• KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Kompozycja i teoria muzyki
   Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent studiów w specjalności kompozycja posiada kwalifikacje:
   • do pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości kompozytorskiej, aranżacji itp,
   • do pracy dydaktycznej w szkołach ogólnokształcących oraz w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, jeżeli ukończył przedmioty kształcenia pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia dla danej specjalności,
   • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: kompozycja, wprowadzenie do instrumentacji, instrumentoznawstwo praktyczne, czytanie partytur, techniki kompozytorskie, muzyka polska XX i XXI wieku, harmonia, kształcenie słuchu. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • kształcenie słuchu,
   • harmonia,
   • formy muzyczne i literatura muzyczna,
   • kompozycja (tylko na specjalność kompozycja),
   • rytmika (tylko na specjalność rytmika),
   • fortepian (tylko na specjalność rytmika).

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki są wyniki egzaminów wstępnych z:

   • zakresu teorii muzyki,
   • zakresu rytmiki (tylko na specjalność rytmika),
   • zakresu improwizacji fortepianowej (tylko na specjalność rytmika).

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

  • MUZYKA W MEDIACH REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Muzyka w mediach
   Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowanie muzyką, posiadają predyspozycje humanistyczne i ogólną orientację w problematyce kulturalnej. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej ani umiejętność gry na instrumencie muzycznym.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia „Muzyka w mediach” posiada kwalifikacje:
   • do pracy krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach itd.;
   • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej;
   • do pracy prelegenta, prezentera, moderatora itp.;
   • do podejmowania różnorodnych projektów popularyzujących kulturę muzyczną w różnych środowiskach, instytucjach samorządowych, jednostkach administrowania kulturą itp.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w mediach brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych z:

   • pracy pisemnej,
   • rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • DYRYGENTURA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Dyrygentura
   Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent posiada: wiedzę teoretyczną umożliwiającą operowanie środkami warsztatowymi dla realizacji projektów dyrygenckich, w tym celu wykorzystuje wiedzę z zakresu dyrygentury, historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego, wykorzystując wiedzę o technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołami muzycznymi, potrafi przygotować do publicznej prezentacji utwory symfoniczne i oratoryjne; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego. Absolwent kierunku dyrygentura posiada kwalifikacje do:
   • pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury;
   • działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
   • pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych;
   • pracy dydaktycznej w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, jeżeli ukończył przedmioty kształcenia pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia dla danej specjalności.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: dyrygowanie, harmonia praktyczna, analiza form muzycznych, kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt, historia muzyki powszechnej, literatura muzyczna. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Absolwent posiada następujące kompetencje:
   • posiada wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi dla realizacji projektów dyrygenckich;
   • wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów artystycznych;
   • wykorzystując wiedzę o technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołami muzycznymi potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory symfoniczne i oratoryjne;
   • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;
   • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych z:

   • dyrygentury,
   • kształcenia słuchu,
   • harmonii,
   • fortepianu,
   • form muzycznych i literatury muzycznej.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i/lub II stopnia oraz osób posiadających wykształcenie muzyczne na poziomie podstawowym (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej). Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są szansą dla każdego, kto chce realizować się zawodowo w działalności dyrygenckiej, pedagogicznej i instrumentalnej. Absolwenci tego kierunku to specjaliści nauczania muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz muzycznym i jednocześnie wysokiej klasy artyści-muzycy przygotowani w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych. Po ukończeniu studiów I i II stopnia absolwent ma uprawnienia do:
   • prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych (wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych) w szkolnictwie ogólnokształcącym, ruchu amatorskim i szkolnictwie muzycznym
   • II stopnia;
   • do pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej w gimnazjach i liceach ogólnokształcących;
   • animacji muzycznej w społeczeństwie oraz działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: dyrygowanie, nauka akompaniamentu z czytaniem a vista, emisja głosu, historii muzyki, literatura muzyczna, kształcenie słuchu, kontrapunkt, harmonia, improwizacja fortepianowa.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
   • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu dyrygowania i kierowania zespołami muzycznymi – wokalnymi, instrumentalnymi (z uwzględnieniem instrumentarium Carla Orffa) oraz wokalno-instrumentalnymi w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą pracę dydaktyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych;
   • wykorzystując wiedzę o manualnej technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołem muzycznym, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory wokalne i instrumentalne; współpracując z zespołami muzycznymi, realizuje własne koncepcje dyrygenckie zgodnie z zasadami stylistycznymi danej epoki w oparciu o wiedzę z zakresu historii, literatury i analizy muzycznej; posiada umiejętność gry na fortepianie, improwizacji fortepianowej i akompaniamentu; posiada umiejętności wokalne zgodne z zasadami prawidłowej emisji głosu; potrafi samodzielnie zinstrumentować utwór muzyczny na różne typy zespołów w oparciu o wiedzę z zakresu harmonii, kontrapunktu i instrumentacji; umie prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji szkolnej i animacji muzycznej na poziomie przedszkola i ogólnokształcącej szkoły podstawowej;
   • wykazuje się kreatywnością, samodzielnością i umiejętnością planowania i realizowania zadań artystycznych i dydaktycznych; posiada umiejętność logicznego myślenia, samooceny i konstruktywnej krytyki, potrafi współpracować i komunikować się w zespole przy realizacji wspólnych projektów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • kształcenie słuchu z harmonią,
   • badanie predyspozycji manualnych i głosowych,
   • gra na wybranym instrumencie,
   • fortepian.

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są wyniki egzaminów wstępnych z:

   • zakresu dyrygowania,
   • zakresu emisji głosu.

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

  • MUZYKOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Muzykoterapia
   Studia są przeznaczone dla osób legitymujących się świadectwem dojrzałości i posiadających wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia. Absolwent studiów I stopnia ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek muzykoterapia lub na inny kierunek studiów humanistycznych związany z dyscypliną psychologii i/lub pedagogiki. Posiada kwalifikacje:
   • do pracy w zakresie wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji, profilaktyki, wykorzystując muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb rehabilitacyjnych i profilaktycznych;
   • do pracy w zakresie animacji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: techniki muzykoterapii z ćwiczeniami, ćwiczenia z tyflomuzykoterapii, rytmikoterapia, programowanie muzyki do terapii, wprowadzenie do muzykoterapii, muzykoterapia kliniczna, podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykoterapia brany jest pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DYRYGENTURA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalności:
 • Kompozycja
 • Kompozycja muzyki filmowej
 • Rytmika
 • Teoria muzyki
MUZYKA W MEDIACH
 
Studia II stopnia:
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalności:
 • Kompozycja
 • Rytmika
 • Teoria muzyki
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Dyrygentura chórów i zespołów instrumentalnych
 • Edukacja i animacja muzyczna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MUZYKOTERAPIA