• WETERYNARIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Weterynaria
   Medycyna weterynaryjna, rozumiana jako zbiór wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauk weterynaryjnych, niezbędnych do wykonywania wszystkich czynności zarezerwowanych dla lekarza weterynarii, jest kompilacją nauk przyrodniczych, dających absolwentowi wiedzę ogólną dotyczącą funkcjonowania żywego organizmu, nauk weterynaryjnych zapewniających szczegółową znajomość chorób zwierząt, ich leczenia i zapobiegania im oraz znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia publicznego i bezpieczeństwem żywności, nauk rolniczych dotyczących produkcji zwierzęcej, agronomii i produkcji środków żywienia zwierząt oraz nauk społecznych zapewniają- cych właściwy poziom etyczny lekarza weterynarii
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   Przedmioty podstawowe, umożliwiające dalsze kształcenie w warunkach następstwa przedmiotów: biologia, chemia, anatomia, histologia i embriologia, fizjologia; przedmioty przedkliniczne – farmakologia, parazytologia, mikrobiologia; przedmioty kliniczne i z zakresu higieny żywności
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie wszystkich czynności określanych jako „umiejętności dnia ierwszego” w zakresie nauk podstawowych, nauk klinicznych, produkcji zwierzęcej, higieny żywności; kompetencje personalne absolwentów pozwalają zarówno na prowadzenie indywidualnej praktyki, jak i na pracę w zespole, również interdyscyplinarnym
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   Absolwenci są przygotowani do pracy w lecznicach weterynaryjnych, inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, aboratoriach kontrolnych i badawczych, stacjach hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych, hurtowniach leków
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja: biologia i chemia

    

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
WETERYNARIA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
WETERYNARIA

Podyplomowe

BIOSTATYSTYKA I ANALIZA DANYCH W OCHRONIE ZDROWIA PUBLICZNEGO
CHOROBY DROBIU I PTAKÓW OZDOBNYCH
CHOROBY PSÓW I KOTÓW
CHOROBY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH
HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO
WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA