• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Biotechnologia
   Absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mają wiedzę z zakresu chemizmu procesów biotechnologicznych, enzymologii, technologii przemysłów biotechnicznych, mikrobiologii żywności oraz oceny jakości produktów procesów biotechnologicznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w których stosuje się techniki biotechnologiczne: w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym oraz chemii gospodarczej. Absolwent, kończąc studia na kierunku biotechnologia zna techniki in vitro stosowane w hodowli roślin i zwierząt oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje). Studia na kierunku biotechnologia przygotowują do pracy w laboratoriach analitycznych-chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, zwłaszcza w przemyśle fermentacyjnym i produkcji biopreparatów oraz spożywczym, na stanowiskach technologów, a także do pracy w służbach sanitarnych i placówkach badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Żywienie człowieka
   Absolwenci kierunku żywienie człowieka mają rozległą wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego, w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Są specjalistami, którzy potrafią wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego sposobu żywienia w chorobach dietozależnych oraz określać zalecenia i opracowywać modele żywienia najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Absolwenci są także specjalistami w zakresie technologii żywności gastronomicznej oraz jakości zdrowotnej żywności w oparciu o nowoczesne metody analityczne i linie produkcyjne zakładów żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego. Studia przygotowują do pracy w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Pozwalają także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Żywienie człowieka jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
   Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka pozwalają zdobyć wykształcenie z zakresu oceny jakości produktów rolnych, ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego oraz przekazują wiedzę w zakresie mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania oraz marketingu, a także żywienia człowieka. Zdobyta wiedza może służyć również do projektowania nowych technologii przyjaznych środowisku, dzięki zdobytej w ramach studiów wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka przygotowują technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także placówek badawczych. Absolwenci mogą ubiegać się o tytuł zawodowy inżyniera europejskiego (Eur. Ing.) w międzynarodowej organizacji FEANI.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie jakością i analiza żywności
   Studiując na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności nabywa się wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzecych dla przemysłu spożywczego i technologii przetwarzania tych surowców. Absolwent kierunku rozumie zjawiska biologiczne i fizykochemiczne zachodzace podczas przetwarzania żywności, procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności w aspekcie kształtowania jej właściwości i jakości. Potrafi dobierać i wykorzystywać różne techniki analizy żywności w ocenie jakości surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym. Absolwent zarządzania jakością i analizy żywności wykorzystuje technologie informatyczne w zakresie obliczeń statytycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przygotowania opracowan dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania jakością i analizą żywności.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia żywności
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 
Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia żywności
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Żywienie człowieka
 • Technologia żywności
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA