ul. Szturmowa 1/3,

02-678 Warszawa

Tel: 22 55 34 002; 22 55 34 133

e-mail: wz(at)wz.uw.edu.pl

http://www.wz.uw.edu.pl

ul. Szturmowa 1/3,

02-678 Warszawa

Tel: 22 55 34 002; 22 55 34 133

e-mail: wz(at)wz.uw.edu.pl

http://www.wz.uw.edu.pl

 • FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
  Wiedza
  Absolwent:
  • ma podstawową wiedzę o charakterze finansów i rachunkowości jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
  • ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz ich istotnych elementach, a także wzajemnych relacjach pomiędzy tymi strukturami i instytucjami,
  • ma podstawową wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością,
  • zna podstawowe metody analizy ekonomicznej,
  • ma elementarną wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich,
  • ma podstawową wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania krajowego systemu podatkowego i jego powiązań międzynarodowych,
  • ma podstawową wiedzę o regułach i normach prawnych dotyczących wybranych aspektów prawa cywilnego i gospodarczego,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą analiz ilościowych i narzędzi statystycznych,
  • ma ogólną wiedzę na temat systemu finansowego i bankowego, jego elementów i funkcji,
  • ma ogólną wiedzę na temat rachunkowości finansowej,
  • zna podstawowe zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym poszczególnych kategorii bilansowych i wynikowych,
  • zna podstawowe modele rachunku kosztów dla celów zarządczych,
  • zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputerów,
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą działalności marketingowej,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacji,
  • ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania różnymi obszarami podmiotu gospodarczego,
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • zna w podstawowym zakresie ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
  • zna zasady sporządzania biznes planu dla różnych typów jednostek gospodarczych,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności ubezpieczeniowej i związanego z nią ryzyka.
  Umiejętności
  Absolwent:
  • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
  • potrafi poprawnie posługiwać się terminologią finansową,
  • potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu gospodarczego i ocenić jego kondycję finansową, wykorzystując różne narzędzia, także informatyczne,
  • umie wskazać podstawowe instytucje prawne w gospodarce,
  • potrafi wskazać, jakie środki pomocowe mogą być wykorzystane przez daną jednostkę gospodarczą,
  • potrafi poprawnie analizować poprawność podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich podstawie,
  • ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów ludzkich zachowań,
  • potrafi sprawnie księgować typowe operacje gospodarcze i sporządzać proste sprawozdania finansowe, także z wykorzystaniem systemów informatycznych,
  • potrafi stosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych w makroskali,
  • posiada podstawowe umiejętności związane z projektowaniem i wykorzystaniem systemów informacyjnych w jednostce gospodarczej,
  • potrafi ustalać koszty działalności jednostki gospodarczej dla różnych wariantów decyzyjnych,
  • potrafi (stosownie do problemu) dobrać i zastosować odpowiednie narzędzie statystyczne,
  • potrafi zidentyfikować elementy rynku finansowego i wskazać ich różnorodne powiązania,
  • potrafi wyszukać i dokonać elementarnej interpretacji regulacji prawnych z obszaru prawa gospodarczego,
  • potrafi opracować biznes plan,
  • posiada podstawowe umiejętności badawcze, pozwalające na sformułowanie problemu i jego rozwiązanie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych,
  • potrafi przygotować dłuższą wypowiedź pisemną i wystąpienia ustne - także w ramach dyskusji panelowej, a także brać aktywny udział w różnych dyskusjach,
  • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów, także natury etycznej,
  • potrafi samodzielnie wyszukać informacje w literaturze i aktach prawnych, także w językach obcych.
  Kompetencje społeczne
  Absolwent:
  • rozumie i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie,
  • ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych,
  • potrafi porozumieć się przy użyciu terminologii finansowej ze specjalistami z tej dziedziny,
  • ma świadomość etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia,
  • potrafi współpracować z osobami reprezentującymi inne obszary aktywności podmiotu gospodarczego,
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
  • potrafi rozwiązywać wybrane problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu, przyjmując w nim różne role.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia jest wynik egzaminu pisemnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie
  Wiedza
  Absolwent:
  • ma elementarną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
  • zna podstawową terminologię używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
  • ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej zarządzania (zna główne szkoły, podejścia, modele, metody badań),
  • ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem,
  • zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami,
  • umie analizować wpływ otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności marketingowej i sprzedażowej,
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą uwarunkowań działalności w obszarze zarządzania operacjami (produkcją) i logistyką,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą finansów i księgowości,
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacjach,
  • zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
  • ma wiedzę na temat podstawowych analiz ilościowych i procedur statystycznych,
  • ma wiedzę o uwarunkowaniach globalnych (międzynarodowych) dotyczących organizacji,
  • ma wiedzę o uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z działalnością organizacji,
  • ma wiedzę o normach i regułach prawnych wpływających na funkcjonowanie organizacji,
  • ma elementarną wiedzę o rodzajach struktur społecznych, instytucjach życia społecznego oraz typach więzi społecznych,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów (zarządzania).
  Umiejętności
  Absolwent:
  • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki,
  • poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu,
  • rozumie możliwe skutki i ograniczenia polityki makroekonomicznej,
  • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia,
  • potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji,
  • posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej,
  • potrafi dokonać oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa,
  • potrafi wykonywać podstawowe analizy ilościowe i formułować na ich podstawie wnioski,
  • ma umiejętność posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi,
  • potrafi rozpoznawać podstawowe instytucje prawne w gospodarce i administracji oraz posługiwać się źródłami prawa,
  • posiada podstawową umiejętność interpretacji przepisów prawa administracyjnego, finansowego cywilnego i pracy,
  • potrafi zastosować podstawowe metody i procedury w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
  • posiada umiejętność projektowania i stosowania narzędzi i technik zarządzania ludźmi i oceny wyników,
  • potrafi zaprojektować podstawowe narzędzia marketingowe dla konkretnego przedsięwzięcia,
  • posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu,
  • potrafi wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak: formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie nauk o zarządzaniu,
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
  • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków,
  • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z różnych źródeł w języku polskim i obcym,
  • posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
  • posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
  • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Kompetencje społeczne
  Absolwent:
  • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę,
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
  • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy,
  • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera,
  • posiada umiejętność kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania stresowi związanemu z pracą na stanowiskach kierowniczych,
  • posiada umiejętność negocjowania z innymi osobami i organizacjami,
  • ma świadomość skutków działalności przedsiębiorstw dla społeczeństwa i środowiska oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik egzaminu pisemnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie Środowiskiem (Environmental Management)
  Studia w języku angielskim z możliwością utworzenia grup prowadzonych w języku polskim. Zgodnie z definicją profil ogólnoakademicki ma służyć zdobyciu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych. Zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposób ich prowadzenia, a także wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na najnowszym stanie wiedzy, wynikającym z badań własnych i literatury naukowej. Ogólnym celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta pogłębionej wiedzy dotyczącej z jednej strony podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska, z drugiej teorii i praktyki podejmowania decyzji, w tym technik modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i umiejętności oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko. Absolwenci kierunku zarządzanie środowiskiem uzyskują dyplom magisterski po zakończeniu dwuletnich studiów II stopnia i będą przygotowani do operowania nowoczesną wiedzą z zakresu problemów środowiska związanych z biologią, chemią oraz zarządzaniem. Projektowane studia przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych. Szeroka i nowoczesna wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwi absolwentom kierunku zarządzanie środowiskiem pracę:
  • specjalisty i konsultanta ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym,
  • inwestora i organizatora w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy z lokalnymi i centralnymi władzami,
  • technologa produkcji bardziej przyjaznej środowisku,
  • konserwatora ochrony przyrody i jej zasobów,
  • diagnostyka przygotowującego ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
  • pracownika naukowego w instytutach naukowo-badawczych lub tzw. JBR.
  Absolwenci powinni umieć posługiwać się terminami specjalistycznymi (angielskimi i polskimi) i móc wykorzystywać naukową literaturę przedmiotów związanych z ukończonym kierunkiem. Uzyskane umiejętności pozwolą na utrwalenie nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz na przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Ola Ocena

Wydział na bardzo wysokim poziomie, co roku zdobywa coraz to lepsze odznaczenia. Budynek wydziału jest nowy i nowoczesny