• LEŚNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Leśnictwo
   Studia na kierunku leśnictwo mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych; przygotowują do realizacji funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w gospodarstwie leśnym i na leśnych obszarach chronionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i na podstawach naukowych 
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   Studia I stopnia: matematyka, fizyka, chemia, statystyka matematyczna, technologie informacyjne, botanika leśna, fizjologia roślin drzewiastych, fitosocjologia, zoologia leśna, ekologia, entomologia leśna, fitopatologia, hodowla lasu, użytkowanie lasu, ochrona lasu, urządzanie lasu, ekonomika leśnictwa, zarządzanie gospodarstwem leśnym, inżynieria i technika leśna, geodezja i systemy informacji przestrzennej, łowiectwo, ochrona przyrody studia II stopnia: doświadczalnictwo leśne, siedliskoznawstwo leśne, technika i inżynieria leśna, urządzanie ekosystemów leśnych, ekologia i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, polityka leśna, ochrona ekosystemów leśnych, geomatyka w leśnictwie, użytkowanie zasobów leśnych, zarządzanie w leśnictwie, biologia lasu w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: botaniki i fitosocjologii leśnej, dendrometrii i nauki o produkcyjności lasu, ekonomiki leśnictwa oraz zarządzania gospodarstwem leśnym, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, organizacji gospodarstwa leśnego, technik geoinformacyjnych w leśnictwie, użytkowania lasu, zoologii i gospodarki łowieckiej
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   Absolwenci posiadają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; dysponują umiejętnościami sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji; mają zdolność do pracy indywidualnej, kierowania zespołem, oceny skutków podejmowanych decyzji oraz komunikacji społecznej
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrekcjach regionalnych, dyrekcji generalnej, zakładach), instytucjach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody
   i parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej; absolwenci przygotowani są również do podejmowania własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze sektora leśno-drzewnego
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: biologia albo matematyka

    

   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom studiów I stopnia kierunku leśnictwo;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunku leśnictwo, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia;
   • od kandydatów na specjalność forest information technology potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają interdyscyplinarny charakter; łączą nauki przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne, rolnicze, leśne oraz techniczne, wychodząc naprzeciw współczesnym problemom szeroko rozumianej tematyki zrównoważonego gospodarowania i zarządzania przestrzenią nas otaczającą
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   Studia I stopnia: język obcy, ekonomia, geografia ekonomiczna, rysunek inżynierski, historia architektury i urbanistyki, społeczno-kulturowe, przyrodnicze oraz prawne podstawy gospodarki przestrzennej, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny, kataster wielozadaniowy, infrastruktura techniczna, podstawy statystyki i ekonometrii, systemy informacji przestrzennej, strategia rozwoju gminy, gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia, budownictwo, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, oceny oddziaływania na środowisko, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne studia II stopnia: teoria systemów, ocena i wycena zasobów przyrodniczych, agroekosystemy, teoria organizacji i zarządzania, gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej, marketing terytorialny, polityka regionalna, techniki legislacyjne w planowaniu, planowanie rozwoju miast, ekonometria oraz modele w gospodarce przestrzennej w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: planowania przestrzennego, planowania infrastruktury technicznej, zarządzania nieruchomościami, zarządzania przestrzenią
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę o charakterze przyrodniczym, technicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym, z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   Absolwenci mogą być zatrudnieni w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją, w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych, biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów, biurach obrotu nieruchomościami
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia:

   • matematyka i geografia (studia stacjonarne)
   • matematyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie (studia niestacjonarne)

    

   kwalifikacja studia II stopnia: 

   • dyplom studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS;
   • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen za studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci kierunku
   • gospodarka przestrzenna, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

  • INFORMACJE PRAKTYCZNE O WYDZIALE REKRUTACJA

   Jednostki naukowo-dydaktyczne:
   • Katedra Hodowli Lasu
   • Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
   • Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
   • Katedra Użytkowania Lasu
   • Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej
   • Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa
   • Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu
    
   Liczba nauczycieli akademickich – 80
   Liczba studentów – 1863
    
   Główne kierunki badań:
   • funkcjonowanie naturalnych i zagospodarowanych ekosystemów leśnych i ich zmienności wywołanej uwarunkowaniami ekonomicznymi i socjalnymi oraz doskonalenie technik i technologii odnawiania, pielęgnowania, ochrony, inwentaryzacji i użytkowania lasów wielofunkcyjnych;
   • zmiany przestrzeni przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów niezurbanizowanych i ekosystemów leśnych;
   • doskonalenie metod zagospodarowania i użytkowania lasów o różnym statusie ochronnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.
   Współpraca z gospodarką
   Formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu:
   Głównym podmiotem, z którym współpracuje Wydział, jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP). Wydział wykonuje na zlecenie PGL LP badania i ekspertyzy, które w większości przypadków są wdrażane do praktyki gospodarczej. Lasy Państwowe czynnie uczestniczą w kształceniu studentów oraz w kształtowaniu oferty dydaktycznej Wydziału. Studenci Wydziału odbywają w jednostkach PGL LP praktyki zawodowe. Pracownicy i studenci korzystają z bazy Lasów Państwowych podczas ćwiczeń terenowych z wielu przedmiotów. Prace dyplomowe są w niektórych wypadkach wykonywane pod kątem potrzeb LP. Wydział ma zawarte z PGL LP porozumienie, na mocy którego każdego roku trzech najlepszych absolwentów ma zagwarantowane zatrudnienie. W przypadku innych podmiotów współpraca polega na wykonywaniu ekspertyz, wspólnym prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej i naukowej, odbywaniu staży przez studentów i pracowników, aplikowaniu o środki na badania naukowe i działania B+R.
   Główne formy współpracy:
   • realizacja projektów badawczo-rozwojowych, analiza i opracowanie wytycznych w zakresie modyfikacji elementów ładu czasowego i przestrzennego w planowaniu urządzeniowym dla nadleśnictw o znaczącym udziale drzewostanów rębnych;
   • spełnienie oczekiwań i preferencji osób niepełnosprawnych w odniesieniu do rekreacyjnego zagospodarowania lasu;
   • planowanie hodowlane w rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej;
   • program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych drzew matecznych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011−2035”;
   • prowadzenie studiów podyplomowych dla przedsiębiorców (Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym);
   • organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących gospodarki leśnej;
   • doradztwo, wykonywanie ekspertyz w sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego i infrastruktury drogowej w lasach.
   Obszary/dyscypliny współpracy:
   • doskonalenie metod inwentaryzacji lasu, poszukiwanie technologii do pozyskiwania danych opisowych, doskonalenie metod planowania gospodarki leśnej oraz analiza powiązania leśnictwa z otoczeniem gospodarczym; 
   • określenie wpływu sposobu odnowienia (wybór rębni, materiału sadzeniowego, pochodzenia) oraz zabiegów pielęgnacyjnych (z uwzględnieniem ich pracochłonności) na jakość i wartość produkowanego drewna oraz możliwość realizacji zasad wielofunkcyjności i stabilności lasu;
   • metody rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych;
   • doskonalenie planowania użytkowania rębnego i przedrębnego z uwzględnieniem wielowymiarowych kryteriów przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych;
   • wpływ zmian warunków hydrologicznych na ekosystemy leśne;
   • optymalizacja systemu dostaw drewna do wybranych sektorów rynku drzewnego;
   • weryfikacja i optymalizacja parametrów dróg leśnych do wymogów wysokotonażowych zestawów do wywozu drewna oraz optymalizacja nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę transportową;szacowanie biomasy drzew leśnych i możliwości wykorzystania biomasy leśnej do celów energetycznych.
   Partnerskie firmy i instytucje:
   m.in.: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Badawczy Leśnictwa, Lasy Miejskie m.st. Warszawy, Polskie Koleje Państwowe, Lafarge Kruszywa i Beton, Taxus SI Sp. z o.o., KartGIS Sp. z o.o.
   Osiągnięcia Wydziału we współpracy z gospodarką:
   • opracowanie metody rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych (Nagroda Zrównoważonego Rozwoju 2013 od Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Kruszyw UEPG) (współpraca z Lafarge);
   • opracowanie metody odstraszania zwierząt od torów kolejowych za pomocą sygnałów dźwiękowych (współpraca z PKP);
   • przeanalizowanie możliwości zastosowania nowoczesnych technologii geomatycznych, w tym technik teledetekcyjnych i bezzałogowych statków latających (UAV), wspartych metodami matematyczno-statystycznymi, do zbierania, przetwarzania i prezentowania danych o lesie w różnych zakresach i skalach (współpraca z Taxus SI).

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
LEŚNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia:
LEŚNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
LEŚNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia:
LEŚNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA