Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

REKRUTACJA

www.rekrutacja.up.wroc.pl

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@up.wroc.pl

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.aqua.up.wroc.pl/

REKRUTACJA

www.rekrutacja.up.wroc.pl

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@up.wroc.pl

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.aqua.up.wroc.pl/

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Architektura krajobrazu
  Absolwent kierunku architektura krajobrazu ma wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Studia na kierunku architektura krajobrazu przygotowują do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – w szkolnictwie. Absolwent architektury krajobrazu potrafi wykonywać opracowania badawcze, projektowe i ich realizacje w zakresie kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, a także kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym również w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwenci architektury krajobrazu znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach developerskich i wykonawczych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych, oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, matematyka

  Zostanie przeprowadzony egzamin wstępny z rysunku odręcznego.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Budownictwo
  Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do programowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym oraz do projektowania obiektów żelbetowych i stalowych. Ma umiejętności teoretyczne i praktyczne w planowaniu i eksploatacji budowli, a także w zakresie remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej dla potrzeb budownictwa. Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które – w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne – stanowi podstawę do pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej, umożliwiające im wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są ponadto dobrze zorientowani w specyfice środowiska wiejskiego i w problematyce ochrony przyrody.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Geodezja i kartografia
  Absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Zna współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Potrafi określać i ewidencjonować własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map zasadniczych, ewidencyjnych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Absolwent geodezji i kartografii jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzeń terenów wiejskich, a także w komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką terenami w administracji samorządowej i rządowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Absolwent studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych, konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych, a także sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Kończąc studia na kierunku gospodarka przestrzenna absolwent potrafi planować rozwój infrastruktury komunalnej, może pełnić rolę doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje kreowania współpracy publiczno-prywatnej, zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym. Absolwent będzie potrafił opracowywać analizy i podejmie działania z zakresu marketingu terytorialnego; planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej oraz prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Kończąc studia na kierunku gospodarka przestrzenna absolwent posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwent studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji urządzeń i instalacji technicznych, żywności oraz bezpieczeństwa pracy. Jest przygotowany do wykonywania zadań w zakresie analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń, a także oceny prawdopodobnych skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych oraz ich zapobiegania. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują też do usuwania i ograniczania strat powodowanych katastrofami ekologicznymi i przemysłowymi, zmniejszania negatywnych skutków środowiskowych będących następstwem katastrof, a także zapewniania bezpieczeństwa produkcji żywności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma umiejętności komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami. Może znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej i jednostkach sektora gospodarczego zajmujących się monitorowaniem, analizą i oceną skali ryzyka związanego z występowaniem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, katastrof obiektów technicznych, zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy i produkcji żywności oraz minimalizacją strat w wyniku katastrof naturalnych, technicznych i destrukcyjnych działań człowieka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria i gospodarka wodna
  Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów posiadających wiedzę przyrodniczą i techniczną umożliwiającą rozwiązywanie typowych zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych. Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności w zakresie wykonawstwa obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych; eksploatacji obiektów ochrony przed powodzią z zastosowaniem współczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz kierowania zespołami pracowniczymi, a także ustawicznego samokształcenia. Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do realizacji projektów studialnych i prac programowych dla podejmowania przedsięwzięć w większej skali przestrzennej, a także do samokształcenia i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich w dyscyplinach powiązanych z gospodarką wodną. Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektowych, w jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną oraz samorządowe, zajmującą się infrastrukturą i gospodarką komunalną.

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria środowiska
  Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych. Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie infrastruktury sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków), obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych. Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy w biurach projektowych i instytutach badawczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, kształtowaniem stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo. Absolwent kierunku inżynieria środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich działach gospodarki związanych z szeroko pojętą inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, również w administracji rządowej i samorządowej, szkołach wyższych oraz instytutach naukowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (4)

 • ania
  ocena

  Nie zawsze jest kolorowo, ale podsuumowując cały przebieg mojej nauki na tym Wydziale bez wątpienia zachęcam do studiowania właśnie tutaj :)

 • WARTO
  ocena

  Bardzo wysoki poziom nauczania, brak problemów ze znalezieniem pracy, kadra bardzo dobrze wyszokolona, JA POLECAM GORACO

 • Polska..
  ocena

  Marne podejście do ludzi. My sobie, was mam głęboko. Zdarzają się wyjątki, dzięki czemu czasem jest coś ciekawego. Cały e-lerning to śmiech na sali. A przedmioty dodatkowe to strata czasu.

 • Studentka
  ocena

  Z mojego punktu widzenia uczelnia podchodzi bardzo obojetnie do studenta. Jest bardzo dużo zajęć które zajmują niepotrzebnie czas ze względu na to że nic nie wnoszą do programu nauczania i są zwykłymi zapychaczami. Mało przedmiotów praktycznych, dużo teoretycznych. Większość ćwiczeń to praca w domu na komputerze, na zajęciach robi się niewiele. Brak nowatorskiego podejścia do tematu.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry