• PEDAGOGIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika
   PROFIL ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH)
   Specjalność wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (specjalność nauczycielska). Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc. (przy realizacji modułu dodatkowego pedagogika opiekuńcza).
   Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową przygotowuje do pracy na stanowisku wychowawcy (pedagoga) w placówkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich a także strukturach OHP, w placówkach wymiaru sprawiedliwości takich jak: Kuratorskie Zespoły Służby Sądowej, służba więzienna, policyjne izby dziecka, a także w organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją. Moduł dodatkowy pedagogika międzykulturowa daje przygotowanie do pracy w środowiskach wielokulturowych w tym pracy z imigrantami.
   PROFIL ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH)
   Wybór specjalności pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Po ukończeniu studiów absolwent zna i potrafi zaprojektować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, potrafi realizować funkcje doradztwa zawodowego i personalnego, zna metody i potrafi diagnozować lokalne rynki pracy, potrafi stosować prawo pracy w praktyce zawodowej. Dla absolwentów studiów I stopnia nie posiadających przygotowania pedagogicznego istnieje możliwość odpłatnego uzupełnienia przedmiotów i praktyk dających przygotowanie pedagogiczne w zakresie studiowanej specjalności.
   Specjalność pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i socjoterapii.
   Wybór specjalności pedagogika społeczno - kulturowa ( studia są dostosowane do potrzeb osób pracujących) daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. Absolwent uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje pedagoga-animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kreatora działań edukacyjnych i kulturalnych. Może również podejmować działania w zakresie promocji edukacji całożyciowej, promocji zdrowia, integracji społecznej środowisk i upowszechniania kultury. 
   Specjalność animacja społeczna - judaizm i kultura żydowska na ziemiach polskich umożliwia przygotowanie do pracy w działach edukacyjnych muzeów i innych instytucji kultury, instytucjach turystycznych, mediach lokalnych, agencjach dokumentacji życia społecznego i kulturalnego, żydowskich centrach i ośrodkach kultury. Proponujemy unikalne zajęcia dotyczące historii i współczesności Izraela, relacji chrześcijańsko-żydowskich, naukę języka hebrajskiego i jidysz, naukę konstrukcji autorskich ścieżek edukacyjnych i projektów aplikacyjnych w zakresie animacji społeczno-kulturalnej. Zajęcia są realizowane wspólnie z wykładowcami Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.
   wymagania rekrutacyjne

    
   Studia I stopnia na kierunku pedagogika i praca socjalna: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych 
   Studia II stopnia na kierunku pedagogika: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu dyplomów studiów I stopnia.
   Uwaga: przyjmujemy Studentów bezpośrednio na wybrane specjalności
   REKRUTACJA następuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
   https://irk.chat.edu.pl/
   W razie pytań i wątpliwości dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z dziekanatem Wydziału Pedagogicznego
   Tel. +48 506002321
   e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

  • PRACA SOCJALNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Praca socjalna
   Specjalność praca socjalna w służbach społecznych daje kwalifikacje do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także w administracji samorządowej. Struktura studiów uwzględnia praktyczne prowadzenie pracy socjalnej i zarządzanie placówkami socjalnymi. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i jest integralnie związana z praktykami zawodowymi realizowanymi w instytucjach pomocy społecznej i socjalnej.
   wymagania rekrutacyjne

    
   Studia I stopnia na kierunku pedagogika i praca socjalna: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych 
   Studia II stopnia na kierunku pedagogika: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu dyplomów studiów I stopnia.
   Uwaga: przyjmujemy Studentów bezpośrednio na wybrane specjalności
    
   REKRUTACJA następuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
   https://irk.chat.edu.pl/
    
   W razie pytań i wątpliwości dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z dziekanatem Wydziału Pedagogicznego
   Tel. +48 506002321
   e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Wczesna edukacja dziecka (moduł główny) 
 • Pedagogika opiekuńcza (moduł dodatkowy)
 • Pedagogika resocjalizacyjna (moduł główny)
 • Pedagogika międzykulturowa (moduł dodatkowy)
 
PRACA SOCJALNA
Specjalność:
 • Praca socjalna w służbach społecznych
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną 
 • Pedagogika społeczno-kulturowa (studia dostosowane do potrzeb osób pracujących)
 • Animacja społeczna – judaizm i kultura Żydów na ziemiach polskich.

Podyplomowe

ASYSTENT RODZINY
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
PEDAGOGIKA SZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE