• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - Instrumentalistyka
  Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia.
  Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
  • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką;
  • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
  • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

  • instrument główny,
  • samodzielne przygotowanie utworu
  • czytanie a vista
  • badanie umiejętności kształcenia słuchu

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

  • instrument główny
  • rozmowa kwalifikacyjna

  Dowiedz się więcej

   

   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

  • recital
  • rozmowa kwalifikacyjna

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: