• WOKALISTYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Wokalistyka
   Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich (licea, technika, szkoły muzyczne), którzy pomyślnie zdali egzaminy maturalne, mają predyspozycje wokalne oraz aktorskie i są zainteresowani doskonaleniem swoich uzdolnień. 
   Oferta studiów pierwszego stopnia jest przeznaczona dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich muzycznych i ogólnokształcących, obdarzonych uzdolnieniami muzycznymi i potencjałem intelektualnym. Celem studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach bezpośrednio związanych ze śpiewem, w teatrach muzycznych. Ukończenie tych studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji impreza i prowadzeniu koncertów, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu artystycznym.
   Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
   • posiada wiedzę teoretyczną i dysponuje umiejętnościami, które pozwalają tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne; posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą historii muzyki, wykazuje się znajomością stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych; wykazuje się znajomością reprezentatywnego repertuaru wokalnego;
   • posiada umiejętność efektywnego ćwiczenia techniki wokalnej, przez co ma możliwość rozwoju artystycznego poprzez samodzielną pracę; wykazuje się umiejętnością pracy w zespole i tworzenia wspólnych projektów artystycznych; posiada podstawową wiedzę teoretyczna dotycząca fizjologii, budowy i higieny aparatu głosowego; posiada umiejętność w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, potrafi go zapamiętać i swobodnie nim operować; posiada podstawową wiedzę teoretyczną i wykazuje się umiejętnościami w zakresie podstaw gry aktorskiej i wymowy scenicznej oraz ruchu scenicznego, co umożliwia mu wykonywanie zadań artystycznych związanych z pracą na scenie i na estradzie; wykazuje się umiejętnością tworzenia wizerunku scenicznego adekwatnego do realizowanego przedsięwzięcia artystycznego; wykazuje się podstawową znajomością języka włoskiego i innych języków obcych, co umożliwia przyswojenie i prawidłową interpretację utworów ze światowej literatury wokalnej;
   • wykazuje się kreatywnością, umiejętnością planowania i efektywnego komunikowania się, zdolnością elastycznego myślenia i formułowania własnych idei.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wokalistyka brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • śpiew solowy,
   • podstawy gry aktorskiej i badanie predyspozycji ruchowych,
   • badanie predyspozycji słuchowych.

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wokalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

   • śpiew solowy
   • rozmowa kwalifikacyjna

    

   Dowiedz się więcej

    

    


   Studia III stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Wokalistyka są wyniki egzaminów wstępnych składających się z:

   • recitalu
   • rozmowa kwalifikacyjna

   Dowiedz się więcej

    

  • MUSICAL I CHOREOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek  Musical i choreografia
   Studia prowadzone są w trzech specjalnościach: musical, wokalistyka estradowa oraz choreografia i techniki tańca. Studia w specjalności musical skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy posiadają predyspozycje wokalne, aktorskie i taneczne oraz pragną rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania związane z musicalem. Studia w specjalności wokalistyka estradowa skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy posiadają wyjątkowe predyspozycje wokalne i pragną pogłębiać swoją wiedzę i praktykę pod kierunkiem wybitnych specjalistów w obszarze szeroko rozumianej wokalistyki estradowej. Studia w specjalności choreografia i techniki tańca skierowane są do absolwentów szkół baletowych, osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne lub inne szkolenia w zakresie tańca, tancerzy działających w zespołach tanecznych, formacjach i teatrach tańca, wszystkich zainteresowanych sprawnych fizycznie, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe pierwszego stopnia w zakresie tworzenia choreografii oraz doskonalenia technik tanecznych.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności musical otrzymuje dyplom licencjata. Studia przygotowują artystę wykształconego w zakresie śpiewu, gry aktorskiej i tańca do pracy na scenie w spektaklach teatralnych, muzycznych i tanecznych. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez, tworzeniu autorskich spektakli muzyczno-tanecznych, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu muzyczno-tanecznym.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia w specjalności wokalistyka estradowa jest wszechstronnie przygotowany do pracy zarówno w studio (wokalista sesyjny), jak i na estradzie (solista, background-vocal). Porusza się w kluczowych stylistykach obszaru muzyki estradowej, świadomie kreuje swój wizerunek na scenie, w sposób czytelny porozumiewa się językiem fachowym z muzykami (sekcja rytmiczna), posiada umiejętność podstawowego zapisu formy utworu wokalno-instrumentalnego, jego stylistycznego doboru, interpretacji oraz improwizacji. Potrafi wykorzystywać w pracy studyjnej główne elementy przetworników i urządzeń do wzbogacania i tworzenia elektronicznych zapisów kreacji wokalnych. Zna podstawowe zasady prawa autorskiego.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia w zakresie choreografii i technik tańca otrzymuje dyplom ukończenia.
   Posiada kwalifikacje:
   • do pracy artystycznej i twórczej w zakresie wykonawstwa oraz kompozycji tańca, tworzenia spektakli tanecznych w placówkach kultury;
   • do pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych w placówkach edukacyjnych, ośrodkach sportu i rekreacji;
   • do pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

   Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

   Absolwent posiada następujące kompetencje:
   • potrafi wypowiadać się ruchem w technikach tanecznych i kompozycyjnych zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, posiada umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;
   • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, wykazuje zdolność nazywania i stosowania elementów działa muzycznego w kompozycji ruchu;
   • wykazuje postawę twórczą, posiada wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Musical i choreografia brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

    

   • specjalność musical:  badanie predyspozycji wokalnych, badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich, badanie predyspozycji słuchowych, rozmowa kwalifikacyjna
   • specjalność choreografia i techniki tańca: badanie predyspozycji choreograficznych, badanie predyspozycji ruchowych, badanie muzykalności, rozmowa kwalifikacyjna
   • specjalność wokalistyka estradowa: badanie predyspozycji wokalnych, badanie predyspozycji muzycznych, egzamin z dykcji i recytacji, rozmowa kwalifikacyjna

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Musical i choreografia są wyniki egzaminów wstępnych:

   • specjalność musical: badanie predyspozycji wokalnych, badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich, rozmowa kwalifikacyjna,
   • specjalność choreografia: badanie predyspozycji choreograficznych, badanie predyspozycji ruchowych, rozmowa kwalifikacyjna,
   • specjalność wokalistyka estradowa: badanie predyspozycji wokalnych, badanie predyspozycji aktorskich, rozmowa kwalifikacyjna.

   Dowiedz się więcej

    

  • PRODUKCJA MUZYCZNA I REALIZACJA DŹWIĘKU Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

   Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowania w kierunku organizacji produkcji muzycznej lub realizacji dźwięku w zakresie muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej. Osoby te muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Od kandydata na studia w specjalności realizacja dźwięku wymagany jest pozytywny wynik badania audiometrycznego.
   W specjalności produkcja muzyczna absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.  Posiada kwalifikacje do pracy w charakterze producenta:
   • spektakli operowych i operetkowych;
   • spektakli musicalowych;
   • widowisk muzycznych;
   • nagrań muzycznych;
   • nagrań audio, video, clipów muzycznych.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
   • posiada szeroką wiedzę muzyczną, wiedzę z zakresu prawa, finansów, zarządzania i psychologii;
   • wykorzystuje posiadaną wiedzę do przygotowania projektów artystycznych pod kątem ich produkcji;
   • potrafi organizować i zarządzać imprezami muzycznymi o różnej specyfice;
   • potrafi posługiwać się najnowszymi elementami współczesnej techniki;
   • zna nowe technologie i potrafi ich użyć w przygotowywanych realizacjach;
   • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, posiada umiejętność planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne, mediacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

   W specjalności realizacja dźwięku absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

    Posiada kwalifikacje:

   • do pracy w charakterze realizatora nagrań muzycznych;
   • do montażu i masteringu nagrań muzycznych;
   • do pracy w charakterze realizatora dźwięku scenicznego;
   • do pracy przy obsłudze wydarzeń multimedialnych.
   Absolwent posiada następujące kompetencje:
   • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych;
   • potrafi zrealizować nagranie w warunkach studyjnych oraz koncertowych;
   • potrafi zrealizować nagłośnienie koncertów muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej;
   • posiada umiejętność konfiguracji i łączenia sprzętu elektroakustycznego;
   • posiada umiejętność obsługi programów do edycji dźwięku;
   • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • specjalność produkcja muzyczna: egzamin z wiedzy ogólnomuzycznej, kształcenie słuchu, test pisemny, rozmowa kwalifikacyjna
   • specjalność realizacja dźwięku: kształcenie słuchu, egzamin z gry na instrumencie, egzamin wstępny z wiedzy ogólnomuzycznej, test sprawdzający predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu realizatora dźwięku, rozmowa kwalifikacyjna

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • mark twain
  ocena

  dla mnie najlepszy wydział w polsce. Studiuję wokalistykę, którą polecam artystycznym duszom

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Wokalno-aktorska
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Musical
 • Choreografia i techniki tańca
 • Wokalistyka estradowa
 
Studia II stopnia:
WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Wokalno-aktorska
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Choreografia
 • Musical
 • Wokalistyka Estradowa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Choreografia i techniki tańca
 • Wokalistyka estradowa
 
Studia II stopnia:
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Choreografia
 • Wokalistyka Estradowa

Podyplomowe

WOKALISTYKA
*Studia podyplomowe w zakresie wokalistyki
*Studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych
*Europejskie podyplomowe studia operowe
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
*Studia podyplomowe w zakresie teorii i krytyki tańca

Doktoranckie

WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Wokalno-aktorska