• ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Architektura i urbanistyka
   Absolwent nabywa podstawową wiedzę inżynierską z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji budowlanych, fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, prawa budowlanego, ekonomiki oraz organizacji procesu inwestycyjnego i procesu projektowego w kraju i państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także umiejętności kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów oraz nabycie umiejętności korzystania z baz danych i literatury fachowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu inżyniera architekta w zakresie projektowania podstawowych obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem, podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie oraz historia sztuki

   Kandydaci na kierunek Architektura przystępują do konkursu świadectw dojrzałości po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych. Egzamin sprawdzający predyspozycje polega na wykonaniu  ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów.

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka jest tytuł inżyniera architekta.

   Dowiedz się więcej

    

  • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Budownictwo
   Absolwent nabywa podstawową wiedzę inżynierską z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, a także umiejętności identyfikowania i rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu budownictwa z wykorzystaniem metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, dokonywania oceny pozatechnicznych i ekonomicznych skutków podejmowanych działań inżynierskich, posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2, językiem specjalistycznym z zakresu budownictwa oraz nabycie umiejętności korzystania z baz danych i literatury fachowej. Jest przygotowany do kierowania wykonawstwem niektórych typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego, ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego, do samodzielnej oraz zespołowej pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest tytuł inżyniera budownictwa.

   Dowiedz się więcej

    

  • GEOLOGIA INŻYNIERSKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Geologia inżynierska
   Absolwent nabywa podstawową wiedzę ogólną z obszaru nauk matematycznoprzyrodniczych i technicznych oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie szczegółowych dyscyplin geologii podstawowej, stosowanej i budownictwa. Uzyskuje kompetencje inżynierskie w zakresie badań podłoża gruntowego i prognozowania jego zachowania dla potrzeb projektowania i wykonawstwa inwestycji, w szczególności obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego oraz składowania odpadów, a także na potrzeby zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo nabywa umiejętność oceny wzajemnego oddziaływania obiektów budowlanych i środowiska naturalnego. Absolwent jest przygotowany do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych polowych i laboratoryjnych metod badań oraz technik komputerowych umożliwiających tworzenie modeli budowy geologicznej i modeli hydrogeologicznych. Nabywa umiejętności sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb określonych inwestycji z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych wynikających z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska oraz powiązanych z nimi aktów prawnych, umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów oraz nabywa umiejętności korzystania z baz danych i literatury fachowej. Absolwent poznaje również podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej. Jest przygotowany do samodzielnej oraz zespołowej pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się oceną warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb planowanych inwestycji oraz oddziaływania przedsięwzięć na środowisko naturalne, w jednostkach projektowych, w administracji państwowej i samorządowej, a także jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia inżynierska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budownictwo ogólne
GEOLOGIA INŻYNIERSKA
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowa dróg
 • Konstrukcje budowlane
 • Mosty
 • Technologia i organizacja budownictwa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowa dróg
 • Budownictwo ogólne
GEOLOGIA INŻYNIERSKA
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowa dróg
 • Konstrukcje budowlane
 • Technologia i organizacja budownictwa