• SOCJOLOGIA REKRUTACJA

   studia na kierunku socjologia przeznaczone są dla osób, które interesują wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie; studenci uzyskują wiedzę na temat najnowszych metod i technologii, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych; potrafią analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych; potrafią także prowadzić badania zmian rynku pracy oraz działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: instytucje, procesy i systemy społeczne, metody badań ilościowych, metody badań jakościowych, pakiet obliczeniowy SPSS, współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian, socjologia kultury, socjologia mediów, kapitał społeczny, socjologia władzy i polityki, socjologia płci studia II stopnia: badania ewaluacyjne, globalne procesy społeczne, zróżnicowanie społeczne, media a polityka, analiza sieci społecznych, internetowe techniki badawcze, debata publiczna, badania i analizy zachowań konsumenckich, mediacje społeczne w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie komunikacji społecznej, analityki społecznej oraz metod badań społecznych i marketingowych
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci posiadają wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funkcjonowania społeczności lokalnych i rodziny; posiadają umiejętności z zakresu posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych – zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów komputerowych; są przygotowani do samodzielnego, jak i zespołowego projektowania, realizowania, monitorowania i ewaluacji
   programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych; posiadają umiejętności z zakresu tzw. kompetencji miękkich – rozwiązywania problemów, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, umiejętność pracy zespołowej; posiadają kompetencje z zakresu efektywnej autoprezentacji, skutecznej perswazji, negocjacji i mediacji; absolwenci mają kompetencje z zakresu analizy socjologicznych mechanizmów zjawisk społecznych w powiązaniu z kontekstem politycznym, antropologicznym, ekonomicznym, gospodarczym, a także potrafią wykorzystywać w pracy metodykę projektu oraz narzędzia ewaluacyjne
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   studia przygotowują specjalistów do pracy w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach społecznych, instytutach badania opinii publicznej i badania rynku, agencjach reklamowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach resocjalizacyjnych, pomocy społecznej, oświatowych, kulturalnych i medialnych (m.in. wydawnictwach prasowych, radiu, telewizji, reklamie, public relations) oraz firmach doradztwa personalnego, jak również na różnych stanowiskach, na których odpowiada się za sprawy organizacyjne, personalne i marketingowe
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: język obcy nowożytny i historia albo wiedza o społeczeństwie

    

   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom studiów I stopnia kierunku socjologia;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia z obszaru nauk społecznych, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/340/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • PEDAGOGIKA REKRUTACJA

   pedagogika należy do nauk społecznych i charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością; obejmuje swoim zakresem wszelkie formy kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także pozwala uzyskać informacje dotyczące pomocy społecznej dla osób poszkodowanych przez los, opieki nad osobami starszymi czy zarządzania placówką oświatową; studia kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych, oczekiwanych przez przyszłych pracodawców, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej; podczas studiów można dowiedzieć się, jak ciekawie wykorzystać zdobycze kultury w procesie edukacji lub znaleźć własny pomysł na przyszłe życie zawodowe; studia przeznaczone są dla osób, które chciałyby podjąć pracę w szeroko rozumianej oświacie lub zajmować się pracą z ludźmi w różnym wieku
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: teoretyczne podstawy wychowania, biomedyczne podstawy rozwoju, psychologia wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, elementy prawa dla pedagogów studia II stopnia: antropologia kulturowa, metodologia badań społecznych, projektowanie terapii pedagogicznej, terapia dziecka z trudnościami w uczeniu się, diagnostyka pedagogiczna, metodyka pracy z rodzicami, patologie społeczne, pomoc osobom uzależnionym, podstawy pracy socjalnej w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną oraz resocjalizacji i profilaktyki społecznej
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci zdobywają podstawowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, pedagogiki kultury, dysponują podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego, uzyskują wykształcenie interdyscyplinarne
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   studia przygotowują specjalistów do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak: przedszkola, szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice, instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych, organizacjach społecznych, samorządowych, jak również we wszystkich dziedzinach gospodarki, wymagających kompetencji międzyludzkich, instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych, administracji samorządowej i organizacjach społecznych, lokalnych i międzynarodowych programach związanych z edukacją, ośrodkach pomocy spo-
   łecznej, regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych, administracji publicznej związanej z systemem oświaty lub w sektorze usług prywatnych
    
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: język polski albo historia albo biologia

    

   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom studiów I stopnia kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia z obszaru nauk społecznych, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/340/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
SOCJOLOGIA
PEDAGOGIKA
 
Studia II stopnia:
SOCJOLOGIA
PEDAGOGIKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
SOCJOLOGIA
PEDAGOGIKA
 
Studia II stopnia:
SOCJOLOGIA
PEDAGOGIKA

Podyplomowe

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELI