• INSTRUMENTALISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Instrumentalistyka
   Studia są adresowane do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się grą na instrumencie oraz ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.
   Absolwent studiów I stopnia posia da kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia. W trakcie 2-letnich studiów II stopnia każdy student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując – obok przedmiotów obowiązkowych – jeden z modułów przedmiotów specjalistycznych. Dla fortepianu są to: wirtuozowski, kameralny i jazzowy, dla klawesynu i organów do wyboru: wirtuozowski i kameralny. W ramach instrumentów dawnych student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując fakultatywne przedmioty specjalistyczne. Absolwent kierunku instrumentalistyka jest wszechstronnie wykształconym artystą-muzykiem, instrumentalistą posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną działalność estradową. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych II stopnia. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia i podyplomowych.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: instrument główny, kameralistyka, nauka akompaniamentu i czytanie a vista, historia muzyki, literatura specjalistyczna przedmiotu, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, zagadnienia wykonawcze muzyki współczesnej, historia sztuki. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • instrument główny,
   • czytanie a vista,
   • badanie umiejętności z kształcenia słuchu,
   • samodzielne przygotowanie utworu (z wyłączeniem specjalności fortepian jazzowy).

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

   • instrument główny,
   • kameralistyka (tylko na specjalność fortepian kameralny).

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

    

       Studia III stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych składających się z:

   • recitalu (30-40 minutowego).

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • INSTRUMENTALISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Instrumentalistyka
   Studia podyplomowe są prowadzone w trybie studiów niestacjonarnych na dwóch specjalnościach: podyplomowych studiów w zakresie instrumentalistyki oraz podyplomowych studiów w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku, nauczycieli szkół muzycznych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych na wszystkich poziomach kształcenia bądź pragną pogłębić wiedzę warsztatową, poszerzyć repertuar literatury instrumentalnej oraz przygotować się do konkursów wykonawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe na kierunku Instrumentalistyka jest wynik egzaminu wstępnego składającego się z:
   • wykonanie 8-10 minutowego programu (utwory do wyboru) oraz rozmowa kwalifikacyjna (podyplomowe studia w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych)
   • wykonanie 3 utworów w różnych stylach (podyplomowe studia w zakresie instrumentalistyki)

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Fortepian
 • Fortepian jazzowy
 • Organy
 • Muzyka kościelna
 • Klawesyn
 • Skrzypce barokowe
 • Altówka barokowa
 • Wiolonczela barokowa
 • Viola da gamba
 • Flet traverso
 • Flet podłużny
 • Obój barokowy
 • Lutnia
 
Studia II stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
 • Fortepian
 • Fortepian kameralny
 • Organy
 • Klawesyn
 • Skrzypce barokowe
 • Altówka barokowa
 • Wiolonczela barokowa
 • Viola da gamba
 • Flet traverso
 • Flet podłużny
 • Obój barokowy
 • Lutnia

Podyplomowe

INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Instrumentalistyka
 • Prowadzenie zespołów kameralnych

Doktoranckie

INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Fortepian
 • Organy
 • Klawesyn
 • Flet traverso