• TEOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Teologia
   STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
   W Wydziale Teologicznym zgodnie ze specyfiką wyznaniową istnieją trzy sekcje: ewangelicka (protestancka), starokatolicka i prawosławna. Studia prowadzone na rzecz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich, a także instytucji i organizacji z nimi związanymi, w tym przygotowują do działań pedagogicznych w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych i niepublicznych.
   Specjalność teologia protestancka jest prowadzona we współpracy w Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie i przeznaczona dla studentów chcących się specjalizować w teologii nurtów ewangelikalnych, pentekostalnych.
   Studenci przygotowują się do szeroko pojętej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata – odpowiednio w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej lub protestanckiej.
   Program studiów jest realizowany w ramach modułów wspólnych dla wszystkich specjalności (Moduł Podstawowy umożliwiający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu teologii, Moduł Umiejętności Ogólnych, gwarantujący uzyskanie umiejętności i kompetencji z zakresu dyscyplin pomocniczych teologii i ogólnohumanistycznych) oraz Modułów Specjalnościowych, odpowiednio ewangelickiego, prawosławnego i starokatolickiego oraz protestanckiego.
   Studia I stopnia obejmują również przygotowanie studenta do wykonywania zawodu nauczyciela religii na wszystkich etapach edukacyjnych systemu oświatowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Dz. U. 2012, poz. 131).
    
   STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
   Studia II stopnia na kierunku teologia są prowadzone podobnie jak studia I stopnia w pierwszej kolejności rzecz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich, a także instytucji i organizacji z nimi związanymi.
   Studia II stopnia odpowiadają zasadniczo strukturze studiów I stopnia (nie obejmuje przygotowania pedagogicznego). Specjalności: teologia ewangelicka, prawosławna i starokatolicka przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku teologia odpowiednich specjalności. Studenci uzyskują pogłębione umiejętności i kompetencje do szeroko pojętej i wielowymiarowej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich.
   Natomiast specjalność teologia tradycji wyznaniowych skierowana jest do wszystkich zainteresowanych teologią jako kierunkiem studiów magisterskich, absolwentów szkół wyższych odpowiedniego poziomu. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu teologii różnych nurtów i wyznań chrześcijańskich nierzymskokatolickich, szczególny nacisk kładziony jest ekumeniczny wymiar teologii chrześcijańskiej.
   Specjalność hymnologia i ikonografia skierowana jest do teologów prawosławnych oraz wszystkich zainteresowanych sztuką sakralną wschodniego chrześcijaństwa. Celem specjalności jest wykształcenie teologów, kompetentnych w zakresie hymnologii i sztuki sakralnej. Studia specjalnościowe umożliwią pozyskanie pogłębionych kwalifikacji teologicznych z uwzględnieniem kontekstu nauk o sztuce. Profil absolwenta specjalności hymnologia i ikonografia uwzględnia wiedzę o historii sztuki, architektury, muzyki i ikonografii wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa w aspekcie porównawczym, umiejętności w zakresie podstaw teologii ikony i muzyki sakralnej, umiejętności tworzenia projektów (promocja wielokulturowości i wartości sakralnych w sztuce) z uwzględnieniem potrzeb dialogu ekumenicznego i potrzeb społecznych w obszarze animacji szeroko pojętej kultury.
   Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra w zakresie teologii danej specjalności.
    
   STUDIA III STOPNIA (DOKTORANCKIE):
   W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCH – TEOLOGII TRADYCJI WYZNANIOWYCH
   Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Przeznaczone są dla osób duchownych i świeckich zainteresowanych teologią jako nauką oraz teorią i praktyką różnych form służby kościelnej: duszpasterskiej, kaznodziejskiej, liturgicznej, katechetycznej i wychowawczej. Celem ogólnym kształcenia na poziomie doktoranckim jest rozwijanie kompetencji  wymaganych do uzyskania stopnia naukowego doktora i zdobycie zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu tradycji wyznaniowych i poszczególnych dyscyplin teologicznych, humanistycznych oraz umiejętności samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Program studiów uwzględnia specyfikę historyczną i teologiczną Kościołów nierzymskokatolickich. Studia doktoranckie przeznaczone się dla absolwentów studiów magisterskich (jednolitych lub II stopnia).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia na kierunku teologia: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych.

    

   Studia II stopnia na kierunku teologia: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu dyplomów studiów I stopnia. Na specjalności teologia ewangelicka, prawosławna i starokatolicka przyjmowani są studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku teologia w zakresie tych specjalności.

    

   Studia III stopnia (studia doktoranckie): rekrutacja następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej przebiegu dotychczasowych studiów, zainteresowań w zakresie teologii oraz ostatnich lektur kandydata.

    
   REKRUTACJA następuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

   https://irk.chat.edu.pl/

   W razie pytań i wątpliwości dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z dziekanatem Wydziału Teologicznego

   Tel. +48 506002360, +48 22 8319597 (wew.1)

   e-mail: teologia@chat.edu.pl

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TEOLOGIA
Specjalności:
 • Teologia ewangelicka
 • Teologia prawosławna
 • Teologia starokatolicka
 • Teologia protestancka
 
Studia II stopnia:
TEOLOGIA
Specjalności:
 • Teologia ewangelicka
 • Teologia prawosławna
 • Teologia starokatolicka
 • Teologia tradycji wyznaniowych
 • Hymnologia i ikonografia

Doktoranckie

W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCH – TEOLOGII TRADYCJI WYZNANIOWYCH