• INFORMATYKA I EKONOMETRIA REKRUTACJA

   kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych; student zapoznawany jest z matematycznymi podstawami ekonomii oraz jej praktycznymi aspektami; jego wiedza uzupełniana jest umiejętnościami praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych; kierunek kształci również pod względem kompetencji informatycznych, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: mikroekonomia i makroekonomia, algebra liniowa, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ekonometria, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, rachunkowość, zarządzanie, badanie operacyjne, informatyka ekonomiczna, programowanie komputerowe, bazy danych, projektowanie systemów informatycznych studia II stopnia: modelowanie i optymalizacja procesów gospodarczych, metody aktuarialne, ekonometria dynamiczna i finansowa, teoria prognozy i symulacji, wielowymiarowa analiza danych, teoria ryzyka, inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe, systemy informacyjne zarządzania w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: statystyki i ekonometrii, inżynierii finansowej, inwestycji i ubezpieczeń, systemów informacyjnych w zarządzaniu
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci posiadają gruntowną wiedzę z ekonometrii, metod obliczeniowych w ekonomii; opanowują podstawy metod aktuarialnych i zagadnień rynku ubezpieczeń; posiadają także praktyczne umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych; ich kompetencje obejmują również znajomość technik komputerowych, takich jak programowanie, projektowanie systemów informatycznych, a także wykorzystanie ich w badaniach ekonomicznych i zarządzaniu
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci mogą być zatrudnieni w działach analiz banków oraz firm doradztwa finansowego, biurach maklerskich, administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE, firmach komputerowych, placówkach naukowo-badawczych
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: matematyka albo informatyka albo fizyka

    

   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom studiów I stopnia kierunków: informatyka i ekonometria, informatyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia;
   • dla kandydatów na specjalność information systems in management potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/340/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   kierunek przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych; wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię;  w ramach zajęć z podstaw fizyki i elektroniki cyfrowej studenci zdobywają wiedzę o podstawach działania komputerów; dodatkowe przedmioty z podstaw ekonomii, form działalności gospodarczej czy prawa pracy stanowią podstawę ewentualnej działalności gospodarczej absolwentów studiów
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: algebra liniowa, analiza matematyczna, matematyka dyskretna, podstawy fizyki, elektronika cyfrowa, architektura komputerów, programowanie w językach wysokiego poziomu i obiektowe, inżynieria oprogramowania, paradygmaty programowania, sieci komputerowe, bazy danych, grafika komputerowa studia II stopnia: teoria informacji, modelowanie systemów informatycznych, zaawansowane systemy operacyjne i systemy baz danych, elementy kryptologii, aplikacje wielowarstwowe w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: systemów informacyjnych i analitycznych w gospodarce, inżynierii systemów informacyjnych, inżynierii systemów komputerowych, technik multimedialnych, zaawansowanych systemów informacyjnych, systemów komputerowych, systemów inteligentnych, systemów informatyki gospodarczej, zastosowań multimediów
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania, zestawiania i uruchamiania systemu komputerowego, drobnych napraw sprzętu, doradztwa dla użytkowników systemów komputerowych, programowania w językach wysokiego poziomu, projektowania i administracji bazami danych; umiejętności programowania komputerów i znajomość zasad inżynierii oprogramowania; wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, teleinformatyki oraz technik komunikacji człowiek-komputer
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   zawód informatyka charakteryzuje się uniwersalnością, absolwenci kierunku informatyka mogą być zatrudnieni we wszelkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w szczególności w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, stron internetowych lub administracją sieci komputerowych, firmach zajmujących się e-biznesem, bankach, instytucjach europejskich, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, instytucjach naukowo-badawczych
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: matematyka albo informatyka albo fizyka

    

   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom studiów I stopnia kierunków: informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, fizyka;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/340/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • INFORMACJE PRAKTYCZNE O WYDZIALE REKRUTACJA

   Jednostki naukowo-dydaktyczne:
   • Katedra Ekonometrii i Statystyki
   • Katedra Informatyki
   • Katedra Zastosowań Informatyki
   • Katedra Zastosowań Matematyki
   • Laboratorium Komputerowe
    
   Liczba nauczycieli akademickich – 89
   Liczba studentów – 1517
    
   Główne kierunki badań:
   • ekonomicznych: badania z zakresu ekonometrii dynamicznej i przestrzennej, wielowymiarowej analizy porównawczej, teorii popytu i równowagi rynkowej, teorii gier i sposobów skutecznego inwestowania, modelowania procesów na rynku pracy, badania rozkładu dochodów gospodarstw domowych;
   • informatycznych: fizyczne podstawy teorii informacji, ochrona informacji i kryptologia, sieci komputerowe (technologie CISCO), bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych, komunikacja bezprzewodowa i systemy mobilne, diagnostyka systemów analogowych, wizja komputerowa;
   • przyrodniczych: biometria, analiza i planowanie doświadczeń, analiza i projektowanie komputerowych systemów pomiarowych, analiza obrazów w biologii i medycynie, eksploracja danych w bioinformatyce;
   • matematycznych: topologia algebraiczna i różniczkowa, teoria grup i algebra abstrakcyjna, analiza harmoniczna, fizyka matematyczna, metody probabilistyczne, statystyka wielowymiarowa, teoria szeregów czasowych.
   Współpraca z gospodarką
   Formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu:
   • wspólna realizacja projektów badawczo-rozwojowych;
   • studia podyplomowe dla przedsiębiorców (Zarządzanie projektami i usługami IT w administracji publicznej);
   • organizacja i prowadzenie szkoleń i zajęć dydaktycznych (współpraca z firmami w celu dostosowania programów studiów do potrzeb pracodawców);
   • uruchamianie nowych fakultetów we współpracy z firmami;
   • doradztwo i wykonywanie ekspertyz.
   Obszary/dyscypliny współpracy:
   • analizy z zakresu zastosowań matematyki, metod ilościowych i informatyki w naukach ekonomicznych oraz w naukach społecznych: modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów biznesowych, obiektowe modelowanie pojęciowe w projektowaniu systemów informacyjnych, modelowanie procesów pracy;
   • analizy z zakresu zastosowań matematyki, metod ilościowych i informatyki w naukach technicznych: ochrona informacji i kryptologia, bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych, modelowanie i ocena wydajności systemów, komunikacja bezprzewodowa i systemy mobilne, diagnostyka systemów analogowych, systemy rozproszone i ich użytkowanie, systemy wbudowane i ich weryfikacja;
   • zastosowania informatyki w naukach przyrodniczych: metody data mining, rozpoznawanie obrazów, systemy ekspertowe w analizie procesów przyrodniczych, sztuczna inteligencja w przetwarzaniu danych biomedycznych, w zagadnieniach inżynierii środowiska i produkcji rolnej, opracowywanie wyników i wizualizacja danych;
   • aplikacje statystycznych i biometrycznych metod w inżynierii rolnej, analiza i planowanie doświadczeń, matematyczne zagadnienia ochrony środowiska, numeryczne modelowanie zagadnień mechaniki cieczy, materiałów porowatych i elektronicznych. 
   Partnerskie firmy i instytucje:
   m.in.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Microsoft Sp. z o.o., Oracle Polska Sp. z o.o., Cisco Systems Poland Sp. z o.o., SAS Institute Sp. z o.o., PKO BP SA, Asseco Poland SA, Comp SA, ABW, Matic Sp. z o.o., VEDIA SA, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. 
   Osiągnięcia Wydziału we współpracy z gospodarką:
   • opracowanie algorytmu do detekcji wybranych urządzeń w gospodarstwach domowych na podstawie zbiorczych odczytów prądu i wody (realizacja projektu „Smart Metering Poland” we współpracy z firmą
   • VEDIA SA);
   • stała współpraca w zakresie wykonywania ekspertyz dotyczących nowych technologii (współpraca z PKO BP SA);
   • zaangażowanie przedstawicieli firm w proces oceny i aktualizacji programów studiów;
   • uruchomienie zajęć fakultatywnych prowadzonych przez pracowników firm;
   • przygotowanie studium podyplomowego skierowanego do kierowników działów IT w sektorze publicznym oraz kierowników zespołów zaangażowanych w zamawianie usług IT (na potrzeby firm Comp SA, ABW, Asseco).

    

opinie (3)

 • Student Informatyki Zaocznej
  ocena

  Studia zaoczne pozostawiają wiele do życzenia. Wykładowcy wychodzą z zajęć zostawiając studentów samych sobie. Poziom nauki jest raczej na średnim poziomie.

 • A.
  ocena

  Po kierunku Informatyka i Ekonometria nie ma problemu ze znalezieniem pracy. W trakcie studiów nie zawsze łatwo, ale można się czegoś nauczyć

 • Studentka Informatyki i Ekonometrii
  ocena

  Jestem zadowolona z poziomu nauczania na tym wydziale.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INFORAMTYKA
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INFORAMTYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INFORAMTYKA
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INFORAMTYKA