• WETERYNARIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Weterynaria
   Medycyna weterynaryjna, rozumiana jako zbiór wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauk weterynaryjnych, niezbędnych do wykonywania wszystkich czynności zarezerwowanych dla lekarza weterynarii, jest kompilacją nauk przyrodniczych, dających absolwentowi wiedzę ogólną dotyczącą funkcjonowania żywego organizmu, nauk weterynaryjnych zapewniających szczegółową znajomość chorób zwierząt, ich leczenia i zapobiegania im oraz znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia publicznego i bezpieczeństwem żywności, nauk rolniczych dotyczących produkcji zwierzęcej, agronomii i produkcji środków żywienia zwierząt oraz nauk społecznych zapewniają- cych właściwy poziom etyczny lekarza weterynarii
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   Przedmioty podstawowe, umożliwiające dalsze kształcenie w warunkach następstwa przedmiotów: biologia, chemia, anatomia, histologia i embriologia, fizjologia; przedmioty przedkliniczne – farmakologia, parazytologia, mikrobiologia; przedmioty kliniczne i z zakresu higieny żywności
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie wszystkich czynności określanych jako „umiejętności dnia ierwszego” w zakresie nauk podstawowych, nauk klinicznych, produkcji zwierzęcej, higieny żywności; kompetencje personalne absolwentów pozwalają zarówno na prowadzenie indywidualnej praktyki, jak i na pracę w zespole, również interdyscyplinarnym
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   Absolwenci są przygotowani do pracy w lecznicach weterynaryjnych, inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, aboratoriach kontrolnych i badawczych, stacjach hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych, hurtowniach leków
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja: biologia i chemia

    

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • INFORMACJE PRAKTYCZNE O WYDZIALE REKRUTACJA

   Jednostki naukowo-dydaktyczne:
   • Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
   • Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką
   • Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
   • Katedra Nauk Fizjologicznych
   • Katedra Nauk Morfologicznych
   • Katedra Nauk Przedklinicznych
   • Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
   • Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej
    
   Liczba nauczycieli akademickich – 137 
   Liczba studentów – 960 (oraz 234 studentów studiów anglojęzycznych)
    
