• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Elektronika i telekomunikacja
   Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja są przygotowani do szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w tak pokrewnych dziedzinach, jak: elektronika, telekomunikacja i teleinformatyka, zarówno w sferze różnego rodzaju usług, jak i produkcji. W kształceniu przyszłego inżyniera kładzie się nacisk na umiejętność samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, na wykorzystywanie nowych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu, np. sieciami teleinformatycznymi czy systemami automatycznego sterowania. Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie konstruowania i eksploatacji złożonych systemów sterowania elektronicznego, obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, planowania i optymalizacji sieci teleinformatycznych, telekomunikacji światłowodowej i łączności satelitarnej elektroniki i teleinformatyki medycznej oraz umiejętności projektowania i eksploatacji nowoczesnej aparatury medycznej, systemów diagnostycznych i terapeutycznych, a także otrzymywania chara-kterystyki nanostruktur. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się w podstawowym zakresie językiem zawodowym. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako elektronicy, informatycy, serwisanci sprzętu elektronicznego, specjaliści w zakresie telekomunikacji optycznej i bezprzewodowej. Dzięki szerokiemu profilowi studiowanych zagadnień absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny i elektroniczny, a także u operatorów sieci telekomunikacyjnych w firmach przy eksploatacji urządzeń elektronicznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Naukę mogą kontynuować na specjalności elektronika i telekomunikacja na kierunku elektrotechnika.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest bycie absolwentem kierunków właściwych i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

   Dowiedz się więcej

    

  • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Elektrotechnika
   Specjalność automatyka przygotowuje absolwenta w zakresie modelowania procesów, analizy i syntezy układów sterowania, budowy elementów i urządzeń automatyki, programowania i stosowania sterowników mikroprocesorowych i mikrokontrolerów, energoelektronicznych układów napędowych, podstaw robotyki i komputerowo wspomaganego projektowania układów automatyki. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne. Podejmują pracę w charakterze inżynierów automatyków produkcji i nadzoru pracy urządzeń produkcyjnych, a także inżynierów utrzymania ruchu.
   Specjalność elektronika przemysłowa i energoelektronika przygotowuje absolwenta w zakresie: teorii, metod analizy, modelowania komputerowego i projektowania wspomaganego komputerem systemów elektroniki przemysłowej sterowanych mikroprocesorami, ze szczególnym uwzględnieniem układów energoelektronicznych stosowanych między innymi w zautomatyzowanych napędach elektrycznych, pojazdach trakcyjnych, grzejnictwie indukcyjnym, energetyce, w nowoczesnym oświetleniu, gospodarstwie domowym i technice wojskowej.
   Specjalność elektroenergetyka przygotowuje absolwenta w zakresie: energetyki odnawialnej, umiejętności eksploatacji urządzeń w elektroenergetyce oraz nadzorowania procesów związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, programowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej. W zakresie elektroenergetyki absolwent będzie posiadał wiedzę na temat budowy i zasady eksploatacji źródeł energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, wiedzę z zakresu dystrybucji energii obejmującą zagadnienia związane z instalacjami elektrycznymi oraz rozwiązaniami energooszczędnymi, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Specjalność komputerowe systemy pomiarowe przygotowuje absolwenta w zakresie: analogowych i cyfrowych przetworników pomiarowych, układów VLSI, ze szczególnym uwzględnieniem układów programowalnych, stosowanych w miernictwie, standardowych interfejsów pomiarowych, układów mikroprocesorowych, mikrokomputerowych mikrokontrolerów jednoukładowych, systemów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
   Specjalność przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej przygotowuje absolwenta w zakresie: projektowania, badania i eksploatacji urządzeń i układów do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania energii elektrycznej. Posiada również znajomość maszyn i napędów elektrycznych, techniki wysokich napięć, gospodarki elektroenergetycznej oraz sieci i zabezpieczeń.
   Specjalność elektronika i telekomunikacja przygotowuje absolwentów do projektowania i eksploatacji analogowych i cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. Absolwent sprawnie posługuje się komputerem przy cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Poznaje systemy operacyjne i mikroprocesorowe. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzi 4-letnie stacjonarne (bezpłatne) oraz niestacjonarne (płatne) studia doktoranckie w dyscyplinie elektrotechnika w ramach zagadnień specjalności: elektroenergetyka i technika wysokich napięć, teoria sterowania, maszyny elektryczne, elektrotechnika teoretyczna, systemy pomiarowe, elektronika przemysłowa i energoelektronika, technika świetlna, napęd elektryczny, aparaty elektryczne.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest bycie absolwentem kierunków właściwych i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

   Dowiedz się więcej

    

  • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Energetyka
   Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie technologii energetyki odnawialnej i eksploatacji urządzeń w elektroenergetyce. Nabyte umiejętności pozwolą mu na nadzorowanie procesów związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, programowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej, modernizacji procesów i urządzeń oraz tworzenia i zarządzania małą firmą sektora energetycznego. Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów współczesnej elektroenergetyki w jednostkach samorządowych, również z wykorzystaniem niekonwencjonalnych (w tym szczególnie odnawialnych) źródeł energii oraz problematyki zmniejszenia zagrożeń środowiska. Jego umiejętności będą pozwalały na planowanie i projektowanie rozwoju terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o miejscowe, ekologiczne źródła. W zakresie elektroenergetyki absolwent powinien znać budowę i zasady eksploatacji źródeł energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji. Wiedza z zakresu dystrybucji energii obejmuje zagadnienia związane z instalacjami elektrycznymi i ciepłowniczymi w budynkach mieszkalnych oraz rozwiązaniami energooszczędnymi. Absolwent pozna także zagadnienia wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych i ogniwach paliwowych oraz energii cieplnej w pompach cieplnych i kolektorach cieplnych. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku energetyka jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunkach energetyka, elektrotechnika lub pokrewnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest bycie absolwentem kierunków właściwych i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Informatyka
   Specjalność systemy informacyjne przygotowuje absolwentów w zakresie podstawowych zagadnień informatyki. Absolwent zna organizację i architekturę współczesnych systemów komputerowych, systemy operacyjne, sieci komputerowe oraz bazy danych. Posiada umiejętność programowania komputerów oraz projektowania systemów informacyjnych. Ma także podstawową wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz systemów multimedialnych. Absolwent zna zasady inżynierii oprogramowania i jest przygotowany do pracy w firmach i zespołach programistycznych zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów informacyjnych. Posiada również wiedzę z zakresu technologii internetowych w stopniu umożliwiającym projektowanie i zarządzanie sieciowymi systemami informacyjnymi. Absolwent ma wystarczającą wiedzę i umiejętności do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Specjalność grafika komputerowa przygotowuje absolwentów w zakresie programowania w nowoczesnych językach programowania. Absolwent posiada wiedzę o systemach operacyjnych, zna zasady budowy systemów komputerowych, podstawy baz danych, sieci komputerowych i zasady inżynierii oprogramowania. Oprócz wiedzy o zaawansowanych technikach programowania grafiki komputerowej oraz systemach multimedialnych, posiada także wiedzę o zasadach kompozycji obrazów, podstawowe informacje o formie plastycznej i z zakresu historii sztuki. Zna zagadnienia przetwarzania obrazów oraz podstawy obsługi programów komputerowych dla grafiki rastrowej, 3D i wektorowej. Absolwent studiów inżynierskich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek – komputer. Swoją wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest bycie absolwentem studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka z tytułem zawodowym inżyniera.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Aparatura elektroniczna w telekomunikacji
 • Elektronika medyczna
 • Sieci teleinformatyczne
ELEKTROTECHNIKA
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Energetyka odnawialna i elektroenergetyka
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Elektronika przemysłowa i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • Elektronika i telekomunikacja
ENERGETYKA
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Systemy informacyjne
 • Grafika komputerowa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Aparatura elektroniczna w telekomunikacji
 • Elektronika medyczna
 • Sieci teleinformatyczne
ELEKTROTECHNIKA
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Energetyka odnawialna i elektroenergetyka
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Elektronika przemysłowa i energoelektronika
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
ENERGETYKA
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Systemy informacyjne
 • Grafika komputerowa