• KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Kompozycja i teoria muzyki
   Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.
   Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności kompozycja, kompozycja muzyki filmowej, teoria muzyki lub rytmika i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
   Posiada kwalifikacje:
   • specjalność kompozycja: do pracy artystycznej w dziedzinie twórczości kompozytorskiej (zwłaszcza chóralnej i kameralnej), aranżacji itp.; do pracy dydaktycznej w szkołach muzycznych I stopnia; do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach; do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.
   • specjalność kompozycja muzyki filmowej: do pracy artystycznej w dziedzinie twórczości kompozytorskiej w mediach (radio, telewizja) oraz różnych dziedzinach sztuki (film, teatr), a także aranżacji i montażu muzyki; do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.
   • specjalność teoria muzyki: do pracy dydaktycznej w szkołach muzycznych I stopnia; do pracy redakcyjnej i publicystycznej; do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, do pracy prelegenta, prezentera, animatora, itp.
   • specjalność rytmika: do pracy artystycznej w zakresie komponowania ruchu, improwizacji ruchowej, a także tworzenia akompaniamentu do zajęć ruchowych; do pracy dydaktycznej z zakresu metody Emila Jaques-Dalcroze’a w żłobkach, przedszkolach, szkołach muzycznych I stopnia, szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego, oraz placówkach pozaszkolnych.
   Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Absolwent posiada następujące kompetencje:
   • specjalność kompozycja: posiada wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi dla realizacji projektów kompozytorskich; dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; umie tworzyć kompozycje muzyczne przeznaczone na różne zespoły wykonawcze, aranżacje, wyciągi oraz transkrypcje utworów innych kompozytorów; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu kompozytorskiego; wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
   • specjalność kompozycja muzyki filmowej: posiada wiedzę teoretyczną, w tym w zakresie technik kompozytorskich i literatury muzycznej, umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi w pracy nad muzyką do filmu, teatru, reklam, audycji radiowych; umie tworzyć muzykę przeznaczoną na różne zespoły wykonawcze (solowe, kameralne, orkiestrowe), dostosowując odpowiednie środki do potrzeb realizowanego projektu; operuje wiedzą i warsztatem w zakresie technologii komputerowej umożliwiającymi działalność kompozytorską w studiu nagraniowym (montaż, zastosowanie systemu MIDI); wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
   • specjalność teoria muzyki: posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy naukowej; posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach; posiada praktyczne umiejętności z zakresu teorii muzyki – umie dokonać analizy harmonicznej i formalnej dzieła, umie tworzyć konstrukcje muzyczne w różnych stylach, posiada wiedzę z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej, potrafi w sposób właściwy pod względem formy i treści wypowiadać się na temat muzyki; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadome rozwijanie posiadanych zdolności i zainteresowań zawodowych; wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
   • specjalność rytmika: posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy dydaktycznej i artystycznej (w zakresie tworzenia interpretacji ruchowych utworów muzycznych, improwizacji fortepianowej oraz własnych koncepcji artystycznych); potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej, harmonii i kontrapunktu oraz metodami pracy z zakresu specjalności; wykazuje zdolność planowania i logicznego myślenia w trakcie realizacji zadań, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań, posiada umiejętność samooceny oraz formułowania konstruktywnej krytyki; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadomy wybór dalszej drogi zawodowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • kompozycja (kompozycja i kompozycja muzyki filmowej)
   • kształcenie słuchu
   • harmonia (kompozycja, kompozycja muzyki filmowej, teoria muzyki)
   • formy muzyczne i literatura muzyczna (kompozycja, kompozycja muzyki filmowej, teoria muzyki)
   • rytmika (rytmika)
   • fortepian (rytmika)

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki są wyniki egzaminów wstępnych z:

   • kompozycja (kompozycja)
   • egzamin z zakresu teorii muzyki
   • rozmowa kwalifikacyjna
   • egzamin z zakresu rytmiki (rytmika)
   • egzamin z zakresu improwizacji fortepianowej (rytmika)

   Dowiedz się więcej

  • MUZYKA W MEDIACH Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Muzyka w mediach
   Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowanie muzyką, posiadają predyspozycje humanistyczne i ogólną orientację w problematyce kulturalnej. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej ani umiejętność gry na instrumencie muzycznym.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku muzyka w mediach posiada kwalifikacje:
   • do pracy krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach itd.;
   • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej;
   • do pracy prelegenta, prezentera, moderatora itp.;
   • do podejmowania różnorodnych projektów popularyzujących kulturę muzyczną w różnych środowiskach, instytucjach samorządowych, jednostkach administrowania kulturą itp.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w mediach brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych z:

   • pracy pisemnej,
   • rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

    

  • DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Dyrygentura
   Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.
   Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna lub dyrygentura symfoniczna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
   Posiada kwalifikacje:
   • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej lub symfonicznej;
   • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
   • do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych.
   Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Absolwent posiada następujące kompetencje:
   • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi do realizacji projektów dyrygenckich;
   • wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów artystycznych;
   • wykorzystując wiedzę o technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołami muzycznymi, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory chóralne lub symfoniczne;
   • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych z:
   • dyrygentura
   • emisja głosu(dyrygentura chóralna)
   • kształcenie słuchu
   • harmonia
   • fortepian
   • instrument dodatkowy (dyrygentura symfoniczna – dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)
   • formy muzyczna i literatura muzyczna
    

    

    
   Studia II stopnia
   W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych z:
   • dyrygowanie
   • emisja głosu (dyrygentura chóralna)
   • rozmowa kwalifikacyjna

   Dowiedz się więcej

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną i umiejętności minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej).
   Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
   Posiada kwalifikacje:
   • kierowania zespołami muzycznymi (wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi) w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym;
   • pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych;
   • pracy przy organizacji festiwali, konkursów i projektów artystycznych.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
   • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu dyrygowania i kierowania zespołami muzycznymi – wokalnymi, instrumentalnymi (z uwzględnieniem instrumentarium Carla Orffa) oraz wokalno-instrumentalnymi w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą pracę dydaktyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych;
   • wykorzystując wiedzę o manualnej technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołem muzycznym, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory wokalne i instrumentalne; współpracując z zespołami muzycznymi, realizuje własne koncepcje dyrygenckie zgodnie z zasadami stylistycznymi danej epoki w oparciu o wiedzę z zakresu historii, literatury i analizy muzycznej; posiada umiejętność gry na fortepianie, improwizacji fortepianowej i akompaniamentu; posiada umiejętności wokalne zgodne z zasadami prawidłowej emisji głosu; potrafi samodzielnie zinstrumentować utwór muzyczny na różne typy zespołów w oparciu o wiedzę z zakresu harmonii, kontrapunktu i instrumentacji; umie prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji szkolnej i animacji muzycznej na poziomie przedszkola i ogólnokształcącej szkoły podstawowej;
   • wykazuje się kreatywnością, samodzielnością i umiejętnością planowania i realizowania zadań artystycznych i dydaktycznych; posiada umiejętność logicznego myślenia, samooceny i konstruktywnej krytyki, potrafi współpracować i komunikować się w zespole przy realizacji wspólnych projektów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • kształcenie słuchu z harmonią,
   • badanie predyspozycji manualnych i głosowych,
   • gra na wybranym instrumencie (dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)
   • fortepian.

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są wyniki egzaminów wstępnych z:

   • dyrygowanie
   • emisja głosu
   • rozmowa kwalifikacyjna

    

   Dowiedz się więcej

  • MUZYKOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Muzykoterapia
   Studia są przeznaczone dla osób posiadających świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.
   Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku muzykoterapia. Ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek muzykoterapia lub na inny kierunek studiów humanistycznych związany z dyscypliną psychologii i/lub pedagogiki. Posiada kwalifikacje do:
   • pracy w zakresie: wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji, profilaktyki, wykorzystując muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb,
   • pracy w zakresie animacji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych.
   Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
   • ma bogatą wiedzę z zakresu literatury muzycznej, charakteryzuje się znajomością skutecznych sposobów pomagania osobom i grupom, elementarną wiedzą dotyczącą efektywności oddziaływania muzyki na odbiorcę, znajomością technik muzykoterapeutycznych oraz warsztatu muzykoterapeuty;
   • ma umiejętności dostrzegania w utworze muzycznym lub jego fragmencie potencjalnych możliwości oddziaływania terapeutycznego, zdolności podejmowania samodzielnej decyzji posługiwania się, dostosowaną do celu działania, techniką muzykoterapeutyczną;
   • zna obowiązujące normy i standardy pomagania, ma zdolność samooceny, potrafi współpracować z personelem medycznym, w tym lekarzem prowadzącym pacjenta; potrafi nawiązać kontakt z uczestnikami zajęć muzykoterapeutycznych, ma umiejętność empatycznego rozumienia pacjenta.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykoterapia brane są pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DYRYGENTURA
Specjalności:
 • Dyrygentura chóralna
 • Dyrygentura symfoniczna
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalności:
 • Kompozycja
 • Kompozycja muzyki filmowej
 • Rytmika
 • Teoria muzyki
MUZYKA W MEDIACH
 
Studia II stopnia:
DYRYGENTURA
 • Dyrygentura chóralna
 • Dyrygentura symfoniczno - operowa
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalności:
 • Kompozycja
 • Rytmika
 • Teoria muzyki
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Edukacja i animacja muzyczna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MUZYKOTERAPIA