• TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Turystyka i rekreacja
   Bardzo szerokie perspektywy zawodowe sprawiają, że kierunek ten jest coraz bardziej popularny. Moda na aktywny wypoczynek i chęć poznawania nowego sprawiają, że coraz więcej osób spędza wolny czas na uprawianiu sportu, a wakacje na podróżach. Na tym kierunku kształcimy osoby zdolne do organizacji i zaspokojenia obu tych potrzeb.
   Wiedza. Studenci zdobędą w ramach studiów podstawową wiedzę o biologicznych, kulturowych, ekonomicznych  i psychospołecznych podstawach aktywności człowieka, w szczególności aktywności podejmowanej dobrowolnie, w czasie wolnym, dla poprawy lub zachowania dobrego stanu zdrowia, samorealizacji, podtrzymania więzi społecznych czy kompensowania zagrożeń cywilizacyjnych. Nauczą się korzystać z różnorodnych form aktywności wolnoczasowej i je promować. Będą rozeznani w wybranych aspektach funkcjonowania organizmu człowieka, mechanizmach podejmowania przez niego decyzji,  współczesnych modelach zachowań oraz kształtowaniu stylu życia, w tym szczególnie o realizowanych formach rekreacji i turystyki.
   Umiejętności. Na bazie uzyskanej wiedzy absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja są wyposażeni w umiejętności, które umożliwią im zarówno tworzenie warunków organizacyjnych dla aktywności innych osób, poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych czy imprez turystycznych, jak i pozwalające na bezpośrednie prowadzenie wybranych form takich zajęć i imprez.
   Kompetencje. Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja otwierają szerokie perspektywy pracy z osobami dobrowolnie korzystającymi z usług turystycznych czy rekreacyjnych, zróżnicowanymi pod względem wieku, poziomu wykształcenia, kultury, zainteresowań czy środowiska. Kompetencje, pozyskane podczas praktyk, wzmacniają zdolności absolwentów w zakresie funkcjonowania w społeczeństwach wielokulturowych, dają predyspozycje do aktywności w otaczającym ich środowisku, wzmacniają aktywność fizyczną, umiejętności komunikowania się, oddziaływania na zachowania innych, znajomość praw marketingowych a także przestrzegania zasad etyki i standardów bezpieczeństwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Trzy przedmioty do wyboru spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Wychowanie fizyczne
   Wiedza. Student na kierunku Wychowanie Fizyczne zdobywa uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa) w roli nauczyciela wychowania fizycznego lub w roli instruktora gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, instruktora sportu i instruktora rekreacji w wybranej dyscyplinie sportu (znajdującego zatrudnienie m.in. w UKS, SKS, TKKF, MOSIR itp.), trenera osiedlowego, animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych (w tym szczególnie będących w wieku poprodukcyjnym).
   Kompetencje. Absolwent studiów I stopnia legitymuje się praktycznymi kompetencjami, umożliwiającymi efektywne oddziaływanie na zachowania jednostek i grup społecznych, które mają na celu zaspakajanie ich potrzeb rekreacyjnych, zdrowotnych i przyjemnościowych, związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.
   Umiejętności. Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i biologiczną, która pozwala rozumieć procesy rozwojowe, socjalizacyjne, wychowawcze, dydaktyczne i metodyczne (wiedzę – popartą doświadczeniem w jej praktycznym zastosowaniu) oraz praktyczne umiejętności i kompetencje, niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi a także seniorami. Jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w zakresie aktywności fizycznej, promowania zdrowia i prawidłowych zachowań wolnoczasowych, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej, służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Trzy przedmioty do wyboru spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen z całego toku studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • USŁUGI REKREACYJNE I RELAKSACYJNE Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Usługi rekreacyjne i relaksacyjne
   Wiedza. Absolwent   pozna wpływ czynników psychomotorycznych i społecznych oraz zmian cywilizacyjnych na aktywność rekreacyjną i relaksacyjną człowieka. Uzyska także wiedzę o zdrowotnym i społecznym znaczeniu aktywnego rekreacyjnie  stylu życia.  Zostanie  wyposażony w wiedzę  o społecznych, ekonomicznych  i marketingowych  uwarunkowaniach  działalności przedsiębiorstwa świadczącego usługowego rekreacyjne i rekreacyjne  i zasadach  efektywnego zarządzania nim. Pozna także zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości ,  środki promocji zdrowia oraz   instrumenty  reklamowania usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Absolwent pozna skutki zachodzące  w   sferze aktywności psychomotorycznej  i społecznej a wynikające ze zmian  systemów wartości   klienta. Zrozumie  także sens podejmowania aktywnego uczestnictwa  w rekreacji i relaksacji we wszystkich okresach życia klienta. Posiądzie praktyczną wiedzę   dotyczącą projektowania i  prowadzenia różnych form zajęć rekreacyjnych i relaksacyjnych.  
   Umiejętności. Absolwent będzie potrafił prawidłowo interpretować zjawiska kulturowe, ekonomiczne, gospodarcze i  społeczne oraz skutecznie wykorzystywać tę wiedzę do organizacji usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Będzie potrafił założyć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą i dokonywać analizy ekonomicznej, marketingowej oraz zarządczej. Będzie umiał budować zespół pracowników w firmie świadczącej usługi rekreacyjne i relaksacyjne. Absolwent będzie potrafił  także zdiagnozować potrzeby klientów oraz grup społecznych pod kątem doboru metod relaksacyjnych i rekreacyjnych, sprawnie porozumiewać się z klientami, inspirować i wspierać ich. Będzie umiał zaplanować, przygotować i przeprowadzić projekt usługi rekreacyjnej i relaksacyjnej i posługiwać się sprzętem zwiększającym efektywność różnych form rekreacji i relaksacji. Ponadto w trakcie studiów zdobędzie umiejętności   przygotowania  narzędzia i przeprowadzania  badania marketingowe na potrzeby wykonywanych usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Będzie umiał ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zaspokajania potrzeb klientów oraz efektywnego działania na rynku usług rekreacyjnych i relaksacyjnych
   Kompetencje społeczne. W trosce  o bezpieczeństwo firmy i klientów usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Uzyskane kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi z  szacunkiem podchodzić do  klienta i być  wrażliwym na jego potrzeby psychomotoryczne w zakresie aktywnego stylu życia. Absolwent będzie dostrzegał znaczenie pracy zespołowej w świadczeniu usług, dzieląc się odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. Będzie wykazywał kreatywność w wykonywaniu powierzonych mu zadań, a także  aktywność, wytrwałość i samodzielność w realizacji indywidualnych działań w zakresie organizowania i wykonywania usług rekreacyjnych i relaksacyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Usługi rekreacyjne i relaksacyjne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen z całego toku studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • rambo
  ocena

  wybrałem studia wychowanie fizyczne bo nie wiedziałem co chcę dalej w życiu robić, a uczyć mi się nie chciało. Pewnie będę panem od WF i będę trenował gimbazę

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TURYSTYKA I REKREACJA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
Studia I stopnia:
TURYSTYKA I REKREACJA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
USŁUGI REKREACYJNE I RELAKSACYJNE
Specjalności:
 • Usługi w zakresie fitness i wellness
 • Usługi w zakresie rekreacja outdoor
 • Usługi w zakresie relaksacji i jogi

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TURYSTYKA I REKREACJA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
Studia I stopnia:
TURYSTYKA I REKREACJA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
USŁUGI REKREACYJNE I RELAKSACYJNE
Specjalności:
 • Usługi w zakresie fitness i wellness
 • Usługi w zakresie rekreacja outdoor
 • Usługi w zakresie relaksacji i jogi