• ZOOTECHNIKA REKRUTACJA

   kierunek obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, produkcji żywności oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego; studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów i zachodzących w nich procesów fizjologicznych; kształcenie obejmuje technologie i techniki w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz dbałości o środowisko naturalne, produkcji pasz i żywienia zwierząt, towaroznawstwa produktów pochodzenia zwierzęcego
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, chów i użytkowanie zwierząt, biologia rozrodu, żywienie i paszoznawstwo, higiena, dobrostan i ochrona zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy ekonomii i marketingu, organizacja produkcji zwierzęcej studia II stopnia: metody badań na zwierzętach, biotechniki rozrodu, gospodarka paszowa i biotechnologia w produkcji pasz, organizacja pracy hodowlanej, proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy przetwórstwa
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci otrzymują wiedzę i umiejętności na temat teorii i praktyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt; posiadają znajomość praw rynku i marketingu rolniczego oraz umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym; przygotowani są także w zakresie oceny wydajności produkcyjnej zwierząt i towaroznawstwa produktów oraz surowców zwierzęcych
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują prowadzenie produkcji zwierzęcej, kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych, organizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego, pracę w firmach paszowych i innych prowadzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi, pracę w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska, pracę w instytucjach finansowej obsługi rolnictwa, doradztwo rolnicze, pracę w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: biologia albo chemia albo matematyka

    

   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom studiów I stopnia kierunków: zootechnika, hodowla i chrona zwierząt towarzyszących i dzikich, rolnictwo;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

  • HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH REKRUTACJA

   kierunek obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbystycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli in situ i ex situ zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii; zakres kształcenia obejmuje biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich, w których nacisk położony jest na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup; istotnym elementem kształcenia są również zagadnienia dotyczące bioróżnorodności, problemy reintrodukcji i ochrony gatunków ginących
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   chemia, metabolomika, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich, zarządzanie populacjami, bioróżnorodność, restytucja i ochrona zwierząt, chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich – psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy, jeleniowate, zoopsychologia, przedmioty społeczno-humanistyczne, ekonomia i języki obce 
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zoologii, zoopsychologii oraz zagadnień chowu i hodowli zwierząt towarzyszących i dzikich; kompetencje absolwentów obejmują żywienie i dietetykę zwierząt, kształtowanie ich środowiska bytowego, rozród oraz metody hodowli różnych gatunków zwierząt; absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgnacji zwierząt, oceny bioróżnorodności środowiska, zarządzania populacjami zwierząt oraz opracowywania i realizacji programów ochrony zwierząt dzikich
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy w instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt), w firmach usługowych i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe itp.), związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, placówkach naukowo-badawczych, oświacie, służbach mundurowych; są również przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności w sferze usług dotyczących zwierząt towarzyszących
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja: biologia albo chemia albo matematyka

    

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT REKRUTACJA

   kierunek obejmuje interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu: struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji; matematyki, fizyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania podstawowych manipulacji na materiale biologicznym; podstawowych metod, technik i technologii fizycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych oraz wykorzystania ich w pracy laboratoryjnej (analitycznej i diagnostycznej); nanonauk i nanobiotechnologii oraz wykorzystania ich w bioinżynierii zwierząt
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   biofizyka, matematyka, statystyka, biochemia eksperymentalna, zoologia, anatomia, genetyka, biologia komórki zwierzęcej, biologia mikroorganizmów, histologia i embriologia, inżynieria genetyczna, bioetyka, toksykologia środowiska oraz ekonomia i język angielski przedmioty fakultatywne dają możliwość skomponowania indywidualnej ścieżki naukowej w jednej z trzech dziedzin: nano-, mikro- lub makrobioinżynierii
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci są przygotowani do interpretowania i projektowania podstawowych rozwiązań zmierzających do zastosowania praw matematyki, techniki, fizyki, chemii i biologii oraz wybranych rozwiązań technicznych w modyfikacji organizmów zwierząt na rzecz poprawy jakości życia człowieka i zwierząt z poszanowaniem etycznych i ekologicznych zasad współistnienia
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej; w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału biologicznego i oceny toksyczności środowiska; w przemyśle nanobiotechnologicznym; w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce; w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych, rządowych (polskich i UE), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja: matematyka albo chemia albo fizyka albo biologia (pkt. SGGW × 0,7) oraz język angielski (pkt. SGGW × 0,3)

    

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

opinie (3)

 • Aleksandra
  ocena

  Mam znajomych na różnych kierunkach na SGGW, dlatego mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że WNZ to jeden z bardziej przyjaznych wydziałów. Przyjazne grono dziekanów zawsze chętnie pomaga studentom, z większością pracowników można się spokojnie dogadać, jeśli pojawią się problemy. Na wydziale pracują głównie osoby z pasją i wiedzą, które chcą przekazać studentom. Trzy kierunki umożliwiają wybór tematyki, która nas interesuje. Polecam z czystym sumieniem, a jestem już na studiach magisterskich. ;)

 • Katarzyna
  ocena

  Bardzo polecam, kadra wykwalifikowana, miła, odnosząca się z szacunkiem do studentów. Jest dużo możliwości rozwoju, pogłębiania zainteresowań. Ogólnie polecam :)

 • Aysha
  ocena

  Mi się tutaj bardzo dobrze studiuje :) musze pochwalić Wydział Nauk o Zwierzętach, ponieważ ostatnio miałam do załatwienia ważne sprawy formalne i z łatwością je załatwiłam w naszym dziekanacie. Prowadzący są w większości przypadków bardzo mili i wyrozumiali. Studiować tu to czysta przyjemność!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ZOOTECHNIKA
HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH
BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT
 
Studia II stopnia:
ZOOTECHNIKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ZOOTECHNIKA
HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH
 
Studia II stopnia:
ZOOTECHNIKA

Podyplomowe

DORADZTWO W ŻYWIENIU ZWIERZĄT I GOSPODARKA PASZOWA
ZOOPSYCHOLOGIA - PROBLEMY BEHAWIORU PSÓW
ZWIERZĘTA LABORATORYJNE - HODOWLA I UŻYTKOWANIE