• ROLNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Rolnictwo
   Studia mają charakter przyrodniczo-techniczny, obejmują podstawowe dyscypliny przyrodnicze przekazujące poszerzoną wiedzę biologiczną, chemiczną oraz wiedzę o środowisku, a także wiedzę zawodową z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynków produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie; student może wybrać własną indywidualną ścieżkę kształcenia i w ponad 30% decyduje o programie studiów przez wybór z szerokiej oferty specjalności i przedmiotów fakultatywnych; studia kształtują także umiejętność kreatywnego myślenia i innowacyjnego działania, przygotowując absolwentów do twórczej pracy w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   Studia I stopnia: botanika, chemia, statystyka matematyczna, informatyka, ekonomia, socjologia, psychologia, techniki negocjacji, genetyka, biochemia, fizjologia roślin, gleboznawstwo, chemia rolna, uprawa roli i roślin, ochrona roślin, chów zwierząt, hodowla roślin i nasiennictwo, standaryzacja płodów rolnych, agroturystyka, przyrodnicze wykorzystywanie ścieków i odpadów, ekonomika i organizacja gospodarstw, zarządzanie i marketing, systemy operacyjne, sieci komputerowe, języki programowania, bazy danych, grafika inżynierska studia II stopnia: agrofizyka, agrobiotechnologia, automarketing, kierowanie przedsiębiorstwem i marketing strategiczny w agrobiznesie, metody badań rolniczych i analiza danych empirycznych, budowa i działanie systemów informatycznych, SQL serwer, bioinformatyka, komputerowe doradztwo agrotechniczne, rośliny transgeniczne, mechanizmy odporności roślin, produkcja żywności ekologicznej, biologia plonowania i postęp biologiczny, źródła energii odnawialnej w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: agronomii i agrobiznesu, informatyki w rolnictwie, bioinżynierii rolniczej
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   Absolwenci posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, są przygotowani do pracy w usługach i doradztwie rolniczym, kompetentni w zakresie wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej 
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   Absolwenci są przygotowani do pracy w agrobiznesie, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się marketingiem środków ochrony roślin, firmach agrokonsultingowych, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, stowarzyszeniach ekologicznych i jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne, redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: biologia albo chemia albo matematyka

    

   kwalifikacja studia II stopnia:

   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunków: rolnictwo, ogrodnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna,
   • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Biologia
   Studia na kierunku biologia mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów, a także rozwinięcie umiejętności kognitywnych studenta (rozumienia, analizowania, interpretowania oraz syntezy) i nabycie niezbędnych kompetencji społecznych; kształcenie na studiach licencjackich na kierunku biologia charakteryzuje się występowaniem równowagi pomiędzy metodami problemowymi (dyskusja, seminarium) i metodami praktycznymi, a także rodzajem prac dyplomowych mających cechy przeglądowej publikacji naukowej;
   Celem kształcenia na studiach I stopnia kierunku biologia jest przygotowanie studenta do kontynuacji kształcenia na studiach II i III stopnia lub podjęcia pracy zawodowej wymagającej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie nauk biologicznych; edukacja jest zgodna z potrzebami rynku pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy; programy kształcenia zostały poszerzone o przedmioty z zakresu tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i korzystania z zasobów informacji patentowej; student wyposażony jest także w takie kompetencje społeczne, jak umiejętność pracy w grupie, zrozumienie potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umiejętność postępowania w stanach zagrożenia
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   Studia I stopnia: botanika, zoologia, biologia komórki, mikrobiologia, biochemia, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, ekologia, chemia, fizyka, zagadnienia prawne dla biologów, bioetyka studia II stopnia: biologia mikroorganizmów – biologia molekularna, genetyka i biotechnologia bakterii, mikrobiologia środowiskowa; biologia roślin – biologia molekularna, kultury in vitro, fitoremediacje; biologia zwierząt – genetyka populacji, neurofizjologia, etologia, endokrynologia, fizjologia żywienia w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: biologii roślin, biologii zwierząt, biologii mikroorganizmów
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych, umiejętność pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych, znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, kompetencje społeczne ukierunkowane na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętność współdziałania, określania priorytetów i etyczną postawę w pracy zawodowej; znajomość metod biologii eksperymentalnej; są przygotowani do współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin; absolwenci studiów posiadają biegłość językową na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia JęzykowegoRady Europy i umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: biologia albo chemia

    

   kwalifikacja studia II stopnia:

   • dyplom licencjata studiów I stopnia kierunku biologia;
   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku biotechnologia;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów;
   • jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
   • przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • INŻYNIERIA EKOLOGICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria ekologiczna
   Inżynieria ekologiczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę i umiejętności kierunków rolnictwo i ochrona środowiska, w unikalny sposób łączy także elementy studiów technicznych i przyrodniczych; kształci studentów znających podstawy produkcji rolniczej, umiejących zastosować w praktyce zasady odtwarzania i odpowiedniego kształtowania ekosystemów w ochronie środowiska i produkcji rolniczej, umiejących maksymalizować produkcję rolniczą w zrównoważony sposób oraz zagwarantować wysoki poziom świadczonych usług
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   Botanika, ekologia, genetyka ekologiczna, technologie informatyczne, ekofizjologia, klimatologia, hydrologia, biochemia ekologiczna, chemia środowiska, ekotoksykologia, agroinżynieria, matematyka ze statystyką, inżynieria środowiska, ochrona i monitoring środowiska, zarządzanie środowiskiem, prawo w ochronie środowiska
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą oraz podstawową w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, produkcji leśnej i rolniczej oraz problematyki inżynierskiej związanej ze środowiskiem przyrodniczym; posiadają umiejętności oceny stanu środowiska i skutków zmian spowodowanych: użytkowaniem środowiska, zmianami klimatu, inwestycjami infrastrukturalnymi i przemysłowymi oraz gospodarką leśną i rolniczą; posiadają umiejętność określania odporności środowiska w odniesieniu do różnych form użytkowania powierzchni Ziemi, sposobów gospodarowania i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach związanych ze środowiskiem: administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, instytutach naukowych, parkach narodowych i krajobrazowych, w organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych; na rynku istnieje dużo firm poszukujących specjalistów łączących wiedzę przyrodniczą i techniczną, zajmujących się monitorowaniem stanu środowiska, poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, zapobieganiem negatywnym zmianom klimatu i zarządzaniem agroekosytemami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, utylizacją i wykorzystaniem odpadów.
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja: biologia albo chemia albo matematyka

    

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ROLNICTWO
BIOLOGIA
INŻYNIERIA EKOLOGICZNA
 
Studia II stopnia:
ROLNICTWO
BIOLOGIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ROLNICTWO
INŻYNIERIA EKOLOGICZNA
 
Studia II stopnia:
ROLNICTWO

Podyplomowe

BIOLOGIA Z HIGIENĄ CZŁOWIEKA I OCHRONĄ ŚRODOWISKA
PRZYRODA
ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH