,
   • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować samodzielne działania mające na celu rozwój kariery zawodowej,
   • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań,
   • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z rożnych źródeł w języku polskim i obcym oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy ,
   • posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
   • posiada pogłębioną umiejętności przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
   • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
   KOMPETENCJE SPOŁECZNE
   Absolwent:
   • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umie samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić zdobyta wiedzę,
   • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
   • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy,
   • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera,
   • posiada umiejętność kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania stresowi związanemu z pracą na stanowiskach kierowniczych,
   • posiada pogłębioną umiejętność negocjowania z innymi osobami i organizacjami,
   • ma świadomość skutków działalności przedsiębiorstw dla społeczeństwa i środowiska oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International business program jest średnia ocen z całego toku studiów, ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ZARZĄDZANIE
FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE
FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i UBEZPIECZENIA
INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ZARZĄDZANIE
FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE
FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i UBEZPIECZENIA
INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM