• PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Praca Socjalna
   Trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się uzyskaniem tytułu licencjata i nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Oferujemy ciekawy i nowoczesny program kształcenia obfitujący w zajęcia o charakterze warsztatowym. Połączenie profesjonalnej wiedzy z praktyką jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i otwiera przed absolwentem szerokie możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie pojawia się problem patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego, zagrożenia wykluczeniem społecznym, dysfunkcjonalności rodziny. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania analizy i oceny zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych. Studenci kierunku Praca socjalna mogą wybierać spośród dwu specjalności: Praca socjalna w pomocy społecznej i Praca socjalna na rzecz rodziny. Wybór specjalności następuje już na pierwszym roku studiów.
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia

    
   Studia stacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 3 różne przedmioty)
    
   Studia niestacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 2 różne przedmioty)

  • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Socjologia
   Studia pierwszego stopnia
   Trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się otrzymaniem tytułu licencjata socjologii. Oferujemy profesjonalnie przygotowany program studiów, realizowany przez wielu wybitnych specjalistów. Absolwent studiów socjologicznych posiadać będzie orientację w teoretycznym i metodologicznym dorobku dyscypliny, umiejętność łączenia teorii z praktyką badawczą i kompetencjami praktycznymi, diagnozowania i kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych, wspierania osób i grup społecznych potrzebujących pomocy. Wiedza teoretyczna, w połączeniu z kompetencjami praktycznymi, umożliwi absolwentom elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Absolwenci z tytułem licencjata będą mogli podjąć pracę w rządowych, pozarządowych i prywatnych instytucjach życia społecznego w charakterze specjalistów, menedżerów i animatorów lub też mogą kontynuować edukację na tym samym kierunku na studiach II stopnia (magisterskich). Studenci mogą wybierać spośród dwu specjalności: Socjologia kultury i Socjologia komunikacji i problemów społecznych. Wybór specjalności następuje już na pierwszym roku studiów. Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
   Studia drugiego stopnia
   Dwuletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra socjologii. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom licencjata lub magistra – po każdym kierunku studiów. Oferujemy ciekawy program kształcenia umożliwiający zdobycie pogłębionej, aktualnej wiedzy z zakresu socjologii realizowany przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Absolwent studiów socjologicznych będzie posiadać dobrą orientację w teoretycznym i metodologicznym dorobku dyscypliny, pozwalającą dostrzegać, rozumieć i wyjaśniać i przeciwdziałać aktualnie istniejącym problemom społecznym. Nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej i kompetencji praktycznych umożliwi absolwentom socjologii elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Studenci mogą wybierać spośród dwu specjalności: Socjologia polityki i problemów społecznych i Socjologia mediów. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów. Kierunek posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    


   Studia I stopnia

   Studia stacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 3 różne przedmioty)

   Studia niestacjonarne

   Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 2 różne przedmioty)


   Studia II stopnia

    

   Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów.

   Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru:

   W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr

   gdzie:

   W – suma wyników (max 5 punktów), 

   wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,

   wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

    

  • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Psychologia
   Jednolite pięcioletnie stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra psychologii i nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Oferujemy atrakcyjny i nowoczesny program kształcenia uwzględniający aktualne tendencje nauki światowej i potrzeby rynku pracy. Absolwent ma możliwość znalezienia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych ludzi w każdym wieku, ujawniania ich potencjału, wspierania rozwoju, a także podejmowania działań na rzecz zbiorowości, w tym społeczności lokalnych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać merytoryczną i metodologiczną wiedzę w zakresie badań i teorii wyjaśniających zachowanie człowieka i grup społecznych oraz umiejętność stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji. Studenci kierunku Psychologia mogą wybierać spośród trzech specjalności: Psychologia kliniczna, Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, Psychologia społeczności. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na drugim roku studiów. Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia jednolite magisterskie

    
   Studia stacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 3 różne przedmioty)
    
   Studia niestacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 2 różne przedmioty)

opinie (1)

 • agnes
  ocena

  polecam socjologię

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PRACA SOCJALNA
Specjalności:
 • Praca socjalna w pomocy społecznej
 • Praca socjalna na rzecz rodziny  
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Socjologia kultury
 • Socjologia komunikacji i procesów społecznych
 
Studia II stopnia:
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Socjologia polityki i problemów społecznych
 • Socjologia mediów 
 
Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Psychologia społeczności

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
PRACA SOCJALNA
Specjalności:
 • Praca socjalna w pomocy społecznej
 • Praca socjalna na rzecz rodziny 
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Socjologia kultury
 • Socjologia komunikacji i procesów społecznych
 
Studia II stopnia:
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Socjologia polityki i problemów społecznych
 • Socjologia mediów 
 
Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Psychologia społeczności

Podyplomowe

COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE I TUTORING W EDUKACJI
MEDIACJA SĄDOWA I POZASĄDOWA
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA
PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I ZALEŻNYMI
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
SOCJOTERAPIA
STUDIUM COACHINGU