   Główne kierunki badań:
   • morfologia ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących;
   • fizjologiczne mechanizmy i regulacja wzrostu, rozwoju homeostazy organizmów zwierzęcych oraz uwarunkowań ich zdrowia;
   • badania nad patogennością i diagnostyką wybranych czynników zakaźnych i inwazyjnych oraz nad mechanizmami odpornościowymi u zwierząt;
   • wpływ związków stanowiących zanieczyszczenia środowiska na organizmy zwierząt – szacowanie ryzyka zagrożeń dla ludzi i zwierząt z wykorzystaniem alternatywnych metod badawczych;
   • wykorzystanie najnowszych metod diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w weterynarii;
   • etiologia i patologia wybranych chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt;
   • zaburzenia funkcji rozrodczych i gruczołu mlekowego u zwierząt;
   • implanty w chirurgii zwierząt;
   • badania nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.
   W 2014 r. Wydział uzyskał 5-letnią akceptację European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) dla programu nauczania medycyny weterynaryjnej w językach polskim i angielskim.
   Klinika Małych Zwierząt prowadzi działalność w zakresie lecznictwa psów, kotów, gryzoni, ptaków, zwierząt egzotycznych, płazów, gadów i ryb. Lekarze weterynarii różnych specjalności oferują usługi diagnostyczne, lecznicze i profilaktyczne oraz konsultacje specjalistyczne z zakresu dermatologii, kardiologii, EKG, echokardiografii, gastroenterologii (endoskopia i biopsje przewodu pokarmowego), rynoskopii i biopsji jamy nosowej, bronchoskopii, endokrynologii, neurologii, tomografii komputerowej, onkologii, chirurgii, stomatologii, okulistyki, urologii, geriatrii, hematologii, ginekologii i diagnostyki ciąży, opieki nad zwierzętami młodymi oraz porady dietetyczne.
   Klinika Koni oferuje pełen zakres usług związanych z diagnostyką i leczeniem koni oraz zwierząt gospodarskich, w tym m.in.: diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych koni, układu pokarmowego i oddechowego, chorób skóry i kopyt, badania okulistyczne, zabiegi chirurgiczne, ginekologiczno-położnicze, andrologiczne i biotechnologiczne, diagnostykę chorób narządu ruchu. Klinika wykonuje specjalistyczne badania układu oddechowego, w tym: badania endoskopowe dróg oddechowych i badanie układu krążenia (EKG) oraz badania wysiłkowe na bieżni. Klinika posiada samodzielne laboratorium diagnostyczne obsługujące pacjentów w zakresie oznaczania podstawowych parametrów hematologicznych i biochemicznych.
   Nauczyciele akademiccy pracujący w Klinice mają duże doświadczenie kliniczne, są też specjalistami w zakresie profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych zwierząt domowych i gospodarskich, zarządzania dużymi stadami zwierząt, bioasekuracji i szeroko pojętej prewencji weterynaryjnej.
   Weterynaryjne Centrum Badawcze stanowi zespół laboratoriów służących nowoczesnym badaniom w obszarze medycyny i weterynarii w zakresie patofizjologii chorób zwierząt i człowieka oraz badaniom chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Dzięki wyposażeniu w unikatową aparaturę naukową, w tym: mikroskop konfokalny z białym laserem, nowoczesną aparaturę telemetryczną do badań in vivo i in vitro, a także dzięki stworzeniu pracowni nanotechnologii możliwe jest realizowanie projektów badawczych na najwyższym poziomie naukowym we współpracy z czołowymi instytucjami naukowymi Europy i świata.
   Współpraca z gospodarką
   Formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu:
   • projekty badawczo-rozwojowe (opracowanie, ocena laboratoryjna i kliniczna nowoczesnych form podawania dodatków mineralnych dla bydła w formie bolusów);
   • badania in vivo modeli wszczepów względem biozgodności; 
   • doradztwo (Centrum Szkoleń Poszukiwawczych Fundacji Wspierania Ratownictwa Górskiego na Podhalu, Grupa Podhalańska GOPR, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach).
   Obszary/dyscypliny współpracy:
   • ochrona zdrowia zwierząt;
   • produkcja zwierzęca;
   • dobrostan zwierząt;
   • bezpieczeństwo żywności.
   Partnerskie firmy i instytucje:
   m.in.: Gręda-Farm Ostrołeka, LfC sp. z o.o., Centrum Szkoleń Poszukiwawczych Fundacji Wspierania Ratownictwa Górskiego na Podhalu, Grupa Podhalańska GOPR, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Okulistyczna Przychodnia Weterynaryjna, Prywatna Lecznica Zwierząt s.c. M. Wysocki, A. Zalewski, Z. Dziarnowski, Vet-Lab Brudzew, Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie, Klinika Weterynaryjna „Bemowo”, Gabinet Weterynaryjny Animal Pharma Pomorze i Olsztyn, Polskie Stowarzyszenie Producentów i Eksporterów Leków Weterynaryjnych „Polprowet”, Bayer Polska Sp. z o.o., Merial, Zoetis Polska, Biofaktor Sp. z o.o., Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „Drosed” Siedleckie Zakłady Drobiarskie Białobrzegi, Zakład Wylęgu Drobiu Cyklamenów Warszawa, Gospodarstwo Hodowlano-Specjalistyczne Jarosław Musielak Złotokłos.
   Osiągnięcia Wydziału we współpracy z gospodarką:
   • opracowano nowe receptury karmy i dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
   • przeprowadzono szkolenia na temat wpływu pozostałości po wybuchu butli z gazem propan-butan na pracę poszukiwawczą psa ratowniczego.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
WETERYNARIA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
WETERYNARIA