• PEDAGOGIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika
   SPECJALNOŚCI:
   • Wczesna edukacja dziecka (moduł nauczycielski główny) z pedagogiką opiekuńczą (moduł dodatkowy) lub nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III (moduł nauczycielski dodatkowy)
   • Pedagogika resocjalizacyjna (moduł główny) z pedagogiką międzykulturową (moduł dodatkowy) – UWAGA utworzyliśmy tę specjalność w systemie dla osób pracujących: dwa popołudnia w tygodniu oraz soboty.
   Program obu specjalności (modułów głównych) jest wspólny w pierwszym roku, student może zmienić specjalność po ukończeniu pierwszego roku studiów lub potwierdzić jej pierwotny wybór oraz dokonać wyboru modułu dodatkowego. Jeśli nie wskaże inaczej modułem dodatkowym dla wczesnej edukacji jest pedagogika opiekuńcza lub nauczanie języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III (pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących biegłości językowej) a dla pedagogiki resocjalizacyjnej jest pedagogika międzykulturowa. 
   STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) 
   SPECJALNOŚCI:
   • Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
   • Pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
   • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną 
   • Pedagogika społeczno-kulturowa (studia dostosowane do potrzeb osób pracujących, zajęcia dwa razy w tygodniu po południu oraz w soboty)
   Specjalność wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (specjalność nauczycielska). Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc. (przy realizacji modułu dodatkowego pedagogika opiekuńcza).
   Program specjalności Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, psychologii (w tym psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej dziecka), socjologii, podstaw filozofii, biomedycznych podstaw rozwoju człowieka uwzględnia wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej a także szczegółowe metodyki poszczególnych obszarów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III. 
   Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową przygotowuje do pracy na stanowisku wychowawcy (pedagoga) w placówkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w placówkach wymiaru sprawiedliwości takich jak: Kuratorskie Zespoły Służby Sądowej, Służba Więzienna, policyjne izby dziecka, a także w organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją. Moduł dodatkowy pedagogika międzykulturowa daje przygotowanie do pracy w środowiskach wielokulturowych w tym pracy z imigrantami.
   PROFIL ABSOLWENTA POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI STUDIÓW II STOPNIA  NA KIERUNKU PEDAGOGIKA
   Specjalność wczesna edukacja z terapią pedagogiczną pozwala na kontynuację studiów nauczycielskich w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przygotowuje do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu.
   Wybór specjalności pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Po ukończeniu studiów absolwent zna i potrafi zaprojektować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, potrafi realizować funkcje doradztwa zawodowego i personalnego, zna metody i potrafi diagnozować lokalne rynki pracy, potrafi stosować prawo pracy w praktyce zawodowej. Dla absolwentów studiów I stopnia nie posiadających przygotowania pedagogicznego istnieje możliwość odpłatnego uzupełnienia przedmiotów i praktyk dających przygotowanie pedagogiczne w zakresie studiowanej specjalności.
   Specjalność pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i socjoterapii.
   Wybór specjalności pedagogika społeczno - kulturowa (studia są dostosowane do potrzeb osób pracujących) daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. Absolwent uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje pedagoga-animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kreatora działań edukacyjnych i kulturalnych. Może również podejmować działania w zakresie promocji edukacji całożyciowej, promocji zdrowia, integracji społecznej środowisk i upowszechniania kultury. 
   Informacje bieżące na FB: kliknij tutaj 
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Studia I stopnia na kierunku pedagogika i praca socjalna: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych 
   Studia II stopnia na kierunku pedagogika: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu dyplomów studiów I stopnia.
   Uwaga: przyjmujemy Studentów bezpośrednio na wybrane specjalności
   REKRUTACJA następuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
   https://irk.chat.edu.pl/
   W razie pytań i wątpliwości dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z dziekanatem Wydziału Pedagogicznego
   Tel. +48 506002321
   e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

  • PRACA SOCJALNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Praca socjalna
   Specjalność praca socjalna w służbach społecznych daje kwalifikacje do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także w administracji samorządowej. Struktura studiów uwzględnia praktyczne prowadzenie pracy socjalnej i zarządzanie placówkami socjalnymi. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i jest integralnie związana z praktykami zawodowymi realizowanymi w instytucjach pomocy społecznej i socjalnej.
   wymagania rekrutacyjne

    
   Studia I stopnia na kierunku pedagogika i praca socjalna: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych 
   Studia II stopnia na kierunku pedagogika: dowolne przedmioty, rekrutacja następuje na podstawie rankingu dyplomów studiów I stopnia.
   Uwaga: przyjmujemy Studentów bezpośrednio na wybrane specjalności
    
   REKRUTACJA następuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
   https://irk.chat.edu.pl/
    
   W razie pytań i wątpliwości dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z dziekanatem Wydziału Pedagogicznego
   Tel. +48 506002321
   e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Wczesna edukacja dziecka (moduł główny) 
 • Pedagogika opiekuńcza (moduł dodatkowy)
 • Pedagogika resocjalizacyjna (moduł główny)
 • Pedagogika międzykulturowa (moduł dodatkowy)
 
PRACA SOCJALNA
Specjalność:
 • Praca socjalna w służbach społecznych
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną 
 • Pedagogika społeczno-kulturowa (studia dostosowane do potrzeb osób pracujących)
 • Animacja społeczna – judaizm i kultura Żydów na ziemiach polskich.

Podyplomowe

ASYSTENT RODZINY
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
PEDAGOGIKA SZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE