• GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - studia podyplomowe na kierunku Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
   Zmiany demograficzne we wszystkich wysokorozwiniętych społeczeństwach, szczególnie Unii Europejskiej,  polegające na ich starzeniu się powodują wzrastającą potrzebę zatrudniania kwalifikowanych pracowników mogących zapewnić właściwą opiekę osobom w podeszłym wieku. Świadczy o tym rosnąca liczba instytucji i firm poszukujących wykwalifikowanej kadry do pracy w charakterze opiekuna osób starszych. Interdyscyplinarny kierunek studiów podyplomowych Gerontologia i opieka nad osobami starszymi odpowiada takim właśnie potrzebom, coraz bardziej widocznym na rynku pracy.  Stwarza on możliwość zdobycia nowego zawodu lub przekwalifikowania się na różnych etapach życia, w myśl idei programu uczenia się przez całe życie „Long Life Learning”. Proponowany kierunek studiów podyplomowych daje szansę zdobycia kwalifikacji i znalezienia pracy nie tylko osobom młodym, ale także osobom 50+. Studia podyplomowe Gerontologia i opieka nad osobami starszymi mają na celu wyszkolenie osób, które kompetentnie i z poszanowaniem godności podopiecznych zadbają o poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, także z dysfunkcjami psychicznymi i ruchowymi i oraz o możliwość uzyskania przez te osoby jak największej niezależności. Studia są adresowane do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych (klubach seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych. Osobom już zatrudnionym w tych obszarach, pomogą pogłębić wiedzę i podnieść kwalifikacje zawodowe. 
   Ukończenie  studiów umożliwia wykonywanie zawodu opiekun osoby starszej, który został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku pod nr 341202. Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2014 roku (str.10), wskazuje, że zawód opiekuna osoby starszej jest na czwartym miejscu zawodów deficytowych w skali całego kraju. Absolwenci mogą podjąć profesjonalną pracę m.in. w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej lub podjąć się indywidualnej opieki domowej nad osobami starszymi. 
   Studia obejmują 240 godz. kontaktowych z wykładowcami, a zajęcia odbywają się w systemie dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele), 1-2 razy, w miesiącu. Tematyka prowadzonych zajęć obejmuje 7 modułów.  Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych jest: zaliczenie wszystkich przedmiotów,  złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego. Do egzaminu końcowego może przystąpić student, który spełnił wymagania formalne opisane w Regulaminie Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r.). Egzamin dyplomowy polega na krótkim zreferowaniu głównych problemów opisanych w pracy dyplomowej i udzieleniu odpowiedzi na pytania związane tematycznie z pracą dyplomową. Z egzaminu dyplomowego student otrzymuje jedną ocenę. Na ocenę końcową studiów wpływa w 25% ocena z egzaminu dyplomowego i w 75% średnia ocen z wszystkich przedmiotów zawartych w planie studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe

    

   Na studia podyplomowe na kierunku Gerontologia i opieka nad osobami starszymi mogą zapisać się osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej (studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie). Szczegółowe kryteria są sprecyzowane w rozdz. 3, § 6 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Edycja 1 rozpocznie się od 1 października 2016 roku. Studia będą uruchomione przy zgłoszeniu się minimum 50 osób.

  • HODOWLA KONI I JEŹDZIECTWO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - studia podyplomowe na kierunku Hodowla koni i jeździectwo
   Celem dwusemestralnych studiów „Hodowla Koni i Jeździectwo” jest podnoszenie kwalifikacji właścicieli koni celem prawidłowego utrzymywania tych zwierząt. W 210-godzinnym programie przedstawiane są najnowsze osiągnięcia z zakresu chowu, hodowli i użytkowania koni, profilaktyki weterynaryjnej, technologii produkcji rolniczej oraz tematy związane z ekonomiką rolnictwa, agrobiznesem, organizacją i zarządzaniem gospodarstwami posiadającymi konie. Organizowany jest też kurs sędziowski (dla posiadaczy brązowej odznaki jeździeckiej). Do prowadzenia wykładów i ćwiczeń zapraszani są pracownicy naukowi Akademii i Uniwersytetów Rolniczych oraz licencjonowani sędziowie PZJ i specjaliści z terenowej hodowli koni. Zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w wybranych ośrodkach hodowlanych i na zawodach jeździeckich. Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie udziału słuchaczy w zajęciach i napisaniu pracy dyplomowej. Studia kończą się dwuczęściowym egzaminem komisyjnym, którego zdanie uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i legitymacji sędziego III klasy w jeździectwie. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe

    

   O przyjęcie na studia podyplomowe na kierunku Hodowla koni i jeździectwo mogą ubiegać się absolwenci wszystkich wyższych uczelni. Na wniosek przedstawicieli Polskiego Związku Jeździeckiego i Polskiego Związku Hodowców Koni przyjmowane są też osoby z wykształceniem średnim, bez prawa otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Osoby te otrzymują zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydane przez Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

  • NAUKOWE PODSTAWY TRENINGU KONI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - studia podyplomowe na kierunku Naukowe podstawy treningu koni
   Celem dwusemestralnych studiów „Naukowe podstawy treningu koni” jest podnoszenie kwalifikacji jeźdźców i instruktorów oraz właścicieli ośrodków hippicznych, dla doskonalenia treningu koni. W 210-godzinnym programie przedstawiane są zagadnienia dotyczące oceny przydatności koni do sportu, genetycznego doskonalenia koni, treningu koni, problemów weterynaryjnych i szkolenia jeźdźców, a także najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii i ekonomiki produkcji rolniczej, oraz tematy związane z agrobiznesem i organizacją małych ośrodków jeździeckich. Wykładowcami są pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz najlepsi trenerzy w jeździectwie, także zagraniczni. Zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w wybranych ośrodkach jeździeckich i na zawodach. W ramach studiów odbywa się praktyczne szkolenie jeździeckie na poziomie podstawowym (4 zjazdy), prowadzone przez najlepszych trenerów, zgodnie z wymogami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Istnieje możliwość zrobienia brązowej odznaki w jeździectwie. Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie udziału słuchaczy w zajęciach i napisaniu pracy dyplomowej. Studia kończą się egzaminem komisyjnym, którego zdanie uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe

    

   O przyjęcie na studia podyplomowe na kierunku Naukowe podstawy treningu koni mogą ubiegać się absolwenci wszystkich wyższych uczelni. Na wniosek przedstawicieli Polskiego Związku Jeździeckiego i Polskiego Związku Hodowców Koni przyjmowane są też osoby z wykształceniem średnim, bez prawa otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Osoby te otrzymują zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydane przez Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

  • PIELĘGNIARSTWO I CHÓW ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - studia podyplomowe na kierunku Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
   Pielęgniarstwo zwierząt jest nowym, prężnie rozwijającym się kierunkiem studiów, szczególnie w wysoko rozwiniętych gospodarczo i cywilizacyjnie państwach świata. Szczególnie dlatego, że liczba zwierząt towarzyszących człowiekowi systematycznie wzrasta. Dlatego też powołano podyplomowe studia z zakresu pielęgniarstwa i chowu zwierząt towarzyszących. Model opieki pielęgniarskiej dla zwierząt towarzyszących na świecie jest już bardzo popularny i dobrze ugruntowany w mentalności właścicieli zwierząt, jak również ceniony przez lekarzy weterynarii i instytucje, w których są oni zatrudniani (ogrody zoologiczne, hotele dla zwierząt, schroniska dla zwierząt bezdomnych, hospicja dla zwierząt, a także zwierzyńce instytutów naukowych i uczelnianych, oraz kliniki dla zwierząt). Zwierzęta towarzyszące człowiekowi to takie, które wykonują określoną pracę, wypełniają wolny czas, służą rehabilitacji, są często substytutem dzieci, traktowane są jak członkowie rodziny i wpływają pozytywnie na psychikę człowieka. Równie ważnym zagadnieniem jest chów i hodowla zwierząt laboratoryjnych. Zwierzęta te są niezwykle pomocne w rozwiązywaniu szeregu problemów pojawiających się u innych gatunków zwierząt lub człowieka. Dotyczy to głównie zagadnień związanych ze schorzeniami, genetyką i biologią molekularną. Do zwierząt laboratoryjnych zalicza się: myszy, szczury, chomiki, świnki morskie, króliki, gołębie. Badania prowadzone na tych zwierzętach umożliwiają ekstrapolację uzyskanych wyników na inne gatunki, w tym również na człowieka. W wielu krajach tworzone są inspekcje dla zwierząt (np.: w USA i Anglii). Mają one uprawnienia policji, a ich pracownicy mogą karać właścicieli zwierząt mandatami, odebraniem zwierząt, a nawet zaaresztowaniem właścicieli z bezpośrednim odstawieniem ich do sądu. W niektórych krajach sąd może wymierzyć karę bezwzględnego pobytu w więzieniu na okres sześciu miesięcy i dożywotni zakaz posiadania zwierząt. W najbliższym czasie, również w Polsce, taka inspekcja dla zwierząt zostanie powołana i pracę w niej będą mogli znaleźć m.in. dyplomowani pielęgniarze zwierząt.
   Wykłady i ćwiczenia będą prowadzone przez specjalistów z danych dziedzin, głównie pracowników Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt i Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Medycznej oraz pracowników Polskiego Związku Kynologicznego, Związku Hodowców Kotów i pracowników ogrodów zoologicznych. Studia zaplanowane zostały na trzy semestry. Obowiązkowe praktyki odbywać się będą w trakcie lub po ukończeniu kształcenia w wyspecjalizowanych zakładach. Po ukończeniu studiów, zaliczeniu egzaminów i praktyk absolwenci będą otrzymywać dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu „Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących”. 
   Dyplomowani pielęgniarze mogą być zatrudniani w specjalistycznych hodowlach zwierząt laboratoryjnych, a także w ogrodach zoologicznych jako opiekunowie zwierząt tam przebywających. Nabyte wiadomości z zakresu behawioru, żywienia, chowu i ogólnej wiedzy biologicznej są gwarantem, że zwierzęta te będą miały fachową i rzetelną opiekę. Dodatkowo, absolwenci tego wydziału będą znali wszystkie zagadnienia związane z chowem zwierząt towarzyszących, zgodnie z ich wzrostem i rozwojem od chwili urodzenia aż do śmierci. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe

    

   Studia podyplomowe na kierunku Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów, a zwłaszcza biologicznych, zootechnicznych i rolniczych. Mile widziani są kandydaci posiadający podstawową wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, żywienia, utrzymania zwierząt itp., a także ci, którzy obdarzeni są szczególną wrażliwością pozwalającą na zapewnienie zwierzętom dzikim i udomowionym wysokiego komfortu życia. 

  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
   Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać słuchaczy z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Mają nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę potrzebną do uzyskania certyfikatu nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu działający przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat. Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. U. Nr 109, poz 704 z późn. zm.), do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Studia pozwalają także zdobyć wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu BHP. 

  • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo żywności
   Na kierunku bezpieczeństwo żywności prowadzone są studia stacjonarne:
   • pierwszego stopnia 3,5 - letnie inżynierskie
   Program studiów obejmuje kształcenie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii żywności i weterynaryjnych: botaniki i fizjologii roślin, zoologii i ekologii, fizjologii z anatomią zwierząt i człowieka, biofizyki, chemii i biochemii ogólnej i żywności, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mikrobiologii ogólnej i żywności, genetyki i biologii molekularnej, podstaw biotechnologii, ochrony środowiska, higieny oraz toksykologii surowców i żywności, żywienia człowieka, technologii przetwarzania surowców i żywności, analizy surowców i żywności, zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki i w instytucjach związanych z oceną jakości żywności (laboratoria badawcze i kontrolne) oraz w służbach sanitarnych. Zna technologie produkcji i przetwarzania żywności, sposoby modyfikowania składu, w tym wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne, zagadnienia związane z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, zasady utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności. Absolwent potrafi pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Znajomość prawa żywnościowego oraz zasad racjonalnego żywienia, norm żywieniowych umożliwia kończącym studia na kierunku bezpieczeństwo żywności pracę w organach urzędowej kontroli żywności oraz zakładach żywienia zbiorowego. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę wynikI postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W ustalaniu rankingu kandydatów na kierunku bezpieczeństwo żywności bierze się pod uwagę następujące przedmioty rekrutacyjne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

    

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOINFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Bioinformatyka
   Na kierunku bioinformatyka prowadzone są studia stacjonarne:
   • pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie, 
   • drugiego stopnia 2-letnie magisterskie (ukończenie studiów daje tytuł zawodowy magister inżynier).
   Specjalność na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:
   • biostatystyka i programowanie bioinformatyczne,
   • techniki programistyczne w biologii molekularnej.
   Studia na kierunku bioinformatyka skierowane są do osób o zainteresowaniach obejmujących biologię, zwłaszcza genetykę, oraz informatykę, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Program studiów obejmuje kształcenie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych: biologii, biochemii, biofizyki, informatyki, matematyki, biologicznych podstaw funkcjonowania organizmów żywych, zastosowań matematyki, zastosowań informatyki, interdyscyplinarnego wykorzystania wiedzy z zakresu biologii, matematyki i informatyki, kształtowanie podstaw warsztatu analitycznego.
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych, ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: bioinformatyka, biologia, zootechnika, rolnictwo i kierunkach pokrewnych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są wyniki postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
   W ustalaniu rankingu kandydatów na kierunku bioinformatyka bierze się pod uwagę następujące przedmioty rekrutacyjne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w programie kształcenia dla danego kierunku. Na studia II stopnia może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, nie mniejszą niż 3,5. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć. 

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Biologia
   Na kierunku biologia prowadzone są studia stacjonarne:
   • pierwszego stopnia: 3 - letnie licencjackie,
   • drugiego stopnia: 2 - letnie magisterskie.

   Specjalność na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

   • biologia środowiskowa,
   • biologia człowieka,
   • techniki laboratoryjne w biologii.
   Na kierunku biologia prowadzone są studia niestacjonarne:
   • pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie,
   • drugiego stopnia 2-letnie magisterskie.
   Specjalności na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia:
   • biologia człowieka,
   • biologia środowiskowa,
   • techniki laboratoryjne w biologii.
   Program studiów pierwszego stopnia obejmuje kształcenie z zakresu nauk biologicznych: biofizyka, zoologia z elementami ekologii, anatomia zwierząt, biochemia, mikrobiologia, matematyka, antropologia, zoologia ogólna, botanika systematyczna, biologia komórki, fizjologia roślin i zwierząt, ekologia.
   Absolwent studiów licencjackich jest wyposażony w wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. Nabyte umiejętności powinny pozwolić każdemu absolwentowi na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z posługiwaniem się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii. Absolwent kierunku biologia podczas studiów uzyskuje wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka, a także roślin i zwierząt poprzez kształcenie kierunkowe, obejmujące zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, fizyczną i organiczną, biochemię i biofizykę. Wiedza biologiczna, poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami absolwenta. Studia na kierunku biologia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, a także w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Kompetencje merytoryczne powinny umożliwiać podejmowanie pracy zawodowej w szkolnictwie, administracji i placówkach naukowo-badawczych.
   Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności biologia człowieka posiada wiedzę o budowie i funkcjonowaniu człowieka jako jednostkowej struktury biologicznej, a także jako istoty społecznej będącej częścią większej grupy. Orientuje się w złożonych regułach i prawidłowościach funkcjonowania człowieka w czasie i w przestrzeni oraz relacjach społecznych mających podłoże biologiczne. Na gruncie szerokiej wiedzy ogólnobiologicznej powinien posiadać szczegółową wiedzę z anatomii i fizjologii, genetyki i chorób genetycznych, filogenezy i ontogenezy, ekologii i biologii populacji ludzkich współczesnych i historycznych, mieć opanowane podstawy higieny i promocji zdrowia oraz zachowań człowieka i innych Naczelnych a także funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym. Absolwent opanował i rozumie w rozszerzonym zakresie problemy ewolucji i funkcjonowania człowieka i społeczności, posiada umiejętności zawodowe (prace w szkołach wyższych i ogólnokształcących, laboratoriach doświadczalnych i kontrolno-diagnostycznych), ma możliwość podejmowania studiów trzeciego stopnia i wykonywania pracy naukowej. Ze względu na interdyscyplinarność specjalności może współdziałać z innymi dyscyplinami jak np. archeologia, psychologia i pedagogika, medycyna sądowa i kryminalistyka, medycyna (antropologia kliniczna) oraz kultura fizyczna i socjologia.
   Absolwent studiów drugiego stopnia ze specjalnością biologia środowiskowa powinien mieć zasób wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu biocenoz, ekosystemów i całej biosfery w oparciu o gruntową znajomość gatunków ważnych z ekologicznego punktu widzenia i środowiska ich życia. Powinien posiadać wiedzę umożliwiającą racjonalne gospodarowanie zasobami biologicznymi oraz poznać zasady i sposoby monitorowania stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Absolwent powinien opanować wiedzę w zakresie bioróżnorodności (ornitologia, teriologia, entomologia), ekologii ekosystemów (szczególnie ekosystemów leśnych, agrocenoz i ekosystemów wodnych), ekologii behawioralnej i ewolucyjnej, hydrobiologii, ekotoksykologii, biogeografii, ochrony przyrody i bioetyki. Student powinien opanować podstawy analityki skażeń środowiskowych, terenowe metody identyfikacji ważnych ekologicznie gatunków roślin i zwierząt; metody populacyjnych badań ilościowych (szacowanie liczebności, dominacji, zagęszczeń etc.), bioindykacji i monitoringu środowiskowego. Absolwent powinien również umieć zwaloryzować dowolne środowisko przyrodnicze i w razie potrzeby umieć je poddać pod ochronę prawną. Absolwent powinien zna
   współczesne trendy i problematykę w ekologii, ochronie środowiska i w ochronie gatunkowej roślin i zwierząt w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie. Wyróżnia się w społeczeństwie w pełni ukształtowaną postawą proekologiczną. Posiada umiejętności zawodowe (praca w szkołach różnego szczebla, na uczelniach, muzeach, w samorządach regionalnych, w administracji rządowej i pozarządowej; w parkach narodowych i innych placówkach związanych z ochrona przyrody); ma możliwości podjęcia studiów III stopnia w zakresie synekologii lub autekologii (zwłaszcza ekologii ptaków, ssaków i ryb). Interdyscyplinarny charakter specjalności pozwala na współpracę w zakresie takich przedsięwzięć jak: turystyka (zwłaszcza eko- i agroturystyka), hydrologia, rolnictwo,  rybactwo, leśnictwo, łowiectwo, medycyna (fitoterapia), urbanistyka, planowanie przestrzenne, administracja rządowa.  
   Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności techniki laboratoryjne w biologii posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik mikroskopowych, technik rekonstrukcji filogenezy, bioinformatyki, analityki laboratoryjnej, technik hodowli komórkowej i tkankowej, technik analitycznych w hydrobiologii i ekotrofologii, genomiki porównawczej, metod analizy i oceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych w zakresie technik laboratoryjnych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent posiada szeroką wiedzę w zakresie metodologii i statystyki w naukach biologicznych, a także w zakresie bioinformatyki. Zna podstawy analityki oraz analitykę szczegółową, chemię analityczną, techniki mikroskopowe z użyciem mikroskopów optycznych, elektronowych, technik utrwalania i barwienia preparatów, technik hodowli in vitro. Posiada praktyczną znajomość technik znakowania cząstek biologicznych, hodowli komórkowej i tkankowej, technik rekonstrukcji filogenezy, technik analitycznych w hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem hydrochemii, metod analitycznych w ekotrofologii oraz podstawy ekotoksykologii i biotechnologii rozrodu zwierząt. Absolwent opanuje techniki, które umożliwią podjęcie pracy w laboratoriach o różnych profilach. Opanowana wiedza pozwoli na szybkie i łatwe poszerzanie wiedzy oraz umiejętności związaną ze szczegółową specjalizacją w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, laboratoriach przemysłowych, ochrony środowiska, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu paszowego i spożywczego, administracji oraz w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy itp. Absolwenci drugiego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę wyniki postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W ustalaniu rankingu kandydatów na kierunku biologia  bierze się pod uwagę następujące przedmioty rekrutacyjne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w programie kształcenia dla danego kierunku. Na studia II stopnia może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, nie mniejszą niż 3,5. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć. 

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOLOGIA CZŁOWIEKA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Biologia człowieka
   Na kierunku biologia człowieka prowadzone są studia stacjonarne:
   • pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie.
   Kierunek jedyny w Polsce. Biologia człowieka (antropologia fizyczna) jest nauką interdyscyplinarną. Program studiów obejmuje poza wiedzą ogólnobiologiczną wiele ciekawych, specjalistycznych przedmiotów pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych). Wskazane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia. 
   Sylwetka absolwenta
   Absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia, m.in. w: firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej, muzeach, pracowniach ergonomii i komórkach BHP przy wielu zakładach pracy. Antropolodzy fizyczni czyli absolwenci biologii człowieka oceniają wiek i płeć oraz wykonują rekonstrukcje twarzy na podstawie czaszki, identyfikują osobnika na podstawie szczątków szkieletu i innych śladów biologicznych, używając metod dermatoglifiki, cheiloskopii, otoskopii czy ichnografii. Dla absolwenta tego kierunku studiów miejscem pracy są także poradnie medyczne oraz  instytuty socjologiczne. Antropolog fizyczny bierze udział w projektowaniu nowych i korekcji istniejących stanowisk pracy pod kątem obciążenia fizycznego oraz psychicznego oraz wynikających z tego skutków zdrowotnych, a także ocenia parametry materialne środowiska pracy pod względem przystosowania do właściwości psychofizycznych człowieka, może również być przydatny przy określaniu tzw. rozmiarówki odzieży szytej na skalę przemysłową. Posiadana wiedza pomocna jest również w demografii i epidemiologii. Wykonuje on oceny i prognozy skutków demograficznych wynikających z międzypokoleniowych zmian stanu biologicznego. Szacuje wskaźniki określające stan zdrowotny populacji współczesnych i pradziejowych oraz ich związek z warunkami środowiskowymi. Specjalista biologii człowieka jest także niezbędny przy wykonywaniu prac budowlanych wymagających odkrywek archeologicznych. Obecność antropologa przy eksploracji nekropolii jest wymogiem ustawowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia człowieka brane są pod uwagę wynikI postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.  W ustalaniu rankingu kandydatów na kierunku biologia człowieka bierze się pod uwagę następujące przedmioty rekrutacyjne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    

  • ZOOTECHNIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Zootechnika
   Na kierunku zootechnika prowadzone są studia stacjonarne:
   • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie,
   • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie.
   Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:
   • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, 
   • hodowla i użytkowanie koni,
   • hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących, 
   • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe.
   Na kierunku zootechnika prowadzone są studia niestacjonarne:
   • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie,
   • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie.
   Specjalności na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia:
   • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich,
   • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe.
   Studia na kierunku zootechnika pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, a także rybactwa, pszczelarstwa, żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologii i ochrony środowiska. Absolwenci mają też opanowane podstawy informatyki, ekonomii oraz zarządzania i marketingu. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje kształcenie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych: biofizyka, botanika z fizjologią roślin, anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, biochemia, mikrobiologia, genetyka, higiena i dobrostan zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego; chów i hodowla koni, bydła, trzody chlewnej, drobiu, owadów użytecznych.
   Absolwent jest specjalistą z zakresu chowu i hodowli wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, posiada gruntowną wiedzę w zakresie technologii ich utrzymania, hodowli i żywienia oraz oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego; zna podstawy produkcji roślinnej, projektowania produkcji zwierzęcej, organizacji pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, prowadzenia gospodarstw wielkotowarowych i gospodarstw rodzinnych, posiada również podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zootechniki i ogólnej wiedzy rolniczej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową obejmującą tworzenie i obsługę komputerowych baz danych, przetwarzanie tekstów, prezentację komputerową, wykorzystanie różnych pakietów statystycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji związanej z rolnictwem, doradztwem rolniczym, w nadzorze hodowlanym i w służbach inseminacyjnych, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, ośrodkach doradztwa rolniczego, a także bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie, potrafi również kierować zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Specjalność  hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich przygotowuje absolwenta do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i użytkowaniem różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Po ukończeniu specjalności absolwent zna obowiązujące ustawodawstwo krajowe i unijne w zakresie hodowli i systemów utrzymania zwierząt. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę ekonomiczną dotyczącą utrzymania zwierząt, marketingu, zarządzania, handlu produktami rolno-spożywczymi, która jest niezbędna w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej. Absolwent potrafi zbadać i ocenić efektywność prowadzonego agrobiznesu na bazie produkcji zwierzęcej, umie stworzyć i kierować bazą agroturystyczną ponadto zna organizację i otoczenie rynkowe jednostek agrobiznesu i potrafi nimi zarządzać. Posiada wiedzę pozwalającą na podjęcie samodzielnej pracy w fermach przemysłowych i gospodarstwach rodzinnych oraz instytucjach, organizacjach i firmach związanych z produkcją zwierzęcą. Absolwent może prowadzić również doradztwo z zakresu utrzymania, hodowli i pielęgnacji zwierząt gospodarskich. Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia badań naukowych i może ubiegać się o podjęcie studiów III stopnia w zakresie hodowli zwierząt.
   Specjalność hodowla i użytkowanie koni przygotowuje absolwenta do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i użytkowaniem koni. Po ukończeniu specjalności, absolwent zna obowiązujące przepisy w zakresie dobrostanu koni. Posiada wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w Związkach Hodowców Koni, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkich Związkach Jeździeckich. Ma wiadomości niezbędne do założenia własnej hodowli koni lub hipicznego ośrodka sportowo – rekreacyjnego albo gospodarstwa agroturystycznego Specjalność daje też podstawy umiejętności sędziowskich i instruktorskich oraz możliwości zdobywania zawodowych uprawnień w tym zakresie. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych i może starać się o podjęcie studiów doktoranckich w zakresie hipologii.
   Absolwent specjalności hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli oraz kształtowania warunków utrzymania różnych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi, a także zwierząt wolno żyjących. Absolwent potrafi prowadzić pracę hodowlaną, z zachowaniem zmienności wewnątrzgatunkowej i bioróżnorodności w obrębie poszczególnych gatunków zwierząt towarzyszących i wolno żyjących. Potrafi dostosować procedury hodowlane do predyspozycji poszczególnych gatunków. Pozyskana wiedza umożliwia mu tworzenie systemów chowu gatunków zwierząt uznawanych za wolno żyjące. Potrafi powiązać systemy chowu zwierząt ze specyfiką środowiska naturalnego. Jest specjalistą z zakresu żywienia i pielęgnacji różnych gatunków zwierząt towarzyszących i wolno żyjących. Umie zachować i wykorzystywać uwarunkowania kulturowe i etyczne, a także estetyczne. Absolwent może prowadzić doradztwo z zakresu utrzymania, hodowli i pielęgnacji zwierząt towarzyszących człowiekowi (psy, koty, fretki, szynszyle, ptaki ozdobne i wiele innych) oraz zwierząt wolno żyjących. Może także podejmować pracę w: specjalistycznych ośrodkach hodowlanych, fermach zwierząt, ogrodach zoologicznych, Lasach Państwowych – jako specjalista ds. hodowli zwierząt leśnych, a także pełnić funkcje kierownicze lub specjalistyczne w różnych instytucjach i placówkach zajmujących się zwierzętami towarzyszącymi, np. w schroniskach dla zwierząt, hotelach dla zwierząt, zwierzętarniach przy instytutach i laboratoriach badawczych, uczelniach medycznych, kierowanie działaniami „policji dla zwierząt” itp. Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
   Absolwent specjalności produkcja pasz i doradztwo żywieniowe posiada gruntowną wiedzę z zakresu podstaw fizjologicznych budowy i funkcjonowania przewodu pokarmowego zwierząt oraz wykorzystania składników pokarmowych. Umie bilansować dawki pokarmowe dla dowolnego gatunku zwierząt, a także przeprowadzić optymalizować skład mieszanek i premiksów dla tych zwierząt. Posiada wiedzę z zakresu podstaw prawa paszowego. Absolwent zna rodzaje oraz działanie dodatków paszowych i potrafi je wykorzystać przy opracowywaniu mieszanek pasz treściwych i premiksów. Umie określać właściwości fizyczne i technologiczne pasz oraz czystość mikrobiologiczną i znaczenie substancji antyżywieniowych niezbędne przy wykorzystaniu surowców w przemyśle paszowym. Posiada wiedzę dotyczącą technik wytwarzania mieszanek paszowych (granulacji, ekspandowania, ekstruzji, mikronizacji, natłuszczania) oraz procesów obróbki komponentów paszowych (czyszczenia, śrutowania, obłuszczania). Potrafi kontrolować jakość produkowanych mieszanek. Absolwent może być zatrudniony w firmach produkujących pasze, premiksy i dodatki paszowe. Może podejmować pracę w laboratoriach związanych z przemysłem paszowym oraz prowadzić doradztwo z zakresu żywienia zwierząt. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia badań żywieniowych na zwierzętach i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę wynikI postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W ustalaniu rankingu kandydatów na kierunku zootechnika bierze się pod uwagę następujące przedmioty rekrutacyjne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w programie kształcenia dla danego kierunku. Na studia II stopnia może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, nie mniejszą niż 3,5. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (5)

 • zootech
  ocena

  Świetny Wydział ! Polecam każdemu kogo interesuje pomaganie zwierzętom ! Zarówno wykłady jak i ćwiczenia prowadzone bardzo ciekawie!

 • asik
  ocena

  Bardzo fajny Wydział, Polecam.!

 • Ola
  ocena

  Tak. ćwiczenia są straszne, mało stanowisk, każdy robi co chce... Ważne żeby sie wyuczyć na pamięć wszystkiego z książki. Chociaż wykłady są prowadzone ciekawie.

 • Beata
  ocena

  Ciężkie sesje, dużo materiału, tak, ale co z tego? Uczelnia nie ma zajęć praktycznych poziom zainteresowania i umiejętność służenia pomocą, gdy student prosi wykladowcę/ ćwiczeniowca jest żenujący. Na salach za dużo osób, sprzętu jest bardzo mało. Wiele wykładowców prowadzi zajęcia jakby nie wiedzieli o czym mówią, po prostu mają gdzieś. Potrafią wymagać, ale wymagają tylko tego co się pojawia na wykładach i ćwiczeniach choć materiału jest o wiele więcej niż na innych uczelniach we Wrocku.

 • Student_001
  ocena

  Pomimo ciężkich i nerwowych sesji, uczelnia, wydział i kierunek przygotowujący do życia i zawodu. Rozwijanie zainteresowań i kadra profesorska na wysokim poziomie. Ocena bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
BIOINFORMATYKA
BIOLOGIA
BIOLOGIA CZŁOWIEKA
ZOOTECHNIKA
 
Studia II stopnia:
BIOINFORMATYKA
Specjalności:
 • Biostatystyka i programowanie bioinformatyczne
 • Techniki programistyczne w biologii molekularnej
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia środowiskowa
 • Biologia człowieka
 • Techniki laboratoryjne w biologii
ZOOTECHNIKA
Specjalności:
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich 
 • Hodowla i użytkowanie koni 
 • Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących 
 • Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
ZOOTECHNIKA
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia człowieka
 • Biologia środowiskowa
 • Techniki laboratoryjne w biologii
ZOOTECHNIKA
Specjalności:
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich 
 • Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe 

Podyplomowe

GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI
HODOWLA KONI I JEŹDZIECTWO
NAUKOWE PODSTAWY TRENINGU KONI
PIELĘGNIARSTWO I CHÓW ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Doktoranckie

STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK ROLNICZYCH W DYSCYPLINIE ZOOTECHNIKA