• LEŚNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Leśnictwo
   Studia na kierunku leśnictwo mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych; przygotowują do realizacji funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w gospodarstwie leśnym i na leśnych obszarach chronionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i na podstawach naukowych 
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   Studia I stopnia: matematyka, fizyka, chemia, statystyka matematyczna, technologie informacyjne, botanika leśna, fizjologia roślin drzewiastych, fitosocjologia, zoologia leśna, ekologia, entomologia leśna, fitopatologia, hodowla lasu, użytkowanie lasu, ochrona lasu, urządzanie lasu, ekonomika leśnictwa, zarządzanie gospodarstwem leśnym, inżynieria i technika leśna, geodezja i systemy informacji przestrzennej, łowiectwo, ochrona przyrody studia II stopnia: doświadczalnictwo leśne, siedliskoznawstwo leśne, technika i inżynieria leśna, urządzanie ekosystemów leśnych, ekologia i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, polityka leśna, ochrona ekosystemów leśnych, geomatyka w leśnictwie, użytkowanie zasobów leśnych, zarządzanie w leśnictwie, biologia lasu w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: botaniki i fitosocjologii leśnej, dendrometrii i nauki o produkcyjności lasu, ekonomiki leśnictwa oraz zarządzania gospodarstwem leśnym, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, organizacji gospodarstwa leśnego, technik geoinformacyjnych w leśnictwie, użytkowania lasu, zoologii i gospodarki łowieckiej
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   Absolwenci posiadają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; dysponują umiejętnościami sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji; mają zdolność do pracy indywidualnej, kierowania zespołem, oceny skutków podejmowanych decyzji oraz komunikacji społecznej
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrekcjach regionalnych, dyrekcji generalnej, zakładach), instytucjach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody
   i parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej; absolwenci przygotowani są również do podejmowania własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze sektora leśno-drzewnego
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: biologia albo matematyka

    

   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom studiów I stopnia kierunku leśnictwo;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunku leśnictwo, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia;
   • od kandydatów na specjalność forest information technology potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają interdyscyplinarny charakter; łączą nauki przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne, rolnicze, leśne oraz techniczne, wychodząc naprzeciw współczesnym problemom szeroko rozumianej tematyki zrównoważonego gospodarowania i zarządzania przestrzenią nas otaczającą
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   Studia I stopnia: język obcy, ekonomia, geografia ekonomiczna, rysunek inżynierski, historia architektury i urbanistyki, społeczno-kulturowe, przyrodnicze oraz prawne podstawy gospodarki przestrzennej, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny, kataster wielozadaniowy, infrastruktura techniczna, podstawy statystyki i ekonometrii, systemy informacji przestrzennej, strategia rozwoju gminy, gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia, budownictwo, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, oceny oddziaływania na środowisko, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne studia II stopnia: teoria systemów, ocena i wycena zasobów przyrodniczych, agroekosystemy, teoria organizacji i zarządzania, gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej, marketing terytorialny, polityka regionalna, techniki legislacyjne w planowaniu, planowanie rozwoju miast, ekonometria oraz modele w gospodarce przestrzennej w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: planowania przestrzennego, planowania infrastruktury technicznej, zarządzania nieruchomościami, zarządzania przestrzenią
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę o charakterze przyrodniczym, technicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym, z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   Absolwenci mogą być zatrudnieni w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją, w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych, biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów, biurach obrotu nieruchomościami
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia:

   • matematyka i geografia (studia stacjonarne)
   • matematyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie (studia niestacjonarne)

    

   kwalifikacja studia II stopnia: 

   • dyplom studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS;
   • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen za studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci kierunku
   • gospodarka przestrzenna, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
LEŚNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia:
LEŚNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
LEŚNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia:
LEŚNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Podyplomowe

INFRASTRUKTURA DROGOWA W LASACH
TURYSTYKA I EDUKACJA LEŚNA W TERENACH NIEZURBANIZOWANCH
ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE OBSZARÓW LEŚNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM