• KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Kompozycja i teoria muzyki
   Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent studiów w specjalności kompozycja posiada kwalifikacje:
   • do pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości kompozytorskiej, aranżacji itp,
   • do pracy dydaktycznej w szkołach ogólnokształcących oraz w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, jeżeli ukończył przedmioty kształcenia pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia dla danej specjalności,
   • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: kompozycja, wprowadzenie do instrumentacji, instrumentoznawstwo praktyczne, czytanie partytur, techniki kompozytorskie, muzyka polska XX i XXI wieku, harmonia, kształcenie słuchu. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • kształcenie słuchu,
   • harmonia,
   • formy muzyczne i literatura muzyczna,
   • kompozycja (tylko na specjalność kompozycja),
   • rytmika (tylko na specjalność rytmika),
   • fortepian (tylko na specjalność rytmika).

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki są wyniki egzaminów wstępnych z:

   • zakresu teorii muzyki,
   • zakresu rytmiki (tylko na specjalność rytmika),
   • zakresu improwizacji fortepianowej (tylko na specjalność rytmika).

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

  • MUZYKA W MEDIACH REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Muzyka w mediach
   Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowanie muzyką, posiadają predyspozycje humanistyczne i ogólną orientację w problematyce kulturalnej. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej ani umiejętność gry na instrumencie muzycznym.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia „Muzyka w mediach” posiada kwalifikacje:
   • do pracy krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach itd.;
   • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej;
   • do pracy prelegenta, prezentera, moderatora itp.;
   • do podejmowania różnorodnych projektów popularyzujących kulturę muzyczną w różnych środowiskach, instytucjach samorządowych, jednostkach administrowania kulturą itp.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w mediach brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych z:

   • pracy pisemnej,
   • rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • DYRYGENTURA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Dyrygentura
   Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent posiada: wiedzę teoretyczną umożliwiającą operowanie środkami warsztatowymi dla realizacji projektów dyrygenckich, w tym celu wykorzystuje wiedzę z zakresu dyrygentury, historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego, wykorzystując wiedzę o technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołami muzycznymi, potrafi przygotować do publicznej prezentacji utwory symfoniczne i oratoryjne; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego. Absolwent kierunku dyrygentura posiada kwalifikacje do:
   • pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury;
   • działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
   • pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych;
   • pracy dydaktycznej w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, jeżeli ukończył przedmioty kształcenia pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia dla danej specjalności.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: dyrygowanie, harmonia praktyczna, analiza form muzycznych, kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt, historia muzyki powszechnej, literatura muzyczna. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Absolwent posiada następujące kompetencje:
   • posiada wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi dla realizacji projektów dyrygenckich;
   • wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów artystycznych;
   • wykorzystując wiedzę o technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołami muzycznymi potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory symfoniczne i oratoryjne;
   • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;
   • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych z:

   • dyrygentury,
   • kształcenia słuchu,
   • harmonii,
   • fortepianu,
   • form muzycznych i literatury muzycznej.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i/lub II stopnia oraz osób posiadających wykształcenie muzyczne na poziomie podstawowym (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej). Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są szansą dla każdego, kto chce realizować się zawodowo w działalności dyrygenckiej, pedagogicznej i instrumentalnej. Absolwenci tego kierunku to specjaliści nauczania muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz muzycznym i jednocześnie wysokiej klasy artyści-muzycy przygotowani w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych. Po ukończeniu studiów I i II stopnia absolwent ma uprawnienia do:
   • prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych (wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych) w szkolnictwie ogólnokształcącym, ruchu amatorskim i szkolnictwie muzycznym
   • II stopnia;
   • do pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej w gimnazjach i liceach ogólnokształcących;
   • animacji muzycznej w społeczeństwie oraz działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: dyrygowanie, nauka akompaniamentu z czytaniem a vista, emisja głosu, historii muzyki, literatura muzyczna, kształcenie słuchu, kontrapunkt, harmonia, improwizacja fortepianowa.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
   • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu dyrygowania i kierowania zespołami muzycznymi – wokalnymi, instrumentalnymi (z uwzględnieniem instrumentarium Carla Orffa) oraz wokalno-instrumentalnymi w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą pracę dydaktyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych;
   • wykorzystując wiedzę o manualnej technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołem muzycznym, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory wokalne i instrumentalne; współpracując z zespołami muzycznymi, realizuje własne koncepcje dyrygenckie zgodnie z zasadami stylistycznymi danej epoki w oparciu o wiedzę z zakresu historii, literatury i analizy muzycznej; posiada umiejętność gry na fortepianie, improwizacji fortepianowej i akompaniamentu; posiada umiejętności wokalne zgodne z zasadami prawidłowej emisji głosu; potrafi samodzielnie zinstrumentować utwór muzyczny na różne typy zespołów w oparciu o wiedzę z zakresu harmonii, kontrapunktu i instrumentacji; umie prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji szkolnej i animacji muzycznej na poziomie przedszkola i ogólnokształcącej szkoły podstawowej;
   • wykazuje się kreatywnością, samodzielnością i umiejętnością planowania i realizowania zadań artystycznych i dydaktycznych; posiada umiejętność logicznego myślenia, samooceny i konstruktywnej krytyki, potrafi współpracować i komunikować się w zespole przy realizacji wspólnych projektów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • kształcenie słuchu z harmonią,
   • badanie predyspozycji manualnych i głosowych,
   • gra na wybranym instrumencie,
   • fortepian.

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są wyniki egzaminów wstępnych z:

   • zakresu dyrygowania,
   • zakresu emisji głosu.

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

  • MUZYKOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Muzykoterapia
   Studia są przeznaczone dla osób legitymujących się świadectwem dojrzałości i posiadających wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia. Absolwent studiów I stopnia ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek muzykoterapia lub na inny kierunek studiów humanistycznych związany z dyscypliną psychologii i/lub pedagogiki. Posiada kwalifikacje:
   • do pracy w zakresie wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji, profilaktyki, wykorzystując muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb rehabilitacyjnych i profilaktycznych;
   • do pracy w zakresie animacji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: techniki muzykoterapii z ćwiczeniami, ćwiczenia z tyflomuzykoterapii, rytmikoterapia, programowanie muzyki do terapii, wprowadzenie do muzykoterapii, muzykoterapia kliniczna, podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykoterapia brany jest pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DYRYGENTURA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalności:
 • Kompozycja
 • Kompozycja muzyki filmowej
 • Rytmika
 • Teoria muzyki
MUZYKA W MEDIACH
 
Studia II stopnia:
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalności:
 • Kompozycja
 • Rytmika
 • Teoria muzyki
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Dyrygentura chórów i zespołów instrumentalnych
 • Edukacja i animacja muzyczna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MUZYKOTERAPIA