• PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Praca Socjalna
  Trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się uzyskaniem tytułu licencjata i nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Oferujemy ciekawy i nowoczesny program kształcenia obfitujący w zajęcia o charakterze warsztatowym. Połączenie profesjonalnej wiedzy z praktyką jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i otwiera przed absolwentem szerokie możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie pojawia się problem patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego, zagrożenia wykluczeniem społecznym, dysfunkcjonalności rodziny. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania analizy i oceny zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych. Studenci kierunku Praca socjalna mogą wybierać spośród dwu specjalności: Praca socjalna w pomocy społecznej i Praca socjalna na rzecz rodziny. Wybór specjalności następuje już na pierwszym roku studiów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

  Studia stacjonarne
  Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
  Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 4 różne przedmioty)
  Studia niestacjonarne
  Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
  Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 4 różne przedmioty)

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Socjologia
  Studia pierwszego stopnia
  Trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się otrzymaniem tytułu licencjata socjologii. Oferujemy profesjonalnie przygotowany program studiów, realizowany przez wielu wybitnych specjalistów. Absolwent studiów socjologicznych posiadać będzie orientację w teoretycznym i metodologicznym dorobku dyscypliny, umiejętność łączenia teorii z praktyką badawczą i kompetencjami praktycznymi, diagnozowania i kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych, wspierania osób i grup społecznych potrzebujących pomocy. Wiedza teoretyczna, w połączeniu z kompetencjami praktycznymi, umożliwi absolwentom elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Absolwenci z tytułem licencjata będą mogli podjąć pracę w rządowych, pozarządowych i prywatnych instytucjach życia społecznego w charakterze specjalistów, menedżerów i animatorów lub też mogą kontynuować edukację na tym samym kierunku na studiach II stopnia (magisterskich). Studenci mogą wybierać spośród dwu specjalności: Socjologia kultury i Socjologia komunikacji i problemów społecznych. Wybór specjalności następuje już na pierwszym roku studiów. Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  Studia drugiego stopnia
  Dwuletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra socjologii. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom licencjata lub magistra – po każdym kierunku studiów. Oferujemy ciekawy program kształcenia umożliwiający zdobycie pogłębionej, aktualnej wiedzy z zakresu socjologii realizowany przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Absolwent studiów socjologicznych będzie posiadać dobrą orientację w teoretycznym i metodologicznym dorobku dyscypliny, pozwalającą dostrzegać, rozumieć i wyjaśniać i przeciwdziałać aktualnie istniejącym problemom społecznym. Nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej i kompetencji praktycznych umożliwi absolwentom socjologii elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Studenci mogą wybierać spośród dwu specjalności: Socjologia polityki i problemów społecznych i Socjologia mediów. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów. Kierunek posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

  Studia stacjonarne
  Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
  Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 4 różne przedmioty)

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów.

  Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru:

  W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr

  gdzie:

  W – suma wyników (max 5 punktów), 

  wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,

  wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Psychologia
  Jednolite pięcioletnie stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra psychologii i nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Oferujemy atrakcyjny i nowoczesny program kształcenia uwzględniający aktualne tendencje nauki światowej i potrzeby rynku pracy. Absolwent ma możliwość znalezienia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych ludzi w każdym wieku, ujawniania ich potencjału, wspierania rozwoju, a także podejmowania działań na rzecz zbiorowości, w tym społeczności lokalnych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać merytoryczną i metodologiczną wiedzę w zakresie badań i teorii wyjaśniających zachowanie człowieka i grup społecznych oraz umiejętność stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji. Studenci kierunku Psychologia mogą wybierać spośród trzech specjalności: Psychologia kliniczna, Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, Psychologia społeczności. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na drugim roku studiów. Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

  Studia stacjonarne
  Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
  Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 4 różne przedmioty)
  Studia niestacjonarne
  Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
  Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 2 różne przedmioty)

   

Opinie (13)

Sylwia Ocena

Polecam.

studentka Ocena

Jestem studentką psychologii po wyborze specjalności klinicznej i jest to baardzo ciekawe, dlatego też polecam każdemu ;)

Dzasta Ocena

Jak dla mnie bez większych fajerwerków.

Gabrysia Ocena

Elastyczność godzinowa daje możliwość podjęcia pracy już w czasie trwania studiów dziennych, co jest ogromnym dla mnie plusem!

Kuba Ocena

Studia jednolite trwają bardzo długo, ale psychologia na tym wydziale daje mi tyle atrakcji, że nie wiem kiedy mi ten czas mija ;)

Emil Ocena

Jeżeli pomoc ludziom sprawia CI przyjemność, to wybierz jak ja psychologie na najlepszym wydziale!

Ada Ocena

Studiuję psychologię i nie jest to łatwy kierunek, ale uczą nas wspaniali wykładowcy, którzy dysponując swoim dużym bagażem doświadczeń dają nam możliwość łatwiejszego rozwoju w porównaniu do innych uczelni ;)

Justyna Ocena

Gdybym jeszcze raz wybierała studia i uczelnie to ponownie wybrałabym socjologię na tym wydziale!

Aldona Ocena

Szczerze polecam wybór Pracy socjalnej!

Łukasz Ocena

Od czasów liceum interesowałem się socjologią, a studia tutaj pozwoliły rozwinąć mi moje zainteresowania!

Krzysztof Ocena

Jeżeli chcesz uzyskać odpowiednie umiejętności i w przyszłości pracować jako psycholog to wybierz ten Wydział i tą Uczelnie!

Kasia Ocena

Wybrałam kierunek Praca socjalna i nigdy bym nie zmieniła swojego wyboru. Uczelnia daje możliwość nie tylko uzyskania wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych ;)

agnes Ocena

polecam socjologię