• ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI REKRUTACJA

   żywienie człowieka to dyscyplina naukowa zajmująca się współzależnością między pożywieniem a organizmem człowieka na różnych poziomach: molekularnym, komórkowym, tkankowym, organizmu oraz populacji; w programie kształcenia uwzględniane są m.in. takie zagadnienia, jak: wpływ składników odżywczych na funkcjonowanie organizmu, epidemiologia żywieniowa, racjonalizacja żywienia, profilaktyka chorób dietozależnych, jakość i ocena żywności, projektowanie i charakterystyka żywności specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej; ważny obszar kształcenia obejmuje istotę i wieloaspektowe uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: chemia, fizyka, matematyka, biologia, biochemia, mikrobiologia, anatomia, fizjologia i żywienie człowieka, ocena żywienia, podstawy dietetyki, analiza żywności, toksykologia żywności, higiena żywności, analiza sensoryczna, wyposażenie zakładów żywienia, opakowania i przechowalnictwo żywności, towaroznawstwo żywności, biotechnologia, gospodarka żywnościowa, prawo żywnościowe, ochrona konsumenta, psychologia żywienia studia II stopnia: żywienie w wieku rozwojowym, żywienie osób starszych, żywienie w warunkch ekstremalnych, fizjologia i żywienie w sporcie, nowoczesne metody analizy żywności, żywność wygodna, współczesne trendy w technologii żywności, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, polityka wyżywienia ludności, ekonomika konsumpcji w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: żywienia człowieka i dietetyki, jakości i bezpieczeństwa żywności, rynku żywności i konsumenta
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci mają wiedzę i umiejętności dotyczące znaczenia żywienia w zachowaniu zdrowia człowieka, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, potrzeb żywieniowych i ich uwarunkowań; znają metody i sposoby przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i kontroli jakości produktów spożywczych; rozumieją zasady funkcjonowania rynku żywności i marketingu żywnościowego, istotę zachowań konsumentów i ich uwarunkowań
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka; mają predyspozycje do pracy w poradnictwie żywieniowym, w przedsiębiorstwach gastronomicznych, przetwórstwa i obrotu żywnością, organach urzędowej kontroli żywności, organizacjach zajmujących się aochroną konsumentów, w placówkach zajmujących się edukacją żywieniową oraz analizą rynku żywności
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: biologia albo chemia albo matematyka

    

   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom studiów I stopnia kierunków: żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, bezpieczeństwo żywności;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/340/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • DIETETYKA REKRUTACJA

   kierunek studiów ma charakter przyrodniczy i jest związany z ochroną zdrowia człowieka; ma za zadanie przygotowanie specjalistów z zakresu profilaktyki i leczenia dietetycznego takich chorób, jak np.: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, niepożądane reakcje pokarmowe, choroby przewodu pokarmowego, wątroby, nerek i trzustki, w skali populacji, jak też w pracy z indywidualnymi pacjentami
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: anatomia człowieka, fizjologia człowieka, biochemia ogólna i żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, psychologia ogólna, psychologia żywienia, socjologia, etyka, kwalifikowana pierwsza pomoc, żywienie człowieka, podstawy oceny żywienia, toksykologia żywności, technologia gastronomiczna, podstawy genetyki, dietetyka pediatryczna, poradnictwo dietetyczne, kliniczny zarys chorób, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa, interakcje leków z żywnością, informatyka w żywieniu, prawo żywnościowe, ekonomika i organizacja w ochronie zdrowia, prawo w ochronie zdrowia studia II stopnia: fizjologia żywienia człowieka, żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, zdrowie publiczne, patofizjologia kliniczna, dietoprofilaktyka, dietoterapia chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych, żywienie kliniczne, immunologia, zasady i organizacja żywienia w szpitalach i sanatoriach, demografia i epidemiologia żywieniowa, psychologia kliniczna, poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, preparaty dietetyczne, jakość i bezpieczeństwo żywności w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: specjalizacji dietetyczno-żywieniowej lub dietetyczno-technologicznej
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: żywienia człowieka w różnych stanach psychosomatycznych (tj. zarówno w zdrowiu, jak i chorobie), poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki chorób żywieniowozależnych; są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności oraz leczenia dietetycznego, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zapobiegania niedożywieniu; są przygotowani do pracy z osobami chorymi; potrafią zorganizować produkcję potraw dietetycznych i kierować nią, prowadzić badania i edukację z zakresu żywienia i dietetyki; posiadają umiejętności kierowania zespołem ludzi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, poradniach chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługi szpitali, sanatoriów i domów opieki; mogą pracować w placówkach sportowych, szkolnictwie, instytutach naukowo--badawczych oraz placówkach doradztwa żywieniowo-dietetycznego
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: biologia albo chemia

    

   kwalifikacja studia II stopnia: dyplom studiów I stopnia na kierunku dietetyka; średnia ocen ze studiów I stopnia
    

  • GASTRONOMIA I HOTELARSTWO REKRUTACJA

   kierunek studiów ma charakter praktyczny w zakresie gastronomii i hotelarstwa; celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalistów z zakresu planowania żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumenta, organizacji i projektowania przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, jak również doboru optymalnych strategii marketingowych dla podmiotów hotelarskich i gastronomicznych oraz eksploatacji urządzeń, technik i technologii stosowanych w gastronomii
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: mikrobiologia żywności, prawo żywnościowe i gospodarcze, technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta w gastronomii, towaroznawstwo żywności, ogólna technologia żywności, hotelarstwo, podstawy żywienia człowieka i dietetyki, systemy informatyczne w gastronomii i hotelarstwie, projektowanie technologiczne w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, audyt wewnętrzny w zakładach gastronomicznych i hotelach, zarządzanie i organizacja w hotelarstwie i gastronomii, techniki i technologie w gastronomii i cateringu; biznesplan w gastronomii i hotelarstwie; badania marketingowe na rynku usług w zależności od formy studiów sudenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie zarządzania w gastronomii i hotelarstwie oraz w obszarze technologiczno-żywieniowym
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi planowania żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumenta oraz uwarunkowań działania zakładów gastronomicznych i obiektów hotelarskich w aspekcie wymagań prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych; posiadają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i projektowania przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, techniki i technologii gastronomicznej oraz doboru optymalnych strategii marketingowych dla podmiotów gastronomicznych i hotelarskich
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych, m.in. w placówkach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, w przedsiębiorstwach gastronomicznych i cateringowych oraz hotelarskich; są przygotowani do pracy w gastronomii indywidualnej, systemowej i specjalnej w różnych obiektach hotelarskich oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarówno w zakresie gastronomii, jak i hotelarstwa
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja: biologia albo chemia albo matematyka

    

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/340/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

opinie (1)

 • dietetyk
  ocena

  polecam dieteyke

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GASTRONOMIA I HOTELARSTWO
DIETETYKA
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI
 
Studia II stopnia:
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI
DIETETYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GASTRONOMIA I HOTELARSTWO
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI
 
Studia II stopnia:
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI

Podyplomowe

NOWOCZESNA ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W GASTRONOMII
PORADNICTWO ŻYWIENIOWE I DIETETYCZNE
SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOSCIĄ ZYWNOŚCI
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I GASTRONOMIA