• GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Geodezja i kartografia
   Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu geomatyki i jej dziedzin, takich jak: pozycjonowanie satelitarne, nawigacja, fotogrametria i teledetekcja, systemy geoinformacyjne, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, kataster i gospodarka nieruchomościami. Posiadają umiejętności wykonywania typowych obliczeń geodezyjnych, m.in. rachunek współrzędnych, transformacje układów, podział nieruchomości, posługiwania się nowoczesnym sprzętem geodezyjnym (GPS, tachimetry elektroniczne) i znajomość technik komputerowych z typowym oprogramowaniem geodezyjnym. Przygotowani są do prac w zakresie projektowania i realizacji projektów budowlanych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz typowych pomiarów i obliczeń z zakresu geodezji gospodarczej. Potrafią wykonywać pomiary katastralne i regulacje stanów prawnych nieruchomości. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po odbyciu stosownej praktyki mogą ubiegać się o uprawnienia zawodowe w określonym zakresie. Mogą również ubiegać się o tytuł rzeczoznawcy majątkowego bez konieczności uczestnictwa w studiach podyplomowych z tego zakresu. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Inżynieria środowiska
   Absolwenci są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii: ujmowania i dystrybucji wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów, ochrony środowiska przed degradacją, projektowania i wykonawstwa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji lokalnej i centralnej, biurach projektowych oraz instytucjach naukowobadawczych. Absolwenci posiadają umiejętność posługiwania się literaturą fachową, znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest bycie absolwentem z tytułem inżyniera inżynierii środowiska lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych; różnice programowe wyznacza Dziekan na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć 30 pkt ECTS.

   Dowiedz się więcej

    

  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Odnawialne źródła energii
   Absolwent będzie posiadał umiejętności w projektowaniu i wykonawstwie systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wiatrowych i wodnych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi. Będzie posiadał ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowania pomp ciepła, możliwości akumulacji energii cieplnej oraz wykonywania konstrukcji energooszczędnych, pasywnych i aktywnych energetycznie. Będzie przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS. Będzie posiadał wiedzę niezbędną do planowania i projektowania instalacji OZE w oparciu o miejscowe ekologiczne źródła. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, jednostkach administracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych. Będą mogli być zatrudnieni jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w instytucjach specjalizujących się w upowszechnianiu zaawansowanych technologii, racjonalnego wdrażania OZE, problematyki energetycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    

    

opinie (1)

 • roman
  ocena

  studiowałem geodezję, jeśli szukasz studiów lekkich i przyjemnych to polecam śmiało. Obecnie pracuję w znanej sieci dyskontów.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Pomiary inżynieryjno-przemysłowe
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Sieci i instalacje sanitarne
 • Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ogrzewnictwo i wentylacja
 • Sieci i instalacje sanitarne
 • Instalacje i systemy ochrony środowiska
 • Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Pomiary inżynieryjno-przemysłowe
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Sieci i instalacje sanitarne
 • Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ogrzewnictwo i wentylacja
 • Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów