• BUDOWNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Budownictwo
   studia mają charakter techniczny, umożliwiający kształcenie specjalistów potrafiących łączyć wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym 
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   program studiów poprzez realizację modułów kształcenia zapewnia absolwentom zdobycie wysokich kwalifikacji odpowiadających aktualnym potrzebom społecznym i gospodarczym w dziedzinie budownictwo, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa na terenach niezurbanizowanych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
   studia I stopnia: matematyka, fizyka, technologie informacyjne, geologia, hydraulika, mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, mechanika gruntów, fizyka budowli, materiały budowlane, podstawy projektowania konstrukcji, budownictwo ogólne, ziemne i tunelowe, metalowe, żelbetowe, komunikacyjne, hydrotechniczne, kierowanie procesem inwestycyjnym 
   studia II stopnia: teoria sprężystości i plastyczności, mechanika skał i budownictwo podziemne, planowanie przestrzenne, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, budownictwo wodne, inżynieria melioracyjna, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: konstrukcji budowlanych, geotechniki, budownictwa hydrotechnicznego
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci mają wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie zadań z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budownictwa ogólnego, komunikacyjnego, hydrotechnicznego i geotechniki
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci mają przygotowanie do uzyskania uprawnień zawodowych do pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru, jak również do pracy w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, w zakładach produkcyjnych i doradztwie technicznym
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia:  matematyka albo chemia albo fizyka 

    

   kwalifikacja studia II stopnia: 

   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku budownictwo;
   • dyplom inżyniera innego (pokrewnego) kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia kierunku budownictwo, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Ochrona środowiska
   kierunek ochrona środowiska kształci specjalistów o szerokim, interdyscyplinarnym profilu, posiadających wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, technicznych i rolniczych; program nauczania jest realizowany przez specjalistów z różnych wydziałów SGGW, a także z innych uczelni krajowych i zagranicznych
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: program obejmuje wiedzę w zakresie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz technik pomiarowych i monitoringu; zapoznaje z polityką ekologiczną, podstawowymi instrumentami prawnymi i ekonomicznymi oraz strukturą instytucjonalną w ochronie środowiska studia II stopnia: program pogłębia wiedzę w zakresie technologii oraz systemowej ochrony środowiska; poszerza wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania numerycznego i użytkowania modeli opisujących procesy zachodzące w środowisku z uwzględnieniem systemów wspomagania decyzji i analizy ryzyka; zapoznaje z metodologią pracy naukowej na rzecz ochrony środowiska w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: technologii ochrony środowiska, ochrony i rekultywacji systemów wodnych, współzależności pomiędzy środowiskiem a żywnością, ochrony przyrody, zarządzania i technologii ekorozwoju, funkcjonowania i ochrony środowiska przyrodniczego, systemów ochrony środowiska
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie ochrony środowiska w różnej skali; mają wiedzę oraz umiejętności inżynierskie odpowiednie do prowadzenia działalności praktycznej; potrafią organizować pracę w zespole, komunikować się ze społecznościami lokalnymi
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach ochrony i kształtowania środowiska, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej, w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i konsultingowych oraz instytutach naukowo-badawczych i edukacji
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,7) i biologia albo chemia albo matematyka
   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom studiów I stopnia kierunku ochrona środowiska;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen za studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci kierunku ochrona środowiska, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia;
   • dla kandydatów na specjalizację restoration and management of environment potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria środowiska
   studia na kierunku inżynieria środowiska mają charakter interdyscyplinarny, umożliwiający kształcenie specjalistów potrafiących łączyć wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   program studiów poprzez realizację modułów kształcenia zapewnia absolwentom zdobycie wysokich kwalifikacji odpowiadających aktualnym potrzebom społecznym i gospodarczym w dziedzinie szeroko pojętej inżynierii środowiska oraz racjonalnego gospodarowania i kształtowania środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju studia I stopnia: matematyka, fizyka, chemia, geologia i hydrogeologia, systemy informacji przestrzennej, ochrona środowiska, gleboznawstwo i rekultywacja, budownictwo ogólne, mechanika płynów, mechanika gruntów, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, melioracje, budownictwo wodne, inżynieria rzeczna, sieci i instalacje sanitarne, technologia wody i ścieków, termodynamika techniczna, gospodarka wodna i ochrona wód 
   studia II stopnia: alternatywne źródła energii, wodociągi i kanalizacje, zbiorniki retencyjne, inżynieria ochrony powietrza, składowiska odpadów, renaturyzacja rzek, zarządzanie środowiskiem, ocena zagrożeń powodziowych, monitoring środowiska w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: inżynierii kształtowania i ochrony środowiska, ochrony i kształtowania zasobów wodnych, inżynierii sanitarnej, geoinżynierii środowiska, inżynierii rekultywacyjnej
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci mają wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie zadań z zakresu: inżynierii sanitarnej, ochrony i kształtowania środowiska, racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych i glebowych, składowania i unieszkodliwiania odpadów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci mają przygotowanie do uzyskania uprawnień do pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru w zakresie inżynierii sanitarnej, budownictwa lądowego i hydrotechnicznego, ochrony, kształtowania i rekultywacji środowiska przyrodniczego, w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: matematyka albo chemia albo fizyka

    
   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska;
   • dyplom inżyniera innego (pokrewnego) kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ocen ze studiów I stopnia;
   • dla kandydatów na specjalność information systems in water resoures management potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria i gospodarka wodna
   studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów w zakresie gospodarki wodnej, zapewniającej w sposób zrównoważony potrzeby wodne ludności, przemysłu i rolnictwa oraz chroniącej przed klęskami powodzi i suszy; zajęcia realizowane są w laboratoriach przedmiotowych i pracowniach komputerowych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę, sprzęt i oprogramowanie; wykłady i ćwiczenia w znacznej części odbywają się w najnowszym obiekcie kampusu SGGW, jakim jest Centrum Wodne
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   program studiów zapewnia uzyskanie kompetencji inżynierskich, uwzględniając oprócz aspektów rozwojowych również potrzeby zachowania równowagi ekosystemowej i potrzeb społecznych; obejmuje szeroki zestaw przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, fizyka, chemia, i kierunkowych o charakterze procesowym, konstrukcyjnym, technologicznym oraz środowiskowym
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci mają wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie zadań z zakresu inżynierii wodnej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych z zachowaniem równowagi ekosystemowej i potrzeb społecznych
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci mają kwalifikacje do podjęcia praktyki zawodowej w kierunku uzyskania uprawnień konstrukcyjno-budowlanych koniecznych do pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru w zakresie inżynierii wodnej, budownictwa wodno-melioracyjnego; są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego, biurach projektów i firmach konsultingowych, zarządach gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych wraz z ich strukturami Alokalnymi, instytucjach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach edukacyjnych i jednostkach naukowych 
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja: język obcy i matematyka albo chemia albo fizyka

    

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • INFORMACJE PRAKTYCZNE O WYDZIALE REKRUTACJA

   Jednostki naukowo-dydaktyczne:
   • Katedra Geoinżynierii
   • Katedra Inżynierii Budowlanej
   • Katedra Inżynierii Wodnej
   • Katedra Kształtowania Środowiska
   • Laboratorium – Centrum Wodne
    
   Liczba nauczycieli akademickich – 133
   Liczba studentów – 2600
    
   Główne kierunki badań:
   • badania, modelowanie i monitorowanie zachowania się gruntów naturalnych i antropogenicznych w złożonych warunkach obciążenia;
   • badania i obliczenia służące wdrożeniu innowacyjnych technologii zabezpieczania środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem;
   • prognozowanie zmian środowiska geologicznego dolin rzecznych w związku z ich zagospodarowaniem; 
   • usprawnienie procesu planowania, projektowania i realizacji obiektów inżynierskich;
   • analiza i modelowanie procesów termomechanicznych w materiałach niejednorodnych;
   • badania nad wybranymi parametrami kanalizacyjnych sieci ciśnieniowych;
   • badania dotyczące „zeroenergooszczędnych” budynków z wykorzystaniem materiałów niskoprzetworzonych na terenach niezurbanizowanych;
   • analiza możliwości zastosowania modeli hydrologicznych na potrzeby symulacji funkcjonowania chronionych terenów mokradłowych ze zlewni rzecznej;
   • gospodarowanie wodą na obszarach niezurbanizowanych i cennych przyrodniczo;
   • kształtowanie warunków wodnych i zapobieganie zanieczyszczeniom obszarowym dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
   • zastosowanie inżynierii ekologicznej w kształtowaniu zasobów wodnych oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom na obszarach zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
   • innowacyjne i zasobooszczędne gospodarowanie wodą w rolnictwie i leśnictwie w aspekcie zmian klimatu i jego ochrony; 
   • racjonalne wykorzystanie torfowisk z uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych na bilans wodny gleb torfowo-murszowych;
   • wpływ sorbentów na formowanie się zadarnień na gruntach niespoistych oraz wpływ warunków świetlnych na stan muraw sportowych.
   Laboratorium – Centrum Wodne zlokalizowane jest na terenie głównego kampusu Uczelni w Warszawie, u zbiegu ulic Nowoursynowskiej i Ciszewskiego. Ogólna powierzchnia wynosi 14 600 m2. W budynku znajduje się 20 pracowni wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą: Monitorowania Wód Powierzchniowych, Monitorowania Przepływu Wód Podziemnych, Jakości Wody, Chemii Wód i Osadów Ściekowych, Analityki Chemicznej, Mechaniki Płynów, Sedymentologiczna, Nawodnień i Odwodnień, Ekologii Ekosystemów Wodnych, Ekotechnologii, Fizyki Ośrodków Porowatych, Systemów Geoinformacyjnych, Geoinformacji i Metod Geodezyjnych, Badań Właściwości Fizycznych Gruntów i Skał, Badań Właściwości Mechanicznych Gruntów i Skał, Badań Dynamicznych Gruntów i Skał, Badań Materiałów Geosyntetycznych, Procesów Fizycznych w Budownictwie, Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Modelowania Numerycznego. Wyposażenie pracowni stanowi 310 zestawów nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej oraz 80 komputerów wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem specjalistycznym.
   Obok pomieszczeń laboratoryjnych znajdują się pomieszczenia wystawowe popularyzujące tematykę badawczą współczesnej inżynierii wodnej i sanitarnej. Oryginalnym elementem jest zdrój wody pitnej z wodą oligoceńską (trzeciorzędową), plejstoceńską (czwartorzędową) i z wodociągów miejskich (z ujęć powierzchniowych) oraz możliwość przeprowadzenia wybranych badań jakości wody. W otoczeniu Centrum zlokalizowany jest obiekt dydaktyczny – Park Wodny; całość układu wodnego obrazuje obieg wody w środowisku. 
   Centrum dysponuje dwiema nowoczesnymi salami wykładowymi (z możliwością łączenia): dla 156 i 96 osób. Budynek oraz Park Wodny zostały wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
   Współpraca z gospodarką
   Formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu:
   • wspólne wystąpienia jednostek Wydziału oraz przedsiębiorstw z wnioskami o dotacje naukowe, badawcze i wdrożeniowe – granty krajowe i zagraniczne;
   • zamawiane wykłady otwarte, przygotowane i wygłaszane przez specjalistów-praktyków dla studentów;
   • organizacja konferencji i seminariów, np. Dzień Budowlańca, Dzień Ekoinżyniera, GIS Day, międzyuczelniane seminaria doktorantów;
   • realizacja prac zlecanych przez podmioty gospodarcze;
   • doradztwo eksperckie i usługowe (usługi oferowane przez katedry – informacja na stronie http://wbis.sggw.pl);
   • transfer wiedzy do praktyki;
   • prowadzenie studiów podyplomowych (Budownictwo energooszczędne, Audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków, Ocena efektywności energetycznej budynków, Projektowanie geotechniczne, Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej, Zarządzanie obszarami Natura 2000).
   Obszary/dyscypliny współpracy:
   • energooszczędne technologie i materiały w budownictwie;
   • jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz nowoczesne technologie ich uzdatniania;
   • techniki oczyszczania ścieków z wykorzystaniem naturalnych zasobów środowiska;
   • rozwój metodyki badawczej na potrzeby oceny podłoża fundamentowego budowli;
   • ocena zagrożeń, zabezpieczenie składowisk i wysypisk przemysłowych oraz komunalnych;
   • zarządzanie ryzkiem powodziowym;
   • renaturyzacja i rekultywacja wód powierzchniowych;
   • inżynieria rzeczna i hydrotechnika;
   • rozwój metod interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych;
   • bazy danych o stanie środowiska;
   • systemy wspomagania decyzji;
   • metody i techniki rekultywacji obszarów zdegradowanych.
   Partnerskie firmy i instytucje: 
   m.in.: DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. w Warszawie, GEOTEKO – Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o., Hunnebeck Polska Sp. z o.o., Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, parki narodowe: Biebrzański, Kampinoski, Narwiański, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Skanska SA.
    
   Osiągnięcia Wydziału we współpracy z gospodarką:
   • badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne na potrzeby projektowania i budowy I, II i III linii metra warszawskiego;
   • opracowanie technologii poprawy systemu uzdatniania wody w stacjach wodociągowych w Ostrołęce, Międzyrzecu Podlaskim i Seroczynie (gmina Wodynie);
   • opracowanie konstrukcji separatorów ropopochodnych dla firm prowadzących ich produkcję i sprzedaż;
   • ekspertyzy i opracowania na potrzeby rekultywacji składowisk odpadów komunalnych (Radiowo, Łubna i inne);
   • opracowanie metod odtwarzania pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności;
   • analiza wielokryterialna możliwości realizacji obiektów małej retencji w dorzeczu Wisły Środkowej z uwzględnieniem retencji gruntowej – w ramach Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły;
   • plan ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA